Raamattu 1992 (KR92)
12

Mooseksen voittamat kuninkaat

121

12:1
4. Moos. 21:13
Itäisessä Jordaninmaassa hallitsi aikaisemmin kaksi kuningasta, joiden maat ulottuivat etelässä Arnonjokeen ja pohjoisessa Hermoniin ja käsittivät Jordaninlaakson itäpuolisen alueen. Israelilaiset kukistivat heidät ja ottivat haltuunsa heidän maansa. 2
12:2,3
4. Moos. 21:24
Toinen näistä kuninkaista oli Sihon, amorilaisten kuningas. Hän asui Hesbonissa, ja hänen hallinnassaan oli puolet Gileadista. Hänen alueensa eteläraja lähti Aroerista, Arnonin jokilaakson varrelta, ja kulki pitkin jokea. Pohjoisessa hänen maansa ulottui Jabbokiin, ammonilaisten maan rajajokeen, 3ja siihen kuului koko Jordaninlaakson itäpuoli Gennesaretinjärvestä Kuolleeseenmereen Bet-Jesimotin tienoille ja aina Pisgan juurelle saakka. 4
12:4,5
4. Moos. 21:35
Israelilaiset valloittivat myös Basanin kuninkaan Ogin maan. Hän oli viimeisiä refalaisia, ja hänen hallituskaupunkinsa olivat Astarot ja Edrei. 5Ogin valtakuntaan kuului koko Basan Hermonia ja Salkaa myöten aina Gesurin ja Maakan alueisiin saakka sekä toinen puoli Gileadista Hesbonin kuninkaan Sihonin maan rajalle asti. 6
12:6
4. Moos. 32:33
Herran palvelija Mooses ja israelilaiset löivät Sihonin ja Ogin, ja Mooses antoi heidän maansa ruubenilaisille, gadilaisille ja Manassen heimon toiselle puoliskolle.

Joosuan voittamat kuninkaat

7Tässä ovat lueteltuina ne Kanaaninmaan kuninkaat, jotka Joosua ja israelilaiset löivät Jordanin länsipuolella. Näiden kuninkaiden hallitsema alue ulottui Libanonista, Bekaanlaakson Baal-Gadista, Seirin suunnalla kohoavaan Halakinvuoreen asti. Nämä alueet Joosua antoi Israelin heimoille perintömaiksi, kullekin heimolle sille määrätyn osuuden, 8kun hän ensin oli kukistanut vuoristossa, läntisillä kukkuloilla, Jordaninlaaksossa, Jordaniin laskeutuvien vuorten itärinteillä, autiomaassa ja Negevissä asuneet heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.

9Kukistetut kuninkaat olivat:

Jerikon kuningas ja Betelin lähellä sijaitsevan Ain kuningas,

10Jerusalemin kuningas, Hebronin kuningas,

11Jarmutin kuningas, Lakisin kuningas,

12Eglonin kuningas, Geserin kuningas,

13Debirin kuningas, Gederin kuningas,

14Horman kuningas, Aradin kuningas,

15Libnan kuningas, Adullamin kuningas,

16Makkedan kuningas, Betelin kuningas,

17Tappuahin kuningas, Heferin kuningas,

18Afekin kuningas, Lassaronin kuningas,

19Madonin kuningas, Hasorin kuningas,

20Simron-Meronin kuningas, Aksafin kuningas,

21Taanakin kuningas, Megiddon kuningas,

22Kedesin kuningas, Karmelin juurella sijaitsevan Jokneamin kuningas,

23rannikolla sijaitsevan Dorin kuningas, Galilean Gojimin kuningas

24ja Tirsan kuningas.

Näitä kuninkaita oli kaikkiaan kolmekymmentäyksi.

13

Kanaaninmaan jako

13—21

Herra käskee jakaa maan

131Kun Joosua oli tullut vanhaksi ja saavuttanut korkean iän, Herra sanoi hänelle: »Sinä olet jo hyvin iäkäs, mutta valloittamatonta maata on vielä paljon. 2

