Raamattu 1992 (KR92)
10

Nooan pojista polveutuvat kansat

101

10:1–31
1. Aik. 1:5–23
Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. 2Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.10:2 Nimi Gomer tarkoittaa kimmeriläisiä, Madai Meediaa ja Javan Kreikkaa, Jooniaa. Tubal ja Mesek sijoittuvat Vähään-Aasiaan, ja Tiras tarkoittaa luultavasti etruskeja. Magogilla tarkoitettaneen Mustanmeren pohjoispuolta. 3Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma. 4Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään. 5Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.

6Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.10:6 Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa. 7Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.10:7 Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja. 8Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 9Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: »On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta.» 10Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.10:10 Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi. 11Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin 12

10:12
Joona 3:2
ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. 13Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14
10:14
5. Moos. 2:23
Jer. 47:4
Aam. 9:7
patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 15Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 16Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset, 18arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin, 19ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka. 20Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

21

10:21–31
1. Moos. 11:10–26
Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. 22Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram10:22 Nimi Aram viittaa Syyrian aramealaisiin.. 23Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas. 24Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 25Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,10:25 Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag ’jakaantua’, ’hajaantua’. ja toisen nimi oli Joktan. 26Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä. 30Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka. 31Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen.