Raamattu 1992 (KR92)
8

Benjaminin jälkeläiset

81

8:1,2
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38,39
1. Aik. 7:6
Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toinen poika oli Asbel, kolmas Ahrah, 2neljäs Noha ja viides Rafa. 3Belan pojat olivat Addar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Sefufan ja Huram. 6Ehudin pojat, jotka olivat Gebassa asuneiden sukujen päämiehiä ja joutuivat siirtymään Manahatiin, 7olivat Naaman, Ahia ja Gera. Gera vei heidät Manahatiin; hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.

8Sen jälkeen, kun Saharaim oli lähettänyt pois vaimonsa Husimin ja Baaran, 9hänen vaimonsa Hodes synnytti hänelle Moabin maassa Jobabin, Sibjan, Mesan, Malkamin, 10Jeusin, Sakejan ja Mirman. Näistä hänen pojistaan tuli sukujensa päämiehiä. 11Husim oli synnyttänyt hänelle Abitubin ja Elpaalin. 12Elpaalin pojat olivat Eber, Miseam ja Semed, joka rakensi Onon ja Lodin sekä sitä ympäröivät kylät. 13Beria ja Sema olivat Aijalonissa asuvien sukujen päämiehiä. He karkottivat Gatista sen asukkaat. 14Ahjo, Sasak, Jeremot, 15Sebadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jispa ja Joha olivat Berian poikia. 17Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Jobab olivat Elpaalin poikia.

19Jakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat olivat Simein poikia. 22Jispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotia, 25Jifdeja ja Penuel olivat Sasakin poikia. 26Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28Nämä olivat sukujen päämiehet suvuittain lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

29

8:29–40
1. Aik. 9:35–44
Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 30ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31Gedor, Ahjo, Seker ja Miklot. 32Miklotille syntyi Sima. Veljiensä lailla hekin asuivat Jerusalemissa.

33

8:33
1. Sam. 9:1,2,14:49,18:17,20,31:2
Nerille syntyi Kis ja Kisille Saul. Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34
8:34
2. Sam. 4:4,9:12
Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35Miikan pojat olivat Piton, Melek, Taarea ja Ahas. 36Ahasille syntyi Joadda, Joaddalle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 37Mosalle Binea. Tämän poika oli Rafa, Rafan poika oli Eleasa ja tämän poika Asel. 38Aselilla oli kuusi poikaa. He olivat nimeltään Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan; nämä kaikki olivat Aselin poikia. 39Hänen veljensä Esekin esikoinen oli Ulam, toinen poika oli Jeus ja kolmas Elifelet. 40
8:40
Tuom. 20:16
Ulamin pojat olivat mahtavia ja rohkeita jousimiehiä, ja heillä oli runsaasti poikia ja pojanpoikia, kaikkiaan sataviisikymmentä.

Kaikki nämä olivat Benjaminin jälkeläisiä.

9

91

9:1
2. Sam. 24:92. Kun. 24:14,25:21
Näin on koko Israel lueteltu suvuittain, ja nimet on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.

Jerusalemin asukkaat

Juudan asukkaat oli luopumuksensa vuoksi viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. 2

9:2,3
Neh. 11:1,2
Ensimmäisessä joukossa, joka palasi oman maansa kaupunkeihin, oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja muita israelilaisia.

3

9:3–9
Neh. 11:4–9
Jerusalemissa asui väkeä Juudan, Benjaminin, Efraimin ja Manassen heimoista. 4Juudan heimoa oli Utai, Ammihudin poika; hänen isoisänsä oli Omri, tämän isä Imri, tämän Bani, joka oli Juudan pojan Peresin jälkeläisiä. 5Samaan heimoon kuului myös selalainen Asaja, isänsä esikoinen, ja hänen poikansa 6sekä sarahilainen Jeuel. Juudan heimoa oli kaikkiaan kuusisataayhdeksänkymmentä miestä.

7Benjaminin heimoa olivat Sallu, jonka isä oli Mesullam, Hassenuan pojan Hodavjan poika, 8Jibneja, Jerohamin poika, Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesullam, jonka isä oli Sefatja, Jibnian pojan Reuelin poika; 9heidän sukuaan oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miestä. Kaikki nämä olivat sukujensa päämiehiä.

10

9:10–13
Neh. 11:10–14
Pappeja olivat Jedaja, Jojarib, Jakin 11
9:11
1. Aik. 5:38,39
ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot, tämän Ahitub. 12Pappeja olivat edelleen Adaja, Jerohamin poika, jonka isoisä oli Pashur, Malkian poika, sekä Maesai, Adielin poika; hänen isoisänsä oli Jahsera, tämän isä Mesullam, tämän Mesillemit, tämän Immer. 13Lisäksi tulivat ne heidän sukulaisensa, jotka olivat sukujensa päämiehiä. Yhteensä heitä oli tuhat seitsemänsataakuusikymmentä miestä, kaikki kelvollisia suorittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.

14

9:14–16
Neh. 11:15–18
Leeviläisiä olivat Semaja, Hassubin poika, Merarin jälkeläisiin kuuluvan Hasabjan pojan Asrikamin pojanpoika, 15Bakbakkar, Heres, Galal ja Mattanja, Miikan poika, Asafin pojan Sikrin pojanpoika, 16sitten Obadja, Semajan poika, Jedutunin pojan Galalin pojanpoika, sekä Berekja, Asan poika, netofalaisten kylissä asuneen Elkanan pojanpoika.

17

9:17a
Neh. 11:19
Portteja vartioivat Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman sekä heidän sukunsa. Heidän päämiehenään oli Sallum, 18ja heidän vartiopaikkansa oli kuten ennenkin itäpuolella, Kuninkaanportilla. Aikoinaan he vartioivat leeviläisten leiriä. 19Pyhäkköteltan kynnyksenvartijoina palvelivat Sallum, Koren poika, Korahin pojan Ebjasafin pojanpoika, ja hänen sukuunsa kuuluvat korahilaiset. Heidän isänsä vartioivat aikoinaan Herran leirin sisäänkäyntiä, 20ja Pinehas, Eleasarin poika, oli silloin näiden johtajana, ja Herra oli hänen kanssaan. 21Sakarja, Meselemjan poika, oli pyhäkköteltan ovenvartijana. 22
9:22
1. Sam. 9:9
Kynnyksenvartijoiksi valittuja oli kaikkiaan kaksisataakaksitoista, ja heidät on merkitty sukuluetteloihin kyliensä mukaan. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat uskoneet heille tämän tehtävän, 23ja niin he ja heidän jälkeläisensä huolehtivat pyhäkköteltan ja Herran temppelin porttien vartioinnista. 24Heidät oli sijoitettu kaikkien neljän ilmansuunnan – idän, lännen, pohjoisen ja etelän – puoleisille porteille, 25ja heidän sukunsa miesten piti tulla kylistään aina määräaikana seitsemäksi päiväksi heidän avukseen.

26Neljä ylintä portinvartijaa, jotka olivat leeviläisiä, hoitivat tehtäväänsä pysyvästi. He huolehtivat myös Jumalan temppelin sivuhuoneista ja aarrekammioista. 27He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä, koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. 28Muutamat porttien vartijoista huolehtivat jumalanpalveluksessa tarvittavista esineistä, ja aina kun he toivat esineet tai veivät ne pois, he laskivat niiden lukumäärän. 29Toiset oli määrätty hoitamaan näitä esineitä ja pyhäkön koko kalustoa sekä pitämään huolta vehnäjauhoista, viinistä, öljystä ja suitsutus- ja hajuaineista. 30

9:30
2. Moos. 30:25
Muutamat pappissukuun kuuluvat sekoittivat ja valmistivat hajusteita. 31Leeviläiselle Mattitjalle, Korahin sukuun kuuluvan Sallumin esikoiselle, oli uskottu ruokauhriin käytettävien kakkujen valmistaminen, 32
9:32
2. Moos. 25:30+
ja muutamat leeviläisen Kehatin suvun miehet huolehtivat uhrileivistä, jotka joka sapatti pantiin pyhäkön pöydälle.

33Temppelilaulajat, jotka olivat leeviläisten sukujen päämiehiä, asuivat temppelin sivuhuoneissa ja olivat vapaat muista töistä, koska jumalanpalvelus oli öin ja päivin heidän tehtävänään.

34Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet, kaikki päämiehet sukuluetteloiden mukaan lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

35

9:35–44
1. Aik. 8:29–40
Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 36ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. 38Miklotille syntyi Simam. Nämä asuivat perheineen Jerusalemissa. 39Nerille syntyi Kis, Kisille Saul, ja Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 40Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 41Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. 42Ahasille syntyi Jaera, Jaeralle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 43Mosalle Binea. Tämän poika oli Refaja, Refajan poika oli Eleasa ja Eleasan poika Asel. 44Aselilla oli kuusi poikaa: Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat.

10

Saulin ja hänen poikiensa kuolema

101

10:1–12
1. Sam. 31:1–13
Filistealaiset ryhtyivät taisteluun israelilaisia vastaan. Israelin joukot pakenivat heidän tieltään, ja paljon kaatuneita jäi Gilboanvuoren rinteille. 2Filistealaiset saavuttivat Saulin ja hänen poikansa ja tappoivat Jonatanin, Abinadabin ja Malkisuan, Saulin pojat. 3Taistelu kävi kiivaana myös Saulin ympärillä. Jousimiehet keksivät hänet, ja hän haavoittui heidän ampumistaan nuolista. 4Silloin Saul käski aseenkantajaansa: »Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja häpäisevät minut.» Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. 5Nähdessään Saulin kuolleen myös aseenkantaja heittäytyi miekkaansa ja päätti päivänsä.

6Näin he kaikki kuolivat, Saul ja kolme hänen poikaansa, ja samalla päättyi Saulin suvun kuninkuus. 7Kun Jisreelin tasangolla asuvat israelilaiset saivat tietää, että sotaväki oli paennut ja Saul ja hänen poikansa olivat kuolleet, he jättivät kaupunkinsa ja lähtivät pakoon. Heidän tilalleen kaupunkeihin asettui filistealaisia.

8Seuraavana päivänä filistealaiset lähtivät ryöstämään ruumiita ja löysivät Saulin ja hänen poikansa kaatuneina Gilboanvuorelta. 9He ryöstivät hänen vaatteensa, ottivat hänen päänsä ja varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri maataan julistaakseen voitonsanomaa epäjumalilleen ja kansalleen. 10Filistealaiset asettivat Saulin varusteet erään jumalansa pyhäkköön, ja hänen pääkallonsa he ripustivat Dagonin10:10 Dagon oli kanaanilaisten viljanjumala. temppeliin.

11Kun Gileadin Jabesin väki kuuli, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille, 12kaikki kaupungin taistelukykyiset miehet lähtivät liikkeelle. He noutivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit, veivät ne Jabesiin, hautasivat heidän luunsa siellä tammen alle ja paastosivat seitsemän päivää.

13

10:13,14
3. Moos. 19:31+
10:13
1. Sam. 15:26
Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä 14eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle.