Raamattu 1992 (KR92)
7

Esra saapuu Jerusalemiin

71Persian kuninkaan Artakserkseen hallituskaudella Jerusalemiin saapui Esra, Serajan poika. Hänen isoisänsä oli Asarja, tämän isä Hilkia, 2tämän Sallum, tämän Sadok, tämän Ahitub, 3tämän Amarja, tämän Asarja, tämän Merajot, 4tämän Serahja, tämän Ussi, tämän Bukki, 5tämän Abisua, tämän Pinehas, tämän Eleasar ja tämän Aaron, ylipappi. 6Esra tuli Babyloniasta. Hän oli oppinut virkamies ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Esra sai kuninkaalta kaiken mitä pyysi, koska Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan. 7Hänen mukanaan lähti Babyloniasta muitakin israelilaisia, myös pappeja, leeviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelipalvelijoita, matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artakserkseen seitsemäntenä hallitusvuotena. 8He saapuivat Jerusalemiin saman vuoden viidennessä kuussa. 9Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta ensimmäisen kuun ensimmäiseksi päiväksi, ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän saapui Jerusalemiin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa, 10sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä.

Kuningas Artakserkseen kirje

11Tässä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artakserkses antoi pappi Esralle, lainopettajalle, niiden käskyjen ja säädösten tuntijalle, jotka Herra oli antanut Israelille.

12»Artakserkses, kuninkaiden kuningas, pappi Esralle, oppineelle taivaan Jumalan lain tuntijalle. Tervehdys.

13»Minä määrään, että kaikki valtakunnassani asuvat israelilaiset, niin kansa kuin papit ja leeviläisetkin, jotka haluavat palata Jerusalemiin, saavat lähteä kanssasi, 14

7:14
Est. 1:10,14
kun kuningas ja hänen seitsemän neuvonantajaansa nyt lähettävät sinut Juudaan ja Jerusalemiin. Sinun tulee tutkia, onko siellä noudatettu sinun Jumalasi lakia, jonka tuntija olet. 15Kuningas ja hänen neuvonantajansa ovat lahjoittaneet Israelin Jumalalle, jonka asumus on Jerusalemissa, hopeaa ja kultaa. Sinun on vietävä se perille. 16Samoin sinun on vietävä mukanasi se hopea ja kulta, jonka saat Babylonian maakunnasta, sekä kaikki lahjat, joita papit ja kansa antavat Jerusalemissa olevaa Jumalansa temppeliä varten. 17Nämä varat sinun on tarkoin käytettävä sonnien, pässien ja karitsojen ostamiseen sekä niiden kanssa uhrattaviin ruoka- ja juomauhreihin, ja sinun on uhrattava ostamasi eläimet teidän Jumalanne temppelin alttarilla Jerusalemissa. 18Jos hopeaa ja kultaa jää jäljelle, saatte tehdä sillä niin kuin sinä ja veljesi Jumalan palvelijoina parhaaksi näette. 19Ne astiat, jotka saat mukaan Jumalasi temppelissä toimitettavaa palvelusta varten, sinun tulee luovuttaa Jerusalemissa Jumalasi eteen. 20Ja kaiken muun, mitä tarvitset temppeliä varten, saat kuninkaan aarrekammiosta.

21»Minä, kuningas Artakserkses, annan käskyn kaikille Eufratin länsipuolisen alueen rahastonhoitajille: kaikki, mitä pappi Esra, taivaan Jumalan lain tuntija, teiltä pyytää, on hänelle täsmällisesti annettava, 22aina seuraaviin määriin asti: sata talenttia hopeaa, sata kor-mittaa vehnää, sata bat-mittaa viiniä, sata bat-mittaa öljyä sekä suolaa rajoituksetta. 23Kaikki, mitä taivaan Jumala käskee, on tarkoin tehtävä hänen temppelinsä hyväksi, jottei hän antaisi vihansa kohdata valtakuntaa, kuningasta ja kuninkaan poikia. 24Lisäksi määrään, ettei tämän Jumalan temppelin papeilta, leeviläisiltä, laulajilta, portinvartijoilta, temppelipalvelijoilta eikä muilta työntekijöiltä saa vaatia veroja tai muita maksuja eikä myöskään tulleja.

25»Ja sinun, Esra, tulee, sen viisauden mukaisesti, jonka Jumalasi on sinulle antanut, asettaa tuomareita ja laintuntijoita. Heidän tehtävänään on jakaa oikeutta ihmisille, jotka asuvat Eufratin länsipuolella ja tuntevat sinun Jumalasi lain, sekä opettaa laki niille, jotka eivät sitä tunne. 26Jokainen, joka ei noudata sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, on armotta tuomittava joko kuolemaan, ruumiinrangaistukseen, omaisuuden menetykseen tai vankeuteen.»

Esra ylistää Jumalaa

27Ylistetty olkoon Herra, isiemme Jumala, joka herätti kuninkaassa halun saattaa Jerusalemin temppeli kunniaan! 28Hän on myös tehnyt kuninkaan sekä hänen neuvonantajansa ja mahtavat hallitusmiehensä suopeiksi minua kohtaan. Kun Herran, Jumalani, käsi johdatti minua, sain rohkeutta ja kokosin Israelin päämiehiä lähtemään kanssani matkaan.

8

Esran mukana Jerusalemiin lähteneet juutalaiset

81

8:1–20
Esra 2:1–58
Neh. 7:6–60
Tässä ovat sukuluetteloiden mukaan lueteltuina ne sukujen päämiehet, jotka kuningas Artakserkseen hallituskaudella lähtivät minun kanssani Babyloniasta:

2Pinehasin jälkeläisiä Gersom, Itamarin jälkeläisiä Daniel, Daavidin jälkeläisiä Hattus, 3Sekanjan poika, Pareosin jälkeläisiä Sakarja ja hänen kanssaan sataviisikymmentä sukuluetteloihin merkittyä miestä, 4Pahat-Moabin jälkeläisiä Eljoenai, Serahjan poika, ja hänen kanssaan kaksisataa miestä, 5Sattun jälkeläisiä Sekanja, Jahasielin poika, ja hänen kanssaan kolmesataa miestä, 6Adinin jälkeläisiä Ebed, Jonatanin poika, ja hänen kanssaan viisikymmentä miestä, 7Elamin jälkeläisiä Jesaja, Ataljan poika, ja hänen kanssaan seitsemänkymmentä miestä, 8Sefatjan jälkeläisiä Sebadja, Mikaelin poika, ja hänen kanssaan kahdeksankymmentä miestä, 9Joabin jälkeläisiä Obadja, Jehielin poika, ja hänen kanssaan kaksisataakahdeksantoista miestä, 10Banin jälkeläisiä Selomit, Josifjan poika, ja hänen kanssaan satakuusikymmentä miestä, 11Bebain jälkeläisiä Sakarja, Bebain poika, ja hänen kanssaan kaksikymmentäkahdeksan miestä, 12Asgadin jälkeläisiä Johanan, Katanin poika, ja hänen kanssaan satakymmenen miestä, 13Adonikamin jälkeläisistä viimeiset, nimeltään Elifelet, Jeiel ja Semaja, ja heidän kanssaan kuusikymmentä miestä, 14sekä Bigvain jälkeläisiä Utai ja Sabbud ja heidän kanssaan seitsemänkymmentä miestä.

15Kokosin heidät joelle, joka virtaa Ahavaan päin, ja leiriydyimme sen rannalle kolmeksi päiväksi. Kansan joukossa näin pappeja, mutta en yhtään leeviläistä. 16Silloin lähetin sanan sukukuntien päämiehille Elieserille, Arielille, Semajalle, Jonatanille, Jaribille, Elnatanille, Natanille, Sakarjalle ja Mesullamille sekä Jojaribille ja Elnatanille, jotka olivat opettajia. 17Käskin heidän mennä Kasifjan kylän päämiehen Iddon luo ja pyytää häntä ja hänen veljiään, jotka olivat Kasifjassa asuvia temppelipalvelijoita, lähettämään meille palvelijoita Jumalamme temppeliä varten. 18Jumala piti hyvyydessään meistä huolen, ja he lähettivät luoksemme viisaan miehen, Serebjan, joka oli israelilainen, Leevin heimoa ja Mahlin sukua, sekä hänen poikansa ja veljensä, yhteensä kahdeksantoista miestä. 19He lähettivät myös Hasabjan ja Jesajan, joka oli Merarin jälkeläisiä, sekä Jesajan veljet ja näiden pojat, kaksikymmentä miestä. 20Vielä he lähettivät kaksisataakaksikymmentä temppelipalvelijaa, suvuista, jotka jo Daavid oli määrännyt leeviläisten avuksi. Näiden kaikkien nimet merkittiin luetteloon.

