Raamattu 1992 (KR92)
10

Nooan pojista polveutuvat kansat

101

10:1–31
1. Aik. 1:5–23
Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. 2Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.10:2 Nimi Gomer tarkoittaa kimmeriläisiä, Madai Meediaa ja Javan Kreikkaa, Jooniaa. Tubal ja Mesek sijoittuvat Vähään-Aasiaan, ja Tiras tarkoittaa luultavasti etruskeja. Magogilla tarkoitettaneen Mustanmeren pohjoispuolta. 3Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma. 4Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään. 5Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.

6Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.10:6 Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa. 7Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.10:7 Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja. 8Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 9Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: »On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta.» 10Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.10:10 Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi. 11Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin 12

10:12
Joona 3:2
ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. 13Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14
10:14
5. Moos. 2:23
Jer. 47:4
Aam. 9:7
patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 15Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 16Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset, 18arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin, 19ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka. 20Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

21

10:21–31
1. Moos. 11:10–26
Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. 22Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram10:22 Nimi Aram viittaa Syyrian aramealaisiin.. 23Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas. 24Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 25Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,10:25 Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag ’jakaantua’, ’hajaantua’. ja toisen nimi oli Joktan. 26Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä. 30Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka. 31Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen.

11

Babylonin torni

111Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. 2Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan. 3Ja he sanoivat toisilleen: »Tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi.» He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. 4He sanoivat: »Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan.»

5Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, 6ja sanoi: »Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. 7Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta.» 8Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. 9Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen11:9 Babylonin nimi (hepreaksi Babel) muistuttaa sanaa balal ’sekoittaa’. ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan.

Seemin jälkeläiset

10

11:10–26
1. Moos. 10:21–31
1. Aik. 1:17–27
Luuk. 3:34–36
Tämä on luettelo Seemin jälkeläisistä. Seem oli satavuotias, kun hänelle syntyi Arpaksad. Tämä tapahtui kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. 11Arpaksadin syntymän jälkeen Seem eli vielä 500 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

12Kun Arpaksad oli elänyt 35 vuotta, hänelle syntyi Selah. 13Selahin syntymän jälkeen Arpaksad eli vielä 403 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

14Kun Selah oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Eber. 15Eberin syntymän jälkeen Selah eli vielä 403 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

16Kun Eber oli elänyt 34 vuotta, hänelle syntyi Peleg. 17Pelegin syntymän jälkeen Eber eli vielä 430 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

18Kun Peleg oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Reu. 19Reun syntymän jälkeen Peleg eli vielä 209 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

20Kun Reu oli elänyt 32 vuotta, hänelle syntyi Serug. 21Serugin syntymän jälkeen Reu eli vielä 207 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

22Kun Serug oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Nahor. 23Nahorin syntymän jälkeen Serug eli vielä 200 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

24Kun Nahor oli elänyt 29 vuotta, hänelle syntyi Terah. 25Terahin syntymän jälkeen Nahor eli vielä 119 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

26Kun Terah oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyivät Abram, Nahor ja Haran.

27Tämä on luettelo Terahin jälkeläisistä. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran, ja Haranille syntyi Loot. 28Haran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassaan Kaldean11:28 Kaldea tarkoittaa Babyloniaa. Urissa. 29Abram ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Sarai, ja Nahorin vaimo oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä. 30

11:30
1. Moos. 25:21,29:31
Sarai oli hedelmätön, hän ei saanut lasta.

31

11:31
Joos. 24:2
Neh. 9:7
Judit 5:6
Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan Lootin sekä Abramin vaimon Sarain ja lähti kulkemaan heidän kanssaan Kaldean Urista Kanaaninmaan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät sinne asumaan. 32Terah eli kaikkiaan 205 vuotta ja kuoli Harranissa.

12

Jumala kutsuu Abramin

121

12:1
Ap. t. 7:3
Hepr. 11:8
Herra sanoi Abramille: »Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2
12:2
1. Moos. 13:16,15:5,17:5,22:17
Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. 3
12:3
1. Moos. 18:18,22:18,26:4,28:14
Ap. t. 3:25
Gal. 3:8
Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.»

4Niin Abram lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen kanssaan. Harranista lähtiessään Abram oli seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäinen. 5Abram otti mukaan vaimonsa Sarain ja veljenpoikansa Lootin sekä perheiden koko omaisuuden, myös Harranissa hankitut orjat. Sitten he lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne.

6Abram kulki Kanaaninmaan halki Sikemin seudulle, Moren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset. 7

12:7
1. Moos. 13:15,24:7,26:3
Neh. 9:8
Ap. t. 7:5
Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: »Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.» Ja Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. 8Sieltä hän siirtyi Betelin itäpuolen vuorille, ja hän pystytti telttansa niin, että Betel oli länsipuolella ja Ai itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin ja rukoili Herraa. 9Sieltä Abram siirtyi paikasta toiseen etelään Negeviin päin.

Abram ja Sarai Egyptissä

10Sitten tuli maahan nälänhätä. Koska nälänhätä oli kova, Abram siirtyi Egyptiin ja asui siellä muukalaisena. 11Egyptiä lähestyttäessä hän sanoi vaimolleen Saraille: »Minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. 12Kun egyptiläiset näkevät sinut ja käsittävät, että sinä olet minun vaimoni, he tappavat minut mutta jättävät sinut henkiin. 13

12:13
1. Moos. 20:2,26:7
Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minua kohdeltaisiin sinun takiasi hyvin ja saisin sinun ansiostasi pitää henkeni.»

14Kun Abram saapui Egyptiin, egyptiläiset havaitsivat, että Sarai oli hyvin kaunis nainen. 15Sarain nähtyään faraon virkamiehet ylistivät häntä faraolle, ja hänet haettiin palatsiin. 16Farao kohteli Abramia hyvin Sarain takia, ja Abram sai lampaita ja vuohia, nautakarjaa ja aaseja, orjia ja orjattaria sekä aasintammoja ja kameleita.

17

12:17
Ps. 105:14
Mutta Herra antoi faraon ja hänen palatsinsa väen sairastua ankariin tauteihin Abramin vaimon Sarain tähden. 18Silloin farao kutsutti Abramin luokseen ja sanoi: »Mitä oletkaan minulle tehnyt! Miksi et kertonut minulle, että hän on vaimosi? 19Miksi sanoit häntä sisareksesi, niin että minä saatoin ottaa hänet vaimokseni? Siinä on vaimosi, ota hänet ja mene matkoihisi!» 20Sitten farao antoi miehilleen käskyn toimittaa Abram, hänen vaimonsa ja koko hänen omaisuutensa maasta pois.