Raamattu 1992 (KR92)
14

Läntisen Jordaninmaan jako

141

14:1
4. Moos. 34:17,18
Nämä ovat ne alueet, jotka israelilaiset ottivat haltuunsa Kanaaninmaasta ja jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä Israelin heimojen sukukuntien päämiehet jakoivat israelilaisille perintömaiksi. 2
14:2
4. Moos. 26:55,33:54,34:13,14
He jakoivat maan arpomalla yhdeksän ja puolen heimon kesken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut. 3
14:3
5. Moos. 3:12,13,10:9
Mooses oli jo jakanut kahdelle ja puolelle heimolle perintömaat Jordanin itäpuolelta, mutta leeviläisille hän ei antanut omaa maata. 4
14:4
1. Moos. 48:5
4. Moos. 35:2
Joos. 21:2
Joosefin jälkeläiset, Manasse ja Efraim, muodostivat kumpikin oman heimonsa. Leeviläisille ei annettu osuutta maasta, mutta he saivat asuinsijoikseen kaupunkeja sekä niihin kuuluvat laidunmaat karjalaumojaan varten. 5Israelilaiset jakoivat maan sen käskyn mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut.

Kalebin alue

6

14:6
4. Moos. 14:24
Joukko Juudan heimon miehiä tuli Joosuan luo Gilgaliin, ja kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, sanoi hänelle: »Sinähän tiedät, mitä Herra sanoi Moosekselle, Jumalan miehelle, sinusta ja minusta, kun olimme Kades-Barneassa. 7
14:7
4. Moos. 13:30,14:7–9
Minä olin neljänkymmenen vuoden ikäinen, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut vakoilemaan tätä maata, ja vilpittömin mielin minä toin hänelle rohkaisevan viestin. 8Toverini, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, lannistivat kansan rohkeuden, mutta minä pysyin uskollisena Herralle, Jumalalleni. 9
14:9
5. Moos. 11:24
Joos. 1:3
Silloin Mooses vannoi tämän valan: ’Se maa, jossa kävit, kuuluu ikuisesti sinulle ja jälkeläisillesi, koska olet uskollisesti seurannut Herraa, minun Jumalaani.’ 10Kuten näet, Herra on pitänyt lupauksensa. Hän on antanut minun elää ne neljäkymmentäviisi vuotta, jotka ovat kuluneet siitä, kun hän puhui tästä Moosekselle, koko sen ajan, jonka Israel vaelsi autiomaassa. Minä olen nyt kahdeksankymmenenviiden vuoden ikäinen. 11
14:11
Sir. 46:9
Olen vieläkin yhtä vahva kuin silloin, kun Mooses lähetti minut. Voimani ovat yhä tallella, ja jaksan taistella niin kuin ennenkin. 12
14:12
4. Moos. 13:28
Anna siis minulle se vuoristo, josta Herra tuona päivänä puhui. Sinähän kuulit silloin, että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja, joissa asuu anakilaisia. Ehkä Herra on minun kanssani, niin että pystyn kukistamaan heidät, kuten hän on luvannut.»

13

14:13
Joos. 15:13,21:12
1. Makk. 2:56
Joosua siunasi Kalebin, Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintömaaksi Hebronin. 14Näin kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, sai Hebronin omakseen, koska hän uskollisesti seurasi Herraa, Israelin Jumalaa. Se kuuluu hänen suvulleen vielä tänäkin päivänä. 15Hebronin nimi oli aikoinaan Kirjat-Arba, Arban kaupunki, sillä Arba oli kaikista anakilaisista suurin.

Sotien jälkeen maassa vallitsi rauha.

15

Juudan heimon alue

151

15:1
4. Moos. 34:3
Arpa määräsi Juudan heimon suvuille alueen, joka etelässä rajoittuu Edomiin ja Sinin autiomaahan. 2Alueen eteläraja alkaa Kuolleenmeren eteläpäästä. 3Sieltä raja kulkee Skorpionisolan eteläpuolitse Siniin ja jatkuu Kades-Barnean eteläpuolelta Hesroniin ja edelleen Addariin, mistä se kääntyy Karkaan päin. 4Sitten se jatkuu Asmoniin ja kulkee edelleen Egyptin rajapuroon ja sitä pitkin mereen. Tämä on Juudan heimon eteläraja.

5Itärajana on Kuollutmeri Jordanin suulle saakka. Pohjoisraja nousee Kuolleenmeren pohjukasta, Jordanin suulta, 6

15:6
Joos. 18:17
Bet-Hoglaan ja kulkee Bet-Araban pohjoispuolitse Bohanin, Ruubenin pojan, kiveen saakka. 7Sitten raja nousee Akorinlaaksosta Debiriin ja kääntyy pohjoiseen kohti Gelilotia, joka on vastapäätä jokilaakson eteläpuolella kohoavaa Adummimin rinnettä. Sieltä raja kulkee En-Semesin lähteelle ja edelleen Rogelin lähteelle. 8Sitten se nousee Ben-Hinnomin laaksoa pitkin jebusilaisten alueen eteläiselle vuorenharjanteelle, missä Jerusalem sijaitsee, ja sieltä edelleen sen vuoren huipulle, joka kohoaa saman Hinnominlaakson länsipuolella Refaiminlaaksosta pohjoiseen. 9Tämän vuoren huipulta raja kääntyy Neftoahin lähteille, jatkuu Efronin vuoriston kaupunkeihin ja kulkee sitten kohti Baalaa eli Kirjat-Jearimia. 10Baalasta raja kääntyy länteen Seirinvuoren suuntaan, ja sitten se kulkee yli Jearimin eli Kesalonin vuorten pohjoisharjanteen alas Bet-Semesiin ja edelleen Timnaan. 11Raja jatkuu sieltä pohjoiseen Ekronin harjanteelle, kääntyy Sikkeroniin päin, kulkee Baalan vuorta pitkin edelleen Jabneeliin ja päättyy lopulta mereen. 12Länsirajana on Suurimeri. Tämä on Juudan heimon alue, joka jaettiin heimon sukujen kesken.

13

15:13
Joos. 14:13
Kalebille, Jefunnen pojalle, annettiin maata Juudan heimon alueelta sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Joosualle antanut. Kaleb sai Hebronin eli Kirjat-Arban, joka oli anakilaisten kantaisän Arban kaupunki. 14
15:14
4. Moos. 13:23
Tuom. 1:10
Kaleb hävitti sieltä Anakista polveutuneet Sesain, Ahimanin ja Talmain suvut. 15Sitten hän lähti sotaretkelle Debiriä vastaan. Debirin entinen nimi oli Kirjat-Sefer. 16Kaleb ilmoitti: »Sille, joka kukistaa Kirjat-Seferin ja valloittaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan.» 17
15:17
Tuom. 3:9
1. Aik. 4:13
Otniel, Kalebin veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi. 18Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä: »Mikä sinulle tuli?» 19Aksa vastasi: »Toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä.» Ja Kaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20Tämä on se perintömaa, joka jaettiin Juudan heimon suvuille. 21Nämä ovat Juudan heimon kaupungit:

Negevissä Edomin suunnalla ovat: Kabseel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adeada, 23Kedes, Hasor, Jitnan, 24Sif, Telem, Bealot, 25Hasor-Hadatta, Kerijot-Hesron eli Hasor, 26Amam, Sema, Molada, 27Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet, 28Hasar-Sual, Beerseba ympäristökylineen, 29Baala, Ijjim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon, kaikkiaan kaksikymmentäyhdeksän kaupunkia ympäristökylineen.

33Seuraavat kaupungit ovat läntisillä kukkuloilla:

Estaol, Sorea, Asna, 34Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, 35Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim, kaikkiaan neljätoista kaupunkia ympäristökylineen;

37Senan, Hadasa, Migdal-Gad, 38Dilean, Mispe, Jokteel, 39Lakis, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41Gederot, Bet-Dagon, Naama ja Makkeda, kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen;

42Libna, Eter, Asan, 43Jiftah, Asna, Nesib, 44Keila, Aksib ja Maresa, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

45Ekron ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, 46Ekronista mereen ulottuvan alueen Asdodin puoleinen osa kylineen, 47

15:47
4. Moos. 34:6
Asdod ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, Gaza ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen Egyptin rajapurolle asti sekä Suurenmeren rannikkokaista.

48Seuraavat kaupungit ovat vuoristossa:

Samir, Jattir, Soko, 49Danna, Kirjat-Sanna eli Debir, 50Anab, Estemoa, Anim, 51Gosen, Holon ja Gilo, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;

52Arab, Duma, Esean, 53Janum, Bet-Tappuah, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba eli Hebron ja Sior, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

55Maon, Karmel, Sif, Jutta, 56Jisreel, Jokdeam, Sanoah, 57Kain, Gibea ja Timna, kaikkiaan kymmenen kaupunkia ympäristökylineen;

58Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59Maarat, Bet-Anot ja Eltekon, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen;

Tekoa, Efrata eli Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter ja Manoho, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;15:59 Tämä kappale puuttuu hepreankielisestä tekstistä mutta on säilynyt Vanhan testamentin vanhimmassa kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa.

60Kirjat-Baal eli Kirjat-Jearim ja Rabba, nämä kaksi kaupunkia ympäristökylineen.

61Seuraavat kaupungit ovat autiomaassa: Bet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsan, Ir-Melah ja En-Gedi, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen.

63

15:63
Tuom. 1:21
2. Sam. 5:6
Jerusalemissa asuvia jebusilaisia Juudan heimo ei kyennyt hävittämään, vaan he asuvat Juudan heimon keskellä Jerusalemissa vielä tänäkin päivänä.

16

Efraimin heimon alue

161Arpa määräsi Joosefin heimolle alueen, jonka eteläraja alkaa idässä Jordanista Jerikon luota ja jatkuu Jerikon lähteille. Sieltä raja nousee autiomaan kautta vuorille, Beteliin. 2Betelistä se jatkuu Lusiin ja edelleen arkilaisten alueelle Atarotiin, 3mistä se laskeutuu länteen jafletilaisten alueen, alemman Bet-Horonin ja Geserin kautta ja päättyy mereen. 4Tämän seudun saivat omakseen Joosefin pojat Manasse ja Efraim.

5Efraimin heimon suvut saivat perintöosakseen alueen, jonka eteläraja alkaa idässä Atrot-Addarista ja kulkee sieltä ylempään Bet-Horoniin 6ja edelleen mereen. Pohjoisessa on rajana Mikmetat, mistä raja kääntyy itään Taanat-Siloon ja jatkuu sieltä itään Janoahiin. 7Janoahista raja laskeutuu Atarotiin ja Naaraan, sivuaa Jerikoa ja jatkuu Jordaniin asti. 8Länteen päin pohjoisraja kulkee Tappuahista Kanan jokiuomaan ja sitä pitkin mereen. Tämä on Efraimin sukujen alue. 9

16:9
Joos. 17:9
Efraimilaisille kuuluu lisäksi kaupunkeja, jotka on ympäristökylineen erotettu heille keskeltä Manassen heimon aluetta.

10

16:10
Tuom. 1:29
1. Kun. 9:16,21
Efraimilaiset eivät hävittäneet kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä. Vielä tänäkin päivänä Efraimin heimon keskuudessa asuu kanaanilaisia, mutta he joutuvat tekemään efraimilaisille verona palkatonta työtä.