13:2
1. Sam. 27:8
Valloittamatta ovat vielä kaikki filistealaisseudut ja koko gesurilaisten maa. 3Alue, joka alkaa Sihorista, Egyptin itärajalta, ja ulottuu pohjoisessa Ekroniin saakka, kuuluu Kanaaninmaahan, ja sitä hallitsevat viiden filistealaiskaupungin, Gazan, Asdodin, Askelonin, Gatin ja Ekronin, päämiehet sekä etelässä asuvat avvilaiset. 4Kanaanilaisten hallussa on myös seutu, joka ulottuu foinikialaisille kuuluvasta Arasta amorilaisten rajalla sijaitsevaan Afekiin asti, 5ja sen lisäksi gebalilaisten maa ja idässä Libanon Baal-Gadista Hermonin juurelta aina Lebo-Hamatiin saakka. 6
13:6
Joos. 1:6,11:8
Kaikki vuoriston asukkaat, foinikialaiset Libanonin vuorilta Misrefot-Majimiin asti, minä hävitän israelilaisten tieltä. Sinun tehtäväsi on nyt arpomalla jakaa koko maa israelilaisten kesken, niin kuin olen käskenyt sinun tehdä. 7Jaa maa perintöosiksi yhdeksälle heimolle ja Manassen heimon toiselle puoliskolle.»

Itäisen Jordaninmaan jako

8

13:8
4. Moos. 32:33
Ruubenin ja Gadin heimot sekä Manassen heimon toinen puolisko olivat jo saaneet Mooseksen niille osoittamat maa-alueet Jordanin itäpuolelta. Maa, jonka Mooses, Herran palvelija, oli antanut niille, 9
13:9
5. Moos. 2:36
ulottui Arnonin jokilaakson varrella sijaitsevasta Aroerista ja itse laaksossa olevasta kaupungista yli koko ylängön Medebasta Diboniin 10ja käsitti kaikki Sihonin, Hesbonissa hallinneen amorilaiskuninkaan, kaupungit ammonilaisten maahan asti. 11
13:11
5. Moos. 3:10
Lisäksi siihen kuuluivat Gilead sekä Gesurin ja Maakan alueet, koko Hermoninvuori ja koko Basan aina Salkaan saakka. 12
13:12
5. Moos. 3:11
Basan oli ollut kuningas Ogin valtakuntaa; hänen hallituskaupunkinsa olivat Astarot ja Edrei. Og oli viimeisiä refalaisia, kansaa, jonka Mooses oli kukistanut ja hävittänyt. 13Israelilaiset eivät hävittäneet Gesurin eivätkä Maakan heimoja, vaan nämä kansat asuvat vielä nykyisinkin israelilaisten keskuudessa. 14
13:14
4. Moos. 18:20+
Ainoastaan Leevin heimo ei saanut omaa maata. Osuus uhreista on leeviläisten perintöosa, kuten Herra, Israelin Jumala, on säätänyt.

15Mooses oli antanut Ruubenin heimon suvuille niille kuuluvan maan. 16Ne saivat omakseen alueen, joka ulottui Arnonin jokilaakson varrella sijaitsevasta Aroerista ja itse laaksossa olevasta kaupungista pohjoiseen ja käsitti ylängön Medebaan asti. 17Siihen kuuluivat Hesbon ja sen alaisuudessa olleet ylätasangon kaupungit Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Jahsa, Kedemot, Mefaat, 19Kirjataim, Sibma ja Seret-Sahar Kuolleenmeren laaksosta nousevilla vuorilla, 20Bet-Peor, Pisgan itärinteet ja Bet-Jesimot 21

13:21,22
4. Moos. 31:8
sekä kaikki muutkin ylängön kaupungit, amorilaiskuningas Sihonin koko valtakunta. Sihon oli hallinnut Hesbonissa, ja Mooses kukisti hänet samalla kun hän kukisti midianilaiset ruhtinaat Evin, Rekemin, Surin, Hurin ja Reban, jotka olivat Sihonin sotapäällikköjä ja asuivat hänen maassaan. 22
13:22
4. Moos. 22:5
Samalla kertaa israelilaiset olivat surmanneet myös ennustaja Bileamin, Beorin pojan. 23Ruubenilaisten maan länsirajana oli Jordan. Tämä oli Ruubenin heimon suvuille jaettu maa, sen kaupungit ja kylät.

24Sitten Mooses antoi Gadin heimon suvuille niille tulevan maan. 25Siihen kuuluivat Jaeser, Gileadin kaikki kaupungit ja puolet ammonilaisten maasta Aroeriin saakka, joka sijaitsi Rabban13:25 Rabba on nykyinen Amman. lähistöllä. 26Alue ulottui Hesbonista Ramat-Mispeen ja Mahanaimista Lo-Dabariin; siihen kuului myös Betonim. 27Jordaninlaaksossa siihen kuuluivat Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot ja Safon, loppuosa Hesbonin kuninkaan Sihonin valtakunnasta. Maan länsirajana oli Jordan Gennesaretinjärveen saakka. 28Tämä oli Gadin heimon suvuille jaettu maa, sen kaupungit ja kylät.

29Myös Manassen heimon toisen puoliskon suvuille Mooses antoi niille kuuluvan osuuden maasta. 30

13:30
4. Moos. 32:41
5. Moos. 3:14
Manassen sukujen alue alkoi Mahanaimista ja käsitti koko Basanin, kuningas Ogin entisen valtakunnan, ja myös Basanissa sijaitsevat Jairin leirikylät, kaikkiaan kuusikymmentä kaupunkia. 31
13:31
4. Moos. 32:40
Joos. 17:1
Puolet Gileadin alueesta sekä Basanissa olevat Ogin hallituskaupungit Astarot ja Edrei annettiin Manassen pojan Makirin suvun toisen puoliskon perhekunnille.

32Nämä olivat ne Jordanin itäpuoliset alueet, jotka Mooses jakoi Moabin tasangolla vastapäätä Jerikoa.

33Leeviläisille Mooses ei antanut omaa maata. Heidän perintöosansa on Herra, Israelin Jumala, kuten hän itse oli heille ilmoittanut.

14

Läntisen Jordaninmaan jako

141

14:1
4. Moos. 34:17,18
Nämä ovat ne alueet, jotka israelilaiset ottivat haltuunsa Kanaaninmaasta ja jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä Israelin heimojen sukukuntien päämiehet jakoivat israelilaisille perintömaiksi. 2
14:2
4. Moos. 26:55,33:54,34:13,14
He jakoivat maan arpomalla yhdeksän ja puolen heimon kesken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut. 3
14:3
5. Moos. 3:12,13,10:9
Mooses oli jo jakanut kahdelle ja puolelle heimolle perintömaat Jordanin itäpuolelta, mutta leeviläisille hän ei antanut omaa maata. 4
14:4
1. Moos. 48:5
4. Moos. 35:2
Joos. 21:2
Joosefin jälkeläiset, Manasse ja Efraim, muodostivat kumpikin oman heimonsa. Leeviläisille ei annettu osuutta maasta, mutta he saivat asuinsijoikseen kaupunkeja sekä niihin kuuluvat laidunmaat karjalaumojaan varten. 5Israelilaiset jakoivat maan sen käskyn mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut.

Kalebin alue

6

14:6
4. Moos. 14:24
Joukko Juudan heimon miehiä tuli Joosuan luo Gilgaliin, ja kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, sanoi hänelle: »Sinähän tiedät, mitä Herra sanoi Moosekselle, Jumalan miehelle, sinusta ja minusta, kun olimme Kades-Barneassa. 7
14:7
4. Moos. 13:30,14:7–9
Minä olin neljänkymmenen vuoden ikäinen, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut vakoilemaan tätä maata, ja vilpittömin mielin minä toin hänelle rohkaisevan viestin. 8Toverini, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, lannistivat kansan rohkeuden, mutta minä pysyin uskollisena Herralle, Jumalalleni. 9
14:9
5. Moos. 11:24
Joos. 1:3
Silloin Mooses vannoi tämän valan: ’Se maa, jossa kävit, kuuluu ikuisesti sinulle ja jälkeläisillesi, koska olet uskollisesti seurannut Herraa, minun Jumalaani.’ 10Kuten näet, Herra on pitänyt lupauksensa. Hän on antanut minun elää ne neljäkymmentäviisi vuotta, jotka ovat kuluneet siitä, kun hän puhui tästä Moosekselle, koko sen ajan, jonka Israel vaelsi autiomaassa. Minä olen nyt kahdeksankymmenenviiden vuoden ikäinen. 11
14:11
Sir. 46:9
Olen vieläkin yhtä vahva kuin silloin, kun Mooses lähetti minut. Voimani ovat yhä tallella, ja jaksan taistella niin kuin ennenkin. 12
14:12
4. Moos. 13:28
Anna siis minulle se vuoristo, josta Herra tuona päivänä puhui. Sinähän kuulit silloin, että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja, joissa asuu anakilaisia. Ehkä Herra on minun kanssani, niin että pystyn kukistamaan heidät, kuten hän on luvannut.»

13

14:13
Joos. 15:13,21:12
1. Makk. 2:56
Joosua siunasi Kalebin, Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintömaaksi Hebronin. 14Näin kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, sai Hebronin omakseen, koska hän uskollisesti seurasi Herraa, Israelin Jumalaa. Se kuuluu hänen suvulleen vielä tänäkin päivänä. 15Hebronin nimi oli aikoinaan Kirjat-Arba, Arban kaupunki, sillä Arba oli kaikista anakilaisista suurin.

Sotien jälkeen maassa vallitsi rauha.