Raamattu 1992 (KR92)
3

Yhteysuhrilaki

31

3:1–17
3. Moos. 7:11–34
»Kun joku tuo yhteysuhriksi naudan, joko sonnin tai lehmän, hän tuokoon Herran eteen virheettömän eläimen, 2pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan ovella. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 3
3:3
2. Moos. 29:13,22
Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta annettakoon Herralle kuuluvana tuliuhrina sisälmyksiä peittävä rasva, kaikki sisälmysrasva, 4munuaiset sekä niiden ympärillä lantiolihaksissa oleva rasva ja lisäksi maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 5
3:5
2. Moos. 29:25
Aaronin jälkeläiset polttakoot kaikki nämä palavien puiden päällä alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

6»Jos joku tahtoo tuoda Herralle yhteysuhriksi lampaan tai vuohen, uroksen tai naaraan, hän tuokoon virheettömän eläimen. 7Jos hän tuo uhrilahjaksi lampaan, hän tuokoon sen Herran eteen, 8pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 9Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta hän antakoon tuliuhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka irrotetaan häntäluun juuresta, ja lisäksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysrasvan, 10munuaiset, niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 11Nämä kaikki pappi polttakoon alttarilla. Tämä on tuliuhri, Herralle kuuluva ruoka.

12»Jos hän tahtoo antaa uhriksi vuohen, hän tuokoon sen Herran eteen, 13pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 14Hän tuokoon siitä uhrilahjaksi, Herran tuliuhriksi, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysrasvan, 15munuaiset ja niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 16Pappi polttakoon nämä kaikki alttarilla tuoksuvana tuliuhrina; kaikki rasva kuuluu Herralle. 17

3:17
3. Moos. 7:23–251. Moos. 9:4+
Missä asuttekin, teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: älkää syökö rasvaa älkääkä verta.»

4

Syntiuhrilaki

41Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille näin: Sitä, joka vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon, koskevat nämä määräykset:

3»Jos virkaansa voideltu pappi tekee rikkomuksen ja näin saattaa koko kansan syynalaiseksi, hän tuokoon rikkomuksensa takia Herralle syntiuhriksi virheettömän nuoren sonnin. 4Hän tuokoon sonnin pyhäkköteltan ovelle Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen sitten Herran edessä. 5Virkaansa voideltu pappi ottakoon sonnin verta ja vieköön pyhäkkötelttaan. 6Hän kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon Herran edessä verta seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. 7Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, jolla tuoksuvia suitsukkeita poltetaan pyhäkköteltassa Herran edessä. Lopun veren pappi kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 8Syntiuhrisonnista hän erottakoon sitten kaiken rasvan, sekä sisälmyksiä peittävän rasvan että sisälmysrasvan, 9samoin munuaiset sekä rasvan, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, ja irrottakoon munuaisten vierestä maksan takalohkon, 10kaikki samalla tavoin kuin ne erotetaan yhteysuhriksi teurastetusta sonnista. Nämä osat pappi polttakoon polttouhrialttarilla. 11

4:11,12
2. Moos. 29:14
Hepr. 13:11
Mutta sonnin muut osat, nahka, kaikki lihat, pää, koivet, sisälmykset ja mahan sisältö, 12vietäköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon uhrirasvan tuhkat kaadetaan, ja poltettakoon siellä puiden päällä roviolla.

13

4:13–21
4. Moos. 15:22–26
»Jos kansa, Israelin seurakunta, vahingossa rikkoo Herran käskyn tekemällä jonkin kielletyn teon ja koko kansa näin tietämättään joutuu syynalaiseksi, 14kansa antakoon, kun huomaa rikkoneensa, syntiuhriksi nuoren sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan eteen. 15Kansan vanhimmat pankoot kätensä uhrieläimen pään päälle, ja se teurastettakoon Herran edessä. 16Virkaansa voideltu pappi vieköön sonnin verta pyhäkkötelttaan, 17kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon sitä Herran edessä seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. 18Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, joka on Herran edessä pyhäkköteltassa. Lopun veren hän kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 19Hän erottakoon sonnista kaiken rasvan, polttakoon rasvan alttarilla 20ja menetelköön sitten samoin kuin syntiuhrisonnia uhrattaessa. Kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. 21
4:21
3. Moos. 4:12
Sonnin muut osat on vietävä leirin ulkopuolelle ja poltettava niin kuin edellä on säädetty. Tämä on kansan puolesta annettava syntiuhri.

22»Jos kansan johtomies tietämättään rikkoo jotakin Herran, Jumalansa, käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon joutuen näin syynalaiseksi, 23hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohipukin uhrilahjaksi. 24Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen Herran edessä siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan. Näin se on kelvollinen syntiuhriksi. 25Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren polttouhrialttarin juurelle. 26Kaiken rasvan hän polttakoon alttarilla samalla tavoin kuin yhteysuhrina uhratun eläimen rasvan. Kun pappi näin on toimittanut sovitusmenot, kansan johtomies saa rikkomuksensa anteeksi.

27

4:27–35
4. Moos. 15:27–29
»Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekemällä kielletyn teon joutuu syynalaiseksi, 28hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi. 29Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla. 30Pappi ottakoon sormellaan eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. 31Hän irrottakoon eläimestä kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhriksi teurastetusta eläimestä, ja polttakoon rasvan alttarilla tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.

