Raamattu 1992 (KR92)
1

Sukuluettelo Aadamista Abrahamiin

11

1:1–4
1. Moos. 5:1–32
Aadam, Set, Enos, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metuselah, Lemek, 4
1:4
1. Moos. 6:10,9:18
Nooa, Seem, Haam ja Jafet.

5

1:5–23
1. Moos. 10:1–32
Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. 6Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma. 7Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.

8Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. 9Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 10Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 11Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 12patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 13Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 14Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 15hivviläiset, arkilaiset, siniläiset, 16arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.

17Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek. 18Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 19Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,1:19 Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag ’jakaantua’, ’hajaantua’. ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.

24

1:24–27
1. Moos. 11:10–26
Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Terah 27
1:27
1. Moos. 17:5
ja Abram eli Abraham.

Abrahamin jälkeläiset

28

1:28
1. Moos. 16:15,21:3
Abrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 29
1:29–31
1. Moos. 25:12–16
Tässä on luettelo heidän jälkeläisistään. Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis ja Kedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

32

1:32,33
1. Moos. 25:1–4
Pojat, jotka Abrahamin sivuvaimo Ketura synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 33Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä.

34

1:34
1. Moos. 25:19–26,32:29,35:10
Abrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Esau ja Israel. 35
1:35–37
1. Moos. 36:9–19
Esaun pojat olivat Elifas, Reuel, Jeus, Jaelam ja Korah. 36Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 37Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38

1:38–42
1. Moos. 36:20–30
Seirin pojat olivat Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan. 39Lotanin pojat olivat Hori ja Homam. Lotanin sisar oli nimeltään Timna. 40Sobalin pojat olivat Aljan, Manahat, Ebal, Sefi ja Onam. Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana. 41Anan poika oli Dison, ja Disonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 42Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Disanin pojat olivat Us ja Aran.

Edomin hallitsijat

43

1:43a
1. Moos. 36:31–39
Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan:

Bela, Beorin poika; hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. 45Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. 46Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. 47Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. 48Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista. 49Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika. 50Baal-Hananin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pai. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär. 51

1:51–54
1. Moos. 36:40–43
Hadadin kuoltua Edomin heimojen hallitsijoiksi tulivat päälliköt, jotka johtivat Timnan, Alvan, Jetetin, 52Oholibaman, Elan, Pinonin, 53Kenasin, Temanin, Mibsarin, 54Magdielin ja Iramin heimokuntia. Nämä olivat Edomin heimojen hallitsijat.