Raamattu 1992 (KR92)
5

Temppelin rakentaminen jatkuu

51

5:1,2
Hagg. 1:1–15
Sak. 1:7–17,6:9–15
Profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. 2
5:2
Sir. 49:11,12
Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa.

3Pian sen jälkeen tulivat Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai ja Setar-Bosenai virkatovereidensa kanssa heidän luokseen ja kysyivät: »Kuka on antanut teille luvan rakentaa tätä temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita?» 4He kysyivät myös: »Mitkä ovat niiden miesten nimet, jotka temppeliä rakentavat?» 5Mutta Jumala ei hylännyt juutalaisten vanhimpia, ja heidän annettiin jatkaa työtä, kunnes Dareios saisi asiasta tiedon ja häneltä saapuisi vastaus.

6Jäljennös kirjeestä, jonka Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai sekä Setar-Bosenai ja hänen virkatoverinsa, tämän maakunnan valvojat, lähettivät kuningas Dareiokselle. 7Heidän tiedonantonsa kuului näin:

»Kuningas Dareiokselle tervehdys. 8Ilmoitamme kuninkaalle, että olemme käyneet Juudan maakunnassa katsomassa suuren Jumalan temppeliä. Sitä rakennetaan hakatuista kivistä, ja seiniä vuorataan laudoilla. Työtä tehdään ripeästi, ja se edistyy hyvää vauhtia.

9»Me kysyimme vanhimmilta, kuka oli antanut heille luvan rakentaa temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita. 10Kysyimme myös heidän päämiestensä nimet ja kirjoitimme ne muistiin, jotta voisimme ilmoittaa ne sinulle. 11He vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita ja rakentavansa uudelleen temppeliä, joka oli pystytetty sinne jo hyvin kauan sitten. Suuri Israelin kuningas oli rakentanut sen. 12Mutta heidän esi-isänsä olivat vihastuttaneet taivaan Jumalan, ja hän oli antanut heidät kaldealaisen Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, käsiin. Nebukadnessar hävitti temppelin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

13»Mutta kun Kyyros tuli Babylonian kuninkaaksi, hän antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan käskyn, että tämä Jumalan temppeli oli rakennettava uudelleen. 14Kyyros käski myös tuoda Babylonin temppelistä Jumalan temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä ja vienyt mukaansa. Kyyros antoi ne Sesbassar-nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi, 15ja sanoi hänelle: ’Ota nämä astiat ja vie ne Jerusalemin temppeliin. Temppeli on rakennettava entiselle paikalleen.’ 16Sesbassar tuli Jerusalemiin ja laski temppelin perustuksen. Siitä lähtien temppeliä on rakennettu, mutta se ei ole vieläkään valmis.

17»Jos siis kuningas katsoo aiheelliseksi, pyydämme, että Babyloniassa tutkitaan kuninkaan arkistoista, onko kuningas Kyyros todella käskenyt rakentaa Jerusalemiin tämän temppelin, ja että asiaa koskeva kuninkaan päätös lähetetään meille.»

6

Kuningas Dareios asettuu juutalaisten puolelle

61Kuningas Dareios käski tutkia asiaa Babylonian aarrekammioissa, joissa arkistoja säilytettiin. 2Ekbatanan palatsista Meedian maakunnasta löydettiin kirjakäärö, johon oli kirjoitettu:

»Asiakirja. 3

6:3
2. Aik. 36:22,23
Esra 1:1–4
Ensimmäisenä hallitusvuotenaan on kuningas Kyyros antanut Jerusalemin temppelistä tämän määräyksen: Temppeli rakennettakoon uudelleen paikaksi, jossa toimitetaan uhrit. Sen perustus säilytettäköön entisellä paikallaan. Temppelin korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusikymmentä kyynärää. 4
6:4
1. Kun. 6:36
Sen seinissä olkoon hakattuja kiviä kolmena kerroksena ja sitten aina yksi kerros hirsiä. Kustannukset maksetaan kuninkaan varoista. 5
6:5
Esra 1:7,5:14
Myös temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar on tuonut Jerusalemin temppelistä Babyloniin, on luovutettava takaisin. Ne on vietävä Jerusalemin temppeliin ja asetettava sinne paikoilleen.»

