Raamattu 1992 (KR92)
10

Juhlallinen lupaus

101Kaiken tämän vuoksi teemme kirjallisesti juhlallisen sopimuksen, ja päällikkömme, leeviläisemme ja pappimme painavat siihen sinettinsä.

2Asiakirjassa on seuraavien henkilöiden nimet: käskynhaltija Nehemia, Hakaljan poika, sekä Sidkia, 3Seraja, Asarja, Jeremia, 4Pashur, Amarja, Malkia, 5Hattus, Sebanja, Malluk, 6Harim, Meremot, Obadja, 7Daniel, Ginneton, Baruk, 8Mesullam, Abia, Mijamin, 9Maasja, Bilgai ja Semaja. Nämä ovat pappeja.

10Leeviläisiä: Jesua, Asanjan poika, Binnui, Henadadin suvusta, Kadmiel 11sekä heidän virkatoverinsa Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 12Miika, Rehob, Hasabja, 13Sakkur, Serebja, Sebanja, 14Hodia, Bani, Beninu.

15

10:15
Esra 2:3,6–8,10,8:3,4,7
Kansan päämiehiä: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, 16Bunni, Asgad, Bebai, 17Adonia, Bigvai, Adin, 18Ater, Hiskia, Assur, 19Hodia, Hasum, Besai, 20Harif, Anatot, Nebai, 21Magpias, Mesullam, Hesir, 22Mesesabel, Sadok, Jaddua, 23Pelatja, Hanan, Anaja, 24Hoosea, Hananja, Hassub, 25Lohes, Pilha, Sobek, 26Rehum, Hasabna, Maaseja, 27Ahia, Hanan, Anan, 28Malluk, Harim ja Baana.

29Kaikki muut – papit ja leeviläiset, portinvartijat, laulajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka olivat erottautuneet vieraista kansoista noudattaakseen Jumalan lakia, ja myös heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyivät lakia ymmärtämään – 30kaikki he sitoutuivat noudattamaan johtajiensa tekemää sopimusta. Valalla vannoen he lupasivat elää Jumalan lain mukaan, jonka Mooses oli Jumalan palvelijana heille antanut, ja lupasivat noudattaa tarkoin kaikkia Herran, meidän Jumalamme, käskyjä, määräyksiä ja säädöksiä.

31

10:31
Esra 9:12
Edelleen he lupasivat: »Me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi. 32
10:32
2. Moos. 20:83. Moos. 25:2–7
Kun muihin kansoihin kuuluvat tuovat sapatinpäivänä viljaa ja muita tuotteita myytäväksi, emme osta heiltä, emme sapattina emmekä minään muunakaan pyhäpäivänä. Joka seitsemäs vuosi jätämme maan kesannolle ja pyyhimme kaikki velat pois. 33
10:33
2. Moos. 30:13
Sitoudumme maksamaan vuosittain kolmannessekelin Jumalamme temppelissä toimitettavaa palvelusta varten: 34
10:34
2. Moos. 25:304. Moos. 28:1—29:39
uhrileipiä varten, päivittäisiä ruoka- ja polttouhreja, sapattiuhreja, uudenkuun uhreja ja juhlauhreja varten, pyhiä lahjoja ja Israelin sovittamiseksi uhrattavia syntiuhreja varten sekä kaikkia Jumalamme temppelissä tehtäviä töitä varten.

35

10:35
3. Moos. 6:5
Neh. 13:31
Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme keskenämme arponeet, minkä suvun on minäkin vuonna määräaikaan toimitettava polttopuita Jumalamme temppeliin, jotta Herran, meidän Jumalamme, alttarilla voitaisiin pitää tulta niin kuin laissa on määrätty. 36
10:36
2. Moos. 22:28+
Tuomme myös joka vuosi peltojemme ja kaikkien hedelmäpuiden ensi sadosta uhrin Herran temppeliin, 37
10:37
2. Moos. 13:2+
samoin esikoisuhrit poikiemme ja karjamme puolesta, niin kuin laissa on säädetty. Tuomme esikoiset nautakarjastamme, lampaistamme ja vuohistamme Jumalamme temppeliin ja annamme ne siellä palvelusta toimittaville papeille.

38

10:38
2. Moos. 23:19+
Tuomme papeille Jumalamme temppelin varastohuoneisiin myös leivän vuoden ensimmäisestä leipomuksesta, muut antimme sekä parhaan osan hedelmäpuiden ensi hedelmistä, viinistä ja öljystä. Kymmenesosan maan tuotosta annamme leeviläisille. He keräävät kymmenykset kaikista kaupungeista, joiden peltoja me viljelemme. 39
10:39
4. Moos. 18:26
Leeviläisten kerätessä kymmenyksiä on jonkun Aaronin sukuun kuuluvan papin oltava heidän mukanaan, ja leeviläisten on annettava kymmenyksistä yksi kymmenesosa Jumalamme temppelin varastokammioihin. 40
10:40
2. Aik. 31:11,12
Esra 8:29
Neh. 12:44
Israelilaisten ja leeviläisten on vietävä kaikki vilja-, viini- ja öljyantimet huoneisiin, joissa säilytetään pyhäkön astioita ja joissa palvelusvuorossa olevat papit sekä portinvartijat ja laulajat oleskelevat. Emme saa laiminlyödä Jumalamme temppeliä.»

11

Jerusalemin seurakunta

111

11:1
Neh. 7:4
Kansan johtomiehet asuivat Jerusalemissa. Kaikki muut määräsivät arvalla keskuudestaan aina yhden kymmenestä asumaan Jerusalemissa, pyhässä kaupungissa, kun taas loput yhdeksän asettuivat muihin kaupunkeihin. 2Kansa ylisti niitä miehiä, jotka asettuivat Jerusalemiin vapaaehtoisesti.

3Seuraavassa luetellaan ne Juudan maakunnan päämiehet, joiden asuinpaikkana oli Jerusalem. Myös muissa Juudan kaupungeissa asui israelilaisia, heidän joukossaan pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä, kukin kaupungissaan oman sukunsa perintömaalla.

4

11:4–9
1. Aik. 9:3–9
Jerusalemissa asuivat nämä Juudan ja Benjaminin heimojen miehet:

Juudan heimoa: Ataja, Ussian poika, Peresin sukua; hänen isoisänsä oli Sakarja, tämän isä Amarja, tämän Sefatja ja tämän Mahalalel. 5Lisäksi Maaseja, Barukin poika, Selan sukua; hänen isoisänsä oli Kol-Hose, tämän isä Hasaja, tämän Adaja, tämän Jojarib ja tämän Sakarja. 6Peresin sukua asui Jerusalemissa 468 sotakuntoista miestä.

7Benjaminin heimoa: Sallu, Mesullamin poika; hänen isoisänsä oli Joed, tämän isä Pedaja, tämän Kolaja, tämän Maaseja, tämän Itiel, tämän Jesaja. 8Lisäksi Gabbai ja Sallai, yhteensä 928 miestä Benjaminin heimoa. 9Jerusalemissa asuvien benjaminilaisten päämies oli Joel, Sikrin poika, ja kaupungin toisena päällikkönä oli Juuda, Senuan poika.

10

11:10–14
1. Aik. 9:10–13
Pappeja: Jedaja, Jojaribin poika, Jakin, 11Seraja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot ja tämän Ahitub. 12Heidän sukunsa miehiä, jotka toimittivat palvelusta temppelissä, oli 822. Pappeja oli edelleen Adaja, Jerohamin poika; hänen isoisänsä oli Pelalja, tämän isä Amsi, tämän Sakarja, tämän Pashur ja tämän Malkia. 13Hänen sukunsa perhekuntien päämiehiä oli 242. Pappeja oli vielä Amassai, Asarelin poika; hänen isoisänsä oli Ahsai, tämän isä Mesillemot, tämän Immer. 14Hänen suvussaan oli 128 miestä, kaikki urheita sotureita. Heidän päällikkönään oli Sabdiel, Gedolimin poika.

15

11:15–19
1. Aik. 9:14–17
Leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika; hänen isoisänsä oli Asrikam, tämän isä Hasabja ja tämän Bunni. 16Sabbetai ja Josabad olivat leeviläisten johtomiehiä, jotka valvoivat Jumalan temppelin esipihoilla suoritettavia toimia. 17Leeviläisiä oli edelleen Mattanja, Miikan poika; hänen isoisänsä oli Sabdi ja tämän isä Asaf. Hän oli laulunjohtajana kiitosrukousta laulettaessa. Leeviläisiä oli vielä Bakbukja, joka oli asemaltaan seuraava, sekä Abda, Sammuan poika; hänen isoisänsä oli Galal, tämän isä Jedutun. 18Leeviläisiä oli pyhässä kaupungissa yhteensä 284.

19Portinvartijoita olivat Akkub, Talmon ja heidän sukunsa miehet, yhteensä 172. He vartioivat kaupungin portteja.

20

11:20
Luuk. 1:39,40
Muut israelilaiset, joukossa myös pappeja ja leeviläisiä, asuivat Juudan eri kaupungeissa, kukin sukunsa perintömaalla. 21Temppelipalvelijat asuivat Ofelin alueella, ja heidän esimiehiään olivat Siha ja Gispa. 22Leeviläisten johtajana Jerusalemissa oli Ussi, Banin poika; hänen isoisänsä oli Hasabja, tämän isä Mattanja, tämän Miika. Hän kuului Asafin jälkeläisiin, jotka toimivat laulajina temppelin jumalanpalveluksissa. 23Heistä oli kuningas antanut säädöksen, joka määräsi laulajien päivittäiset vuorot. 24Petahja, Mesesabelin poika, Juudan pojan Serahin jälkeläisiä, oli kuninkaan neuvonantajana kaikissa kansaa koskevissa asioissa.

Muiden kaupunkien asukkaat

25Maaseudulla, omien peltomaidensa lähellä, asui Juudan heimoa seuraavissa paikoissa: Kirjat-Arbassa ja sen lähikylissä, Dibonissa ja sen lähikylissä, Jekabselissa ja sen maatiloilla, 26Jesuassa, Moladassa, Bet-Peletissä, 27Hasar-Sualissa, Beersebassa ja sen lähikylissä, 28Siklagissa, Mekonassa ja siihen kuuluvissa kylissä, 29En-Rimmonissa, Soreassa, Jarmutissa, 30Sanoahissa, Adullamissa ja niiden ympäristön maatiloilla, Lakisissa ja sen peltomailla sekä Asekassa ja sen lähikylissä. Heimon asuma-alue ulottui siis Beersebasta Hinnominlaaksoon asti.

31Benjaminin heimon asuinpaikkoja olivat Geba, Mikmas, Aija, Betel ja sen lähikylät, 32Anatot, Nob, Ananja, 33Hasor, Rama, Gittaim, 34Hadid, Seboim, Neballat, 35

11:35
1. Aik. 4:14
Lod, Ono ja Ge-Harasim. 36Eräitä leeviläisryhmiä siirtyi Juudan alueelta Benjaminin alueelle.

12

Pappien ja leeviläisten sukuluettelot

121

12:1–26
Esra 2:36–40,8:2,18,19
Neh. 7:39–43
Seuraavassa luetellaan ne papit ja leeviläiset, jotka olivat tulleet pakkosiirtolaisuudesta Serubbabelin, Sealtielin pojan, ja Jesuan kanssa:

Seraja, Jeremia, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattus, 3Sekanja, Rehum, Meremot, 4Iddo, Ginneton, Abia, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Semaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia ja Jedaja. Nämä olivat Jesuan aikana pappisveljiensä päämiehiä.

8

12:8
Neh. 10:10
Leeviläisiä olivat: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juuda ja Mattanja, joka yhdessä veljiensä kanssa johti ylistyslaulua, 9
12:9
Neh. 11:17
sekä Bakbukja ja Unni, joista kumpikin johti sukunsa miehistä koostuvaa kuoroa.

10Jesualle syntyi Jojakim, Jojakimille Eljasib, Eljasibille Jojada, 11Jojadalle Jonatan, Jonatanille Jaddua.

12Jojakimin aikana olivat pappissukujen päämiehinä seuraavat papit: Meraja oli Serajan suvun päämies, Hananja Jeremian, 13Mesullam Esran, Johanan Amarjan, 14Jonatan Mallukin, Joosef Sebanjan, 15Adna Harimin, Helkai Merajotin, 16

12:16
Esra 5:1
Sakarja Iddon, Mesullam Ginnetonin, 17Sikri Abian, ...12:17 Minjaminin suvun päämiehen nimi puuttuu alkutekstistä. Minjaminin, Piltai Moadjan, 18Sammua Bilgan, Jonatan Semajan, 19Mattenai Jojaribin, Ussi Jedajan, 20Kallai Sallun, Eber Amokin, 21Hasabja Hilkian ja Netanel Jedajan suvun päämies.

22Eljasibin, Jojadan, Johananin ja Jadduan aikana merkittiin pappien sukujen päämiehet aikakirjoihin Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauteen asti. 23Leeviläisten sukujen päämiehet on merkitty aikakirjoihin Johananin, Eljasibin pojan, aikaan asti. 24

12:24
1. Aik. 25:1
Leeviläisten päämiehiä olivat Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui ja Kadmiel. Kukin heistä johti sukunsa miehistä koostuvaa kuoroa; kuorot lauloivat kiitos- ja ylistyslauluja osastoittain järjestäytyneinä, niin kuin Jumalan mies Daavid oli määrännyt. 25Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olivat portinvartijoita, joiden tehtävänä oli vartioida porttien varastohuoneita. 26Nämä miehet olivat Jojakimin, Jesuan pojan, Josadakin pojanpojan, sekä käskynhaltija Nehemian ja pappi Esran, lainopettajan, aikalaisia.

Muurin vihkiäisjuhla

27Kun tuli aika vihkiä Jerusalemin muuri, haettiin leeviläiset kaikkialta maasta Jerusalemiin riemukkaan vihkiäisjuhlan viettoon, laulamaan kiitoslauluja ja soittamaan symbaaleja, harppuja ja lyyroja. 28Laulajat tulivat koolle Jerusalemin ympäristöstä, Netofan maatiloilta, 29Bet-Gilgalista ja Geban ja Asmavetin mailta; he olivat näet rakentaneet itselleen maataloja Jerusalemin ympäristöön.

30Papit ja leeviläiset puhdistautuivat, ja sitten he puhdistivat kansan sekä portit ja muurin. 31Sen jälkeen minä johdatin Juudan ruhtinaat ylös muurille ja järjestin kaksi suurta ylistyskuoroa. Toinen niistä vaelsi muuria pitkin oikealle kohti Lantaporttia. 32Sen jäljessä kulkivat Hosaja ja toinen puoli Juudan ruhtinaista 33sekä Asarja, Esra, Mesullam, 34Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremia. 35Sitten tulivat torvea soittavat papit, ensimmäisenä Sakarja, Jonatanin poika; hänen isoisänsä oli Semaja, tämän isä Mattanja, tämän Miika, tämän Sakkur, tämän Asaf. 36Häntä seurasivat hänen pappisveljensä Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juuda ja Hanani, jotka soittivat Jumalan miehen Daavidin määräämiä soittimia. Heidän edellään kulki Esra, lainopettaja. 37He ohittivat Lähdeportin ja jatkoivat suoraan eteenpäin ylös Daavidin kaupunkiin johtavia portaita. Sitten he nousivat portaita pitkin muurille ja laskeutuivat Daavidin palatsin ohi itään Vesiportille.

38Toinen kiitoslaulua laulava kuoro kulki vasemmalle, ja minä ja toinen puoli kansan johtomiehistä vaelsimme sen jäljessä muuria pitkin Uunitornin ohi Paksullemuurille 39ja sieltä Efraiminportin, Vanhanportin, Kalaportin, Hananelintornin ja Sadantornin kautta Lammasportille. Vartioportin luona kulkue pysähtyi. 40Sitten molemmat kuorot asettuivat Jumalan temppeliin, samoin minä ja puolet johtomiehistä 41ja papit Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miika, Eljoenai, Sakarja ja Hananja, joilla oli torvet, 42sekä Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam ja Eser. Laulajat aloittivat Jisrahjan johdolla ylistyslaulun. 43Tuona päivänä uhrattiin suuret teurasuhrit, ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana, ja ilonpito kuului Jerusalemista kauas.

Temppelin uhrilahjat ja kymmenykset

44

12:44
Neh. 10:39
Samana päivänä asetettiin esimiehet valvomaan varastokammioita, joissa säilytettiin esikoisuhreja, kymmenyksiä ja muita antimia. Heidän tuli myös kerätä niihin kaupunkien peltojen sadosta osuudet, jotka lain mukaan kuuluivat papeille ja leeviläisille. Juudan kansa iloitsi siitä, että papit ja leeviläiset hoitivat taas tehtäviään 45ja huolehtivat Jumalan palvelemisesta ja puhdistusmenoista. Samoin iloittiin siitä, että laulajat ja portinvartijat jälleen toimivat niin kuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat määränneet. 46
12:46
1. Aik. 25:6
Olihan jo muinoin, Daavidin ja Asafin aikana, ollut laulunjohtajia, kun laulettiin kiitosta ja ylistystä Jumalalle. 47
12:47
Neh. 10:38,39
Serubbabelin ja Nehemian aikana koko Israel antoi laulajille ja portinvartijoille sen mitä nämä päivittäin tarvitsivat. Myös leeviläisille annettiin heille kuuluvat pyhät osuudet, ja leeviläiset vuorostaan antoivat pyhät osuudet Aaronin suvun papeille.