Raamattu 1992 (KR92)
15

Yksimielinen ylistys

151

15:1
Room. 14:1
Gal. 6:2
1. Tess. 5:14
Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. 2Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. 3
15:3
Ps. 69:10
Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu: »Sinun herjaajiesi herjaukset ovat osuneet minuun.» 4
15:4
Room. 4:23,24+
Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. 5
15:5
Room. 12:16
1. Kor. 1:10
Fil. 2:2
Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, 6niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.

7

15:7
Room. 14:1,3
Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 8
15:8
Room. 11:29
Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. 9
15:9
2. Sam. 22:50
Ps. 18:50
Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:

– Siksi ylistän sinua kansojen keskellä,

laulan kiitosta sinun nimellesi.

10
15:10
5. Moos. 32:43
Ja edelleen:

– Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.

11
15:11
Ps. 117:1
Ja vielä:

– Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!

Ylistäkää häntä, kansakunnat!

12
15:12
Jes. 11:1,10
Matt. 12:21
Jesaja taas sanoo:

– Iisain juuresta nousee verso,

joka kohoaa kansojen hallitsijaksi.

Häneen kansat panevat toivonsa.

13Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Paavali puhuu tehtävästään

14

15:14
2. Piet. 1:12
1. Joh. 2:21
Olen toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. 15
15:15
Room. 12:3
Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut 16
15:16
Room. 11:13
Gal. 2:91. Kor. 16:15
Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri. 17
15:17
1. Kor. 1:31
Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. 18
15:18
Ap. t. 21:19
En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, 19
15:19
Mark. 16:20+
tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka. 20
15:20
2. Kor. 10:15,16
Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. 21
15:21
Jes. 52:15
Toimin niin kuin on kirjoitettu:

– Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään,

ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään.

Paavali suunnittelee käyntiä Roomassa

22

15:22
Room. 1:13
Tämän vuoksi matkani teidän luoksenne on estynyt kerran toisensa jälkeen. 23
15:23
Ap. t. 19:21
Room. 1:10
Mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne 24
15:24
1. Kor. 16:6
sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne.

25

15:25
Ap. t. 19:21,24:17
Gal. 2:10
Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. 26
15:26
1. Kor. 16:1
2. Kor. 8:1,9:1,2
Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille. 27
15:27
1. Kor. 9:11
Gal. 6:6
Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvollisuus auttaa näitä aineellisesti. 28Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän ja asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn matkalla teidän luonanne. 29
15:29
Room. 1:11
Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen.

30

15:30
2. Kor. 1:11
Ef. 6:19
Fil. 1:19
Kol. 4:3
1. Tess. 5:25
Filem. 22
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani, 31
15:31
1. Tess. 2:141. Kor. 16:3,4
2. Kor. 9:12
että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. 32
15:32
Room. 1:12
Silloin voin, jos Jumala suo, tulla iloisin mielin teidän luoksenne ja virkistyä seurassanne. 33
15:33
1. Tess. 5:23
Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.

16

Tervehdykset Rooman kristityille

161Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. 2Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle.

3

16:3
Ap. t. 18:2+
Tervehtikää Priscaa ja Aquilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. 4He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat. 5
16:5
Room. 15:16
1. Kor. 16:15
Sanokaa terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle. Terveisiä ystävälleni Epainetokselle, joka on Aasian työn ensi hedelmä Kristukselle. 6Terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. 7Terveisiä Andronikokselle ja Junialle16:7 Toisen lukutavan mukaan kysymys ei ole naisennimestä Junia vaan miehennimestä Junias., heimolaisilleni ja vankilatovereilleni, jotka ovat arvossa pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia jo ennen minua.

8Terveisiä Ampliatukselle, rakkaalle uskonveljelleni. 9Terveisiä Urbanukselle, työtoverillemme Kristuksen palveluksessa, ja ystävälleni Stakykselle. 10Terveisiä Apellekselle, joka on koeteltu Kristuksen palvelija. Terveisiä Aristobuloksen perheväelle. 11Terveisiä heimolaiselleni Herodionille. Terveisiä Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia. 12Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työtä. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran työssä. 13Terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. 14Terveisiä Asynkritokselle, Flegonille, Hermekselle, Patrobakselle, Hermakselle ja heidän kanssaan oleville veljille. 15Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille. 16

16:16
1. Kor. 16:20
2. Kor. 13:12
1. Tess. 5:26
1. Piet. 5:14
Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat lähettävät teille tervehdyksensä.

17

16:17
2. Tess. 3:6
2. Tim. 3:5
Tit. 3:10
2. Joh. 10
Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. 18
16:18
Fil. 3:18,19
2. Piet. 2:3
Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet. 19
16:19
Jer. 4:22
Matt. 10:16
1. Kor. 14:20
Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi olen teistä iloinen ja toivon, että olisitte taitavia hyvässä mutta taitamattomia pahassa. 20
16:20
1. Moos. 3:15
Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

21

16:21
Ap. t. 16:1+
Työtoverini Timoteus lähettää teille terveisiä, samoin lähettävät maanmieheni Lukios, Jason ja Sosipatros. – 22Terveisiä myös minulta, uskonveljeltänne Tertiukselta, joka olen sanelun mukaan kirjoittanut tämän kirjeen. – 23
16:23
1. Kor. 1:14
Teille lähettää terveisiä Gaius, joka on avannut kotinsa minulle ja koko seurakunnalle. Terveisiä myös kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Quartukselta.16:23 Myöhäisissä käsikirjoituksissa on lisäksi jae 24: »Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.»

Ylistys16:25 Jakeet 25–27 puuttuvat eräistä käsikirjoituksista.

25

16:25,26
1. Kor. 2:7
Ef. 3:9
Kol. 1:26
2. Tim. 1:10
16:25
Room. 1:5
Tit. 1:3
Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä! 26Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. 27Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen.