Raamattu 1992 (KR92)
18

Läntisen Jordaninmaan jako jatkuu

181

18:1
Jer. 7:12
Saatuaan alistetuksi valtaansa koko maan Israelin kansa kokoontui Siloon ja pystytti sinne pyhäkköteltan. 2Jäljellä oli vielä seitsemän Israelin heimoa, jotka eivät olleet saaneet osuuttaan maasta. 3Joosua sanoi israelilaisille: »Kuinka kauan vielä vitkastelette ettekä lähde ottamaan haltuunne sitä maata, jonka Herra, teidän isienne Jumala, on teille antanut? 4Valitkaa joka heimosta kolme miestä, niin minä lähetän heidät kiertelemään maata ja laatimaan siitä selvityksen, jotta maa voidaan jakaa perintöosiksi heimojen kesken. Työn tehtyään heidän on palattava minun luokseni. 5Heidän on jaettava maa seitsemään osaan. Juudan heimolla on jo alueensa etelässä ja Joosefin suvulla pohjoisessa. 6Jakakaa maa seitsemään osaan, merkitkää alueiden rajat muistiin ja tuokaa selvitys minulle. Minä toimitan sitten teidän osuuksienne arpomisen täällä Herran, meidän Jumalamme edessä. 7
18:7
4. Moos. 18:204. Moos. 32:33
Leeviläisille ei kuulu maaosuutta, sillä heidän perintöosansa on toimia Herran pappeina. Gadin ja Ruubenin heimot sekä toinen puoli Manassen heimoa ovat jo saaneet Jordanin itäpuolelta osuutensa, jonka Mooses, Herran palvelija, niille antoi.»

8Kun miehet olivat lähdössä, Joosua sanoi heille ohjeeksi: »Menkää ja kierrelkää pitkin maata, laatikaa siitä selvitys ja palatkaa sitten tänne Siloon minun luokseni, niin minä arvon Herran edessä teidän heimoillenne osuudet.»

9Miehet lähtivät kulkemaan pitkin maata. He laativat selvityksen maasta ja sen kaupungeista sekä siitä, miten maa oli jaettava seitsemään osaan. Sitten he palasivat Joosuan luo leiriin, joka oli Silossa. 10Joosua arpoi osuudet Silossa Herran edessä ja jakoi maan israelilaisille heimoittain.

Benjaminin heimon alue

11Ensimmäinen arpa lankesi Benjaminin heimon suvuille. Benjaminilaisten osuudeksi tuli alue, joka on Juudan ja Joosefin heimojen välissä. 12Alueen pohjoisraja alkaa idässä Jordanista, nousee Jerikon pohjoispuolisille kukkuloille ja jatkuu länteen päin vuoristoon ja Bet-Avenin asumattomille seuduille. 13

18:13
1. Moos. 28:19
Sieltä raja kulkee kohti Lusin eli Betelin eteläpuolella olevaa harjannetta ja laskeutuu sitten Atrot-Addariin, vuorelle, joka on alemmasta Bet-Horonista etelään. 14Sen jälkeen raja kääntyy pohjoisrajan länsipäässä, Bet-Horonin eteläpuolella olevan vuoren luona, kohti etelää ja päättyy Kirjat-Baaliin eli Kirjat-Jearimiin, Juudan heimolle kuuluvaan kaupunkiin. Tämä on länsiraja. 15Eteläraja alkaa Kirjat-Jearimin luota ja kulkee Neftoahin lähteille. 16Sieltä raja laskeutuu sen vuoren juurelle, joka on Ben-Hinnomin laakson laidalla, Refaiminlaaksosta pohjoiseen. Sitten raja laskeutuu Hinnominlaaksoa pitkin jebusilaisten alueen eteläiselle vuorenharjanteelle ja sieltä edelleen Rogelin lähteelle. 17Sieltä se kääntyy pohjoiseen, kulkee En-Semesiin ja jatkuu kohti Gelilotia, joka on vastapäätä Adummimin rinnettä, ja sitten alaspäin Bohanin, Ruubenin pojan, kiveen saakka. 18Sen jälkeen raja kulkee Bet-Araban harjanteen pohjoispuolitse ja laskeutuu Jordaninlaaksoon. 19Sieltä se jatkuu Bet-Hoglan harjanteen pohjoispuolitse ja päättyy Kuolleenmeren pohjoispohjukkaan, Jordanin suulle. Tämä on eteläraja. 20Idässä alueen rajana on Jordan. Nämä rajat ympäröivät aluetta, jonka Benjaminin heimon suvut saivat omakseen.

21Benjaminin heimon suvuille tulivat seuraavat kaupungit: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22Bet-Araba, Semaraim, Betel, 23Avvim, Para, Ofra, 24Kefar-Ammoni, Ofni ja Geba – kaikkiaan kaksitoista kaupunkia ympäristökylineen – 25sekä lisäksi Gibeon, Rama, Beerot, 26Mispe, Kefira, Mosa, 27Rekem, Jirpeel, Tarala, 28Sela, Elef, Jebus eli Jerusalem, Gibea ja Kirjat-Jearim, nämä neljätoista kaupunkia ympäristökylineen. Tämä on alue, jonka Benjaminin heimon suvut saivat omakseen.

19

Simeonin heimon alue

191Toinen arpa lankesi Simeonin heimon suvuille. Ne saivat maaosuutensa Juudan heimon alueelta. 2Simeonin heimon osuuteen kuuluivat seuraavat kaupungit: Beerseba, Sema, Molada, 3Hasar-Sual, Bala, Esem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa, 6Bet-Lebaot ja Saruhen – kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ympäristökylineen – 7ja lisäksi Ain, Rimmon, Eter ja Asan, nämä neljä kaupunkia ympäristökylineen, 8sekä koko näitä kaupunkeja ympäröivä maaseutu aina Baalat-Beeriin ja Ramat-Negeviin asti. Tämä on alue, jonka Simeonin heimon suvut saivat omakseen. 9Simeonin heimon alue otettiin Juudan heimon osuudesta, koska alue oli suurempi kuin Juudan jälkeläiset tarvitsivat. Tämän vuoksi Simeonin heimo sai osuutensa Juudan heimon alueelta.

Sebulonin heimon alue

10Kolmas arpa lankesi Sebulonin heimon suvuille. Ne saivat perintöosakseen alueen, joka ulottuu Saridiin saakka. 11Sieltä raja kulkee länttä kohden Marealiin, sivuaa Dabbesetia ja jatkuu pitkin jokilaaksoa, joka on Jokneamin itäpuolella. 12Itään, auringonnousun suuntaan, raja kulkee Saridista Kislot-Taborin aluetta sivuten ja edelleen Daberatiin ja Jafiaan. 13Sieltä itäraja jatkuu Gat-Heferiin ja Et-Kasiniin, sitten Rimmoniin, josta se kääntyy Neaan päin. 14Täältä lähtee pohjoisraja Hannatonia kohti ja päättyy Jiftah-Elin laaksoon. 15Alueeseen kuuluvat lisäksi Kattat, Nahalal, Simron, Jideala ja Betlehem. Kaupunkeja oli kaikkiaan kaksitoista, lisäksi niiden ympäristökylät. 16Sebulonin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Isaskarin heimon alue

17Neljäs arpa lankesi Isaskarin heimon suvuille. 18Niiden alueeseen kuuluivat Jisreel, Kesulot, Sunem, 19Hafaraim, Sion, Anaharat, 20Rabbit, Kisjon, Ebes, 21Remet, En-Gannim, En-Hadda ja Bet-Passes. 22Raja kulkee Taborin, Sahasaimin ja Bet-Semesin kautta ja päättyy Jordaniin. Alueeseen kuului kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen. 23Isaskarin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät.

Asserin heimon alue

24Viides arpa lankesi Asserin heimon suvuille. 25Niiden alueeseen kuuluivat Helkat, Hali, Beten, Aksaf, 26Alammelek, Amead ja Misal. Lännessä alue ulottui Karmelinvuoreen ja Libnatjokeen. 27Idässä alue ulottui Bet-Dagoniin, Sebulonin heimon rajalle, ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Alueeseen kuuluivat lisäksi pohjoisessa Kabul, 28Abdon, Rehob, Hammon ja Kana, joka on lähellä suuren Sidonin rajaa. 29Sieltä raja kulkee Ramaan, josta se jatkuu Tyroksen linnoitetun kaupungin lähelle, kääntyy sitten Hosaan ja päättyy mereen. Muita alueen kaupunkeja ovat Mahaleb, Aksib, 30Akko, Afek ja Rehob. Kaikkiaan alueeseen kuului kaksikymmentäkaksi kaupunkia ympäristökylineen. 31Asserin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Naftalin heimon alue

32Kuudes arpa lankesi Naftalin heimon suvuille. 33Niiden alueeseen kuuluivat Helef, Elon-Besaanannim, Adami-Nekeb ja Jabneel. Alue ulottui Lakkumin kautta Jordaniin asti. 34Lännessä raja kulkee Asnot-Taborista Hukokiin. Etelässä raja sivuaa Sebulonin aluetta, lännessä Asserin aluetta ja idässä Jordanilla Juudan aluetta.

35Varustettuja kaupunkeja olivat Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Rama, Hasor, 37Kedes, Edrei, En-Hasor, 38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes, kaikkiaan yhdeksäntoista kaupunkia ympäristökylineen. 39Naftalin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Danin heimon alue

40Seitsemäs arpa lankesi Danin heimon suvuille. 41Niiden saamaan alueeseen kuuluivat Sorea, Estaol, Ir-Semes, 42Saalabbin, Aijalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Me-Jarkon ja Rakkon sekä lisäksi Jafon ympäristö. 47-48

19:47–48
Tuom. 1:34,18:27–29
Danin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät. Danilaiset kuitenkin menettivät alueensa ja lähtivät sen vuoksi sotaan Lesemiä vastaan, valloittivat sen ja surmasivat sen asukkaat. Sitten he ottivat Lesemin omakseen, asettuivat sinne asumaan ja antoivat kaupungille nimen Dan kantaisänsä Danin mukaan.

Maan jakaminen päättyy

49Kun maa oli saatu jaetuksi osiin näitä rajoja myöten, israelilaiset antoivat Joosualle, Nunin pojalle, alueen omien maidensa keskeltä. 50He antoivat hänelle Herran käskyn mukaisesti Efraimin vuoristosta Timnat-Serahin, jota hän itse pyysi. Joosua rakensi sinne kaupungin ja asettui siihen asumaan.

51

19:51
Joos. 14:1,2,18:1
Nämä olivat ne perintömaat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä israelilaisten heimojen päämiehet jakoivat Herran edessä arpomalla pyhäkköteltan edustalla Silossa. Näin maan jako saatiin päätökseen.

20

Turvakaupungit

201Herra sanoi Joosualle: 2»Sano israelilaisille: Nimetkää joitakin kaupunkejanne turvakaupungeiksi, niin kuin jo Mooses minun käskystäni puhui teille. 3

20:3
2. Moos. 21:13+
Jokainen, joka ilman pahaa aikomusta on vahingossa surmannut toisen ihmisen, voi paeta johonkin niistä. Näissä kaupungeissa hän on turvassa verikostoon velvoitetulta vainajan sukulaiselta. 4Sen, joka pakenee tällaiseen kaupunkiin, on pysähdyttävä kaupungin portille ja esitettävä ensin asiansa kaupungin vanhimmille. Vanhimpien on päästettävä hänet kaupunkiin ja osoitettava hänelle sieltä paikka, johon hän voi asettua asumaan. 5Jos verikostaja ajaa häntä takaa, vanhimmat eivät saa luovuttaa häntä kostajan käsiin, koska teko oli tapahtunut ilman tappamisen tarkoitusta eikä surmaaja entuudestaan ollut surmatun vihamies. 6Surmaajan on jäätävä kaupunkiin, ja hänen asiansa on julkisesti tutkittava. Vasta kun virassa oleva ylipappi kuolee, surmaaja saa palata kotiinsa siihen kaupunkiin, josta hän oli paennut.»

7Israelilaiset pyhittivät turvapaikoiksi Kedesin kaupungin Naftalin vuorilta Galileasta, Sikemin Efraimin vuoristosta ja Kirjat-Arban eli Hebronin Juudan vuoristosta. 8Jordanin toiselta puolen, Jerikosta itään, he pyhittivät Ruubenin heimon alueelta Beserin kaupungin, joka sijaitsi ylängöllä autiomaan laidassa, Gadin heimon alueelta he pyhittivät Gileadissa sijaitsevan Ramotin ja Manassen heimon alueelta Basanissa sijaitsevan Golanin. 9Nämä kaupungit nimettiin israelilaisten ja heidän keskuudessaan asuvien muukalaisten turvakaupungeiksi. Niihin saattoi paeta jokainen, joka oli vahingossa lyönyt toisen hengiltä ja verikoston pelosta halusi saada asiansa heti julkisesti tutkittavaksi.