Raamattu 1992 (KR92)
16

Suuri sovituspäivä

161

16:1
3. Moos. 10:2
Herra puhui Moosekselle sen jälkeen, kun kaksi Aaronin poikaa oli kuollut astuttuaan Herran eteen. 2Hän sanoi:

»Sano veljellesi Aaronille, että hänen tulee kuoleman uhalla varoa astumasta muulloin kuin määräaikana pyhäkön sisäosaan väliverhon taakse, liitonarkun eteen, sillä minä ilmestyn liitonarkun kannen yläpuolella pilveen verhoutuneena. 3

16:3
3. Moos. 4:3
Aina kun Aaronin on mentävä pyhäkön sisäosaan, hänen on tuotava nuori sonni syntiuhriksi ja pässi polttouhriksi. 4Hän pukeutukoon pyhään pellavapaitaan ja pellavahousuihin alastomuutensa peittämiseksi, sitokoon vyötäisilleen pellavavyön ja kietokoon päähänsä pellavaturbaanin. Nämä ovat ne pyhät vaatteet, jotka hänen tulee pukea ylleen, kun hän ensin on peseytynyt. 5Sitten hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi vuohipukkia syntiuhriksi ja pässin polttouhriksi.

6»Aaron tuokoon esiin oman syntiuhrisonninsa ja toimittakoon sovitusmenot itsensä ja sukunsa puolesta. 7Sitten hän ottakoon molemmat pukit ja pankoon ne seisomaan Herran eteen pyhäkköteltan oven luo. 8Hän heittäköön arpaa siitä, kumpi pukeista kuuluu Herralle ja kumpi Asaselille16:8 Asasel-nimen merkitys on epäselvä. Todennäköisesti se viittaa henkiolentoon, jonka uskottiin asuvan autiomaassa.. 9Sen pukin, jonka arpa määrää Herralle, Aaron tuokoon esiin ja uhratkoon syntiuhriksi, 10mutta se pukki, jonka arpa määrää Asaselille, jätettäköön seisomaan elävänä Herran eteen. Sovitettavat synnit pantakoon sen kannettaviksi. Sitten se ajettakoon Asaselin luo autiomaahan.

11»Ensin kuitenkin Aaron tuokoon esiin oman syntiuhrisonninsa ja toimittakoon sovitusmenot itsensä ja sukunsa puolesta. Teurastettuaan sonnin 12hän vieköön väliverhon taakse täyden astiallisen hehkuvia hiiliä alttarilta Herran edestä sekä hienonnettua tuoksuvaa suitsuketta kummankin kouran täydeltä. 13Hän heittäköön suitsukkeen Herran edessä hiilille, niin että sen savu peittää liitonarkun kansilevyn. Silloin hän ei kuole. 14

16:14,15
Hepr. 9:7,10:19
Sitten hän ottakoon sonnin verta ja pirskottakoon sitä sormellaan kerran liitonarkun etureunaan ja seitsemän kertaa arkun eteen maahan.

15»Tämän jälkeen Aaron teurastakoon kansan syntiuhripukin, vieköön sen veren pyhäkön väliverhon taakse ja pirskottakoon verta liitonarkun kanteen ja arkun eteen samalla tavoin kuin sonnin verta. 16Näin hän toimittakoon menot pyhäkön sisäosan puhdistamiseksi siitä epäpuhtaudesta, jonka israelilaiset ovat sille tuottaneet rikkomuksillaan ja synneillään. Saman hän tehköön koko pyhäkköteltalle, joka on heidän keskellään tullut epäpuhtaaksi heidän synneistään. 17Pyhäkköteltassa ei saa olla ketään muuta ihmistä koko sinä aikana, jona Aaron toimittaa sovitusmenoja pyhäkössä. Siellä hän toimittakoon sovituksen itsensä, sukunsa ja koko Israelin kansan puolesta. 18Sitten hän astukoon ulos alttarin luo, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sen puhdistusmenot. Hän ottakoon sonnin ja pukin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin joka puolelle. 19Sitten hän pirskottakoon alttarille verta sormellaan seitsemän kertaa. Näin hän puhdistakoon ja pyhittäköön alttarin israelilaisten syntien tuomasta epäpuhtaudesta.

