Raamattu 1992 (KR92)
4

Jatkoa Juudan jälkeläisten luetteloon

41

4:1
1. Moos. 38:29,30,46:12
1. Aik. 2:4
Juudan jälkeläisiä olivat Peres, Hesron, Karmi, Hur ja Sobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52,53
Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Heistä polveutuvat sorealaisten suvut. 3Etamilaisten kantaisät olivat Jisreel, Jisma ja Jidbas – heidän sisarensa oli nimeltään Haslelponi – 4
4:4
1. Aik. 2:19
sekä Penuel, Gedorin isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Efratin esikoisen Hurin, betlehemiläisten esi-isän, jälkeläisiä.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ashurilla, tekoalaisten kantaisällä, oli kaksi vaimoa, Helea ja Naara. 6Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Ahastarin. Nämä olivat Naaran pojat. 7Helean pojat olivat Seret, Sohar, Etnan ja Kos. 8Kosille syntyivät Anub ja Sobeba, ja myös Harumin pojan Aharhelin suvut polveutuvat hänestä.

9Jaebes tuli veljeään mahtavammaksi. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaebes sanoen: »Vaivalla minä hänet synnytin.»4:9 Nimi Jaebes muistuttaa heprean sanaa oseb ’vaiva’. 10Jaebes rukoili Israelin Jumalaa: »Kunpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista.» Ja Herra täytti hänen pyyntönsä.

11Kelubille, Suhan veljelle, syntyi Mehir, josta tuli Estonin isä. 12Estonille syntyivät Bet-Rafa, Paseah ja Tehinna, josta tuli Ir-Nahasin isä. Nämä olivat rekalaisia.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Kenasin pojat olivat Otniel ja Seraja, ja Otnielin pojat olivat Hatat ja Meonotai. 14
4:14
Neh. 11:35
Meonotaille syntyi Ofra, ja Serajalle syntyi Joab. Hänen jälkeläisiään olivat Ge-Harasimin asukkaat, jotka olivat seppiä.4:14 Nimi Ge-Harasim merkitsee ’seppälaakso’. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Jefunnen pojan Kalebin pojat olivat Ir, Ela ja Naam. Elan poika oli Kenas.

16Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tirja ja Asarel. 17Esran pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Jeterille syntyivät Mirjam, Sammai ja Jisbah, josta tuli Estemoan isä. 18Meredin vaimo, joka oli Juudan heimoa, synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä. Hänellä oli poikia myös faraon tyttären Bitjan kanssa, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

19Hodia otti vaimokseen Nahamin sisaren, ja hänen poikansa olivat garmilainen Delia, Keilan kantaisä, ja Estemoa, joka asui Maakassa. 20Simonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisein jälkeläisiä olivat Sohet ja hänen poikansa.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Juudan pojan Selan jälkeläisiä olivat Er, joka oli Lekan kantaisä, Laeda, joka oli Maresan kantaisä, sekä ne suvut, jotka valmistivat hienopellavaa Bet-Asbeassa. 22Hänen jälkeläisiään olivat myös Jokim ja Koseban asukkaat sekä Joas ja Saraf, jotka pitivät hallussaan Moabia mutta palasivat sitten Betlehemiin – tämä tapahtui kauan sitten. 23He olivat savenvalajia. He asuivat Netaimissa ja Gederassa ja työskentelivät kuninkaan palveluksessa.

Simeonin jälkeläiset

24

4:24
1. Moos. 46:10
2. Moos. 6:15
4. Moos. 26:12,13
Simeonin pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul. 25Saulin poika oli Sallum, tämän poika oli Mibsam ja tämän Misma. 26Misman jälkeläisiä olivat Hamuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Simei. 27Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään oli vain muutama poika. Siksi heidän sukunsa ei kohonnut luvultaan Juudan veroiseksi. 28
4:28–33
Joos. 19:1–9
Heitä asui Beersebassa, Moladassa, Hasar-Sualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Toladissa, 30Betuelissa, Hormassa, Siklagissa, 31Bet-Markabotissa, Hasar-Susimissa, Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkejaan kuningas Daavidin aikaan saakka. 32Heidän asuinpaikkojaan olivat myös Etam, Ajin, Rimmon, Token ja Asan, nämä viisi kaupunkia, 33sekä niiden ympärillä olevat kylät Baaliin saakka. Tässä olivat heidän sukuluettelonsa ja asuinpaikkansa.

34Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjan poika, 35Joel, Jehu – hänen isänsä oli Josibja, tämän isä Seraja, tämän Asiel; 36edelleen Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Sisa – hänen isänsä oli Sifei, tämän isä Allon, tämän Jedaja, tämän Simri, tämän Semaja. 38Nämä nimeltä luetellut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän sukunsa lisääntyivät suuresti. 39Siksi he lähtivät laakson itäpuolelle kohti Gedoria etsimään laidunmaita lampailleen ja vuohilleen. 40Sieltä he löysivät reheviä ja hyviä laitumia. Maata oli runsaasti, ja siellä vallitsi täysi rauha. Alkuperäiset asukkaat olivat Haamin jälkeläisiä. 41Nämä nimeltä mainitut simeonilaiset tulivat sinne Juudan kuninkaan Hiskian aikana ja hävittivät Haamin heimot ja niiden asuinpaikat kaikkialla, missä niitä tapasivat. Siellä oli laidunta heidän lampailleen ja vuohilleen, ja siksi he jäivät sinne. Vielä tänäkin päivänä he asuvat siellä.

42Toisia Simeonin heimoon kuuluvia siirtyi Seirin vuoristoon. Heitä oli viisisataa miestä, ja heitä johtivat Jisein pojat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel. 43

4:43
5. Moos. 25:19
1. Sam. 15:3
He tuhosivat jäljellä olevat amalekilaiset ja ovat siitä pitäen asuneet siellä, tähän päivään saakka.