Raamattu 1992 (KR92)
3

Jeesus valmistautuu tehtäväänsä

3:1—4:13

Johannes Kastaja

31

3:1–18
Matt. 3:1–12
Mark. 1:1–8
Joh. 1:19–28
Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes3:1 Ks. selitystä Matt. 14:1., Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias 2
3:2
Joh. 11:49,18:13
Ap. t. 4:6
ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3
3:3
Matt. 3:2+
Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4
3:4–6
Jes. 40:3–5
Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa:

– Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!

5

3:5
Luuk. 1:76
Joh. 1:23
Kaikki rotkot täytettäköön,

kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon,

tulkoot mutkat suoriksi,

louhikot tasaisiksi teiksi!

6

3:6
Ps. 98:2,3
Jes. 52:10
Luuk. 2:31
Tit. 2:13
Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön.»

7

3:7
Matt. 3:7+
Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: »Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8
3:8
Joh. 8:39
Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9
3:9
Matt. 3:10+
Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.»

10Ihmiset kysyivät häneltä: »Mitä meidän sitten tulee tehdä?» 11

3:11
Matt. 25:35,36+
Hän vastasi heille: »Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.» 12
3:12
Luuk. 7:29
Myös publikaaneja3:12 Ks. selitystä Matt. 5:46. tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: »Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?» 13Hän sanoi heille: »Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.» 14
3:14
3. Moos. 19:13
Sotilaatkin kysyivät häneltä: »Entä me, mitä meidän tulee tehdä?» Hän sanoi heille: »Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.»

15Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias3:15 Ks. selitystä Matt. 2:4.. 16

3:16
Matt. 3:11+
He saivat Johannekselta vastauksen: »Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17
3:17
Matt. 3:12+
Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»

18

3:18
Luuk. 4:18,43
Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. 19
3:19,20
Matt. 14:3,4
Mark. 6:17,18
Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, 20Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan.

Jeesuksen kaste

21

3:21,22
Matt. 3:13–17
Mark. 1:9–11
Joh. 1:29–34
3:21
Luuk. 5:16,6:12,9:18,28,11:1,18:1,22:32
Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan 22
3:22
Matt. 3:17+
ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.»

Jeesuksen sukuluettelo

23

3:23–28
Matt. 1:1–17
3:23
Luuk. 4:22
Joh. 6:42
Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli – näin luultiin – Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, 24tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef, 25tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai, 26tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda, 27
3:27
1. Aik. 3:17
Esra 3:2
tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner, 28tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er, 29tämän Joosua3:29 Tämän juutalaisen nimen (Ješua) kreikkalainen muoto on Jeesus., tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi, 30tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim, 31
3:31–33
Ruut 4:18–22
1. Aik. 2:9–15
tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid, 32tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson, 33tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda, 34
3:34
1. Moos. 11:10–26
1. Aik. 1:24–27
tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, 35tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma, 36
3:36–38
1. Moos. 5:1–32
1. Aik. 1:1–4
tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek, 37tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan, 38
3:38
Ap. t. 17:29
tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala.

4

Paholainen kiusaa Jeesusta

41

4:1–13
Matt. 4:1–11
Mark. 1:12,13
4:1
Ap. t. 2:4,4:31,9:17
Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa 2
4:2
2. Moos. 34:28Matt. 4:1+
neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. 3Silloin Paholainen sanoi hänelle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi.» 4
4:4
5. Moos. 8:3
Viis. 16:26
Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.’»

5Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat 6ja sanoi: »Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. 7Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun.» 8

4:8
5. Moos. 6:13,10:20
Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»

9Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. 10

4:10–12
Ps. 91:11,125. Moos. 6:16
Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. 11He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’» 12Jeesus vastasi: »On myös sanottu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»

13

4:13
Luuk. 22:31,53
Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan.

Jeesuksen toiminta Galileassa

4:14—9:50

Jeesus aloittaa toimintansa

14

4:14,15
Matt. 4:12–17
Mark. 1:14,15
4:14
Luuk. 4:32,5:17,6:19
Ap. t. 10:38Luuk. 4:37,5:15
Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. 15
4:15
Ap. t. 19:17
Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä.

Kotikaupunki torjuu Jeesuksen

16

4:16–30
Matt. 13:53–58
Mark. 6:1–6
4:16
Matt. 2:23+
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 17ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:

18

4:18,19
Jes. 61:2
4:18
Jes. 42:7
– Herran henki on minun ylläni,

sillä hän on voidellut minut.

Hän on lähettänyt minut

ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,

julistamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen

19

4:19
3. Moos. 25:13
Jes. 49:8,9
2. Kor. 6:2
ja julistamaan Herran riemuvuotta.

20Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. 21

4:21
Ap. t. 13:15Luuk. 22:37
Hän alkoi puhua heille: »Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.» 22
4:22
Jes. 50:4Joh. 6:42
Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti.

Kuitenkin he sanoivat: »Eikö tuo ole Joosefin poika?» 23

4:23
Matt. 11:23
Jeesus sanoi heille: »Kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua ’Lääkäri, paranna itsesi!’ ja sanotte: ’Tee täälläkin, omassa kaupungissasi, kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa.’» 24
4:24
Joh. 4:44
Ja hän jatkoi: »Totisesti: kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. 25
4:25,26
1. Kun. 17:7–16
Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. 26Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. 27
4:27
2. Kun. 5:1–14
Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen.»

28Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. 29He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. 30

4:30
Joh. 10:39
Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

31

4:31–37
Mark. 1:21–28
4:31
Matt. 4:13+
Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, 32
4:32
Matt. 7:28+
ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta.

33Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä: 34»Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 35Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti: »Ole vaiti! Lähde hänestä.» Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä. 36Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen: »Mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä.» 37Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

38

4:38–41
Matt. 8:14–17
Mark. 1:29–34
Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta pyydettiin auttamaan häntä. 39Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta, ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraitaan.

40Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. 41

4:41
Mark. 3:11,12
Monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» Mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias.

Lähtö Kapernaumista

42

4:42–44
Mark. 1:35–39
Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan. 43
4:43
Luuk. 8:1,9:2,60,19:11
Ap. t. 1:3,28:3
Mutta Jeesus sanoi: »Minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin, sitä vartenhan minut on lähetetty.» 44Ja hän saarnasi Juudean synagogissa.

5

Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia

51

5:1–11
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
5:1–3
Mark. 4:1
Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, 2hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. 3Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.

4

5:4–7
Joh. 21:3–6
Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: »Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.» 5Tähän Simon vastasi: »Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.» 6Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. 7He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. 8
5:8
Jes. 6:5
Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: »Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.» 9Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10
5:10
Jer. 16:16
Matt. 13:47
samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.» 11
5:11
Mark. 10:28
He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus parantaa spitaalisen

12

5:12–16
Matt. 8:1–4
Mark. 1:40–45
Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili: »Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 13Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» Tauti lähti miehestä heti. 14
5:14
Matt. 8:4+
Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: »Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille.» 15
5:15
Luuk. 4:14+
Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. 16
5:16
Mark. 1:35+
Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.

Jeesus parantaa halvaantuneen

17

5:17–26
Matt. 9:1–8
Mark. 2:1–12
Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia5:17 Fariseus: ks. selitystä Matt. 3:7. Lainopettaja: ks. selitystä Matt. 2:4. ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita.

18Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvaantunutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon asettaakseen hänet Jeesuksen eteen. 19Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen. 20

5:20,21
Luuk. 7:48,49
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: »Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi.»

21

5:21
Mark. 2:7+
Silloin lainopettajat ja fariseukset ajattelivat: »Mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 22
5:22
Luuk. 6:8,9:47
Mutta Jeesus oli selvillä siitä, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Mitä te oikein ajattelette? 23Kumpi on helpompaa, sanoa: ’Sinun syntisi on annettu anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja kävele’? 24Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla5:24 Ks. selitystä Matt. 16:13. on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – »minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.»

25Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeille, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. 26Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat: »Me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa.»

Jeesus kutsuu Leevin

27

5:27–32
Matt. 9:9–13
Mark. 2:13–17
Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», 28ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

29

5:29,30
Luuk. 15:1,2+
Leevi järjesti sitten kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. 30Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: »Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 31Jeesus vastasi heille: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 32
5:32
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.»

Häävieraat eivät paastoa

33

5:33–39
Matt. 9:14–17
Mark. 2:18–22
5:33
Matt. 9:14+
Jeesukselle sanottiin: »Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat.» 34Hän vastasi: »Ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin kun sulhanen vielä on heidän kanssaan? 35Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat.»

36Jeesus esitti heille vielä vertauksen: »Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. 37Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. 38Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. 39Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää.»