20»Kun Aaron on saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, 21asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan. 22Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille.

»Lähetettyään pukin autiomaahan 23Aaron menköön pyhäkkötelttaan ja riisukoon pellavavaatteet, jotka hänellä oli päällään pyhäkköön mennessään, ja jättäköön ne sinne. 24Hän peseytyköön pyhässä paikassa ja pukeutukoon omiin vaatteisiinsa. Sitten hän lähteköön pyhäkköteltasta, uhratkoon oman polttouhrinsa ja kansan polttouhrin sekä toimittakoon sovitusmenot itsensä ja kansan puolesta. 25Syntiuhrieläimen rasvat hän polttakoon alttarilla. 26Kun mies, joka ajoi pukin Asaselin luo, on pessyt vaatteensa ja peseytynyt, hän voi palata leiriin. 27

16:27
3. Moos. 6:23
Hepr. 13:11
Syntiuhriksi uhrattu sonni ja pukki, joiden veri vietiin pyhäkköön sen puhdistusmenoja varten, on kannettava leirin ulkopuolelle ja niiden ruhot on poltettava nahkoineen, lihoineen ja sisälmyksineen. 28Kun se, joka ne polttaa, on pessyt vaatteensa ja peseytynyt, hän voi palata leiriin.

29

16:29–34
3. Moos. 23:26–32
4. Moos. 29:7–11
»Teidän on aina noudatettava tätä määräystä: seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän tulee paastota, eikä kukaan teistä, ei myöskään keskuuteenne asumaan asettunut siirtolainen, saa silloin tehdä mitään työtä, 30sillä sinä päivänä toimitetaan teidän syntienne sovitus ja te tulette jälleen Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistänne. 31Se olkoon teille sapatti, pyhä lepopäivä, ja silloin teidän on paastottava. Tämä määräys on ikuisesti voimassa. 32Aaronin seuraajaksi voideltu ja vihitty pappi toimittakoon sovituksen. Hän pukeutukoon pyhiin pellavavaatteisiin 33ja toimittakoon pyhäkön pyhimmän osan puhdistusmenot. Hän suorittakoon myös pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot ja toimittakoon sovituksen papeille ja koko Israelin seurakunnalle. 34Tätä määräystä teidän on ikuisesti noudatettava. Kerran vuodessa teidän on toimitettava israelilaisten kaikkien syntien sovitus.»

Aaron täytti käskyn, jonka Herra Moosekselle antoi.

17

Teurastaminen ja uhraaminen

171Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille: Näin on Herra käskenyt: 3Jos joku israelilainen teurastaa sonnin, lampaan tai vuohen joko leirissä tai sen ulkopuolella 4eikä tuo sitä pyhäkköteltan ovelle luovuttaakseen sen uhrilahjana Herralle telttamajan edessä, hänet on katsottava verivelan alaiseksi. Hän on vuodattanut verta, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta. 5Israelilaiset eivät siis enää saa teurastaa eläimiään missä tahansa ulkosalla, vaan heidän on tuotava ne papille Herran eteen pyhäkköteltan ovelle ja teurastettava ne siellä Herralle omistettuina yhteysuhreina. 6Pappi vihmokoon veren Herran alttarille pyhäkköteltan oven luona ja polttakoon rasvan tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. 7

17:7
5. Moos. 32:17
Jes. 34:14
Israelilaiset eivät enää eläimiä teurastaessaan saa omistaa niitä aavikon paholaisille, joita he ovat minusta luopuneina palvoneet. Tämä on heille pysyvä määräys sukupolvesta toiseen.

8»Sano heille: Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuuteen asumaan tullut siirtolainen uhraa polttouhrin tai teurasuhrin 9

17:9
5. Moos. 12:4–7
eikä tuo eläintään pyhäkköteltan ovelle Herralle uhrattavaksi, hänet on poistettava kansansa keskuudesta.

Verensyöntikielto

10

17:10–14
1. Moos. 9:4+
»Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuudessa asuva siirtolainen syö verta, missä muodossa tahansa, minä vihastun häneen ja poistan hänet kansansa keskuudesta. 11
17:11
Hepr. 9:22
Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen. 12Sen tähden minä sanon israelilaisille: yksikään teistä ei saa syödä verta, eikä sitä myöskään saa syödä kukaan teidän keskuudessanne asuva siirtolainen.

