Raamattu 1992 (KR92)
8

Benjaminin jälkeläiset

81

8:1,2
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38,39
1. Aik. 7:6
Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toinen poika oli Asbel, kolmas Ahrah, 2neljäs Noha ja viides Rafa. 3Belan pojat olivat Addar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Sefufan ja Huram. 6Ehudin pojat, jotka olivat Gebassa asuneiden sukujen päämiehiä ja joutuivat siirtymään Manahatiin, 7olivat Naaman, Ahia ja Gera. Gera vei heidät Manahatiin; hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.

8Sen jälkeen, kun Saharaim oli lähettänyt pois vaimonsa Husimin ja Baaran, 9hänen vaimonsa Hodes synnytti hänelle Moabin maassa Jobabin, Sibjan, Mesan, Malkamin, 10Jeusin, Sakejan ja Mirman. Näistä hänen pojistaan tuli sukujensa päämiehiä. 11Husim oli synnyttänyt hänelle Abitubin ja Elpaalin. 12Elpaalin pojat olivat Eber, Miseam ja Semed, joka rakensi Onon ja Lodin sekä sitä ympäröivät kylät. 13Beria ja Sema olivat Aijalonissa asuvien sukujen päämiehiä. He karkottivat Gatista sen asukkaat. 14Ahjo, Sasak, Jeremot, 15Sebadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jispa ja Joha olivat Berian poikia. 17Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Jobab olivat Elpaalin poikia.

19Jakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat olivat Simein poikia. 22Jispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotia, 25Jifdeja ja Penuel olivat Sasakin poikia. 26Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28Nämä olivat sukujen päämiehet suvuittain lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

29

8:29–40
1. Aik. 9:35–44
Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 30ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31Gedor, Ahjo, Seker ja Miklot. 32Miklotille syntyi Sima. Veljiensä lailla hekin asuivat Jerusalemissa.

33

8:33
1. Sam. 9:1,2,14:49,18:17,20,31:2
Nerille syntyi Kis ja Kisille Saul. Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34
8:34
2. Sam. 4:4,9:12
Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35Miikan pojat olivat Piton, Melek, Taarea ja Ahas. 36Ahasille syntyi Joadda, Joaddalle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 37Mosalle Binea. Tämän poika oli Rafa, Rafan poika oli Eleasa ja tämän poika Asel. 38Aselilla oli kuusi poikaa. He olivat nimeltään Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan; nämä kaikki olivat Aselin poikia. 39Hänen veljensä Esekin esikoinen oli Ulam, toinen poika oli Jeus ja kolmas Elifelet. 40
8:40
Tuom. 20:16
Ulamin pojat olivat mahtavia ja rohkeita jousimiehiä, ja heillä oli runsaasti poikia ja pojanpoikia, kaikkiaan sataviisikymmentä.

Kaikki nämä olivat Benjaminin jälkeläisiä.