Raamattu 1992 (KR92)
25

251

25:1
5. Moos. 16:18
»Jos kaksi miestä riitaantuu keskenään ja he vievät asian oikeuteen, heidät on tuomittava oikein: syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi. 2Jos syyllinen tuomitaan ruoskittavaksi, tuomarin on määrättävä hänet maahan makaamaan, ja hänelle on tuomarin läsnä ollessa annettava niin monta ruoskaniskua kuin rikkomus edellyttää. 3
25:3
2. Kor. 11:24
Iskuja saa antaa enintään neljäkymmentä, ei sen enempää; muuten maanmiehenne joutuu julkisesti häväistyksi.

4

25:4
1. Kor. 9:9
1. Tim. 5:18
»Älkää sitoko puivan härän suuta.

Lankousavioliitto

5

25:5
Ruut 4:5
Mark. 12:19
»Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan. 6Naisen synnyttämä esikoinen katsottakoon ensimmäisen miehen pojaksi, jotta hänen nimensä ei häviäisi Israelista. 7Mutta jos joku ei halua ottaa veljensä leskeä vaimokseen, lesken on mentävä kaupungin portille vanhimpien luo ja sanottava: ’Lankoni kieltäytyy säilyttämästä veljensä nimeä Israelissa eikä halua solmia avioliittoa minun kanssani.’ 8Kaupungin vanhimpien on silloin kutsuttava mies puheilleen. Jos hän pysyy päätöksessään ja sanoo, ettei halua veljensä leskeä vaimokseen, 9lesken on vanhimpien läsnä ollessa astuttava hänen eteensä, riisuttava sandaali hänen jalastaan, syljettävä häntä kasvoihin ja sanottava: ’Näin tehdään sille, joka ei turvaa veljensä suvun jatkumista.’ 10Siitä lähtien miehen perhettä nimitettäköön ’paljasjalan suvuksi’.

Muita määräyksiä

11»Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja alakynnessä olevan vaimo yrittää auttaa miestään tarttumalla tämän vastustajaa sukupuolielimistä, 12naista ei saa sääliä, vaan hänen kätensä on lyötävä ranteesta poikki.

13

25:13–16
3. Moos. 19:35,36+
»Älkää pitäkö kukkarossanne eripainoisia punnuksia. 14Älkää pitäkö talossanne kahta erikokoista eefa-mittaa. 15Teillä tulee olla oikean painoiset punnukset ja oikean kokoiset eefa-mitat, että saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 16Jokainen väärien punnusten ja väärien mittojen käyttäjä on Herralle iljetys.

Amalekilaisten kohtelu

17

25:17
2. Moos. 17:8
»Muistakaa, mitä amalekilaiset tekivät teille, kun olitte tulossa Egyptistä. 18Nähdessään, kuinka heikkoina ja näännyksissä te silloin olitte, he Jumalaa pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. 19
25:19
1. Sam. 15:3
1. Aik. 4:43
Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän päästä rauhaan kaikista ympärillänne olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, pyyhkikää pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Älkää unohtako tätä.

26

Sadonkorjuulahjojen luovuttaminen

261»Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne, ja kun olette ottaneet sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, 2

26:2
2. Moos. 22:28+
erottakaa vuosittain ensi hedelmät kaikesta sadosta, jonka Herralta saamanne maa tuottaa teille. Pankaa ne koriin ja lähtekää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, on valinnut nimensä asuinsijaksi. 3Menkää sen papin luo, joka kulloinkin on virassa, ja sanokaa hänelle: ’Minä ilmoitan tänään Herran, sinun Jumalasi edessä, että olen päässyt siihen maahan, jonka hän esi-isillemme vannomallaan valalla lupasi meille.’

4»Pappi ottakoon korin ja asettakoon sen Herran alttarin eteen. 5

26:5
1. Moos. 11:31,46:27
2. Moos. 1:7
Lausukaa sitten Herran, Jumalanne edessä: ’Isäni oli harhaileva aramealainen, joka muutti vähälukuisen väkensä kanssa Egyptiin ja asui siellä muukalaisena, ja hänestä kasvoi suuri, mahtava ja monilukuinen kansa. 6Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä huonosti, sortivat meitä ja teettivät meillä raskasta työtä. 7
26:7
2. Moos. 2:23
Silloin me huusimme avuksi Herraa, isiemme Jumalaa, ja Herra kuuli huutomme ja näki meidän kärsimyksemme, ahdistuksemme ja kurjuutemme. 8Herra vei meidät pois Egyptistä kohotetun kätensä ja pelottavien ihmeiden ja tunnustekojen voimalla, 9
26:9
2. Moos. 3:8+
toi meidät tänne ja antoi meille tämän maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. 10Nyt olen tuonut sadon parhaat hedelmät siitä maasta, jonka sinä, Herra, minulle annoit.’ Pankaa lahjanne sitten Herran, Jumalanne eteen, kumartukaa rukoilemaan häntä 11ja iloitkaa kaikesta siitä hyvästä, minkä Herra, teidän Jumalanne, on teille ja teidän perheillenne antanut. Myös leeviläiset ja keskuudessanne asuvat muukalaiset saavat iloita kanssanne.

Kymmenysten luovuttaminen

12

26:12
5. Moos. 14:28,29
»Joka kolmas vuosi, kymmenysten vuotena, teidän tulee asuinsijoillanne erottaa sadosta kaikki leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille kuuluvat kymmenykset. Kun olette tehneet tämän ja kaikki ovat saaneet syödä itsensä kylläisiksi, 13sanokaa Herran, Jumalanne edessä: ’Olen vienyt talostani pois kaiken Herralle pyhitetyn ja antanut sen leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille, niin kuin olet käskenyt minun tehdä. En ole rikkonut enkä unohtanut käskyjäsi. 14En ole suruaikana syönyt kymmenyksistä, en ole koskenut niihin epäpuhtaana enkä antanut niistä mitään vainajille. Olen totellut Herraa, Jumalaani, olen tehnyt kaiken niin kuin olet käskenyt minun tehdä. 15Katso alas taivaasta, pyhästä asunnostasi, ja siunaa kansaasi Israelia sekä maata, jonka olet antanut meille, kuten valallasi lupasit esi-isillemme, tätä maata, joka tulvii maitoa ja hunajaa.’

Israel, Herran oma kansa

16»Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja säädöksiä. Eläkää niiden mukaisesti ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja koko sielustanne. 17Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja luvanneet vaeltaa hänen teitään, noudattaa hänen lakejaan, käskyjään ja säädöksiään ja totella häntä. 18

26:18
2. Moos. 19:5+
Myös Herra on tänään ilmoittanut, että hän lupauksensa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia hänen käskyjään. 19
26:19
5. Moos. 28:1Jer. 33:9
Sef. 3:19,20
Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, että ylistäisitte häntä ja tuottaisitte hänelle kunniaa ja mainetta. Silloin te olette Herran lupauksen mukaisesti hänen pyhä kansansa.»

27

Mooses päättää tehtävänsä

27—34

Määräys Jumalan lain muistiin merkitsemisestä

271Mooses ja Israelin vanhimmat sanoivat kansalle: »Noudattakaa tarkoin tätä käskyä, jonka nyt saatte. 2Heti kun olette päässeet Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, teidän tulee pystyttää suuria kiviä, sivellä ne kalkilla 3ja kirjoittaa niihin tämän lain kaikki käskyt. Silloin saatte asettua, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on teille luvannut, siihen maahan, jonka hän antaa teille, maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. 4Kun olette kulkeneet Jordanin yli, teidän tulee pystyttää Ebalinvuorelle kivet, joista olen teille juuri puhunut, ja sivellä ne kalkilla. 5

27:5
2. Moos. 20:25
Joos. 8:31
Rakentakaa sinne kivistä alttari Herralle, Jumalallenne. Älkää koskeko kiviin millään rautaisella työkalulla, 6vaan rakentakaa Herran, Jumalanne, alttari kokonaisista luonnonkivistä ja uhratkaa sen päällä polttouhreja Herralle. 7Uhratkaa myös yhteysuhreja, syökää ja iloitkaa Herran, Jumalanne edessä. 8Kirjoittakaa kiviin selvästi tämän lain kaikki käskyt.»

Lainrikkojat kirotaan

9

27:9
5. Moos. 26:17,29:12
Mooses ja leeviläispapit sanoivat Israelin kansalle: »Olkaa hiljaa, israelilaiset, ja kuunnelkaa! Tänä päivänä teistä on tullut Herran, teidän Jumalanne, kansa. 10Totelkaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan.»

11Tämän jälkeen Mooses sanoi kansalle:

12

27:12,13
5. Moos. 11:29
»Kun olette ylittäneet Jordanin, seuraavat heimot asettukoot Garisiminvuorelle siunaamaan kansaa: Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin. 13Seuraavat heimot asettukoot Ebalinvuorelle julistamaan kirousta: Ruuben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja Naftali. 14Leeviläisten on kuulutettava Israelin kansalle kovalla äänellä:

15

27:15
2. Moos. 20:4+
»’Kirottu on jokainen, joka veistämällä tai valamalla valmistaa jumalankuvan tai teettää itselleen sellaisen kuvan ja palvoo sitä salassa, sillä se on Herralle iljetys.’ Ja koko kansa vastatkoon: ’Aamen.’27:15–26 amen ’varma’, ’luotettava’ on sana, jota käytetään varmennussanana, kun yhdytään toisen lausumaan rukoukseen, ylistykseen tai kiroukseen.

16

27:16
2. Moos. 21:17+
»’Kirottu on jokainen, joka ei kunnioita isäänsä ja äitiänsä.’ Ja koko kansa sanokoon: ’Aamen.’

17

27:17
5. Moos. 19:14
Sananl. 22:28,23:10
»’Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

18

27:18
3. Moos. 19:14
»’Kirottu on jokainen, joka johtaa sokean harhaan.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

19

27:19
Jer. 7:6,22:3
»’Kirottu on jokainen, joka riistää muukalaiselta, orvolta tai leskeltä hänen oikeutensa.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

20

27:20
3. Moos. 18:8,20:11
5. Moos. 30:1
Hes. 22:10
»’Kirottu on jokainen, joka makaa isänsä vaimon kanssa, sillä hän häpäisee isänsä.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

21

27:21
3. Moos. 18:23
»’Kirottu on jokainen, joka sekaantuu eläimeen.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

22

27:22
3. Moos. 18:9,20:17
2. Sam. 13:12
»’Kirottu on jokainen, joka makaa sisarensa tai sisarpuolensa kanssa.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

23

27:23
3. Moos. 18:17
»’Kirottu on jokainen, joka makaa anoppinsa kanssa.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

24

27:24
5. Moos. 19:11–13
»’Kirottu on jokainen, joka murhaa toisen ihmisen, vaikka teko ei tulisikaan ilmi.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

25

27:25
2. Moos. 23:7,8
»’Kirottu on jokainen, joka maksusta surmaa syyttömän ihmisen.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’

26

27:26
Dan. 9:11
Gal. 3:10
»’Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden mukaisesti.’ Ja kansa sanokoon: ’Aamen.’