Raamattu 1992 (KR92)
32

Jordanin itäpuolelle asettuvat heimot

321Ruubenin ja Gadin heimoilla oli hyvin suuret karjalaumat. Havaittuaan, että Jaeserin ja Gileadin seudut sopivat hyvin laidunmaaksi, 2näiden heimojen miehet menivät Mooseksen, pappi Eleasarin ja kansan johtomiesten puheille ja sanoivat: 3»Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo ja Beon, 4nämä tienoot, jotka Herra on valloittanut Israelin kansalle, ovat hyvää laidunmaata, ja meillä, sinun palvelijoillasi, on paljon karjaa.» 5He sanoivat vielä: »Jos tahdot osoittaa suopeuttasi, niin anna nuo maat meidän omiksemme. Älä vie meitä Jordanin toiselle puolelle.»

6Mutta Mooses sanoi Gadin ja Ruubenin miehille: »Pitäisikö teidän saada asettua tänne asumaan kaikessa rauhassa, kun toiset israelilaiset lähtevät sotaan? 7Vai aiotteko viedä muilta halun jatkaa matkaa siihen maahan, jonka Herra on Israelille luvannut? 8Samalla tavoin tekivät myös teidän isänne, kun olin lähettänyt heidät Kades-Barneasta katsomaan sitä maata. 9

32:9
4. Moos. 13:32,33
Käytyään Eskolinlaaksossa ja tutkittuaan maata he veivät israelilaisilta halun päästä siihen maahan, jonka Herra oli heille luvannut. 10Silloin syttyi Herran viha ja hän vannoi: 11
32:11,12
4. Moos. 14:30
’Koska miehet, jotka lähtivät Egyptistä, kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, eivät uskollisesti seuranneet minua, he eivät saa nähdä sitä maata, josta valallani annoin lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. 12Sen näkevät vain kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika, jotka ovat uskollisesti noudattaneet Herran tahtoa.’ 13
32:13
4. Moos. 26:64,65
Herran viha syttyi silloin Israelia vastaan, ja hän antoi israelilaisten harhailla autiomaassa neljäkymmentä vuotta, kunnes koko se sukupolvi, joka oli rikkonut Herran tahtoa vastaan, oli kuollut. 14Nyt te syntisten sikiöt astutte isienne jälkiä ja saatte näin Herran vihan kääntymään vieläkin kiivaammin Israelia vastaan! 15Jos te nyt kieltäydytte seuraamasta Herraa, hän jättää Israelin vielä pitemmäksi ajaksi autiomaahan, ja silloin te olette saattaneet tämän kansan tuhoon.»

16He astuivat lähemmäksi Moosesta ja sanoivat: »Me tahdomme vain rakentaa tänne aitauksia lammas- ja vuohilaumojamme varten ja kaupunkeja vanhustemme, vaimojemme ja lastemme turvaksi. 17Me itse varustaudumme ja riennämme taistelemaan israelilaisten etunenässä, kunnes olemme saattaneet muut asuinsijoilleen, mutta naisemme ja lapsemme voivat sillä aikaa asua linnoitetuissa kaupungeissa turvassa tämän maan asukkailta. 18Palaamme kotiin vasta sitten, kun jokainen israelilainen on saanut oman perintömaansa. 19Emme enää vaadi muiden rinnalla osuutta Jordanin takaisista maista, jos saamme itsellemme osuuden täältä Jordanin itäpuolelta.»

20Mooses sanoi heille: »Jos teette niin kuin nyt lupaatte, jos siis varustaudutte Herran sotaan 21ja jos jokainen asekelpoinen mies teidän joukostanne lähtee Jordanin tuolle puolen ja taistelee, kunnes viholliset on tuhottu, 22eikä kukaan teistä palaa, ennen kuin maa on voitettu Herran omaksi, silloin te olette täyttäneet velvollisuutenne Herraa ja Israelia kohtaan, ja Herra antaa nämä seudut teille. 23Mutta jos ette tee niin, te teette syntiä Herraa vastaan, ja muistakaa, että silloin joudutte kantamaan syntienne seuraukset. 24Rakentakaa siis kaupunkeja naistenne ja lastenne turvaksi ja aitauksia lampaitanne ja vuohianne varten, mutta pitäkää myös, minkä lupasitte.»

25Gadin ja Ruubenin miehet sanoivat Moosekselle: »Me, sinun palvelijasi, teemme, niin kuin sinä käsket. 26Vanhuksemme, vaimomme ja lapsemme sekä lampaamme, vuohemme ja muut eläimemme saavat jäädä tänne Gileadin kaupunkeihin, 27mutta kaikki taistelukelpoiset miehemme lähtevät Herran sotaan joen tuolle puolen, niin kuin sinä käskit.»

28Silloin Mooses antoi heitä koskevan määräyksen pappi Eleasarille ja Joosualle, Nunin pojalle, sekä Israelin heimojen ja sukukuntien päämiehille. 29Hän sanoi: »Jos Gadin ja Ruubenin heimojen kaikki taistelukelpoiset miehet lähtevät teidän kanssanne Jordanin toiselle puolelle Herran sotaan ja te otatte haltuunne tuon maan, niin antakaa Gileadin maa heidän omakseen. 30Mutta jos he eivät lähde sotaan Kanaaninmaahan, joen länsipuolelle teidän avuksenne, heidän on tyydyttävä siihen osaan, joka heille sieltä annetaan.»

31Gadin ja Ruubenin miehet vastasivat tähän: »Me teemme, niin kuin Herra on käskenyt. 32Me lähdemme Herran sotaan Kanaaninmaahan ja saamme näin itsellemme perintöosuuden Jordanin tältä puolen.»

33

32:33
5. Moos. 3:12,13
Joos. 13:8,22:4
Sitten Mooses antoi Gadin ja Ruubenin heimoille sekä Manassen heimon toiselle puoliskolle amorilaisten kuninkaan Sihonin sekä Basanin kuninkaan Ogin valtakunnat kaupunkeineen ja niitä ympäröivine maa-alueineen. 34Gadin heimo rakensi uudelleen Dibonin, Atarotin, Aroerin, 35Atrot-Sofanin, Jaeserin, Jogbehan, 36Bet-Nimran ja Bet-Haranin kaupungit ja niiden muurit sekä aitauksia lampaita ja vuohia varten. 37Ruubenin heimo rakensi uudelleen Hesbonin, Elealen, Kirjataimin, 38Nebon ja Baal-Meonin – näillä oli myös toiset nimet – sekä Sibman. Tässä mainitut nimet annettiin uudelleen rakennetuille kaupungeille.

39

32:39
1. Moos. 50:23
Manassen pojan Makirin jälkeläiset lähtivät Gileadiin, valloittivat sen ja tuhosivat siellä asuvat amorilaiset. 40Mooses antoi Manassen pojan Makirin suvulle Gileadin, ja tämä suku asettui sinne asumaan. 41
32:41
Tuom. 10:3,4
1. Aik. 2:22
Myös Manassen heimoon kuuluva Jair lähti liikkeelle, valloitti Gileadissa olevat leirikylät ja nimesi ne Jairin leirikyliksi. 42Myös Nobah lähti samoille seuduille, valloitti Kenatin ja sitä ympäröivät kylät ja antoi alueelle nimeksi Nobah oman nimensä mukaan.

33

Israelilaisten leiripaikat autiomaassa

331Nämä ovat israelilaisten pysähdyspaikat siitä alkaen, kun he Mooseksen ja Aaronin johtamina lähtivät kaikkine joukkoineen Egyptistä. 2Joka kerta, kun israelilaiset lähtivät liikkeelle leiripaikastaan, Mooses kirjoitti Herran käskystä muistiin paikan nimen. Tässä on luettelo heidän leiripaikoistaan.

3

33:3
2. Moos. 12:37,14:8
Israelilaiset lähtivät Ramseksesta ensimmäisen kuun viidentenätoista päivänä. He lähtivät pääsiäisen jälkeisenä päivänä Herran johdolla matkaan kaikkien egyptiläisten nähden. 4
33:4
2. Moos. 12:12
Egyptiläiset olivat juuri hautaamassa esikoisiaan. Herra oli ne surmannut ja näin antanut tuomionsa kohdata egyptiläisten jumalia.

