Raamattu 1992 (KR92)
21

Leeviläisten kaupungit

211Leeviläissukujen päämiehet tulivat Silossa, Kanaaninmaassa, pappi Eleasarin ja Joosuan, Nunin pojan, sekä Israelin muiden heimojen päämiesten luo 2

21:2
4. Moos. 35:2
ja sanoivat heille: »Mooses sai Herralta määräyksen, että meille on annettava kaupunkeja asuinpaikoiksi ja karjaamme varten laitumia.» 3Israelilaiset antoivat Herran käskyn mukaisesti omilta alueiltaan leeviläisille kaupunkeja ja laitumia.

4Jakoa tehtäessä arpa osui ensimmäiseksi kehatilaissukuihin. Pappi Aaronista polveutuville annettiin arpomalla kolmetoista kaupunkia Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimojen alueelta. 5Muille kehatilaissuvuille arvottiin kymmenen kaupunkia Efraimin ja Danin heimojen sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta.

6Gersonilaissuvuille arvottiin kolmetoista kaupunkia Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen alueelta sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta Basanista.

7Merarilaissuvuille arvottiin kaksitoista kaupunkia Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen alueelta.

8Nämä kaupungit ja niitä ympäröivät laidunmaat israelilaiset arpoivat leeviläisille sen määräyksen mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut.

9Juudan ja Simeonin heimojen alueelta annettiin seuraavat kaupungit, 10

21:10–12
1. Aik. 6:39–41
jotka tulivat pappi Aaronin pojasta Kehatista polveutuville leeviläisille, sillä ensimmäinen arpa oli osunut heihin. 11
21:11,12
Joos. 14:13–15,15:13,14
Heille annettiin Juudan vuoristosta Anokin heimon kantaisän Arban kaupunki Kirjat-Arba eli Hebron sekä sitä ympäröivät laidunmaat. 12Kaupungin peltomaat ja ympäristökylät oli annettu perintöosaksi Kalebille, Jefunnen pojalle. 13Aaronin jälkeläisille annettiin Hebron, turvakaupunki, sekä lisäksi Libna, 14Jattir, Estemoa, 15Holon, Debir, 16Asan, Jutta ja Bet-Semes, yhteensä yhdeksän kaupunkia laidunmaineen Juudan ja Simeonin heimojen alueelta. 17Benjaminin heimon alueelta annettiin Gibeon, Geba, 18Anatot ja Almon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 19Aaronin suvun papeilla oli siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

20Muut kehatilaissukuihin kuuluvat leeviläiset saivat arpomalla asuinpaikkansa Efraimin heimon alueelta. 21Heille annettiin Efraimin vuoristosta Sikem, turvakaupunki, sekä lisäksi Geser, 22Kibsaim ja Bet-Horon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 23Danin heimon alueelta heille annettiin Elteke, Gibbeton, 24Aijalon ja Gat-Rimmon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 25Manassen heimon läntisen puoliskon alueelta heille annettiin kaksi kaupunkia, Taanak ja Jibleam, kumpikin laidunmaineen. 26Näille kehatilaissuvuille tuli siis kaikkiaan kymmenen kaupunkia laidunmaineen.

27Leevistä polveutuvan Gersonin jälkeläisille annettiin Manassen heimon itäisen puoliskon alueelta Basanista Golan, turvakaupunki, ja Beestera, molemmat laidunmaineen. 28Isaskarin heimon alueelta heille annettiin Kisjon, Daberat, 29Jarmut ja En-Gannim, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 30Asserin heimon alueelta heille annettiin Misal, Abdon, 31Helkat ja Rehob, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 32Naftalin heimon alueelta heille annettiin Galileasta Kedes, turvakaupunki, sekä lisäksi Hammot-Dor ja Kartan, yhteensä kolme kaupunkia laidunmaineen. 33Gersonilaissuvuille annettiin siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

34Leevistä polveutuvan Merarin jälkeläisille, jotka eivät vielä olleet saaneet osuuttaan, annettiin Sebulonin heimon alueelta Jokneam, Karta, 35Rimmon ja Nahalal, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 36Jordanin toiselta puolen, Jerikosta itään, heille annettiin Ruubenin heimon alueelta Beser, turvakaupunki, joka sijaitsi ylängöllä autiomaan laidassa, sekä lisäksi Jahas, 37Kedemot ja Mefaat, kaikkiaan neljä kaupunkia laidunmaineen.21:37 Jakeet 36–37 puuttuvat monista hepreankielisistä käsikirjoituksista. Vrt. myös 1. Aik. 6:63–64. 38Gadin heimon alueelta Gileadista annettiin Ramot, turvakaupunki, sekä Mahanaim, 39Hesbon ja Jaeser, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. 40Merarilaissuvuille, jotka leeviläisistä suvuista viimeisinä saivat asuinpaikkansa, arvottiin yhteensä kaksitoista kaupunkia.

41

21:41
4. Moos. 35:7
Kaikkiaan leeviläiset saivat Israelin heimojen alueilta neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia. 42Jokaiseen kaupunkiin kuuluivat myös sitä ympäröivät laidunmaat.

43

21:43
1. Moos. 12:75. Moos. 1:8+
Näin Herra oli antanut israelilaisille koko sen maan, jonka hän oli heidän esi-isilleen vannomallaan valalla luvannut antaa. Israelilaiset ottivat maan haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan, 44
21:44
5. Moos. 11:25
ja Herra antoi heidän asua rauhassa kaikkialla, aivan kuten hän oli heidän esi-isilleen vannonut. Kukaan heidän vihollisistaan ei kyennyt pitämään puoliaan heitä vastaan, vaan Herra antoi kaikki viholliset heidän käsiinsä. 45
21:45
Joos. 23:14
1. Sam. 2:19
1. Kun. 8:56
2. Kun. 10:10
Niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävivät toteen.