Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
41

411

41,1
3,8
41,1 dan Leviatan. Gč. 40,20.Dat lea ilá hirpmus,

ii oktage leat nu jállu

ahte duosttašii hárdit dan.

Gii duostá loaiddastit dan ovdii?

2

41,2
5 Mos 10,14
Sál 24,1
Rom 11,35
1 Kor 10,26
Gii máhttá dearvan hástalit dan,

gii oppa almmi vuolde?

341,3 Masorehtalaš teaksta ii leat čielggas.Mun muitalan vel

makkárat leat dan lahtut,

makkár dan fápmu

ja man imašlaš dan hápmi.

4Gii nuollá dan olgguldasgárvvu,

gii ráigá dan guovttegeardásaš gara?

5Gii rahpá dan soalvvi?

Dan bániin lea balddáhus.

6Čielggis das leat galbaráiddut,

giddejuvvon lávga dego seaillain.

7Nubbi lávgá nuppiin,

ii jiellage beasa daid gaskka.

8Galbbat leat gittalagaid,

dat roahkkásit oktii eaige earránatta.

9Go dat russu, dalle šleađgu čuovga,

dan čalmmit báitet dego iđitroađđi.

10

41,10–11
2 Sam 22,9
Sál 29,7
Alm 9,17č
Buolli dolla girdá dan njálmmis,

das riššet čuotnamat.

11Dan njunneráiggiin badjána suovva

dego báhkaduvvon, duoldi ruittus.

12Dan vuoiŋŋanas cahkkeha čađaid,

dolla njuoršu dan njálmmis.

13Fápmu orru dan niskkis,

ballu viehká dan ovddabeale.

14Dan čoavjji máhcit leat stargasat,

dat leat dego leikejuvvon eaige lihkas.

15Dan raddi lea garas nugo geađgi,

garas dego vuolit millogeađgi.

16

41,16
Sál 29,2
89,7
Go dat čuožžila, de fámolaččat soiget,

meara doajáhagatge báhtarit das.

17Falleheaddji miehkki ii bastte dasa,

ii sáiti, skohtal iige njuolla.

18Ruovdi lea dasa nugo oalga

ja bronsa dego mieska muorra.

19Njuolla ii balddit dan báhtarussii,

šleŋggona geađggit leat dasa dego sáđđu.

20Dat atná šluppoha oalgan,

sábeliid skála dat dušše boagusta.

21Čoavjji vuolde das leat bastilis biikkat,

dat johtá rábihis dego gordneluvvenreahka.

22

41,22
Esek 32,2
Dat duldeha čiekŋalasa dego ruittu,

dat dahká ábi duoldi vuoiddasgievdnin.

23Dan maŋŋái báhcá čuovgi bálggis,

dego čiekŋalas livččii ožžon čurges vuovttaid.

24Nubbi dan láhkásaš ii leat eatnama alde,

dat lea sivdniduvvon dakkáražžan

mii ii suorgan.

25Čeavlátge ballet das,

dat lea buot goargadis spiriid gonagas.