5Ramseksesta israelilaiset siirtyivät Sukkotiin ja leiriytyivät sinne. 6

33:6
2. Moos. 13:20
Sukkotin jälkeen he leiriytyivät Etamiin, autiomaan laitaan. 7
33:7
2. Moos. 14:2
Lähdettyään Etamista he palasivat Pi-Hirotiin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin luo. 8
33:8
2. Moos. 14:22,15:23
Pi-Hirotin luota lähdettyään he kulkivat meren poikki autiomaahan, vaelsivat kolmen päivän matkan Etamin autiomaassa ja leiriytyivät Maraan. 9
33:9
2. Moos. 15:27
Marasta he siirtyivät Elimiin. Elimissä oli kaksitoista lähdettä ja seitsemänkymmentä palmua, ja he leiriytyivät sinne. 10Heidän seuraava leiripaikkansa Elimin jälkeen oli Kaislameren rannalla. 11
33:11
2. Moos. 16:1
Kaislamereltä he siirtyivät Sinin autiomaahan ja leiriytyivät sinne. 12Sinin autiomaan jälkeen he leiriytyivät Dofkaan. 13Dofkan jälkeen he leiriytyivät Alusiin, 14
33:14
2. Moos. 17:1
Alusin jälkeen Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansan juotavaksi. 15
33:15
2. Moos. 19:1
Refidimistä he menivät Siinain autiomaahan ja leiriytyivät sinne. 16
33:16
4. Moos. 11:34
Siinain autiomaan jälkeen he leiriytyivät Kibrot-Taavaan, 17
33:17
4. Moos. 11:35
Kibrot-Taavan jälkeen Haserotiin, 18Haserotin jälkeen Ritmaan, 19Ritman jälkeen Rimmon-Peresiin, 20Rimmon-Peresin jälkeen Libnaan, 21Libnan jälkeen Rissaan, 22Rissan jälkeen Kehelataan, 23Kehelatan jälkeen Seferinvuoren luo. 24Seferinvuoren luota he siirtyivät Haradaan ja leiriytyivät sinne. 25Haradan jälkeen he leiriytyivät Makhelotiin, 26Makhelotin jälkeen Tahatiin, 27Tahatin jälkeen Terahiin, 28Terahin jälkeen Mitkaan, 29Mitkan jälkeen Hasmonaan, 30Hasmonan jälkeen Moserotiin, 31Moserotin jälkeen Bene-Jaakaniin, 32Bene-Jaakanin jälkeen Hor-Gidgadiin, 33Hor-Gidgadin jälkeen Jotbataan, 34Jotbatan jälkeen Abronaan, 35Abronan jälkeen Esjon-Geberiin, 36
33:36
4. Moos. 20:1
Esjon-Geberin jälkeen Sinin autiomaahan Kadesiin. 37
33:37
4. Moos. 20:22
Kadesista he siirtyivät Horinvuoren luo Edomin maan rajalle ja leiriytyivät sinne.

38

33:38
4. Moos. 20:28
5. Moos. 10:6,32:50
Pappi Aaron nousi Herran käskystä Horinvuorelle, ja siellä hän kuoli. Tämä tapahtui neljäkymmentä vuotta israelilaisten Egyptistä lähdön jälkeen, viidennen kuun ensimmäisenä päivänä. 39Kuollessaan Horinvuorella Aaron oli sadankahdenkymmenenkolmen vuoden ikäinen.

40

33:40
4. Moos. 21:1
Kanaanilainen Aradin kuningas, joka asui Negevissä, Kanaaninmaan eteläosassa, sai tuolloin tietää, että israelilaiset olivat lähestymässä. 41Horinvuoren luota lähdettyään israelilaiset kulkivat Salmonaan, jonne he leiriytyivät. 42Salmonan jälkeen he leiriytyivät Punoniin, 43sitten Obotiin 44
33:44
4. Moos. 21:11
ja sitten Ijje-Abarimiin Moabin maan rajalle. 45Ijje-Abarimin jälkeen he leiriytyivät Dibon-Gadiin, 46sitten Almon-Diblataimiin 47ja sitten Abarimin vuorille vastapäätä Neboa.

48

33:48
4. Moos. 22:1
Abarimin vuorilta lähdettyään israelilaiset siirtyivät Moabin tasangolle Jordanin varrelle vastapäätä Jerikoa ja leiriytyivät sinne. 49Heidän leirialueensa ulottui Bet-Jesimotista Abel-Sittimiin.

