Raamattu 1992 (KR92)
1

Väenlasku Siinailla

11Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä, Herra sanoi Siinain autiomaassa pyhäkköteltassa Moosekselle: 2

1:2
2. Moos. 30:12
4. Moos. 26:2
»Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. 3Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä. 4Teidän apunanne olkoon jokaisesta heimosta yksi mies, sukunsa päämies. 5Nämä ovat ne miehet, joiden tulee avustaa teitä: Ruubenin heimosta Elisur, Sedeurin poika, 6Simeonin heimosta Selumiel, Surisaddain poika, 7Juudan heimosta Nahson, Amminadabin poika, 8Isaskarin heimosta Netanel, Suarin poika, 9Sebulonin heimosta Eliab, Helonin poika, 10Joosefin jälkeläisistä Efraimin heimoon kuuluva Elisama, Ammihudin poika, ja Manassen heimoon kuuluva Gamliel, Pedasurin poika, 11Benjaminin heimosta Abidan, Gideonin poika, 12Danin heimosta Ahieser, Ammisaddain poika, 13Asserin heimosta Pagiel, Okranin poika, 14Gadin heimosta Eljasaf, Deuelin poika, 15sekä Naftalin heimosta Ahira, Enanin poika.» 16Nämä olivat kansan edusmiehet, heimojen ja sukujen päälliköt, jotka johtivat Israelin sotajoukkoja.

17Mooses ja Aaron ottivat mukaansa nämä nimeltä mainitut miehet 18ja kutsuivat koko kansan koolle toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 19Näin Mooses tarkasti ja laski israelilaiset Siinain autiomaassa, kuten Herra oli käskenyt.

20Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 21Näitä Ruubenin heimon jäseniä oli 46 500.

22Simeonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 23Näitä Simeonin heimon jäseniä oli 59 300.

24Gadin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 25Näitä Gadin heimon jäseniä oli 45 650.

26Juudan jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 27Näitä Juudan heimon jäseniä oli 74 600.

28Isaskarin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 29Näitä Isaskarin heimon jäseniä oli 54 400.

30Sebulonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 31Näitä Sebulonin heimon jäseniä oli 57 400.

32Joosefin pojan Efraimin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 33Näitä Efraimin heimon jäseniä oli 40 500.

34Joosefin toisen pojan Manassen jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 35Näitä Manassen heimon jäseniä oli 32 200.

36Benjaminin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 37Näitä Benjaminin heimon jäseniä oli 35 400.

38Danin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 39Näitä Danin heimon jäseniä oli 62 700.

40Asserin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 41Näitä Asserin heimon jäseniä oli 41 500.

42Naftalin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 43Näitä Naftalin heimon jäseniä oli 53 400.

44Tässä olivat katselmuksessa lasketut miehet. Katselmuksen toimittivat Mooses, Aaron ja Israelin päämiehet, joita oli kaksitoista eli yksi mies kustakin heimosta. 45Katselmuksessa suvuittain laskettuja israelilaisia, kaksikymmenvuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä, 46

1:46
2. Moos. 12:37,38:26
4. Moos. 2:32
oli kaikkiaan 603 550.

Leeviläisten erikoisasema

47Leeviläisiä ja heidän sukujaan ei otettu lukuun väenlaskussa.

48Herra sanoi Moosekselle: 49»Leevin heimoa sinun ei pidä tarkastaa sotapalvelusta varten, äläkä laske leeviläisten lukua, kun lasket muiden israelilaisten lukumäärän. 50Pane leeviläiset huolehtimaan liitonarkun asumuksesta, sen kalustosta ja kaikesta muusta siihen kuuluvasta. Heidän tehtävänään on telttamajan ja kaikkien sen varusteiden kuljetus. Heidän tulee palvella pyhäkössä ja asua leirissä sen ympärillä. 51Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja, ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. 52Israelilaisten tulee asettua leiriin heimoittain, kunkin heimon joukkoineen oman tunnuksensa ympärille. 53Leeviläisten on leiriydyttävä telttamajan ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa. Leeviläisten tulee huolehtia liitonarkun majasta ja siellä suoritettavasta palveluksesta.»

54Israelilaiset tekivät kaiken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

2

Heimojen järjestys leirissä ja matkalla

21Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Israelilaisten tulee asettua leiriin pyhäkköteltan ympärille, mutta jonkin matkan päähän siitä. Jokaisen on leiriydyttävä heimonsa tunnuksen ja sukunsa merkin lähelle omalle paikalleen.

3»Pyhäkköteltan itäpuolelle asettuu Juudan heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan päällikkönä on Nahson, Amminadabin poika. 4Hänen joukkojensa vahvuus on 74 600 asekuntoista miestä. 5Juudan leirin viereen asettuu Isaskarin heimo, jonka päällikkönä on Netanel, Suarin poika. 6Hänen joukkojensa vahvuus on 54 400 asekuntoista miestä. 7Juudan toiselle puolelle asettuu Sebulonin heimo. Heimon päällikkönä on Eliab, Helonin poika, 8jonka joukkojen vahvuus on 57 400 asekuntoista miestä. 9Juudan leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 186 400. Tämän leirikunnan tulee marssia etumaisena.

10»Pyhäkköteltan eteläpuolelle asettuu Ruubenin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisur, Sedeurin poika, 11jonka joukkojen vahvuus on 46 500 asekuntoista miestä. 12Ruubenin leirin vieressä on Simeonin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Selumiel, Surisaddain poika, 13jonka joukkojen vahvuus on 59 300 asekuntoista miestä. 14Ruubenin leirin toiselle puolelle asettuu Gadin heimo. Heimon päällikkönä on Eljasaf, Deuelin poika, 15jonka joukkojen vahvuus on 45 650 asekuntoista miestä. 16Ruubenin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 151 450. He marssivat Juudan leirikunnan jäljessä.

17»Seuraavina eli keskimmäisinä ovat leeviläiset, jotka kuljettavat pyhäkkötelttaa. Heimojen tulee lähteä tunnustensa jäljessä matkaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat olleet leirissä.

18»Länsipuolelle asettuu Efraimin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisama, Ammihudin poika, 19jonka joukkojen vahvuus on 40 500 asekuntoista miestä. 20Efraimin leirin vieressä on Manassen heimon paikka. Heimon päällikkönä on Gamliel, Pedasurin poika, 21jonka joukkojen vahvuus on 32 200 asekuntoista miestä. 22Efraimin toiselle puolelle asettuu Benjaminin heimo. Heimon päällikkönä on Abidan, Gideonin poika, 23jonka joukkojen vahvuus on 35 400 asekuntoista miestä. 24Efraimin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 108 100. Marssijärjestyksessä heidän paikkansa on kolmantena.

25»Pohjoispuolelle asettuu Danin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Danin heimon päällikkönä on Ahieser, Ammisaddain poika, 26jonka joukkojen vahvuus on 62 700 asekuntoista miestä. 27Danin viereen asettuu Asserin heimo, jonka päällikkönä on Pagiel, Okranin poika. 28Hänen joukkojensa vahvuus on 41 500 asekuntoista miestä. 29Danin toisella puolella on Naftalin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Ahira, Enanin poika, 30jonka joukkojen vahvuus on 53 400 asekuntoista miestä. 31Danin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 157 600. Marssijärjestyksessä he ovat tunnuksineen viimeisinä.»

32

2:32
2. Moos. 12:37,38:26
4. Moos. 1:46
Tässä olivat israelilaisten asekuntoiset miehet suvuittain laskettuina. Leirikuntien joukkoja oli kaikkiaan 603 550 miestä. 33Leeviläisiä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana; tämän määräyksen Herra oli Moosekselle antanut.

34Israelilaiset noudattivat Herran käskyä. Leirissä he asettuivat heimoittain ja suvuittain tunnustensa ympärille, ja matkatessaan he kulkivat säädetyssä järjestyksessä.

3

Leeviläiset asetetaan avustamaan pappeja

31Siihen aikaan, kun Herra puhui Moosekselle Siinainvuorella, kuuluivat Aaronin ja Mooseksen sukuun nämä miehet: 2

3:2
2. Moos. 6:23
1. Aik. 5:29
Aaronin esikoinen oli Nadab, ja hänen muut poikansa olivat Abihu, Eleasar ja Itamar. 3
3:3
3. Moos. 8:12,30
Nämä olivat Aaronin pojat; heidät oli voideltu ja vihitty papinvirkaan. 4
3:4
3. Moos. 10:1,2+
Mutta Herra oli antanut Nadabin ja Abihun kuolla, koska he Siinain autiomaassa toivat väärin tehtyä tulta Herran eteen. Heiltä ei jäänyt lapsia. Eleasar ja Itamar palvelivat edelleen papinvirassa isänsä Aaronin alaisina.

5Herra sanoi Moosekselle: 6»Kutsu koolle Leevin heimon miehet ja vie heidät pappi Aaronin luo. Heidän tulee olla hänen apulaisinaan 7ja huolehtia hänen puolestaan ja koko kansan puolesta niistä tehtävistä, jotka on toimitettava pyhäkköteltan edessä ja telttamajassa. 8Heidän tulee myös pitää huolta kaikista pyhäkköteltan varusteista ja hoitaa pyhäkössä ne tehtävät, jotka israelilaisille on säädetty. 9

3:9
4. Moos. 8:13,14,18:6
Määrää leeviläiset Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi, sillä heidät on israelilaisten joukosta asetettu Aaronin avustajiksi. 10
3:10
4. Moos. 1:51
Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

11Ja Herra sanoi Moosekselle: 12

3:12,13
4. Moos. 8:16–18
»Minä otan israelilaisten joukosta omikseni leeviläiset, kaikkien Israelin esikoisten, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden asemesta. Leeviläiset ovat minun, 13
3:13
2. Moos. 13:2+
sillä jokainen esikoinen kuuluu minulle. Sinä päivänä, jona surmasin Egyptissä esikoiset, minä pyhitin omikseni kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin. Ne ovat minun. Minä olen Herra.»

Leeviläiset lasketaan

14Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: 15»Laske ja merkitse muistiin Leevin miespuoliset jälkeläiset suvuittain ja perhekunnittain. Laske kaikki kuukauden ikäisistä alkaen.» 16Mooses laski heidät Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

17

3:17
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 26:57
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 18Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. 19Kehatin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 20Merarin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat leeviläisten suvut kantaisiensä mukaan lueteltuina.

21Gersonin sukuhaaraan kuuluivat Libnin ja Simein suvut. Nämä olivat gersonilaissuvut. 22Näiden sukujen väki laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 7500. 23Gersonilaisten suvut asuivat leirissä telttamajan takana, lännen puolella, 24ja heidän sukuhaaransa päämies oli Eljasaf, Laelin poika. 25Gersonin jälkeläisten tehtävänä oli huolehtia pyhäkön telttamajasta, sen telttakankaista, peitteistä, pyhäkköteltan oviverhosta, 26telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoista, oviverhosta ja verhojen kiinnitysköysistä sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

27Kehatin sukuhaaraan kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin suvut. Nämä olivat kehatilaissuvut. 28Kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia kehatilaisia oli kaikkiaan 8600. Heidän tehtävänään oli huolehtia pyhäköstä. 29Kehatin poikien suvut asuivat leirissä telttamajan sivustalla, etelän puolella. 30Näiden päällikkö oli Elisafan, Ussielin poika. 31Kehatilaisten tuli huolehtia liitonarkusta, uhrileipäpöydästä, seitsenhaaraisesta lampusta, alttareista, jumalanpalveluksessa käytettävistä esineistä, väliverhosta sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

32Leeviläisten päämiesten päällikkö oli Eleasar, pappi Aaronin poika. Hän valvoi niitä, jotka hoitivat tehtäviä pyhäkössä.

33Merarin sukuhaaraan kuuluivat Mahlin ja Musin suvut. Nämä olivat merarilaissuvut. 34Merarilaiset laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 6200. 35Merarin sukuhaaran päämies oli Suriel, Abihailin poika. Merarin jälkeläiset asuivat leirissä telttamajan sivustalla, pohjoisen puolella. 36He huolehtivat telttamajan laudoista ja poikkipuista, pylväistä ja niiden jalustoista, telttamajan kalustosta ja kaikista näihin liittyvistä tehtävistä 37sekä lisäksi ympärillä olevan esipihan pylväistä, niiden jalustoista, kiinnitysvaarnoista ja köysistä.

38Mooses ja Aaron sekä Aaronin pojat asuivat leirissä pyhäkköteltan edessä, sen itäpuolella. He pitivät israelilaisten puolesta huolta pyhäköstä. Ulkopuolisia oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty osallistumasta heidän toimiinsa. 39Herran käskyn mukaisesti Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät suvuittain muistiin yli kuukauden ikäisten miespuolisten leeviläisten lukumäärän. Heitä oli kaikkiaan 22 000.

Esikoisten lunastaminen

40Herra sanoi Moosekselle: »Laske israelilaisten kaikki esikoispojat kuukauden ikäisistä alkaen ja merkitse muistiin heidän nimensä. 41Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta, samoin leeviläisten karja muiden israelilaisten karjaan syntyneiden esikoisten sijasta. Minä olen Herra.»

42Mooses antoi laskea israelilaisten kaikki esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen, niin kuin Herra oli käskenyt. 43Esikoispojat laskettiin ja heidän nimensä kirjoitettiin muistiin. Heitä oli 22 273.

44Ja Herra sanoi Moosekselle: 45»Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta ja leeviläisten karja israelilaisten karjan esikoisten sijasta. Minä olen Herra. 46Mutta koska israelilaisten esikoisia on 273 enemmän kuin leeviläisiä yhteensä, 47

3:47
4. Moos. 18:16
ota heidän vapaaksi lunastamistaan varten viisi sekeliä miestä kohden laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. 48Anna hopea Aaronille ja hänen pojilleen lunastusmaksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista.»

49Mooses kokosi lunastushopean, joka tarvittiin maksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista. 50Tämän hopeamäärän, 1365 sekeliä, hän otti maksuksi israelilaisten esikoisista. 51Sitten Mooses antoi lunastushopean Aaronille ja hänen pojilleen, kuten Herra oli häntä käskenyt.