6

6:6,7
Esra 5:3–5
Tämän perusteella kuningas Dareios lähetti käskykirjeen, joka kuului näin:6:6 Johtolause puuttuu alkutekstistä.

»Tattenaille, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle, ja Setar-Bosenaille sekä heidän virkatovereilleen, Eufratin länsipuolisen maakunnan valvojille. Älkää puuttuko tähän asiaan, 7vaan antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. 8Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. 9Jerusalemin papeille tulee päivittäin antaa, täsmälleen sen mukaan kuin he ilmoittavat, tarpeellinen määrä sonneja, pässejä ja karitsoita sekä vehnää, suolaa, viiniä ja öljyä, 10jotta he voisivat uhrata uhrinsa taivaan Jumalalle ja rukoilla menestystä kuninkaalle ja hänen pojilleen. 11Annan myös seuraavan käskyn: jos joku rikkoo tätä määräystä vastaan, hänen talostaan revittäköön palkki ja hänet lyötäköön siihen riippumaan, ja hänen talonsa hajotettakoon rauniokasaksi. 12Tuhotkoon Jumala, jonka nimen tyyssija tämä temppeli on, jokaisen kuninkaan ja kansan, joka rikkoo tätä määräystä vastaan ja yrittää hävittää Jerusalemin temppelin.

»Minä, Dareios, olen antanut tämän käskyn. Noudatettakoon sitä tarkoin.»

Temppeli valmistuu

13Tattenai, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija, ja Setar-Bosenai sekä heidän virkatoverinsa tekivät tarkalleen niin kuin kuningas Dareios oli käskenyt. 14Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. 15Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden kuudentena vuotena.

16Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. 17

6:17
Esra 8:35
Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kaksisataa pässiä, neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. 18
6:18
4. Moos. 3:6,7,8:19
1. Aik. 23:6
Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa jumalanpalveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty.

Ensimmäinen pääsiäinen temppelin valmistumisen jälkeen

19

6:19
2. Moos. 12:6+
Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. 20
6:20
2. Aik. 35:11
Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet, niin että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikkien palanneiden puolesta, veljiensä, pappien, puolesta ja omasta puolestaan. 21Pääsiäislammasta söivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset ja kaikki, jotka olivat erottautuneet maassa asuvista muista kansoista ja hylänneet niiden saastaisuuden, koska he tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa. 22
6:22
2. Moos. 12:17+
Riemuiten he viettivät happamattoman leivän juhlaa seitsemän päivän ajan. He iloitsivat, koska Herra oli tehnyt Assyrian kuninkaan6:22 »Assyrian kuningas» tarkoittaa tässä Persian kuningasta. heille suopeaksi, niin että kuningas auttoi heitä Israelin Jumalan temppelin rakentamisessa.

7

Esra saapuu Jerusalemiin

71Persian kuninkaan Artakserkseen hallituskaudella Jerusalemiin saapui Esra, Serajan poika. Hänen isoisänsä oli Asarja, tämän isä Hilkia, 2tämän Sallum, tämän Sadok, tämän Ahitub, 3tämän Amarja, tämän Asarja, tämän Merajot, 4tämän Serahja, tämän Ussi, tämän Bukki, 5tämän Abisua, tämän Pinehas, tämän Eleasar ja tämän Aaron, ylipappi. 6Esra tuli Babyloniasta. Hän oli oppinut virkamies ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Esra sai kuninkaalta kaiken mitä pyysi, koska Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan. 7Hänen mukanaan lähti Babyloniasta muitakin israelilaisia, myös pappeja, leeviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelipalvelijoita, matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artakserkseen seitsemäntenä hallitusvuotena. 8He saapuivat Jerusalemiin saman vuoden viidennessä kuussa. 9Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta ensimmäisen kuun ensimmäiseksi päiväksi, ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän saapui Jerusalemiin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa, 10sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä.

Kuningas Artakserkseen kirje

11Tässä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artakserkses antoi pappi Esralle, lainopettajalle, niiden käskyjen ja säädösten tuntijalle, jotka Herra oli antanut Israelille.

12»Artakserkses, kuninkaiden kuningas, pappi Esralle, oppineelle taivaan Jumalan lain tuntijalle. Tervehdys.

13»Minä määrään, että kaikki valtakunnassani asuvat israelilaiset, niin kansa kuin papit ja leeviläisetkin, jotka haluavat palata Jerusalemiin, saavat lähteä kanssasi, 14

7:14
Est. 1:10,14
kun kuningas ja hänen seitsemän neuvonantajaansa nyt lähettävät sinut Juudaan ja Jerusalemiin. Sinun tulee tutkia, onko siellä noudatettu sinun Jumalasi lakia, jonka tuntija olet. 15Kuningas ja hänen neuvonantajansa ovat lahjoittaneet Israelin Jumalalle, jonka asumus on Jerusalemissa, hopeaa ja kultaa. Sinun on vietävä se perille. 16Samoin sinun on vietävä mukanasi se hopea ja kulta, jonka saat Babylonian maakunnasta, sekä kaikki lahjat, joita papit ja kansa antavat Jerusalemissa olevaa Jumalansa temppeliä varten. 17Nämä varat sinun on tarkoin käytettävä sonnien, pässien ja karitsojen ostamiseen sekä niiden kanssa uhrattaviin ruoka- ja juomauhreihin, ja sinun on uhrattava ostamasi eläimet teidän Jumalanne temppelin alttarilla Jerusalemissa. 18Jos hopeaa ja kultaa jää jäljelle, saatte tehdä sillä niin kuin sinä ja veljesi Jumalan palvelijoina parhaaksi näette. 19Ne astiat, jotka saat mukaan Jumalasi temppelissä toimitettavaa palvelusta varten, sinun tulee luovuttaa Jerusalemissa Jumalasi eteen. 20Ja kaiken muun, mitä tarvitset temppeliä varten, saat kuninkaan aarrekammiosta.

21»Minä, kuningas Artakserkses, annan käskyn kaikille Eufratin länsipuolisen alueen rahastonhoitajille: kaikki, mitä pappi Esra, taivaan Jumalan lain tuntija, teiltä pyytää, on hänelle täsmällisesti annettava, 22aina seuraaviin määriin asti: sata talenttia hopeaa, sata kor-mittaa vehnää, sata bat-mittaa viiniä, sata bat-mittaa öljyä sekä suolaa rajoituksetta. 23Kaikki, mitä taivaan Jumala käskee, on tarkoin tehtävä hänen temppelinsä hyväksi, jottei hän antaisi vihansa kohdata valtakuntaa, kuningasta ja kuninkaan poikia. 24Lisäksi määrään, ettei tämän Jumalan temppelin papeilta, leeviläisiltä, laulajilta, portinvartijoilta, temppelipalvelijoilta eikä muilta työntekijöiltä saa vaatia veroja tai muita maksuja eikä myöskään tulleja.

25»Ja sinun, Esra, tulee, sen viisauden mukaisesti, jonka Jumalasi on sinulle antanut, asettaa tuomareita ja laintuntijoita. Heidän tehtävänään on jakaa oikeutta ihmisille, jotka asuvat Eufratin länsipuolella ja tuntevat sinun Jumalasi lain, sekä opettaa laki niille, jotka eivät sitä tunne. 26Jokainen, joka ei noudata sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, on armotta tuomittava joko kuolemaan, ruumiinrangaistukseen, omaisuuden menetykseen tai vankeuteen.»

Esra ylistää Jumalaa

27Ylistetty olkoon Herra, isiemme Jumala, joka herätti kuninkaassa halun saattaa Jerusalemin temppeli kunniaan! 28Hän on myös tehnyt kuninkaan sekä hänen neuvonantajansa ja mahtavat hallitusmiehensä suopeiksi minua kohtaan. Kun Herran, Jumalani, käsi johdatti minua, sain rohkeutta ja kokosin Israelin päämiehiä lähtemään kanssani matkaan.