13»Kun joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen pyydystää syötäväksi kelpaavan eläimen tai linnun, hänen tulee valuttaa sen veri maahan ja peittää veri hiekalla, 14sillä veressä on jokaisen elävän olennon elämänvoima. Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä veressä on sen elämänvoima. Jokainen, joka syö verta, on poistettava kansansa keskuudesta.

15

17:15,16
2. Moos. 22:30
3. Moos. 11:40
»Jos joku, olipa hän israelilainen tai siirtolainen, syö itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. Sitten hän on jälleen puhdas. 16Mutta ellei hän pese vaatteitaan ja peseydy, hän jää syynalaiseksi.»

18

Kielletyt sukupuolisuhteet

181Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 3Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan. 4

18:4
3. Moos. 25:18
Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 5
18:5
5. Moos. 30:16
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra.

6»Älköön kukaan teistä yhtykö lähisukulaiseensa. Minä olen Herra. 7Älä häpäise isääsi yhtymällä äitiisi; hän on oma äitisi, älä siis yhdy häneen. 8

18:8
1. Moos. 49:4+
Älä myöskään häpäise isääsi yhtymällä kehenkään hänen muista vaimoistaan. 9
18:9
3. Moos. 20:17
2. Sam. 13:12
Älä yhdy sisareesi, älä myöskään sisarpuoleesi, kuuluipa hän kanssasi samaan perheeseen tai ei. 10Älä yhdy pojantyttäreesi tai tyttärentyttäreesi, ettet häpäisisi itseäsi. 11Älä yhdy tyttöön, jonka joku isäsi vaimoista on synnyttänyt isällesi, sillä hän on sisaresi. 12Älä yhdy isäsi sisareen, sillä hän on isäsi verisukulainen. 13Älä yhdy äitisi sisareen, sillä hän on äitisi verisukulainen. 14Älä yhdy setäsi vaimoon, sillä hänkin on sinun tätisi. 15Älä yhdy miniääsi; hän on oman poikasi vaimo, älä siis yhdy häneen. 16
18:16
3. Moos. 20:21
Mark. 6:18
Älä yhdy veljesi vaimoon, ettet häpäisisi veljeäsi. 17Älä yhdy tytärpuoleesi tai anoppiisi äläkä ota vaimosi pojantytärtä tai tyttärentytärtä vaimoksesi, sillä he ovat vaimosi verisukulaisia; se olisi törkeä teko. 18Älä vaimosi eläessä ota hänen sisartaan sivuvaimoksesi äläkä yhdy häneen.

19

18:19
3. Moos. 15:24+
»Älä yhdy naiseen, joka on kuukautistilansa vuoksi epäpuhdas. 20Älä makaa toisen miehen vaimon kanssa, ettet tulisi saastaiseksi. 21
18:21
5. Moos. 18:10
2. Kun. 16:3,23:10
Jer. 7:31
Älä uhraa lastasi Molokille18:21 Molok oli kanaanilaisten kansojen palvoma jumala, jolle saatettiin uhrata lapsia, vrt. 2. Kun. 23:10 ja Jer. 32:35., sillä jos niin teet, häpäiset oman Jumalasi nimen. 22
18:22
1. Moos. 19:7+
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. 23
18:23
3. Moos. 20:15,16
5. Moos. 27:21
Älä yhdy mihinkään eläimeen, ettet tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista.

24»Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla. Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne, 25ja myös se maa on tullut saastaiseksi. Siksi minä panen sen maan vastaamaan näistä pahoista teoista, ja se oksentaa ulos asukkaansa. 26Pitäkää sen tähden minun lakini ja käskyni. Älköön kukaan teistä, olipa hän pysyvä asukas tai teidän keskuudessanne asuva siirtolainen, tehkö mitään näistä iljettävistä teoista. 27Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa. 28Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa. 29Jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta. 30Pitäkää minun säädökseni älkääkä ryhtykö noudattamaan mitään niistä iljettävistä tavoista, joita on noudatettu ennen teitä, ettette saastuttaisi niillä itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»