Ohjeita maan valloittamista varten

50Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa Herra sanoi Moosekselle: 51»Sano israelilaisille: Kun olette menneet Jordanin yli Kanaaninmaahan, 52

33:52
2. Moos. 23:33,34:12,13
5. Moos. 7:5
hävittäkää tieltänne kaikki sen maan asukkaat. Hävittäkää heidän kiveen veistetyt epäjumalansa, samoin kaikki heidän valetut jumalankuvansa, ja tuhotkaa heidän uhrikukkulansa. 53Ottakaa maa haltuunne ja asettukaa sinne asumaan, sillä minä annan sen teidän omaksenne. 54
33:54
4. Moos. 26:54
Joos. 14:2
Jakakaa maa suvuittain keskenänne ja toimittakaa jako arpomalla. Mitä suurempi suku on, sitä enemmän teidän on annettava sille maata, mitä pienempi se on, sitä vähemmän. Kunkin suvun tulee saada osuutensa sieltä mistä arpa määrää. Jakakaa maa heimoittain ja suvuittain. 55
33:55
Joos. 23:13
Tuom. 2:3
Mutta ellette hävitä maan asukkaita tieltänne, niin ne, joiden annatte jäädä jäljelle, pistävät teitä piikkeinä silmiin ja okaina kylkiin, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa asutte. 56Ja sen, minkä olin aikonut tehdä heille, minä teenkin teille.»

34

Luvatun maan rajat

341Herra sanoi Moosekselle:

2»Anna israelilaisille tämä käsky. Te tulette nyt Kanaaninmaahan, siihen maahan, jonka te saatte omaksenne, ja nämä ovat Kanaaninmaan rajat.

3

34:3
Joos. 15:21. Moos. 14:3
»Etelässä maanne raja kulkee Sinin autiomaassa pitkin Edomin maan rajaa. Tämä raja alkaa idässä Kuolleenmeren eteläpäästä, 4kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar-Addariin ja Asmoniin, 5
34:5
1. Moos. 15:18+
kääntyy sitten Egyptin rajapuroa kohti ja jatkuu sitä pitkin mereen.34:5,6 Meri ja Suurimeri tarkoittavat molemmat Välimerta.

6»Läntisenä rajana on Suurimeri rantoineen. Se on teidän rajanne lännen puolella.

7»Tämä on teidän pohjoisrajanne: vetäkää raja Suurestamerestä Horinvuoreen, 8Horinvuoresta Lebo-Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka. 9Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella.

10»Idän puolella teidän tulee vetää raja Hasar-Enanista Sefamiin, 11josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän. 12Sieltä raja kulkee Jordaniin ja sitä pitkin Kuolleeseenmereen. Tämä on teidän maanne, ja nämä ovat sitä ympäröivät rajat.»

13Mooses ilmoitti israelilaisille tämän käskyn: »Tämä on se maa, joka teidän on jaettava keskenänne arpomalla. Herra on määrännyt sen annettavaksi yhdeksälle ja puolelle heimolle, 14

34:14
4. Moos. 32:33
sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo ottaneet itselleen oman osuutensa maasta. 15Nämä kaksi ja puoli heimoa ovat saaneet osuutensa Jordanin itäpuolelta vastapäätä Jerikoa.»

Maan jakajiksi asetetut miehet

16Herra sanoi Moosekselle: 17

34:17
Joos. 14:1,21:1
»Nämä kaksi, pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, ovat ne miehet, joiden tulee jakaa teille omat osuutenne maasta. 18Tähän tehtävään teidän tulee lisäksi ottaa yksi päämies kustakin heimosta. 19Nämä ovat ne miehet: Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika, 20Simeonin heimosta Samuel, Ammihudin poika, 21Benjaminin heimosta Elidad, Kislonin poika, 22Danin heimosta päämies Bukki, Joglin poika, 23Joosefin heimoihin kuuluvasta Manassen heimosta päämies Hanniel, Efodin poika, 24ja Efraimin heimosta päämies Kemuel, Siftanin poika, 25Sebulonin heimosta päämies Elisafan, Parnakin poika, 26Isaskarin heimosta päämies Paltiel, Assanin poika, 27Asserin heimosta päämies Ahihud, Selomin poika, 28ja Naftalin heimosta päämies Pedahel, Ammihudin poika.»

29Nämä miehet Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaaninmaan.