Raamattu 1992 (KR92)
3

Kuningas Ogin kukistaminen

31

3:1
4. Moos. 21:33
»Sitten me suuntasimme kulkumme pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä. Silloin Basanin kuningas Og tuli sotajoukkoineen Edreihin taistelemaan meitä vastaan. 2Mutta Herra sanoi minulle: ’Älä pelkää häntä. Minä annan sinun käsiisi sekä hänet että hänen kansansa ja maansa. Tee hänelle samoin kuin teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa.’ 3
3:3
5. Moos. 29:6,7
Näin Herra, meidän Jumalamme, antoi meidän käsiimme myös Ogin, Basanin kuninkaan, ja koko hänen väkensä. Me löimme hänet emmekä jättäneet eloon ketään. 4Me valloitimme kaikki hänen kaupunkinsa. Yksikään basanilaisten kaupunki ei jäänyt valloittamatta, vaan me otimme haltuumme kaikkiaan kuusikymmentä kaupunkia, koko Argobin alueen, Ogin valtakunnan, joka oli Basanissa. 5Ne olivat kaikki linnoitettuja kaupunkeja, joita ympäröivät korkeat muurit portteineen ja salpoineen. Valloitimme myös suuren joukon linnoittamattomia kaupunkeja. 6
3:6
5. Moos. 2:34
Me julistimme kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi, kuten olimme tehneet lyödessämme Hesbonin kuninkaan Sihonin. Julistimme Herralle kuuluvaksi uhriksi kaikki niiden asukkaat, miehet, naiset ja lapset, ja surmasimme heidät, 7
3:7
5. Moos. 20:14
mutta kaiken karjan ja kaupungeista kootun ryöstösaaliin otimme itsellemme.

Valloitetun alueen jako

8»Me otimme noilta kahdelta Jordanin itäpuolella hallinneelta amorilaiselta kuninkaalta heidän maansa Arnonin jokilaaksosta Hermoninvuoreen saakka. 9Foinikialaiset käyttävät Hermonista nimeä Sirjon, amorilaiset taas nimeä Senir. 10Me otimme haltuumme kaikki ylätasangon kaupungit, koko Gileadin ja koko Basanin Salkaan ja Edreihin saakka; nämä olivat Ogin valtakunnan kaupunkeja Basanissa. 11Og, Basanin kuningas, oli ainoa, joka refalaisista enää oli jäljellä. – Hänen rautainen hauta-arkkunsa on vieläkin nähtävänä ammonilaisten pääkaupungissa Rabbassa3:11 Rabba on nykyinen Amman.. Arkun pituus on tavallisella kyynärämitalla mitattuna yhdeksän kyynärää ja sen leveys neljä kyynärää.

12

3:12,13
4. Moos. 32:33
Joos. 12:6,13:8
»Tämän maan me otimme silloin haltuumme. Arnonin jokilaakson varrella sijaitsevasta Aroerista pohjoiseen olevat alueet kaupunkeineen sekä puolet Gileadin vuoristosta kaupunkeineen minä annoin Ruubenin ja Gadin heimoille. 13Loput Gileadista ja koko Basanin, Ogin valtakunnan, siis koko Argobin alueen, minä annoin puolelle Manassen heimoa. Basania kutsutaan myös refalaisten maaksi. 14
3:14
4. Moos. 32:41
Jair, Manassen jälkeläinen, otti haltuunsa Argobin alueen aina Gesurin ja Maakan alueisiin saakka ja antoi näille Basanin seuduille oman nimensä mukaan nimen Havvot-Jair, Jairin leirikylät. Tätä nimeä niistä käytetään vielä nykyisinkin. 15
3:15
4. Moos. 32:40
Gileadin minä annoin Makirille, 16ja Ruubenin ja Gadin heimoille annoin alueen, joka ulottuu Gileadista etelään Arnonin jokilaaksoon ja pohjoisessa Jabbokiin sekä idässä ammonilaisten alueeseen. 17
3:17
4. Moos. 34:12
Minä annoin näille heimoille myös Jordaninlaakson itäosan Gennesaretinjärvestä Kuolleeseenmereen ja siitä itään aina Pisgan rinteille saakka.

18

3:18
4. Moos. 32:17
»Teille, jotka asetuitte Jordanin itäpuolelle, minä annoin silloin tämän käskyn: ’Herra, teidän Jumalanne, on antanut tämän maan teidän omaksenne. Varustakaa nyt kaikki asekuntoiset miehenne menemään Jordanin yli veljienne, muiden israelilaisten etunenässä. 19Vain naisenne, lapsenne, vanhuksenne ja karjanne – minä tiedän, että teillä on paljon karjaa – saavat jäädä kaupunkeihin, jotka minä olen teille antanut. 20
3:20
Joos. 22:4
Taistelkaa veljienne rinnalla, kunnes Herra on suonut rauhan sekä teille että veljillenne ja he ovat saaneet haltuunsa sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa heille Jordanin länsipuolelta. Vasta sitten te voitte palata tänne perintömaillenne.’

21»Sitten minä sanoin Joosualle: ’Sinä olet omin silmin nähnyt, mitä Herra, teidän Jumalanne, teki niille kahdelle kuninkaalle. Samoin Herra tekee kaikille kuninkaille ja heidän mailleen, joihin te tunkeudutte. 22

3:22
Joos. 10:14,42
Älkää pelätkö heitä. Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne.’

Herra kieltää Moosekselta pääsyn Luvattuun maahan

23»Minä rukoilin Herraa ja sanoin: 24

3:24
Ps. 86:8,89:7
’Herra, minun Jumalani, sinä olet jo näyttänyt minulle, palvelijallesi, suuruuttasi ja kätesi voimaa. Onko taivaassa tai maan päällä toista jumalaa, joka pystyy sellaisiin tekoihin ja ihmetöihin kuin sinä? 25Sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Libanonin rinteet.’ 26
3:26
4. Moos. 20:12+
Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän vuoksenne eikä kuunnellut minua. Hän sanoi minulle: ’Riittää jo! Älä enää puhu tästä minulle! 27
3:27
5. Moos. 34:1–4
Nouse Pisgan huipulle ja katso länteen, pohjoiseen, etelään ja itään. Katsele tarkkaan kaikkea, sillä sinä et saa mennä Jordanin yli. 28
3:28
4. Moos. 27:18
5. Moos. 31:23
Joos. 14:1
Anna Joosualle ohjeet, rohkaise ja vahvista häntä. Hän johtaa tämän kansan Jordanin yli ja antaa sille omaksi sen maan, jonka sinä vuorelta näet.’ 29Ja me leiriydyimme laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä.

4

Jumalan laki, Israelin kallein omaisuus

41»Kuulkaa siis, israelilaiset, nyt ne lain käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan. Noudattakaa niitä, niin saatte elää ja voitte ottaa haltuunne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa. 2

4:2
5. Moos. 13:1
Sananl. 30:6
Ilm. 22:18,19
Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan. 3
4:3
4. Moos. 25:3,4
Joos. 22:17
Te olette omin silmin nähneet, mitä Herra teki Baal-Peorissa. Herra, teidän Jumalanne, hävitti teidän keskuudestanne kaikki, jotka lankesivat siellä Baalin palvojiksi. 4Mutta te, jotka pysyitte Herralle uskollisina, olette kaikki elossa vielä tänäkin päivänä.

5»Minä opetan teille lain käskyt ja säädökset, kuten Herra, minun Jumalani, käski minun tehdä. Teidän tulee noudattaa niitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. 6Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat: ’Miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan.’ 7

4:7
Ps. 145:18
Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. 8
4:8
Ps. 147:19,20
Onko millään muulla suurellakaan kansalla yhtä oikeudenmukaiset käskyt ja säädökset kuin tämä laki, jonka minä teille tänään annan?

9

4:9
5. Moos. 6:7,11:19
»Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ettette unohda, mitä olette omin silmin nähneet, ettette koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne ja että kerrotte siitä lapsillenne ja lastenlapsillenne. 10Älkää unohtako sitä päivää, jona seisoitte Herran, Jumalanne, edessä Horebin luona, kun hän sanoi minulle: ’Kutsu israelilaiset koolle, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat palvelemaan ja kunnioittamaan minua koko elämänsä ajan ja että he opettaisivat minun sanani myös lapsilleen.’ 11Te astuitte lähemmäksi ja jäitte seisomaan vuoren juurelle. Vuori roihusi pimeyden ja synkkien pilvien keskellä liekeissä, jotka yltivät taivaaseen saakka. 12
4:12
2. Moos. 19:18,19,20:18
Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, mutta hänen hahmoaan te ette voineet nähdä; kuulitte vain hänen äänensä. 13
4:13
2. Moos. 24:12+
Hän ilmoitti teille liittonsa ehdot, kymmenen käskyn lain, jota teidän tulee noudattaa, ja kirjoitti käskyt kahteen kivitauluun. 14Minun hän käski opettaa teille kaikki lait ja säädökset, että eläisitte niiden mukaisesti siinä maassa, jonka menette ottamaan haltuunne.

15»Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, 16

4:16
2. Moos. 20:4
ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo 17
4:17,18
5. Moos. 5:8
Room. 1:23
tai maan päällä elävän eläimen tai taivaalla lentävän linnun hahmo 18tai maassa ryömivän matelijan tai alhaalla vesissä elävän kalan hahmo. 19
4:19
5. Moos. 17:3
2. Kun. 21:5
Jer. 8:2
Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, älkää langetko niiden lumoihin, älkää kumartako älkääkä palvoko niitä. Ne on Herra, teidän Jumalanne, jättänyt muille kansoille. 20
4:20
1. Kun. 8:51
Jer. 11:42. Moos. 19:5+
Mutta teidät Herra toi pois Egyptin sulatusuunista, että teistä tulisi hänen oma kansansa, kuten te tänä päivänä olettekin.

21

4:21,22
4. Moos. 20:12+
»Mutta Herra vihastui minuun teidän vuoksenne ja vannoi, etten minä saa kulkea Jordanin yli enkä pääse siihen hyvään maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne, 22vaan että minun on kuoltava Jordanin tällä puolen. Mutta te saatte kulkea Jordanvirran yli ja ottaa haltuunne tuon hyvän maan. 23Pitäkää huoli siitä, ettette unohda sen liiton ehtoja, jonka Herra, teidän Jumalanne, teki teidän kanssanne, ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, sillä sen on Herra, teidän Jumalanne, teiltä kieltänyt. 24
4:24
2. Moos. 24:172. Moos. 20:5+
Herra, teidän Jumalanne, on polttava tuli; hän on kiivas Jumala.

Tuomio ja paluu Jumalan yhteyteen

25

4:25,26
5. Moos. 8:19,20
Joos. 23:16
1. Kun. 9:6,7
»Kun teille sitten on syntynyt lapsia ja lastenlapsia ja olette jo kotiutuneet maahanne, katsokaa, ettette syyllisty minkäänlaisen jumalankuvan valmistamiseen. Jos teette jumalankuvia, rikotte Herraa, Jumalaanne, vastaan ja herätätte hänen vihansa. 26
4:26
5. Moos. 30:19,31:28
Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon, että siinä tapauksessa te pian häviätte maastanne, jota nyt olette menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. Te ette saa elää siellä kauan, vaan teidät perii tuho. 27
4:27
5. Moos. 28:62
Herra hajottaa teidät toisten kansojen sekaan, ja teitä jää vain pieni joukko niiden kansojen keskuuteen, joiden luo Herra teidät ajaa. 28
4:28
5. Moos. 28:64Ps. 115:4–7,135:15–17
Jes. 44:10
Siellä te joudutte palvelemaan jumalia, jotka ovat ihmiskätten työtä, puuta ja kiveä, jotka eivät maista eivätkä haista, eivät näe eivätkä kuule.

29

4:29
Jes. 55:6
Hoos. 3:5
»Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne. 30Kun kaikki nämä onnettomuudet kohtaavat teitä, te lopulta hädässänne palaatte Herran, Jumalanne, luo ja tottelette häntä. 31Herra, teidän Jumalanne, on laupias Jumala. Hän ei hylkää teitä eikä anna teidän tuhoutua. Hän ei unohda valalla vahvistamaansa lupausta, jonka hän antoi esi-isillenne.

Israelin kansan erityisasema

32»Katsokaa menneisyyteen, ajatelkaa aikoja, jotka ovat olleet kauan ennen teitä, aina siitä saakka, jolloin Jumala loi ihmisen maan päälle. Onko missään taivaan alla tapahtunut mitään näin suurta, onko mitään tällaista ennen kuultu? 33

4:33
2. Moos. 19:18
Onko mikään muu kansa teidän laillanne kuullut Jumalan puhuvan tulen keskeltä? Ja silti te olette jääneet eloon! 34
4:34
2. Moos. 6:6+
Tai onko millään jumalalla ollut rohkeutta tulla ottamaan kokonainen kansa omakseen toisen kansan keskuudesta, kuten Herra, teidän Jumalanne, on tehnyt? Te saitte omin silmin nähdä, kuinka hän kuritti egyptiläisiä, teki ihmeitä ja tunnustekoja, soti heitä vastaan ja vei teidät kohotetun kätensä ja pelottavien mainetekojensa voimalla pois Egyptistä.

35

4:35
5. Moos. 6:4,32:39
Jes. 44:6
»Tämän kaiken te saitte nähdä todistukseksi siitä, että Herra on Jumala ja ettei hänen lisäkseen ole ketään toista. 36
4:36
2. Moos. 20:22,24:17
Taivaasta hän antoi teidän kuulla äänensä kasvattaakseen teitä, ja maan päällä hän antoi teidän nähdä suuren tulensa, ja te kuulitte hänen sanansa tulen keskeltä. 37
4:37
2. Moos. 13:16
Hän rakasti jo teidän esi-isiänne, ja siksi hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä ja vei itse teidät suurella voimallaan pois Egyptistä. 38
4:38
5. Moos. 2:25
Hän lupasi hävittää teitä suuremmat ja mahtavammat kansat teidän tieltänne antaakseen teille niiden maat, kuten nyt tapahtuu. 39Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole. 40
4:40
5. Moos. 6:2
Noudattakaa hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä teille tänään annan, että te ja teidän jälkeläisenne menestyisitte ja saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille ikuisiksi ajoiksi.»

Jordanin itäpuoliset turvakaupungit

41

4:41,43
4. Moos. 35:6+
Niihin aikoihin Mooses valitsi Jordanin itäpuolelta kolme kaupunkia, 42
4:42
2. Moos. 21:13+
jotta jokainen, joka tahattomasti ja vailla aikaisempaa kaunaa surmaa toisen ihmisen, voisi paeta johonkin niistä ja näin säilyttää henkensä. 43Ruubenin heimolle Mooses osoitti Beserin kaupungin ylätasangon autiomaasta, Gadin heimolle Ramotin kaupungin Gileadista ja Manassen heimolle Golanin kaupungin Basanista.

Mooseksen toinen puhe

4:44—11:32

Lain julistaminen

44Tämä on se laki, jonka Mooses julisti israelilaisille. 45Nämä ovat ne määräykset, käskyt ja säädökset, jotka Mooses ilmoitti israelilaisille, kun he Egyptistä lähdettyään 46

4:46
4. Moos. 21:24
5. Moos. 1:4
olivat tulleet Jordanin itäpuolelle laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä, amorilaisten kuninkaan Sihonin maassa. Sihon oli hallinnut Hesbonissa, mutta Mooses ja israelilaiset olivat matkallaan Egyptistä kukistaneet hänet 47
4:47
5. Moos. 3:8
ja ottaneet haltuunsa sekä hänen maansa että Basanin kuninkaan Ogin maat. Israelilaiset olivat vallanneet näiden molempien amorilaiskuninkaiden alueet, jotka sijaitsivat Jordanin itäpuolella: 48Arnonin jokilaakson partaalla olevasta Aroerista Sioninvuoreen4:48 Sioninvuori ei ole sama kuin Jerusalemissa oleva Siioninvuori. Hepreassakin on kysymys kahdesta eri nimestä. eli Hermoniin ulottuvan alueen 49
4:49
5. Moos. 3:17
sekä koko Jordaninlaakson itäosan Kuolleeseenmereen ja aina Pisgan rinteille saakka.

5

Kymmenen käskyn laki

51Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi heille:

»Kuulkaa, israelilaiset, ne lain käskyt ja säädökset, jotka minä teille tänään julistan. Painakaa ne mieleenne ja eläkää tarkoin niiden mukaan.

