Raamattu 1992 (KR92)
47

Temppelistä lähtevä virta

471

47:1
Joel 4:18
Sak. 14:8
Ilm. 22:1
Mies vei minut takaisin temppelin ovelle, ja minä näin, että perustuksen alta kumpusi vettä. Sitä virtasi purona temppelin itäpäädystä – julkisivuhan oli itään – ja tultuaan esiin lähellä rakennuksen eteläkulmaa puro jatkoi matkaansa alttarin eteläpuolitse itään päin. 2Mies vei minut sitten pohjoisportin kautta ulos ja edelleen ulkomuurin kulman ympäri portille, joka on itään päin, ja minä näin, että puro tuli siellä esiin portin eteläpuolelta.

3Mies lähti nyt kulkemaan itään. Hänellä oli kädessään mittanuora, ja hän mittasi tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan puron poikki. Vesi ulottui purossa nilkkoihin asti. 4Hän mittasi taas tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan puron poikki, ja nyt vesi ulottui polviin. Taas hän mittasi tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan yli, ja vesi ulottui lanteisiin. 5Vielä hän mittasi tuhat kyynärää, ja nyt puro oli kasvanut virraksi, jonka yli en päässyt. Virta oli niin syvä, että olisi pitänyt uida, sitä ei voinut ylittää kahlaamalla.

6Mies sanoi minulle: »Näetkö, ihminen?» Sitten hän lähti takaisin ja johdatti minua pitkin virran rantaa. 7Paluumatkalla minä näin, että virran rannalla kasvoi molemmilla puolin hyvin paljon puita.

8Mies sanoi minulle:

»Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat siellä alas Jordanin laaksoon ja edelleen Itäiseenmereen, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. 9Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. 10Meren rannalla seisoo kalastajia vieri vieressä, En-Gedistä En-Eglaimiin on verkkoja kuivumassa, ja erilaisia kaloja on viljalti, yhtä monia lajeja kuin Suuressameressä. 11

47:11
3. Moos. 2:13
Hes. 43:24
Mark. 9:49
Mutta rantojen soissa ja lammikoissa vesi ei makeudu – ne jäävät entiselleen, jotta saataisiin suolaa.

12

47:12
Ilm. 22:2
»Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi.

Maan rajat ja heimojen osuudet

13

47:13–20
4. Moos. 34:1–12
47:13
1. Moos. 48:5
»Näin sanoo Herra Jumala: Nämä ovat sen maan rajat, joka teidän tulee jakaa perintöosiksi Israelin kahdelletoista heimolle – Joosefin heimolle kuuluu kaksi osaa. 14
47:14
2. Moos. 6:8
Jakakaa maa osuuksiin siten, että jokainen heimo saa yhtä paljon. Minä olen käsi koholla vannonut antavani sen teidän isillenne, ja siitä tulee teidän perintönne.

15»Nämä ovat maan rajat: Pohjoisraja kulkee Suurestamerestä Hetloniin ja edelleen Lebo-Hamatiin, Sedadiin, 16Berotaan, Sibraimiin, joka on Damaskoksen alueen ja Hamatin alueen välissä, ja Hasar-Enaniin, joka on Hauranin rajalla. 17Näin raja menee merestä Hasar-Enaniin – Damaskoksen alue ja Hamatin alue jäävät sen pohjoispuolelle. Tämä on pohjoisraja.

18»Itäraja kulkee aluksi Hauranin ja Damaskoksen alueiden välitse, ja Gileadin ja Israelin maan välissä on rajana Jordan aina Itäiseenmereen ja Tamariin saakka. Tämä on itäraja. 19

47:19
1. Moos. 15:18+
Eteläraja kulkee Tamarista Meribat-Kadesin vesiin ja sieltä Egyptinpuroa seuraten Suureenmereen. Tämä on etelän puoleinen raja. 20Lännessä on rajana Suurimeri Lebo-Hamatin kohdalle asti. Tämä on maan länsiraja.

21»Tämä maa teidän tulee jakaa keskenänne, Israelin heimojen kesken. 22

47:22
3. Moos. 19:34
Jakakaa arpomalla perintöosat itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskellänne ja synnyttävät lapsia keskuudessanne. Olkoot he teille samanarvoisia kuin syntyperäiset israelilaiset ja saakoot samoin kuin te arvalla perintöosansa Israelin heimojen keskuudesta. 23Minkä heimon parissa muukalainen asuu, sen alueelta antakaa hänelle perintöosa. Näin sanoo Herra Jumala.

48

481»Nämä ovat heimojen nimet: Maan pohjoispäässä, Hetlonin tiestä, Lebo-Hamatista ja Hasar-Enanista alkaen, Damaskoksen alueen ja sen vieressä olevan Hamatin alueen eteläpuolella on Danin heimon osuus, joka ulottuu maan poikki idästä länteen. 2Danin alueen eteläpuolella on idästä länteen Asserin heimon osuus. 3Asserin alueen eteläpuolella on idästä länteen Naftalin heimon osuus. 4Naftalin alueen eteläpuolella on idästä länteen Manassen heimon osuus. 5Manassen alueen eteläpuolella on idästä länteen Efraimin heimon osuus. 6Efraimin alueen eteläpuolella on idästä länteen Ruubenin heimon osuus. 7Ruubenin alueen eteläpuolella on idästä länteen Juudan heimon osuus.

8

48:8–22
Hes. 45:1–8
»Juudan alueen eteläpuolella on idästä länteen ulottuva pyhä alue, se joka teidän tulee erottaa Herralle. Sen leveys pohjoisesta etelään on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää ja pituus idästä länteen sama kuin kunkin heimon osuuden, ja temppeli on oleva sen keskellä. 9Tästä alueesta teidän tulee pyhittää Herralle osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä.

10»Pyhä osa jaettakoon näin: Papeille tulee alue, joka on pohjoisen puolelta kaksikymmentäviisituhatta kyynärää ja lännen puolelta kymmenentuhatta kyynärää pitkä ja vastaavasti idässä kymmenentuhannen ja etelässä kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän mittainen. Herran temppeli on oleva sen keskellä. 11

48:11
1. Sam. 2:35+
Tämä alue tulee pyhille papeille, Sadokin jälkeläisille, joiden isät suorittivat edessäni palvelusta eivätkä harhautuneet, niin kuin leeviläiset harhautuivat silloin kun Israel kulki harhaan. 12Heidän tulee saada oma, erityisen pyhä osansa maan pyhästä alueesta, leeviläisten osuuden vierestä.

13»Leeviläiset saavat yhtä suuren alueen kuin papit, kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkän ja kymmenentuhatta leveän. Kaikkiaan pyhä alue on siis kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä. 14Sitä ei ole lupa myydä eikä vaihtaa, eikä tästä maan parhaasta osasta saa luovuttaa mitään muille, sillä se on Herran pyhää maata.

15

48:15
Jer. 31:38
»Se viisituhatta kyynärää leveä alue, joka näin jää jäljelle kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisestä alueesta, on tavallista maata. Se käytettäköön kaupungin asuin- ja viljelymaaksi, ja kaupungin tulee olla sen keskellä. 16Nämä ovat kaupungin mitat: pohjoissivu neljätuhattaviisisataa kyynärää, eteläsivu neljätuhattaviisisataa kyynärää, itäsivu neljätuhattaviisisataa kyynärää ja länsisivu neljätuhattaviisisataa kyynärää. 17Kaupungin ympärillä tulee olla avoin kaista, jonka leveys on pohjoissivulla kaksisataaviisikymmentä kyynärää ja eteläsivulla samoin kaksisataaviisikymmentä, itäsivulla kaksisataaviisikymmentä ja länsisivulla kaksisataaviisikymmentä kyynärää. 18Pyhän alueen vieressä olevasta maa-alasta jää vielä itäpuolelle kymmenentuhatta kyynärää ja länsipuolelle samoin kymmenentuhatta. Näiden pyhän alueen vieressä olevien osien sato tulee käyttää kaupungin asukkaiden ruoaksi. 19Niiden viljely kuuluu kaupungin asukkaille, olivatpa he mistä tahansa Israelin heimosta. 20Koko erotettava alue on kultakin sivultaan kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä. Yhdessä kaupungin osuuden kanssa pyhä osa siis muodostaa neliön muotoisen alueen.

21»Loppuosa, kaikki se maa, joka on pyhän alueen ja kaupungin osuuden kummallakin puolella, kuuluu ruhtinaalle. Se ulottuu itäpuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä itärajaan asti ja samoin länsipuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä länsirajaan, ja pohjois- ja eteläpuolella se rajautuu heimojen osuuksiin. Tämä maa-ala kuuluu ruhtinaalle, ja pyhä alue ja Herran temppeli ovat sen keskellä. 22Ruhtinaalle kuuluu kaikki se maa, joka on Juudan ja Benjaminin alueiden välissä, hänen omistustensa keskellä olevan leeviläisten osuuden ja kaupungin osuuden rajoilta asti.

23»Loput heimojen alueet ulottuvat nekin maan poikki idästä länteen. Ensin on Benjaminin heimon osuus. 24Benjaminin alueen eteläpuolella on idästä länteen Simeonin heimon osuus. 25Simeonin alueen eteläpuolella on idästä länteen Isaskarin heimon osuus. 26Isaskarin alueen eteläpuolella on idästä länteen Sebulonin heimon osuus. 27Sebulonin alueen eteläpuolella on idästä länteen Gadin heimon osuus. 28Gadin alueen eteläisellä sivulla kulkee maan eteläraja Tamarista Meribat-Kadesin vesiin ja Egyptinpuroa pitkin edelleen Suureenmereen. 29Tämä on maa, joka teidän tulee arpomalla jakaa Israelin heimojen perintöosiksi, ja nämä ovat heimojen osuudet. Näin sanoo Herra Jumala.

Jerusalemin portit

30»Nämä ovat kaupungin portit: Pohjoissivulla, joka on neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, 31

48:31–34
Ilm. 21:12
on kolme porttia. Kaupungin portit on nimetty Israelin heimojen mukaan, ja nämä pohjoisen puoleiset portit ovat Ruubeninportti, Juudanportti ja Leevinportti. 32Itäsivu on samoin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Joosefinportti, Benjamininportti ja Daninportti. 33Eteläsivunkin pituus on neljätuhattaviisisataa kyynärää, ja siinä on kolme porttia: Simeoninportti, Isaskarinportti ja Sebuloninportti. 34Länsisivu on sekin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Gadinportti, Asserinportti ja Naftalinportti. 35
48:35
Ps. 68:17
Jes. 60:14
Koko kaupungin ympärysmitta on kahdeksantoistatuhatta kyynärää.

»Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva ’Herra on täällä’.»