Raamattu 1992 (KR92)
3

Leeviläiset asetetaan avustamaan pappeja

31Siihen aikaan, kun Herra puhui Moosekselle Siinainvuorella, kuuluivat Aaronin ja Mooseksen sukuun nämä miehet: 2

3:2
2. Moos. 6:23
1. Aik. 5:29
Aaronin esikoinen oli Nadab, ja hänen muut poikansa olivat Abihu, Eleasar ja Itamar. 3
3:3
3. Moos. 8:12,30
Nämä olivat Aaronin pojat; heidät oli voideltu ja vihitty papinvirkaan. 4
3:4
3. Moos. 10:1,2+
Mutta Herra oli antanut Nadabin ja Abihun kuolla, koska he Siinain autiomaassa toivat väärin tehtyä tulta Herran eteen. Heiltä ei jäänyt lapsia. Eleasar ja Itamar palvelivat edelleen papinvirassa isänsä Aaronin alaisina.

5Herra sanoi Moosekselle: 6»Kutsu koolle Leevin heimon miehet ja vie heidät pappi Aaronin luo. Heidän tulee olla hänen apulaisinaan 7ja huolehtia hänen puolestaan ja koko kansan puolesta niistä tehtävistä, jotka on toimitettava pyhäkköteltan edessä ja telttamajassa. 8Heidän tulee myös pitää huolta kaikista pyhäkköteltan varusteista ja hoitaa pyhäkössä ne tehtävät, jotka israelilaisille on säädetty. 9

3:9
4. Moos. 8:13,14,18:6
Määrää leeviläiset Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi, sillä heidät on israelilaisten joukosta asetettu Aaronin avustajiksi. 10
3:10
4. Moos. 1:51
Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

11Ja Herra sanoi Moosekselle: 12

3:12,13
4. Moos. 8:16–18
»Minä otan israelilaisten joukosta omikseni leeviläiset, kaikkien Israelin esikoisten, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden asemesta. Leeviläiset ovat minun, 13
3:13
2. Moos. 13:2+
sillä jokainen esikoinen kuuluu minulle. Sinä päivänä, jona surmasin Egyptissä esikoiset, minä pyhitin omikseni kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin. Ne ovat minun. Minä olen Herra.»

Leeviläiset lasketaan

14Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: 15»Laske ja merkitse muistiin Leevin miespuoliset jälkeläiset suvuittain ja perhekunnittain. Laske kaikki kuukauden ikäisistä alkaen.» 16Mooses laski heidät Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

17

3:17
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 26:57
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 18Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. 19Kehatin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 20Merarin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat leeviläisten suvut kantaisiensä mukaan lueteltuina.

21Gersonin sukuhaaraan kuuluivat Libnin ja Simein suvut. Nämä olivat gersonilaissuvut. 22Näiden sukujen väki laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 7500. 23Gersonilaisten suvut asuivat leirissä telttamajan takana, lännen puolella, 24ja heidän sukuhaaransa päämies oli Eljasaf, Laelin poika. 25Gersonin jälkeläisten tehtävänä oli huolehtia pyhäkön telttamajasta, sen telttakankaista, peitteistä, pyhäkköteltan oviverhosta, 26telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoista, oviverhosta ja verhojen kiinnitysköysistä sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

27Kehatin sukuhaaraan kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin suvut. Nämä olivat kehatilaissuvut. 28Kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia kehatilaisia oli kaikkiaan 8600. Heidän tehtävänään oli huolehtia pyhäköstä. 29Kehatin poikien suvut asuivat leirissä telttamajan sivustalla, etelän puolella. 30Näiden päällikkö oli Elisafan, Ussielin poika. 31Kehatilaisten tuli huolehtia liitonarkusta, uhrileipäpöydästä, seitsenhaaraisesta lampusta, alttareista, jumalanpalveluksessa käytettävistä esineistä, väliverhosta sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

32Leeviläisten päämiesten päällikkö oli Eleasar, pappi Aaronin poika. Hän valvoi niitä, jotka hoitivat tehtäviä pyhäkössä.

33Merarin sukuhaaraan kuuluivat Mahlin ja Musin suvut. Nämä olivat merarilaissuvut. 34Merarilaiset laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 6200. 35Merarin sukuhaaran päämies oli Suriel, Abihailin poika. Merarin jälkeläiset asuivat leirissä telttamajan sivustalla, pohjoisen puolella. 36He huolehtivat telttamajan laudoista ja poikkipuista, pylväistä ja niiden jalustoista, telttamajan kalustosta ja kaikista näihin liittyvistä tehtävistä 37sekä lisäksi ympärillä olevan esipihan pylväistä, niiden jalustoista, kiinnitysvaarnoista ja köysistä.

38Mooses ja Aaron sekä Aaronin pojat asuivat leirissä pyhäkköteltan edessä, sen itäpuolella. He pitivät israelilaisten puolesta huolta pyhäköstä. Ulkopuolisia oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty osallistumasta heidän toimiinsa. 39Herran käskyn mukaisesti Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät suvuittain muistiin yli kuukauden ikäisten miespuolisten leeviläisten lukumäärän. Heitä oli kaikkiaan 22 000.

Esikoisten lunastaminen

40Herra sanoi Moosekselle: »Laske israelilaisten kaikki esikoispojat kuukauden ikäisistä alkaen ja merkitse muistiin heidän nimensä. 41Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta, samoin leeviläisten karja muiden israelilaisten karjaan syntyneiden esikoisten sijasta. Minä olen Herra.»

42Mooses antoi laskea israelilaisten kaikki esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen, niin kuin Herra oli käskenyt. 43Esikoispojat laskettiin ja heidän nimensä kirjoitettiin muistiin. Heitä oli 22 273.

44Ja Herra sanoi Moosekselle: 45»Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta ja leeviläisten karja israelilaisten karjan esikoisten sijasta. Minä olen Herra. 46Mutta koska israelilaisten esikoisia on 273 enemmän kuin leeviläisiä yhteensä, 47

3:47
4. Moos. 18:16
ota heidän vapaaksi lunastamistaan varten viisi sekeliä miestä kohden laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. 48Anna hopea Aaronille ja hänen pojilleen lunastusmaksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista.»

49Mooses kokosi lunastushopean, joka tarvittiin maksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista. 50Tämän hopeamäärän, 1365 sekeliä, hän otti maksuksi israelilaisten esikoisista. 51Sitten Mooses antoi lunastushopean Aaronille ja hänen pojilleen, kuten Herra oli häntä käskenyt.

4

Leeviläisten palvelutehtävät

41Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Laskekaa leeviläisistä Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, 3

4:3
4. Moos. 8:24–26
kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. 4
4:4
4. Moos. 3:31
Kehatin jälkeläisten tehtäviin kuuluu huolehtia teltassa kaikesta, mikä on erityisen pyhää.

5»Kun leiri siirtyy toiseen paikkaan, Aaronin ja hänen poikiensa tehtävänä on ottaa alas väliverho ja peittää sillä liitonarkku. 6Sen päälle heidän tulee panna merilehmännahkainen peite, ja päällimmäiseksi on levitettävä sinipunainen täysvillainen kangas. Sitten heidän tulee panna arkun kantotangot paikoilleen.

7

4:7
2. Moos. 25:29,30
»Uhrileipäpöydän päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas; sen päälle on pantava kulhot, kupit, maljat ja juomauhrikannut. Uhrileipien on oltava pöydällä koko ajan. 8Näiden päälle heidän on levitettävä karmiininpunainen kangas, ja se on peitettävä merilehmännahkaisella peitteellä. Sitten heidän tulee panna pöydän kantotangot paikoilleen.

9»Heidän on otettava sinipunainen kangas ja peitettävä sillä seitsenhaarainen lampunjalka lamppuineen, samoin siihen kuuluvat lamppupihdit, tuliastiat ja öljyastiat. 10Lampunjalka kaikkine varusteineen tulee vielä kääriä merilehmännahkaan ja panna kantolavalle.

11»Kultaisen suitsutusalttarin päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas ja sen päälle merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen. 12Heidän tulee myös ottaa kaikki pyhäkössä jumalanpalvelukseen tarvittavat välineet, kääriä ne sinipunaiseen kankaaseen ja panna päällimmäiseksi merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna ne kantolavalle.

13»Puhdistettuaan polttouhrialttarin rasvaisesta tuhkasta heidän on levitettävä sen yli purppuranpunainen kangas 14ja pantava sen päälle kaikki alttarilla uhrattaessa tarvittavat välineet: tuliastiat, haarukat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat, kaikki alttarin varusteet. Näiden päälle heidän on levitettävä merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen.

15

4:15
2. Sam. 6:6,7
»Leirin lähtiessä liikkeelle Kehatin jälkeläiset saavat tulla kantamaan pyhäkön varusteita vasta sen jälkeen, kun Aaron ja hänen poikansa ovat saaneet ne peitetyiksi. Peittämättömiin pyhiin esineisiin kehatilaiset eivät saa koskea, etteivät kuolisi. Pyhäkköteltan varusteiden kantaminen on Kehatin jälkeläisten tehtävänä.

16»Eleasarin, pappi Aaronin pojan, tulee huolehtia seitsenhaaraisen lampun öljystä, hyväntuoksuisesta suitsukkeesta, päivittäisestä ruokauhrista ja pyhissä toimituksissa käytettävästä öljystä. Hän on vastuussa myös koko telttamajasta ja kaikesta mitä siellä on, sekä pyhäköstä että sen varusteista.»

17Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 18»Älkää päästäkö kehatilaissukuja häviämään leeviläisten heimon joukosta. 19Tehkää siis näin, jotta kehatilaiset saisivat elää eivätkä kuolisi joutuessaan lähelle erityisen pyhiä esineitä: Aaronin ja hänen poikiensa tulee osoittaa kullekin heistä, mitä hänen on tehtävä ja mitä kannettava. 20

4:20
1. Sam. 6:19
Kehatilaiset eivät saa tulla pyhäkköön sopimattomalla hetkellä, sillä jos he näkevät peittämättömiä pyhiä esineitä, he kuolevat.»

21Herra sanoi Moosekselle:

22»Laske myös Gersonin jälkeläisten lukumäärä suvuittain ja perhekunnittain. 23Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. 24Nämä ovat Gersonin sukuun kuuluvien tehtävät ja heidän kannettavikseen määrätyt varusteet: 25

4:25,26
4. Moos. 3:25,26
heidän tulee kantaa pyhäkkötelttaa, telttamajaa, sen kankaita ja peitteitä, sekä päällimmäisenä olevaa merilehmännahkaista peitettä ja pyhäkköteltan oviverhoa, 26telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoja ja sen oviaukon verhoa, verhojen kiinnitysköysiä ja kaikkia niiden hoitoon tarvittavia varusteita. Heidän tulee myös suorittaa kaikki näihin liittyvät toimet. 27Gersonilaisten on suoritettava kaikki palvelutehtävänsä Aaronin ja hänen poikiensa antamien käskyjen mukaisesti. Niitä noudattaen heidän tulee kantaa kuormansa ja toimittaa kaikki tehtävänsä. Valvokaa, että he huolehtivat kaikesta, mitä heidän kannettavakseen on uskottu. 28Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty gersonilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.

29»Tarkasta ja laske Merarin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain. 30Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Myös merarilaisten velvollisuutena on suorittaa työpalvelusta pyhäkköteltassa. 31

4:31,32
4. Moos. 3:36,37
Heidän tulee kantaa nämä varusteet: telttamajan laudat poikkipuineen, sen pylväät jalustoineen, 32majaa ympäröivän esipihan pylväät ja niiden jalustat, kiinnitysvaarnat ja köydet sekä kaikki niiden käsittelyyn ja hoitoon tarvittavat varusteet. Määrätkää nimeltä mainiten, mitkä varusteet kullekin uskotaan kannettaviksi. 33Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty merarilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.»

Palvelusvelvollisten leeviläisten laskenta

34Mooses, Aaron ja kansan päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, 35kaikki miehet, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä. 36Näitä oli suvuittain laskettuna 2750. 37Tämän verran oli kehatilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

38Gersonin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 39miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, 40oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 2630. 41Tämän verran oli gersonilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

42Merarin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 43miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, 44oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 3200. 45Tämän verran oli merarilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

46Leeviläisiä, jotka Mooses, Aaron ja Israelin päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 47miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden tehtävänä oli työskennellä ja palvella pyhäkköteltassa ja kantaa sen varusteita, 48oli kaikkiaan 8580. 49Leeviläiset laskettiin ja merkittiin muistiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Mooseksen täytettäväksi antanut. Jokaiselle määrättiin erikseen, mikä oli hänen tehtävänsä ja mitä varusteita hänen oli kannettava. Kaikki tehtiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

5

Epäpuhtaiden poistaminen leiristä

51Herra sanoi Moosekselle: 2

5:2
3. Moos. 13:463. Moos. 12:24. Moos. 19:11
»Käske israelilaisten lähettää leiristä pois jokainen spitaalia tai vuotoa sairastava sekä jokainen, joka on tullut epäpuhtaaksi menemällä vainajan lähelle. 3
5:3
5. Moos. 23:15
Lähettäkää heidät pois, leirin ulkopuolelle, niin miehet kuin naisetkin, etteivät he saattaisi epäpuhtaaksi leiriä, jossa minä asun israelilaisten keskellä.» 4He täyttivät käskyn, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja lähettivät epäpuhtaat leirin ulkopuolelle.

Vahingonkorvaus

5Herra sanoi Moosekselle:

6»Sano israelilaisille: Jos joku tekee toiselle vääryyttä ja näin luopuu Herrasta ja hänen käskyistään, hän joutuu syynalaiseksi. 7

5:7
3. Moos. 5:16,23,24
Hänen tulee tunnustaa tekemänsä synti ja korvata aiheuttamansa vahinko kokonaisuudessaan sille, jolle on vahingon tuottanut, sekä lisätä korvaukseen vielä viidesosa. 8
5:8
3. Moos. 25:25
Jos hän ei voi maksaa korvausta vahinkoa kärsineelle itselleen eikä tällä myöskään ole lähisukulaista, joka voisi ottaa korvauksen vastaan, vahingonkorvaus kuuluu Herralle. Se on annettava papille. Lisäksi hänelle on tuotava pässi, joka uhrataan syyllisen syntien sovitukseksi.

