Raamattu 1992 (KR92)
15

Juudan heimon alue

151

15:1
4. Moos. 34:3
Arpa määräsi Juudan heimon suvuille alueen, joka etelässä rajoittuu Edomiin ja Sinin autiomaahan. 2Alueen eteläraja alkaa Kuolleenmeren eteläpäästä. 3Sieltä raja kulkee Skorpionisolan eteläpuolitse Siniin ja jatkuu Kades-Barnean eteläpuolelta Hesroniin ja edelleen Addariin, mistä se kääntyy Karkaan päin. 4Sitten se jatkuu Asmoniin ja kulkee edelleen Egyptin rajapuroon ja sitä pitkin mereen. Tämä on Juudan heimon eteläraja.

5Itärajana on Kuollutmeri Jordanin suulle saakka. Pohjoisraja nousee Kuolleenmeren pohjukasta, Jordanin suulta, 6

15:6
Joos. 18:17
Bet-Hoglaan ja kulkee Bet-Araban pohjoispuolitse Bohanin, Ruubenin pojan, kiveen saakka. 7Sitten raja nousee Akorinlaaksosta Debiriin ja kääntyy pohjoiseen kohti Gelilotia, joka on vastapäätä jokilaakson eteläpuolella kohoavaa Adummimin rinnettä. Sieltä raja kulkee En-Semesin lähteelle ja edelleen Rogelin lähteelle. 8Sitten se nousee Ben-Hinnomin laaksoa pitkin jebusilaisten alueen eteläiselle vuorenharjanteelle, missä Jerusalem sijaitsee, ja sieltä edelleen sen vuoren huipulle, joka kohoaa saman Hinnominlaakson länsipuolella Refaiminlaaksosta pohjoiseen. 9Tämän vuoren huipulta raja kääntyy Neftoahin lähteille, jatkuu Efronin vuoriston kaupunkeihin ja kulkee sitten kohti Baalaa eli Kirjat-Jearimia. 10Baalasta raja kääntyy länteen Seirinvuoren suuntaan, ja sitten se kulkee yli Jearimin eli Kesalonin vuorten pohjoisharjanteen alas Bet-Semesiin ja edelleen Timnaan. 11Raja jatkuu sieltä pohjoiseen Ekronin harjanteelle, kääntyy Sikkeroniin päin, kulkee Baalan vuorta pitkin edelleen Jabneeliin ja päättyy lopulta mereen. 12Länsirajana on Suurimeri. Tämä on Juudan heimon alue, joka jaettiin heimon sukujen kesken.

13

15:13
Joos. 14:13
Kalebille, Jefunnen pojalle, annettiin maata Juudan heimon alueelta sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Joosualle antanut. Kaleb sai Hebronin eli Kirjat-Arban, joka oli anakilaisten kantaisän Arban kaupunki. 14
15:14
4. Moos. 13:23
Tuom. 1:10
Kaleb hävitti sieltä Anakista polveutuneet Sesain, Ahimanin ja Talmain suvut. 15Sitten hän lähti sotaretkelle Debiriä vastaan. Debirin entinen nimi oli Kirjat-Sefer. 16Kaleb ilmoitti: »Sille, joka kukistaa Kirjat-Seferin ja valloittaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan.» 17
15:17
Tuom. 3:9
1. Aik. 4:13
Otniel, Kalebin veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi. 18Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä: »Mikä sinulle tuli?» 19Aksa vastasi: »Toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä.» Ja Kaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20Tämä on se perintömaa, joka jaettiin Juudan heimon suvuille. 21Nämä ovat Juudan heimon kaupungit:

Negevissä Edomin suunnalla ovat: Kabseel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adeada, 23Kedes, Hasor, Jitnan, 24Sif, Telem, Bealot, 25Hasor-Hadatta, Kerijot-Hesron eli Hasor, 26Amam, Sema, Molada, 27Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet, 28Hasar-Sual, Beerseba ympäristökylineen, 29Baala, Ijjim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon, kaikkiaan kaksikymmentäyhdeksän kaupunkia ympäristökylineen.

33Seuraavat kaupungit ovat läntisillä kukkuloilla:

Estaol, Sorea, Asna, 34Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, 35Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim, kaikkiaan neljätoista kaupunkia ympäristökylineen;

37Senan, Hadasa, Migdal-Gad, 38Dilean, Mispe, Jokteel, 39Lakis, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41Gederot, Bet-Dagon, Naama ja Makkeda, kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen;

42Libna, Eter, Asan, 43Jiftah, Asna, Nesib, 44Keila, Aksib ja Maresa, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

45Ekron ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, 46Ekronista mereen ulottuvan alueen Asdodin puoleinen osa kylineen, 47

15:47
4. Moos. 34:6
Asdod ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, Gaza ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen Egyptin rajapurolle asti sekä Suurenmeren rannikkokaista.

48Seuraavat kaupungit ovat vuoristossa:

Samir, Jattir, Soko, 49Danna, Kirjat-Sanna eli Debir, 50Anab, Estemoa, Anim, 51Gosen, Holon ja Gilo, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;

52Arab, Duma, Esean, 53Janum, Bet-Tappuah, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba eli Hebron ja Sior, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

55Maon, Karmel, Sif, Jutta, 56Jisreel, Jokdeam, Sanoah, 57Kain, Gibea ja Timna, kaikkiaan kymmenen kaupunkia ympäristökylineen;

58Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59Maarat, Bet-Anot ja Eltekon, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen;

Tekoa, Efrata eli Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter ja Manoho, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;15:59 Tämä kappale puuttuu hepreankielisestä tekstistä mutta on säilynyt Vanhan testamentin vanhimmassa kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa.

60Kirjat-Baal eli Kirjat-Jearim ja Rabba, nämä kaksi kaupunkia ympäristökylineen.

61Seuraavat kaupungit ovat autiomaassa: Bet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsan, Ir-Melah ja En-Gedi, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen.

63

15:63
Tuom. 1:21
2. Sam. 5:6
Jerusalemissa asuvia jebusilaisia Juudan heimo ei kyennyt hävittämään, vaan he asuvat Juudan heimon keskellä Jerusalemissa vielä tänäkin päivänä.