Raamattu 1992 (KR92)
7

Isaskarin jälkeläiset

71

7:1
1. Moos. 46:13
4. Moos. 26:23,24
Isaskarin neljä poikaa olivat Tola, Pua, Jasub ja Simron. 2Tolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel. He olivat sukujensa päämiehiä ja mahtavia ja rohkeita sotilaita. Daavidin aikana Tolan jälkeläisten lukumäärä oli 22 600. 3Ussin poika oli Jisrahja, ja tämän pojat olivat Mikael, Obadja, Joel ja Jissia. Nämä viisi olivat kaikki sukujensa päämiehiä. 4Sukuluetteloiden mukaan heidän suvussaan oli 36 000 taistelukelpoista miestä; heillä näet oli paljon vaimoja ja lapsia. 5Myös muut isaskarilaiset olivat mahtavia ja rohkeita miehiä. Näitä oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan 87 000.

Benjaminin ja Naftalin jälkeläiset

6

7:6
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38,39
1. Aik. 8:1,2
Benjaminin kolme poikaa olivat Bela, Beker ja Jediael. 7Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iri; nämä viisi olivat Belasta polveutuvien sukujen päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Sukuluetteloiden mukaan heidän jälkeläisiään oli 22 034. 8Bekerin pojat olivat Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Alemet. Nämä kaikki olivat Bekerin poikia, 9sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli sukuluetteloiden mukaan 20 200. 10Jediaelin poika oli Bilhan, ja tämän pojat olivat Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis ja Ahisahar. 11Kaikki nämä Jediaelin pojat olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli 17 200 sotakelpoista miestä.

12Suppim ja Huppim olivat Irin poikia, ja Husim oli Aherin poika.

13

7:13
1. Moos. 46:24
4. Moos. 26:48,49
Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guni, Jeser ja Sallum. Heidän kantaäitinsä oli Bilha.

Manassen jälkeläiset

14Manassen pojat, jotka hänen aramealainen sivuvaimonsa synnytti, olivat Asriel ja Makir, josta tuli Gileadin isä. 15

7:15
4. Moos. 26:33,27:1
Makir otti vaimokseen Huppimin ja Suppimin sisaren, joka oli nimeltään Maaka. Hänen toinen poikansa oli Selofhad, jolle syntyi ainoastaan tyttäriä. 16Makirin vaimo Maaka synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Peres. Peresin veli oli nimeltään Seres, ja hänen poikansa olivat Ulam ja Rekem. 17Ulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin, Makirin pojan, Manassen pojanpojan, jälkeläisiä. 18Hänen sisarensa Moleket synnytti Ishodin, Abieserin ja Mahlan. 19Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

Efraimin jälkeläiset

20

7:20
4. Moos. 26:35
Efraimin poika oli Sutelah, tämän poika oli Bered, tämän Tahat, tämän Eleada, tämän Tahat, 21tämän Sabad ja tämän Sutelah. Efraimin poikia olivat myös Eser ja Elead, mutta Gatin miehet, maan alkuperäiset asukkaat, tappoivat heidät, kun he olivat lähteneet ryöstämään näiden karjaa. 22Heidän isänsä Efraim suri poikiaan pitkän aikaa, ja hänen sukulaisensa kävivät lohduttamassa häntä. 23Sitten hän yhtyi jälleen vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan, jolle Efraim antoi nimeksi Beria, koska poika syntyi hänen perhettään kohdanneen onnettomuuden jälkeen.7:23 Nimi Beria muistuttaa heprean sanaa bera’a, joka merkitsee ’onnettomuudessa’. 24Hänen tyttärensä oli Seera, joka rakensi alemman ja ylemmän Bet-Horonin sekä Ussen-Seeran. 25Berian poika oli Refah, tämän poika Resef, tämän Telah, tämän Tahan, 26
7:26
4. Moos. 1:10
tämän Laedan, tämän Ammihud, tämän Elisama, 27
7:27
Joos. 1:1
tämän Nun ja tämän Joosua.

28Heidän maitaan ja asuinpaikkojaan olivat Betel ja sen ympäristön kylät, idässä Naaran, lännessä Geser ja sen ympäristön kylät sekä lisäksi Sikem ja sen ympäristön kylät aina Aijaan ja sitä ympäröiviin kyliin saakka. 29

7:29
Joos. 17:11
Manassen heimon hallussa olivat Bet-Sean, Taanak, Megiddo ja Dor sekä niitä ympäröivät kylät.

Näissä paikoissa siis asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

Asserin jälkeläiset

30

7:30
1. Moos. 46:17
4. Moos. 26:44,46
Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar, Serah. 31
7:31
4. Moos. 26:45
Berian pojat olivat Heber ja Malkiel, josta tuli Birsaitin isä. 32Heberille syntyivät Jaflet, Semer ja Hotam sekä heidän sisarensa Sua. 33Jafletin pojat olivat Pasak, Bimhal ja Asvat. 34Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 35Hänen veljensä Hotamin pojat olivat Sofah, Jimna, Seles ja Amal. 36Sofahin pojat olivat Suah, Harnefer, Sual, Beri, Jimra, 37Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 38Jeterin pojat olivat Jefunne, Pispa ja Ara. 39Ullan pojat olivat Arah, Hanniel ja Risja. 40Nämä kaikki olivat Asserin jälkeläisiä. He olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita valiomiehiä, johtajia päälliköiden joukossa. Sotakelpoisia miehiä oli Asserin heimossa sukuluetteloiden mukaan 26 000.