Lähtövalmistelut

21Ahavajoen rannalla määräsin pidettäväksi paaston ja kehotin kaikkia nöyrtymään Jumalan edessä ja rukoilemaan, että pääsisimme lapsinemme, karjoinemme ja tavaroinemme onnellisesti perille. 22En voinut mennä pyytämään kuninkaalta aseellista saattoväkeä ja ratsumiehiä suojaksi vihollisia vastaan, sillä olimme sanoneet hänelle: »Meidän Jumalamme suojaa ja auttaa kaikkia, jotka palvelevat häntä, mutta jokaista, joka hylkää hänet, kohtaa hänen ankara vihansa.» 23Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme.

24Valitsin pappien johtajista kaksitoista sekä lisäksi Serebjan ja Hasabjan ja kymmenen muuta leeviläistä. 25

8:25
Esra 7:15
Punnitsin heidän nähtensä hopean, kullan ja astiat, jotka kuningas, hänen neuvonantajansa ja ruhtinaansa sekä Babyloniassa asuvat israelilaiset olivat lahjoittaneet meidän Jumalamme temppelille. 26Punnitsin ja annoin heidän haltuunsa kuusisataaviisikymmentä talenttia hopeaa, sata kahden talentin painoista hopea-astiaa, sata talenttia kultaa, 27kaksikymmentä tuhannen dareikin arvoista kultamaljaa sekä kaksi loistavan kaunista, kullan arvoista pronssiastiaa. 28Sanoin heille: »Teidät on pyhitetty Herran palvelukseen. Pyhiä ovat myös nämä astiat, ja hopea ja kulta ovat pyhiä lahjoja Herralle, isienne Jumalalle. 29
8:29
Neh. 10:40
Pitäkää siis niistä hyvää huolta, kunnes punnitsette ne Jerusalemissa pappien ja leeviläisten johtajien ja Israelin sukujen päämiesten edessä. Sen jälkeen ne asetetaan Herran temppelin kammioihin.» 30Papit ja leeviläiset ottivat haltuunsa punnitsemani hopean, kullan ja astiat, jotka heidän oli määrä viedä Jerusalemiin Jumalamme temppeliin.

Saapuminen Jerusalemiin

31Ensimmäisen kuun kahdentenatoista päivänä me lähdimme Ahavajoelta matkaan kohti Jerusalemia. Jumalamme varjeli meitä matkan aikana ja suojeli meitä vihollisilta ja väijytyksiltä. 32Saavuttuamme Jerusalemiin lepäsimme kolme päivää. 33Neljäntenä päivänä punnitsimme hopean, kullan ja astiat Jumalamme temppelissä ja luovutimme ne pappi Meremotille, Urian pojalle. Läsnä olivat myös Eleasar, Pinehasin poika, ja leeviläiset Josabad, Jesuan poika, ja Noadja, Binnuin poika. 34Kaikki esineet laskettiin ja punnittiin, ja niiden painot merkittiin muistiin.

35

8:35
Esra 6:17
Vankeudesta palanneet pakkosiirtolaiset uhrasivat Israelin Jumalalle polttouhrin. He uhrasivat kaksitoista sonnia koko Israelin puolesta sekä yhdeksänkymmentäkuusi pässiä, seitsemänkymmentäseitsemän karitsaa ja lisäksi kaksitoista pukkia syntiuhriksi, kaikki polttouhrina Herralle. 36Sitten he toimittivat kuninkaan määräykset edelleen kuninkaan satraapeille ja Eufratin länsipuolisen maakunnan maaherroille, ja nämä antoivat tukensa kansalle ja Jumalan temppelille.

9

Seka-avioliitot

91Kun tämä kaikki oli tehty, kansan johtomiehet tulivat luokseni ja sanoivat:

»Israelilaiset eivät ole, eivät edes papit ja leeviläiset, pysytelleet erillään muista kansoista, kanaanilaisista, heettiläisistä, perissiläisistä, jebusilaisista, ammonilaisista, moabilaisista, egyptiläisistä ja amorilaisista, eivätkä niiden kauhistuttavista tavoista. 2

9:2
2. Moos. 34:16+
He ovat ottaneet itselleen ja pojilleen vaimoja näiden kansojen keskuudesta. Näin on pyhä heimo sekoittunut muihin kansoihin. Ja tähän uskottomuuteen ovat ensimmäisinä syyllistyneet johtajat ja päämiehet.»

3Tämän kuullessani minä repäisin vaatteeni, raastoin hiuksiani ja partaani ja lyyhistyin maahan kauhun lamauttamana. 4Kaikki, jotka pelkäsivät Israelin Jumalan rankaisevan pakkosiirtolaisuudesta palanneiden luopumuksen, tulivat minun luokseni. Minä istuin paikalleni jähmettyneenä iltauhriin asti.

5Iltauhrin aikaan toivuin lamaannuksestani. Nousin paikaltani vaatteet revittyinä ja heittäydyin polvilleni. Ojensin käteni Herran, Jumalani, puoleen 6

9:6
Dan. 9:7,8
ja sanoin:

»Jumalani, minä häpeän niin, että tuskin uskallan nostaa kasvojani sinun puoleesi, sillä meidän syntimme tulvivat jo päämme yli ja syyllisyytemme kohoaa taivaaseen saakka. 7Isiemme ajoista tähän päivään asti meidän syyllisyytemme on ollut suuri, ja syntiemme vuoksi me kaikki, myös kuninkaamme ja pappimme, olemme joutuneet vieraitten maitten kuninkaiden käsiin, surmattaviksi, vangittaviksi, ryöstettäviksi ja häväistäviksi, niin kuin vieläkin tapahtuu. 8Mutta Herra, meidän Jumalamme, on nyt hetken ajan osoittanut meille armoaan ja sallinut pienen osan meistä pelastua. Hän on suonut meille jalansijan pyhässä paikassaan, hän on herättänyt meissä toivon ja antanut meille uutta voimaa orjuuteemme. 9Orjia me olemme olleet, mutta Jumalamme ei jättänyt meitä orjuuteen. Hän on taivuttanut Persian kuninkaat suopeiksi meitä kohtaan, niin että he ovat antaneet meille elämän mahdollisuuden. He ovat sallineet meidän nostaa temppelimme raunioista ja rakentaa sen uudelleen, ja he ovat antaneet meille turvapaikan Juudassa ja Jerusalemissa.

10»Jumala, mitä me nyt tämän jälkeen voimme sanoa? Mehän olemme hylänneet sinun käskysi, 11

9:11
3. Moos. 18:25,20:23
jotka olet antanut palvelijoidesi, profeettojen, julistaa meille: ’Maa, jota olette menossa ottamaan haltuunne, on saastainen. Muut kansat ovat kauhistuttavilla tavoillaan saastuttaneet sen äärestä ääreen. 12
9:12
5. Moos. 23:7
Älkää siis antako tyttäriänne heidän pojilleen vaimoiksi älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi omille pojillenne! Älkää koskaan auttako heitä menestykseen ja hyvinvointiin! Näin pysytte itse vahvoina ja saatte nauttia tämän maan antimista, ja silloin voitte myös antaa maan ikuiseksi perinnöksi jälkeläisillenne.’

13»Pahojen tekojemme ja suuren syyllisyytemme vuoksi olemme saaneet kärsiä paljon. Kuitenkin sinä, Jumalamme, olet rangaissut meitä vähemmän kuin olisimme ansainneet ja olet antanut meistä sentään tällaisen joukon pelastua. 14Rikkoisimmeko kaiken tämän jälkeen uudelleen sinun käskyjäsi vastaan ja sekaantuisimme avioliittojen kautta kansoihin, joiden tavat ovat kauhistuttavia? Etkö sinä silloin vihastuisi meihin niin, että tuhoaisit meidät viimeistä myöten, antamatta yhdenkään pelastua? 15Herra, Israelin Jumala, sinä olet armollinen. Sen vuoksi meitä on pieni joukko pelastuneita jäljellä. Mutta nyt olemme tässä sinun edessäsi raskaasti rikkoneina. Kaiken tämän jälkeen emme voi kestää edessäsi.»