Raamattu 1992 (KR92)
2

Heimojen järjestys leirissä ja matkalla

21Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Israelilaisten tulee asettua leiriin pyhäkköteltan ympärille, mutta jonkin matkan päähän siitä. Jokaisen on leiriydyttävä heimonsa tunnuksen ja sukunsa merkin lähelle omalle paikalleen.

3»Pyhäkköteltan itäpuolelle asettuu Juudan heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan päällikkönä on Nahson, Amminadabin poika. 4Hänen joukkojensa vahvuus on 74 600 asekuntoista miestä. 5Juudan leirin viereen asettuu Isaskarin heimo, jonka päällikkönä on Netanel, Suarin poika. 6Hänen joukkojensa vahvuus on 54 400 asekuntoista miestä. 7Juudan toiselle puolelle asettuu Sebulonin heimo. Heimon päällikkönä on Eliab, Helonin poika, 8jonka joukkojen vahvuus on 57 400 asekuntoista miestä. 9Juudan leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 186 400. Tämän leirikunnan tulee marssia etumaisena.

10»Pyhäkköteltan eteläpuolelle asettuu Ruubenin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisur, Sedeurin poika, 11jonka joukkojen vahvuus on 46 500 asekuntoista miestä. 12Ruubenin leirin vieressä on Simeonin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Selumiel, Surisaddain poika, 13jonka joukkojen vahvuus on 59 300 asekuntoista miestä. 14Ruubenin leirin toiselle puolelle asettuu Gadin heimo. Heimon päällikkönä on Eljasaf, Deuelin poika, 15jonka joukkojen vahvuus on 45 650 asekuntoista miestä. 16Ruubenin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 151 450. He marssivat Juudan leirikunnan jäljessä.

17»Seuraavina eli keskimmäisinä ovat leeviläiset, jotka kuljettavat pyhäkkötelttaa. Heimojen tulee lähteä tunnustensa jäljessä matkaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat olleet leirissä.

18»Länsipuolelle asettuu Efraimin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisama, Ammihudin poika, 19jonka joukkojen vahvuus on 40 500 asekuntoista miestä. 20Efraimin leirin vieressä on Manassen heimon paikka. Heimon päällikkönä on Gamliel, Pedasurin poika, 21jonka joukkojen vahvuus on 32 200 asekuntoista miestä. 22Efraimin toiselle puolelle asettuu Benjaminin heimo. Heimon päällikkönä on Abidan, Gideonin poika, 23jonka joukkojen vahvuus on 35 400 asekuntoista miestä. 24Efraimin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 108 100. Marssijärjestyksessä heidän paikkansa on kolmantena.

25»Pohjoispuolelle asettuu Danin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Danin heimon päällikkönä on Ahieser, Ammisaddain poika, 26jonka joukkojen vahvuus on 62 700 asekuntoista miestä. 27Danin viereen asettuu Asserin heimo, jonka päällikkönä on Pagiel, Okranin poika. 28Hänen joukkojensa vahvuus on 41 500 asekuntoista miestä. 29Danin toisella puolella on Naftalin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Ahira, Enanin poika, 30jonka joukkojen vahvuus on 53 400 asekuntoista miestä. 31Danin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 157 600. Marssijärjestyksessä he ovat tunnuksineen viimeisinä.»

32

2:32
2. Moos. 12:37,38:26
4. Moos. 1:46
Tässä olivat israelilaisten asekuntoiset miehet suvuittain laskettuina. Leirikuntien joukkoja oli kaikkiaan 603 550 miestä. 33Leeviläisiä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana; tämän määräyksen Herra oli Moosekselle antanut.

34Israelilaiset noudattivat Herran käskyä. Leirissä he asettuivat heimoittain ja suvuittain tunnustensa ympärille, ja matkatessaan he kulkivat säädetyssä järjestyksessä.

3

Leeviläiset asetetaan avustamaan pappeja

31Siihen aikaan, kun Herra puhui Moosekselle Siinainvuorella, kuuluivat Aaronin ja Mooseksen sukuun nämä miehet: 2

3:2
2. Moos. 6:23
1. Aik. 5:29
Aaronin esikoinen oli Nadab, ja hänen muut poikansa olivat Abihu, Eleasar ja Itamar. 3
3:3
3. Moos. 8:12,30
Nämä olivat Aaronin pojat; heidät oli voideltu ja vihitty papinvirkaan. 4
3:4
3. Moos. 10:1,2+
Mutta Herra oli antanut Nadabin ja Abihun kuolla, koska he Siinain autiomaassa toivat väärin tehtyä tulta Herran eteen. Heiltä ei jäänyt lapsia. Eleasar ja Itamar palvelivat edelleen papinvirassa isänsä Aaronin alaisina.

5Herra sanoi Moosekselle: 6»Kutsu koolle Leevin heimon miehet ja vie heidät pappi Aaronin luo. Heidän tulee olla hänen apulaisinaan 7ja huolehtia hänen puolestaan ja koko kansan puolesta niistä tehtävistä, jotka on toimitettava pyhäkköteltan edessä ja telttamajassa. 8Heidän tulee myös pitää huolta kaikista pyhäkköteltan varusteista ja hoitaa pyhäkössä ne tehtävät, jotka israelilaisille on säädetty. 9

3:9
4. Moos. 8:13,14,18:6
Määrää leeviläiset Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi, sillä heidät on israelilaisten joukosta asetettu Aaronin avustajiksi. 10
3:10
4. Moos. 1:51
Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

11Ja Herra sanoi Moosekselle: 12

3:12,13
4. Moos. 8:16–18
»Minä otan israelilaisten joukosta omikseni leeviläiset, kaikkien Israelin esikoisten, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden asemesta. Leeviläiset ovat minun, 13
3:13
2. Moos. 13:2+
sillä jokainen esikoinen kuuluu minulle. Sinä päivänä, jona surmasin Egyptissä esikoiset, minä pyhitin omikseni kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin. Ne ovat minun. Minä olen Herra.»

Leeviläiset lasketaan

14Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: 15»Laske ja merkitse muistiin Leevin miespuoliset jälkeläiset suvuittain ja perhekunnittain. Laske kaikki kuukauden ikäisistä alkaen.» 16Mooses laski heidät Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

17

3:17
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 26:57
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 18Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. 19Kehatin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 20Merarin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat leeviläisten suvut kantaisiensä mukaan lueteltuina.

21Gersonin sukuhaaraan kuuluivat Libnin ja Simein suvut. Nämä olivat gersonilaissuvut. 22Näiden sukujen väki laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 7500. 23Gersonilaisten suvut asuivat leirissä telttamajan takana, lännen puolella, 24ja heidän sukuhaaransa päämies oli Eljasaf, Laelin poika. 25Gersonin jälkeläisten tehtävänä oli huolehtia pyhäkön telttamajasta, sen telttakankaista, peitteistä, pyhäkköteltan oviverhosta, 26telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoista, oviverhosta ja verhojen kiinnitysköysistä sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

27Kehatin sukuhaaraan kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin suvut. Nämä olivat kehatilaissuvut. 28Kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia kehatilaisia oli kaikkiaan 8600. Heidän tehtävänään oli huolehtia pyhäköstä. 29Kehatin poikien suvut asuivat leirissä telttamajan sivustalla, etelän puolella. 30Näiden päällikkö oli Elisafan, Ussielin poika. 31Kehatilaisten tuli huolehtia liitonarkusta, uhrileipäpöydästä, seitsenhaaraisesta lampusta, alttareista, jumalanpalveluksessa käytettävistä esineistä, väliverhosta sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

32Leeviläisten päämiesten päällikkö oli Eleasar, pappi Aaronin poika. Hän valvoi niitä, jotka hoitivat tehtäviä pyhäkössä.

33Merarin sukuhaaraan kuuluivat Mahlin ja Musin suvut. Nämä olivat merarilaissuvut. 34Merarilaiset laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 6200. 35Merarin sukuhaaran päämies oli Suriel, Abihailin poika. Merarin jälkeläiset asuivat leirissä telttamajan sivustalla, pohjoisen puolella. 36He huolehtivat telttamajan laudoista ja poikkipuista, pylväistä ja niiden jalustoista, telttamajan kalustosta ja kaikista näihin liittyvistä tehtävistä 37sekä lisäksi ympärillä olevan esipihan pylväistä, niiden jalustoista, kiinnitysvaarnoista ja köysistä.

38Mooses ja Aaron sekä Aaronin pojat asuivat leirissä pyhäkköteltan edessä, sen itäpuolella. He pitivät israelilaisten puolesta huolta pyhäköstä. Ulkopuolisia oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty osallistumasta heidän toimiinsa. 39Herran käskyn mukaisesti Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät suvuittain muistiin yli kuukauden ikäisten miespuolisten leeviläisten lukumäärän. Heitä oli kaikkiaan 22 000.

Esikoisten lunastaminen

40Herra sanoi Moosekselle: »Laske israelilaisten kaikki esikoispojat kuukauden ikäisistä alkaen ja merkitse muistiin heidän nimensä. 41Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta, samoin leeviläisten karja muiden israelilaisten karjaan syntyneiden esikoisten sijasta. Minä olen Herra.»

42Mooses antoi laskea israelilaisten kaikki esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen, niin kuin Herra oli käskenyt. 43Esikoispojat laskettiin ja heidän nimensä kirjoitettiin muistiin. Heitä oli 22 273.

44Ja Herra sanoi Moosekselle: 45»Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta ja leeviläisten karja israelilaisten karjan esikoisten sijasta. Minä olen Herra. 46Mutta koska israelilaisten esikoisia on 273 enemmän kuin leeviläisiä yhteensä, 47

3:47
4. Moos. 18:16
ota heidän vapaaksi lunastamistaan varten viisi sekeliä miestä kohden laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. 48Anna hopea Aaronille ja hänen pojilleen lunastusmaksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista.»

49Mooses kokosi lunastushopean, joka tarvittiin maksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista. 50Tämän hopeamäärän, 1365 sekeliä, hän otti maksuksi israelilaisten esikoisista. 51Sitten Mooses antoi lunastushopean Aaronille ja hänen pojilleen, kuten Herra oli häntä käskenyt.

4

Leeviläisten palvelutehtävät

41Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Laskekaa leeviläisistä Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, 3

4:3
4. Moos. 8:24–26
kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. 4
4:4
4. Moos. 3:31
Kehatin jälkeläisten tehtäviin kuuluu huolehtia teltassa kaikesta, mikä on erityisen pyhää.

5»Kun leiri siirtyy toiseen paikkaan, Aaronin ja hänen poikiensa tehtävänä on ottaa alas väliverho ja peittää sillä liitonarkku. 6Sen päälle heidän tulee panna merilehmännahkainen peite, ja päällimmäiseksi on levitettävä sinipunainen täysvillainen kangas. Sitten heidän tulee panna arkun kantotangot paikoilleen.

7

4:7
2. Moos. 25:29,30
»Uhrileipäpöydän päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas; sen päälle on pantava kulhot, kupit, maljat ja juomauhrikannut. Uhrileipien on oltava pöydällä koko ajan. 8Näiden päälle heidän on levitettävä karmiininpunainen kangas, ja se on peitettävä merilehmännahkaisella peitteellä. Sitten heidän tulee panna pöydän kantotangot paikoilleen.

9»Heidän on otettava sinipunainen kangas ja peitettävä sillä seitsenhaarainen lampunjalka lamppuineen, samoin siihen kuuluvat lamppupihdit, tuliastiat ja öljyastiat. 10Lampunjalka kaikkine varusteineen tulee vielä kääriä merilehmännahkaan ja panna kantolavalle.

11»Kultaisen suitsutusalttarin päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas ja sen päälle merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen. 12Heidän tulee myös ottaa kaikki pyhäkössä jumalanpalvelukseen tarvittavat välineet, kääriä ne sinipunaiseen kankaaseen ja panna päällimmäiseksi merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna ne kantolavalle.

13»Puhdistettuaan polttouhrialttarin rasvaisesta tuhkasta heidän on levitettävä sen yli purppuranpunainen kangas 14ja pantava sen päälle kaikki alttarilla uhrattaessa tarvittavat välineet: tuliastiat, haarukat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat, kaikki alttarin varusteet. Näiden päälle heidän on levitettävä merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen.

15

4:15
2. Sam. 6:6,7
»Leirin lähtiessä liikkeelle Kehatin jälkeläiset saavat tulla kantamaan pyhäkön varusteita vasta sen jälkeen, kun Aaron ja hänen poikansa ovat saaneet ne peitetyiksi. Peittämättömiin pyhiin esineisiin kehatilaiset eivät saa koskea, etteivät kuolisi. Pyhäkköteltan varusteiden kantaminen on Kehatin jälkeläisten tehtävänä.

16»Eleasarin, pappi Aaronin pojan, tulee huolehtia seitsenhaaraisen lampun öljystä, hyväntuoksuisesta suitsukkeesta, päivittäisestä ruokauhrista ja pyhissä toimituksissa käytettävästä öljystä. Hän on vastuussa myös koko telttamajasta ja kaikesta mitä siellä on, sekä pyhäköstä että sen varusteista.»

17Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 18»Älkää päästäkö kehatilaissukuja häviämään leeviläisten heimon joukosta. 19Tehkää siis näin, jotta kehatilaiset saisivat elää eivätkä kuolisi joutuessaan lähelle erityisen pyhiä esineitä: Aaronin ja hänen poikiensa tulee osoittaa kullekin heistä, mitä hänen on tehtävä ja mitä kannettava. 20

4:20
1. Sam. 6:19
Kehatilaiset eivät saa tulla pyhäkköön sopimattomalla hetkellä, sillä jos he näkevät peittämättömiä pyhiä esineitä, he kuolevat.»

21Herra sanoi Moosekselle:

22»Laske myös Gersonin jälkeläisten lukumäärä suvuittain ja perhekunnittain. 23Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. 24Nämä ovat Gersonin sukuun kuuluvien tehtävät ja heidän kannettavikseen määrätyt varusteet: 25

4:25,26
4. Moos. 3:25,26
heidän tulee kantaa pyhäkkötelttaa, telttamajaa, sen kankaita ja peitteitä, sekä päällimmäisenä olevaa merilehmännahkaista peitettä ja pyhäkköteltan oviverhoa, 26telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoja ja sen oviaukon verhoa, verhojen kiinnitysköysiä ja kaikkia niiden hoitoon tarvittavia varusteita. Heidän tulee myös suorittaa kaikki näihin liittyvät toimet. 27Gersonilaisten on suoritettava kaikki palvelutehtävänsä Aaronin ja hänen poikiensa antamien käskyjen mukaisesti. Niitä noudattaen heidän tulee kantaa kuormansa ja toimittaa kaikki tehtävänsä. Valvokaa, että he huolehtivat kaikesta, mitä heidän kannettavakseen on uskottu. 28Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty gersonilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.

29»Tarkasta ja laske Merarin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain. 30Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Myös merarilaisten velvollisuutena on suorittaa työpalvelusta pyhäkköteltassa. 31

4:31,32
4. Moos. 3:36,37
Heidän tulee kantaa nämä varusteet: telttamajan laudat poikkipuineen, sen pylväät jalustoineen, 32majaa ympäröivän esipihan pylväät ja niiden jalustat, kiinnitysvaarnat ja köydet sekä kaikki niiden käsittelyyn ja hoitoon tarvittavat varusteet. Määrätkää nimeltä mainiten, mitkä varusteet kullekin uskotaan kannettaviksi. 33Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty merarilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.»

Palvelusvelvollisten leeviläisten laskenta

34Mooses, Aaron ja kansan päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, 35kaikki miehet, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä. 36Näitä oli suvuittain laskettuna 2750. 37Tämän verran oli kehatilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

38Gersonin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 39miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, 40oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 2630. 41Tämän verran oli gersonilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

42Merarin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 43miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, 44oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 3200. 45Tämän verran oli merarilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

46Leeviläisiä, jotka Mooses, Aaron ja Israelin päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin perhekunnittain ja suvuittain, 47miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden tehtävänä oli työskennellä ja palvella pyhäkköteltassa ja kantaa sen varusteita, 48oli kaikkiaan 8580. 49Leeviläiset laskettiin ja merkittiin muistiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Mooseksen täytettäväksi antanut. Jokaiselle määrättiin erikseen, mikä oli hänen tehtävänsä ja mitä varusteita hänen oli kannettava. Kaikki tehtiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.