32»Jos joku tuo karitsan syntiuhriksi, hän tuokoon virheettömän naaraan, 33pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi polttouhrieläinten teurastuspaikalla. 34Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. 35Hän irrottakoon karitsasta kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhrilampaasta, ja polttakoon rasvan alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.

5

Lisäyksiä syntiuhrilakiin

51»Jos joku rikkoo siten, että hän kuultuaan omin korvin toisen tuomioksi lausutun kirouksen ei ilmoita mitä tietää, tai jos hän silminnäkijänä tai asiasta muuten tietäen lyö laimin velvollisuutensa toimia todistajana, hän joutuu syynalaiseksi. 2Jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, saastaisen villieläimen, saastaisen karjaeläimen tai muun saastaisen eläimen raatoa, hän tulee epäpuhtaaksi ja joutuu syynalaiseksi. 3Samoin, jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, joka on peräisin ihmisestä ja jonka koskettamisesta tulee epäpuhtaaksi, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi. 4Samoin, jos joku kevytmielisesti ja huomaamattaan vannoo jotakin ajattelematonta, olipa tarkoitus hyvä tai paha, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi.

5»Kun joku on joutunut syynalaiseksi jonkin tällaisen teon vuoksi, hänen tulee tunnustaa rikkomuksensa. 6Hänen on tekemänsä rikkomuksen sovitukseksi tuotava Herralle syntiuhrina naaraspuolinen eläin, joko lammas tai vuohi. Pappi toimittakoon hänen rikkomuksensa sovitusmenot.

7»Jos hänen varansa eivät riitä lampaaseen tai vuoheen, hän tuokoon rikkomuksensa sovitukseksi kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. 8

5:8
3. Moos. 1:15
Hän tuokoon ne papille. Pappi ottakoon ensin syntiuhriksi tarkoitetun linnun ja taittakoon siltä niskan irrottamatta päätä 9ja pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin kylkeen; loppu veri on puserrettava alttarin juureen. Tämä on syntiuhri. 10Toisesta linnusta hän tehköön polttouhrin säädetyllä tavalla. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tehneelle annetaan anteeksi.

11»Jos hänellä ei ole varaa kahteen metsäkyyhkyyn tai kahteen muuhun kyyhkyseen, hän tuokoon uhrilahjanaan rikkomuksensa sovitukseksi kymmenesosan eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja. Hänen ei pidä sekoittaa niihin öljyä eikä panna niiden päälle suitsuketta, sillä tämä on syntiuhri. 12Hän tuokoon jauhot papille. Pappi ottakoon niitä täyden kourallisen ja polttakoon ne alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Tämä on syntiuhri. 13Kun pappi on toimittanut sovitusmenot jostakin tällaisesta rikkomuksesta, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Muu osa uhrista kuuluu ruokauhrin tapaan papille.»

Hyvitysuhrilaki

14Herra sanoi Moosekselle:

15

5:15
2. Moos. 30:13
»Jos joku vahingossa menettelee väärin ja tekee rikkomuksen, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn omaisuuteen, hän tuokoon Herralle hyvitysuhriksi virheettömän pässin. Sinun tulee määrätä, monenko hopeasekelin arvoinen eläimen on oltava pyhäkkösekeleinä laskettuna. 16Hänen on myös korvattava pyhitetylle omaisuudelle tuottamansa vahinko ja maksettava lisäksi viidesosa sen arvosta papille. Sitten pappi toimittaa sovitusmenot uhraamalla pässin hyvitysuhriksi, ja rikkomus annetaan anteeksi.

17»Jos joku tietämättään rikkoo Herran käskyjä vastaan ja tekee jonkin kielletyn teon, hän joutuu syynalaiseksi ja hänen on hyvitettävä tekonsa. 18Hänen on silloin tuotava hyvitysuhriksi sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Kun pappi on toimittanut tahattomasti tehdyn rikkomuksen sovitusmenot, rikkomus annetaan anteeksi. 19Tämä on Herran edessä syynalaiseksi joutuneelta vaadittava hyvitysuhri.»

20Herra sanoi Moosekselle: 21

5:21–26
4. Moos. 5:6–8
»Jos joku menettelee väärin ja Herraa loukaten valheellisesti väittää, ettei ole saanut säilytettäväkseen tai hoidettavakseen toiselle kuuluvaa omaisuutta, tai jos hän on ottanut toiselta omaisuutta ryöstämällä tai kiristämällä 22tai jos hän totuuden vastaisesti kieltää löytäneensä kadonnutta omaisuutta ja väärin vannomalla vakuuttaa syyttömyyttään tällaisiin rikkomuksiin, 23hän on tehnyt synnin ja joutunut syynalaiseksi. Hänen tulee palauttaa ryöstämänsä tai kiristämänsä omaisuus tai se, mikä hänen haltuunsa on uskottu, tai se, minkä hän on löytänyt. 24
5:24
2. Moos. 22:6
Niin pian kuin hänen syyllisyytensä on osoitettu, hänen tulee palauttaa tai korvata omistajalle täydestä arvosta se, mitä hän on väärin vannoen väittänyt omakseen, ja maksaa lisäksi viidesosa sen arvosta. 25Sovitusuhriksi hänen on tuotava Herralle sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Hänen on vietävä se papille, 26ja kun pappi on toimittanut sovitusmenot Herran edessä, rikkomus annetaan anteeksi.»