2

5:2
2. Moos. 19:5
»Herra, meidän Jumalamme, teki meidän kanssamme liiton Horebilla. 3Hän ei tehnyt tätä liittoa vain meidän isiemme kanssa, vaan myös meidän kanssamme, kaikkien meidän, jotka nyt olemme elossa ja täällä. 4
5:4
2. Moos. 19:18,20:1
5. Moos. 4:12
Herra puhui teille vuorella tulen keskeltä kasvoista kasvoihin. 5
5:5
2. Moos. 20:18,19
Minä seisoin silloin Herran ja teidän välissänne ja ilmoitin teille hänen sanansa, sillä te pelkäsitte tulta ettekä nousseet vuorelle.

»Näin Herra puhui:

6

5:6
2. Moos. 20:2
Ps. 81:11
»’Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

7

5:7
2. Moos. 20:3
Ps. 81:10
»’Sinulla ei saa olla muita jumalia.

8

5:8
2. Moos. 20:4+
»’Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 9
5:9,10
2. Moos. 20:5,6+
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 10Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

11

5:11
2. Moos. 20:7
»’Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.5:11 Ks. selitystä 2. Moos. 20:7.

12

5:12
2. Moos. 20:8+
»’Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. 13Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 14mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, härkäsi, aasisi eikä mikään muu juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä kuten sinä itsekin. 15
5:15
2. Moos. 6:6
Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää.

16

5:16
2. Moos. 20:12+
»’Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

17

5:17
2. Moos. 20:13+
»’Älä tapa.

18

5:18
2. Moos. 20:14+
»’Älä tee aviorikosta.

19

5:19
2. Moos. 20:15+
»’Älä varasta.

20

5:20
2. Moos. 20:16+
»’Älä todista väärin toista ihmistä vastaan.

21

5:21
2. Moos. 20:17+
»’Älä tavoittele toisen vaimoa. Älä myöskään havittele toisen taloa, peltoa, orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen.’

22

5:22
2. Moos. 24:12+
»Nämä sanat Herra puhui vuorella teille, koko Israelille, tulen ja synkkien pilvien keskeltä mahtavalla äänellä. Muuta hän ei sanonut. Hän kirjoitti sanansa kahteen kivitauluun ja antoi taulut minulle.

Kansa pyytää Moosesta välittäjäksi

23»Kun te kuulitte äänen pimeyden keskeltä ja vuori leimusi liekeissä, kaikki teidän heimojenne päämiehet ja vanhimmat tulivat minun luokseni 24

5:24
5. Moos. 4:33
ja sanoivat: ’Herra, meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja suuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänään olemme nähneet, että ihmiset voivat jäädä eloon, vaikka Jumala puhuukin heille. 25Mutta pitäisikö meidän nyt uudelleen vaarantaa henkemme? Tuo suuri tuli saattaa polttaa meidät, ja jos me vielä kerran kuulemme Herran, Jumalamme, äänen, me kuolemme. 26Onko yksikään kuolevainen meidän laillamme kuullut elävän Jumalan puhuvan tulen keskeltä ja silti jäänyt henkiin? 27
5:27
2. Moos. 24:3,7
Mene sinä Herran, meidän Jumalamme luo. Kuuntele ja kerro meille kaikki, mitä hän sinulle puhuu, niin me tottelemme ja elämme hänen käskyjensä mukaan.’

28»Kun Herra kuuli, mitä te puhuitte, hän sanoi minulle: ’Minä olen kuullut, mitä tämä kansa puhui sinulle. Se, mitä he sanoivat, on oikein. 29

5:29
Ps. 81:14
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen. 30Käske heidän nyt palata teltoilleen, 31mutta jää sinä tänne minun luokseni, niin minä ilmoitan sinulle koko lain, kaikki käskyt ja säädökset. Ne sinun tulee opettaa israelilaisille, ja niitä heidän on noudatettava siinä maassa, jonka minä annan heidän omakseen.’

32

5:32
5. Moos. 17:20
Joos. 1:7,23:6
2. Kun. 22:2
»Noudattakaa siis näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle, 33vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.