Raamattu 1992 (KR92)
7

Päämiehet nimitetään

71Kun muuri oli saatu valmiiksi ja portinpuoliskot oli pystytetty, määrättiin portinvartijat, laulajat ja leeviläiset tehtäviinsä. 2Jerusalemin johtoon asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikkö Hananjan, joka oli luotettava ja jumalaapelkäävä mies. 3Annoin heille määräyksen, että Jerusalemin portteja ei saanut avata ennen kuin aurinko paistoi lämpimästi. Määräsin myös, että portit oli suljettava ja lukittava, kun aurinko oli vielä ylhäällä, ja että Jerusalemin asukkaista oli asetettava vartijat, jotka vartioisivat kukin oman talonsa kohdalla olevaa osuutta.

Kotiin palanneiden luettelo

4Kaupunki oli suuri ja laaja, mutta väkeä siellä oli vähän, ja taloja oli vielä rakentamatta. 5Jumala kehotti minua kutsumaan ylimykset, johtomiehet ja kansan koolle sukuluetteloihin merkitsemistä varten. Löysin ensimmäisinä palanneiden sukuluettelot, ja niihin oli kirjoitettu näin:

6

7:6–72
Esra 2:1–70
Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. 7Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum ja Baana.

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: 8Pareosin sukua 2172, 9Sefatjan sukua 372, 10Arahin sukua 652, 11Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2818, 12Elamin sukua 1254, 13Sattun sukua 845, 14Sakkain sukua 760, 15Binnuin sukua 648, 16Bebain sukua 628, 17Asgadin sukua 2322, 18Adonikamin sukua 667, 19Bigvain sukua 2067, 20Adinin sukua 655, 21Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, 22Hasumin sukua 328, 23Besain sukua 324, 24Harifin sukua 112, 25Gibeonin sukua 95.

26Betlehemiläisiä ja netofalaisia oli 188, 27anatotilaisia 128, 28bet-asmavetilaisia 42 29kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, 30ramalaisia ja gebalaisia 621, 31mikmasilaisia 122, 32beteliläisiä ja ailaisia 123, 33Nebon, sen toisen, miehiä 52.

34Elamin, sen toisen, sukua oli 1254, 35Harimin sukua 320.

36Jerikolaisia oli 345, 37lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia 721, 38senaalaisia 3930.

39Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, 40Immerin sukua 1052, 41Pashurin sukua 1247, 42Harimin sukua 1017.

43Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

44Laulajia oli: Asafin sukua 148.

45Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 138.

46Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, 47Kerosin, Sian, Padonin, 48Lebanan, Hagaban, Salmain, 49Hananin, Giddelin, Gaharin, 50Reajan, Resinin, Nekodan, 51Gassamin, Ussan, Paseahin, 52Besain, maonilaisten, nafusilaisten, 53Bakbukin, Hakufan, Harhurin, 54Baslitin, Mehidan, Harsan, 55Barkosin, Siseran, Temahin, 56Nesiahin ja Hatifan suvut.

57Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Peridan, 58Jaelan, Darkonin, Giddelin, 59Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amonin sukukunnat.

60Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

61Nämä Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: 62Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 642. 63Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobaijan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. 64Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 65Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla.

66Palanneita oli kaikkiaan 42 360 henkeä. 67Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 245. 68Tällä joukolla oli kameleja 435 ja aaseja 6720.

69Useat sukujen päämiehet antoivat lahjoja rakennustyötä varten. Käskynhaltija antoi rahastoon 1000 kultadrakmaa7:69 Ks. alaviitettä Esra 2:69., 50 vihmontamaljaa, 30 papinpukua ja 500 hopeaminaa. 70Sukujen päämiehet antoivat rakennusrahastoon 20 000 kultadrakmaa ja 2200 hopeaminaa. 71Muu kansa antoi 20 000 kultadrakmaa, 2000 hopeaminaa ja 67 papinpukua.

72Papit, leeviläiset, portinvartijat, laulajat ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta temppelipalvelijat ja muut israelilaiset menivät omiin kaupunkeihinsa.

Esra lukee kansalle lain

Kun tuli seitsemäs kuukausi, kaikki israelilaiset olivat jo asettuneet asumaan kaupunkeihinsa.

8

81

8:1
Esra 3:1,7:11
Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. 2Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Tämä tapahtui seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. 3
8:3
5. Moos. 31:10–13
Vesiportin aukion reunalla Esra luki lain kirjaa aamuvarhaisesta keskipäivään asti miehille ja naisille, kaikille, jotka pystyivät ymmärtämään, ja kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lain kirjassa sanottiin. 4Esra, lainopettaja, seisoi varta vasten tehdyllä puukorokkeella. Hänen oikealla puolellaan seisoivat Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia ja Maaseja ja hänen vasemmalla puolellaan Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbaddana, Sakarja ja Mesullam. 5Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi kirjan kaikkien nähden, ja silloin kansa nousi seisomaan. 6Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat: »Aamen, aamen!» Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. 7
8:7
Neh. 9:3
Kun kansa oli jälleen noussut seisomaan, alkoivat leeviläiset Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan ja Pelaja selittää sille lakia. 8He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla he selittivät ja opettivat sitä.

9

8:9
3. Moos. 23:24
Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: »Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia älkääkä itkekö.» Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. 10Ja Esra jatkoi: »Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.» 11Leeviläisetkin tyynnyttivät kansaa sanoen: »Olkaa levollisia! Tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheissanne.» 12Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu.

Lehtimajanjuhla

13Seuraavana päivänä kaikkien sukukuntien päämiehet, papit ja leeviläiset kokoontuivat Esran, lainopettajan, luo tutkiakseen tarkemmin lain sisältöä. 14

8:14
3. Moos. 23:34+
He huomasivat Herran Moosekselle antamassa laissa määräyksen, että israelilaisten tulee seitsemännen kuun juhlan aikana asua lehtimajoissa. 15Silloin he kuuluttivat ja panivat kaikissa kaupungeissaan ja Jerusalemissa sanan kiertämään: »Menkää vuorille hakemaan oliivipuun, villioliivin, myrtin, palmun ja muiden lehtevien puiden oksia ja tehkää niistä lehtimajoja, niin kuin on säädetty.»

16Kaikki lähtivät hakemaan lehviä, ja he rakensivat niistä kukin lehtimajan talonsa katolle tai pihalle. Lehtimajoja rakennettiin myös Jumalan temppelin esipihoille sekä Vesiportin ja Efraiminportin aukioille. 17Koko pakkosiirtolaisuudesta palanneiden joukko teki lehtimajoja ja asui niissä. Näin eivät israelilaiset olleet tehneet sitten Joosuan, Nunin pojan, aikojen, ja nyt vallitsi suuri riemu. 18Esra luki Jumalan lain kirjaa joka päivä, juhlan ensimmäisestä päivästä viimeiseen asti. Juhla kesti seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin päätöskokous, niin kuin oli säädetty.

9

Kansa tunnustaa syntinsä

91

9:1
Est. 4:1
Jes. 58:5
Jer. 6:26
Matt. 11:21
Saman kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoamaan, säkkivaatteet yllään ja multaa hiuksissaan. 2Israelin kansaan kuuluvat vetäytyivät erilleen kaikista muukalaisista, ja sitten he tunnustivat omat syntinsä ja myös isiensä synnit. 3He nousivat seisomaan, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa neljännespäivän ajan. Toisen neljänneksen päivästä he maahan heittäytyneinä tunnustivat syntejään Herran, Jumalansa, edessä. 4Sitten Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani ja Kenani nousivat leeviläisten korokkeelle ja huusivat kovalla äänellä Herraa, Jumalaansa. 5Leeviläiset Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja ja Petahja sanoivat: »Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle!»

Katumusrukous

6

9:6
Jes. 37:16
Sinä yksin olet Herra.

Sinä olet tehnyt taivaan,

taivasten taivaat ja tähtien joukot,

maan ja kaiken mitä sen päällä on,

meret ja kaiken mitä niissä on.

Sinä annat kaikelle elämän.

Kumartaen rukoilevat sinua

taivaan tähtien joukot.

7

9:7
1. Moos. 11:311. Moos. 17:5
Sinä olet Herra Jumala.

Sinä valitsit Abramin,

johdatit hänet pois Kaldean Urista

ja annoit hänelle nimen Abraham.

8

9:8
1. Moos. 15:18–21
Sinä näit, että hän oli sinulle uskollinen,

ja solmit hänen kanssaan liiton,

lupasit antaa Kanaaninmaan,

heettiläisten ja amorilaisten,

perissiläisten, jebusilaisten ja girgasilaisten maan,

sen lupasit antaa hänen jälkeläisilleen.

Ja lupauksesi sinä täytit:

sinä pysyt sanassasi.

9

9:9
2. Moos. 2:25,3:7,14:10–18
Sinä näit meidän isiemme ahdingon Egyptissä,

kuulit heidän huutonsa Kaislameren rannalla.

10

9:10
2. Moos. 7:3–5
Tunnusteoilla ja ihmeillä sinä rankaisit faraota

ja hänen palvelijoitaan ja koko hänen kansaansa,

sillä sinä tiesit heidän röyhkeytensä isiämme kohtaan.

Näin loit itsellesi nimen, jota yhäkin kunnioitetaan.

11

9:11
2. Moos. 14:22,15:4,5
Meren sinä halkaisit kahtia heidän edessään,

ja he kulkivat meren poikki kuivaa maata myöten.

Mutta heidän vainoojansa sinä upotit syvyyteen

kuin kiven kuohuviin aaltoihin.

12

9:12
2. Moos. 13:21,22
Sinä johdit heitä päivällä pilvipatsaassa

ja yöllä tulipatsaassa

valaisten tien,

jota he kulkivat.

13

9:13
2. Moos. 19:18,20:1–17
Sinä laskeuduit Siinainvuorelle,

sinä puhuit heille korkeuksista,

annoit heille selkeät säädökset

ja luotettavat lait,

hyvät ohjeet ja käskyt.

14Sinä ilmoitit heille pyhän sapattisi,

ja palvelijasi Mooses antoi heille

sinun käskysi, ohjeesi ja lakisi.

15

9:15
2. Moos. 16:12,17:6
4. Moos. 20:85. Moos. 1:8
Sinä annoit taivaasta leipää,

kun heidän oli nälkä,

sinä panit veden virtaamaan kalliosta,

kun heidän oli jano.

Käskit heidän ottaa haltuunsa

maan, jonka sinä kätesi kohottaen

olit luvannut heille antaa.

16Mutta he, meidän isämme, olivat ylimielisiä

ja alkoivat niskoitella.

Eivät he totelleet käskyjäsi,

17

9:17
2. Moos. 34:6
4. Moos. 14:4,18
Ps. 103:8
Joel 2:13
vaan kieltäytyivät kuulemasta,

eivät he muistaneet ihmetekojasi,

joilla olit heitä auttanut.

He niskuroivat

ja valitsivat itselleen johtajan

palatakseen takaisin Egyptin orjuuteen.

Mutta sinä annat anteeksi,

olet armollinen ja laupias Jumala,

sinä olet kärsivällinen

ja sinun hyvyytesi on suuri.

Sinä et hylännyt heitä,

18

9:18
2. Moos. 32:4
vaikka he valoivat kullasta sonnin

ja sanoivat: »Tämä on meidän jumalamme,

tämä johti meidät pois Egyptistä.»

Pahoin he sinua herjasivat.

19

9:19
2. Moos. 40:38
Mutta sinun armosi oli suuri,

sinä et hylännyt heitä autiomaahan.

Päivisin ei pilvipatsas väistynyt heidän yltään,

vaan näytti heille tietä,

öisin ei tulipatsas väistynyt,

vaan valaisi tien,

jota he kulkivat.

20

9:20
4. Moos. 11:25
5. Moos. 8:3
Sinä annoit heille hyvän henkesi

opettamaan viisautta,

annoit mannaa heidän syödäkseen

ja vettä, kun heidän oli jano.

21

9:21
5. Moos. 2:7,8:4,29:4
Neljäkymmentä vuotta sinä huolehdit heistä autiomaassa,

mitään ei heiltä puuttunut,

heidän vaatteensa eivät kuluneet rikki,

heidän jalkansa eivät turvonneet.

22

9:22
4. Moos. 21:25,35
Sinä annoit heidän haltuunsa valtakuntia kansoineen,

jaoit ne heille rajamaiksi.

He saivat omakseen Hesbonin kuninkaan Sihonin maan

ja Basanin kuninkaan Ogin maan.

23

9:23
1. Moos. 15:5+
Sinä teit heidän jälkeläistensä luvun suureksi,

heitä oli kuin tähtiä taivaalla.

Sinä veit heidät

maahan, josta olit antanut lupauksen

heidän isilleen.

24

9:24
Joos. 10:40
Ja jälkeläiset ottivat maan haltuunsa.

Sinä annoit maan asukkaiden, kanaanilaisten,

kukistua heidän edessään

ja annoit heidän valtaansa

tuon maan kuninkaat ja kansan,

ja he saivat tehdä heille, mitä halusivat.

25

9:25
5. Moos. 6:10–12
He valloittivat linnoitetut kaupungit

ja viljavat pellot,

he saivat omikseen talot

ja niiden runsaat varastot,

kallioon hakatut vesisäiliöt,

viinitarhat, oliivilehdot

ja suuret määrät hedelmäpuita.

He söivät vatsansa täyteen ja lihoivat,

he nauttivat yltäkylläisesti antimiesi runsaudesta.

26

9:26
5. Moos. 32:15
Mutta he alkoivat niskoitella ja kapinoida sinua vastaan,

he käänsivät selkänsä sinun laillesi

ja tappoivat sinun profeettasi,

jotka nuhtelivat heitä

koettaen johtaa heidät jälleen sinun puoleesi.

Pahoin he sinua herjasivat.

27

9:27
Tuom. 3:9,15
Siksi annoit heidät ahdistajien käsiin,

ja nämä sortivat heitä.

Hädässään he silloin huusivat sinua,

ja sinä kuulit taivaaseen heidän huutonsa.

Suuressa armossasi sinä annoit heille auttajia,

jotka pelastivat heidät vihamiesten vallasta.

28

9:28
Ps. 106:40–46
Rauhaan päästyään he rikkoivat jälleen

sinua vastaan.

Siksi sinä jätit heidät vihollisten käsiin,

sortajien käsiin.

Jälleen he huusivat sinua,

ja sinä kuulit taivaaseen heidän huutonsa.

Suuressa armossasi pelastit heidät,

kerran toisensa jälkeen.

29

9:29
3. Moos. 18:5+
Sinä nuhtelit heitä,

jotta he kääntyisivät tottelemaan sinun lakiasi,

mutta he olivat röyhkeitä

eivätkä kuunnelleet käskyjäsi.

He tekivät syntiä sinun määräyksiäsi vastaan,

jotka antavat elämän, kun niitä noudattaa.

Itsepäisesti he käänsivät selkänsä

eivätkä uppiniskaisuudessaan totelleet sinua.

30

9:30
2. Kun. 17:13–20
2. Aik. 36:15–21
Silti sinä osoitit kärsivällisyyttä heitä kohtaan

vuodesta toiseen.

Sinä varoitit heitä hengelläsi,

annoit profeettojesi nuhdella heitä,

mutta he eivät suostuneet kuulemaan.

Niin sinä annoit heidät viholliskansojen käsiin.

31

9:31
Jer. 30:11,46:28
Mutta suuressa armossasi

et antanut heidän tuhoutua

etkä hylännyt heitä,

sillä sinä olet anteeksiantava ja laupias Jumala.

32Nyt, Jumalamme,

sinä suuri Jumala, väkevä ja pelättävä,

sinä, joka olet uskollinen ja pidät liittosi voimassa:

katso, miten suuressa ahdingossa

olemme joutuneet elämään,

me, kuninkaamme ja ruhtinaamme,

pappimme ja profeettamme,

isämme ja koko kansamme,

Assyrian kuninkaiden ajoista

aina tähän päivään asti.

33

9:33
Dan. 9:7,14
Sinä olet tehnyt oikein

kaikessa, mikä on kohdannut meitä.

Sinä olet ollut uskollinen,

me olemme rikkoneet sinua vastaan.

34

9:34
Dan. 9:6,8
Meidän kuninkaamme, ruhtinaamme, pappimme ja isämme

eivät totelleet sinun lakiasi,

he eivät noudattaneet käskyjäsi ja määräyksiäsi,

jotka olit heille antanut.

35Ja vaikka heillä oli oma valtakuntansa

ja kaikki se hyvä,

minkä olit antanut heille,

vaikka heillä oli laaja, viljava maa,

jonka olit heille lahjoittanut,

he eivät palvelleet sinua

eivätkä luopuneet pahoista teoistaan.

36Nyt me olemme orjia.

Siinä maassa, jonka sinä annoit isillemme,

jotta he saisivat nauttia sen hedelmistä ja antimista,

siinä maassa me olemme orjina.

37Sen runsas sato kuuluu kuninkaille,

joiden valtaan olet meidät antanut

syntiemme tähden.

He hallitsevat mielensä mukaan meitä ja karjaamme.

Suuri on meidän ahdinkomme.