9

5:9
2. Moos. 29:28
3. Moos. 10:15
»Papille kuuluvat myös kaikki uhrilahjat, joita israelilaiset tuovat pyhinä lahjoina. 10Jokainen pappi saa pitää hänelle tuodut pyhät lahjat; kaikki, mitä joku antaa papille, on papin omaa.»

Aviorikoksesta epäillyn vaimon tutkiminen

11Herra sanoi Moosekselle:

12»Sano israelilaisille: Jos aviovaimo lankeaa uskottomuuteen 13ja makaa toisen miehen kanssa, hän tulee saastaiseksi, vaikka asia ei ehkä tulekaan ilmi, kun naista ei ole saatu kiinni itse teosta eikä häntä vastaan ole todistajia. 14Jos aviomiehen kuitenkin valtaa mustasukkainen epäilys, että hänen vaimonsa on ollut hänelle uskoton ja näin tullut saastaiseksi, hänen tulee, olipa epäilykseen aihetta tai ei, 15

5:15
3. Moos. 5:11
viedä vaimonsa papin luo ja tuoda vaimonsa puolesta uhrilahjaksi kymmenesosa eefa-mittaa ohrajauhoja. Hän ei kuitenkaan saa kaataa jauhoihin öljyä eikä panna päälle suitsuketta, sillä tämä ruokauhri annetaan mustasukkaisen epäilyksen takia. Se on selvitysuhri, jonka tarkoituksena on tuoda ilmi, onko epäilyyn aihetta.

16»Papin tulee viedä nainen Herran eteen, 17ottaa saviastiaan pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta. 18Kun pappi on asettanut naisen Herran eteen, hänen tulee avata naisen hiukset ja panna hänen käsiinsä selvitysuhri eli mustasukkaisen epäilyksen takia annettu ruokauhri. Papilla tulee olla kädessään kirousta tuottavaa karvasvettä sisältävä astia, 19ja hänen tulee vannottaa naista sanoen: ’Jos kukaan vieras ei ole maannut kanssasi etkä ole langennut saastaisuuteen, vaan olet pysynyt miehellesi uskollisena, tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. 20Mutta jos olet ollut miehellesi uskoton ja tullut saastaiseksi makaamalla jonkun muun kuin aviomiehesi kanssa’ 21– tässä kohdin papin tulee vannottaa naista, uhata häntä kirouksella ja sanoa: ’silloin Herra tehköön sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaa. Herra kuihduttakoon lanteesi ja turvottakoon kohtusi. 22Menköön tämä kirovesi sisuksiisi, niin että kohtusi turpoaa ja lanteesi kuihtuvat!’ Ja nainen sanokoon: ’Aamen, käyköön niin!’

23»Papin tulee kirjoittaa nämä kirouksen sanat ja huuhtoa sitten kirjoitus kiroveteen. 24Vesi hänen on juotettava naiselle, niin että se menee hänen sisuksiinsa. 25Papin tulee ottaa naiselta mustasukkaisen epäilyksen takia annettu selvitysuhri, omistaa se tarjousuhrina Herralle ja viedä alttarin luo. 26Sitten papin on otettava ruokauhrista kourallinen selvitysuhriksi ja poltettava tämä osa alttarilla. Kun pappi on juottanut naiselle veden, 27tapahtuu näin: Jos nainen on tullut saastaiseksi olemalla miehelleen uskoton, kirousta tuottava vesi menee hänen sisuksiinsa ja aiheuttaa hänelle katkeraa tuskaa. Hänen kohtunsa turpoaa, hänen lanteensa kuihtuvat ja hänestä tulee varoittava esimerkki, jota mainiten vannotaan ja kirotaan. 28Mutta jos nainen ei ole saastainen vaan syytön, vesi ei vahingoita häntä, ja hän voi vastedeskin saada lapsia.»

29Tämä on mustasukkaisesta epäilystä säädetty laki. Se koskee vaimoa, joka on langennut uskottomuuteen ja tullut saastaiseksi, 30sekä miestä, joka mustasukkaisuuden vallassa epäilee vaimoaan uskottomuudesta. Miehen tulee viedä vaimonsa Herran eteen, ja papin on tehtävä naiselle, mitä tässä laissa on säädetty. 31Mies on tällöin vapaa vastuusta, mutta vaimo vastatkoon teostaan.