Raamattu 1992 (KR92)
11

Jerusalemin seurakunta

111

11:1
Neh. 7:4
Kansan johtomiehet asuivat Jerusalemissa. Kaikki muut määräsivät arvalla keskuudestaan aina yhden kymmenestä asumaan Jerusalemissa, pyhässä kaupungissa, kun taas loput yhdeksän asettuivat muihin kaupunkeihin. 2Kansa ylisti niitä miehiä, jotka asettuivat Jerusalemiin vapaaehtoisesti.

3Seuraavassa luetellaan ne Juudan maakunnan päämiehet, joiden asuinpaikkana oli Jerusalem. Myös muissa Juudan kaupungeissa asui israelilaisia, heidän joukossaan pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä, kukin kaupungissaan oman sukunsa perintömaalla.

4

11:4–9
1. Aik. 9:3–9
Jerusalemissa asuivat nämä Juudan ja Benjaminin heimojen miehet:

Juudan heimoa: Ataja, Ussian poika, Peresin sukua; hänen isoisänsä oli Sakarja, tämän isä Amarja, tämän Sefatja ja tämän Mahalalel. 5Lisäksi Maaseja, Barukin poika, Selan sukua; hänen isoisänsä oli Kol-Hose, tämän isä Hasaja, tämän Adaja, tämän Jojarib ja tämän Sakarja. 6Peresin sukua asui Jerusalemissa 468 sotakuntoista miestä.

7Benjaminin heimoa: Sallu, Mesullamin poika; hänen isoisänsä oli Joed, tämän isä Pedaja, tämän Kolaja, tämän Maaseja, tämän Itiel, tämän Jesaja. 8Lisäksi Gabbai ja Sallai, yhteensä 928 miestä Benjaminin heimoa. 9Jerusalemissa asuvien benjaminilaisten päämies oli Joel, Sikrin poika, ja kaupungin toisena päällikkönä oli Juuda, Senuan poika.

10

11:10–14
1. Aik. 9:10–13
Pappeja: Jedaja, Jojaribin poika, Jakin, 11Seraja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot ja tämän Ahitub. 12Heidän sukunsa miehiä, jotka toimittivat palvelusta temppelissä, oli 822. Pappeja oli edelleen Adaja, Jerohamin poika; hänen isoisänsä oli Pelalja, tämän isä Amsi, tämän Sakarja, tämän Pashur ja tämän Malkia. 13Hänen sukunsa perhekuntien päämiehiä oli 242. Pappeja oli vielä Amassai, Asarelin poika; hänen isoisänsä oli Ahsai, tämän isä Mesillemot, tämän Immer. 14Hänen suvussaan oli 128 miestä, kaikki urheita sotureita. Heidän päällikkönään oli Sabdiel, Gedolimin poika.

15

11:15–19
1. Aik. 9:14–17
Leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika; hänen isoisänsä oli Asrikam, tämän isä Hasabja ja tämän Bunni. 16Sabbetai ja Josabad olivat leeviläisten johtomiehiä, jotka valvoivat Jumalan temppelin esipihoilla suoritettavia toimia. 17Leeviläisiä oli edelleen Mattanja, Miikan poika; hänen isoisänsä oli Sabdi ja tämän isä Asaf. Hän oli laulunjohtajana kiitosrukousta laulettaessa. Leeviläisiä oli vielä Bakbukja, joka oli asemaltaan seuraava, sekä Abda, Sammuan poika; hänen isoisänsä oli Galal, tämän isä Jedutun. 18Leeviläisiä oli pyhässä kaupungissa yhteensä 284.

19Portinvartijoita olivat Akkub, Talmon ja heidän sukunsa miehet, yhteensä 172. He vartioivat kaupungin portteja.

20

11:20
Luuk. 1:39,40
Muut israelilaiset, joukossa myös pappeja ja leeviläisiä, asuivat Juudan eri kaupungeissa, kukin sukunsa perintömaalla. 21Temppelipalvelijat asuivat Ofelin alueella, ja heidän esimiehiään olivat Siha ja Gispa. 22Leeviläisten johtajana Jerusalemissa oli Ussi, Banin poika; hänen isoisänsä oli Hasabja, tämän isä Mattanja, tämän Miika. Hän kuului Asafin jälkeläisiin, jotka toimivat laulajina temppelin jumalanpalveluksissa. 23Heistä oli kuningas antanut säädöksen, joka määräsi laulajien päivittäiset vuorot. 24Petahja, Mesesabelin poika, Juudan pojan Serahin jälkeläisiä, oli kuninkaan neuvonantajana kaikissa kansaa koskevissa asioissa.

Muiden kaupunkien asukkaat

25Maaseudulla, omien peltomaidensa lähellä, asui Juudan heimoa seuraavissa paikoissa: Kirjat-Arbassa ja sen lähikylissä, Dibonissa ja sen lähikylissä, Jekabselissa ja sen maatiloilla, 26Jesuassa, Moladassa, Bet-Peletissä, 27Hasar-Sualissa, Beersebassa ja sen lähikylissä, 28Siklagissa, Mekonassa ja siihen kuuluvissa kylissä, 29En-Rimmonissa, Soreassa, Jarmutissa, 30Sanoahissa, Adullamissa ja niiden ympäristön maatiloilla, Lakisissa ja sen peltomailla sekä Asekassa ja sen lähikylissä. Heimon asuma-alue ulottui siis Beersebasta Hinnominlaaksoon asti.

31Benjaminin heimon asuinpaikkoja olivat Geba, Mikmas, Aija, Betel ja sen lähikylät, 32Anatot, Nob, Ananja, 33Hasor, Rama, Gittaim, 34Hadid, Seboim, Neballat, 35

11:35
1. Aik. 4:14
Lod, Ono ja Ge-Harasim. 36Eräitä leeviläisryhmiä siirtyi Juudan alueelta Benjaminin alueelle.