Raamattu 1992 (KR92)
6

61

6:1
1. Moos. 46:11+
Leevin pojat olivat Gersom, Kehat ja Merari. 2Gersomin pojat olivat nimeltään Libni ja Simei. 3Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 4Merarin pojat olivat Mahli ja Musi.

Nämä ovat Leevin jälkeläisten suvut isiensä mukaan lueteltuina:

5Gersomin suku: hänen poikansa oli Libni, tämän poika oli Jahat, tämän Simma, 6tämän Joah, tämän Iddo, tämän Serah ja tämän Jeotrai.

7Kehatin suku: hänen poikansa oli Amminadab, tämän poika oli Korah, tämän Assir, 8tämän Elkana, tämän Ebjasaf, tämän Assir, 9tämän Tahat, tämän Uriel, tämän Ussia ja tämän Saul. 10Elkanan pojat olivat Amasai ja Mahat. 11Mahatin poika oli Elkana, tämän Sofai, tämän Nahat, 12

6:12
1. Sam. 1:1
tämän Eliab, tämän Jeroham, tämän Elkana ja tämän Samuel. 13
6:13
1. Sam. 8:2
Samuelin esikoinen oli Joel, ja hänen toinen poikansa oli Abia.

14Merarin suku: hänen poikansa oli Mahli, tämän poika oli Libni, tämän Simei, tämän Ussa, 15tämän Simea, tämän Haggia ja tämän Asaja.

16Osan leeviläisistä Daavid pani huolehtimaan laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen kun liitonarkku oli asetettu sinne. 17He palvelivat laulajina pyhäkköteltan, Jumalan asumuksen, edessä, kunnes Salomo rakensi Jerusalemiin Herran temppelin. Tehtävästään he huolehtivat saamiensa määräysten mukaisesti.

18Seuraavassa luetellaan temppelilaulajat ja heidän jälkeläisensä: Kehatin suvusta laulajana oli Heman, Joelin poika; hänen isoisänsä oli Samuel, 19tämän isä Elkana, tämän Jeroham, tämän Eliel, tämän Toah, 20tämän Suf, tämän Elkana, tämän Mahat, tämän Amasai, 21tämän Elkana, tämän Joel, tämän Asarja, tämän Sefanja, 22tämän Tahat, tämän Assir, tämän Ebjasaf, tämän Korah, 23tämän Jishar, tämän Kehat, tämän Leevi, Israelin poika. 24Hemanin oikealla puolella seisoi hänen kumppaninaan Asaf, Berekjan poika; hänen isoisänsä oli Simea, 25tämän isä Mikael, tämän Baaseja, tämän Malkia, 26tämän Etni, tämän Serah, tämän Adaja, 27tämän Etan, tämän Simma, tämän Simei, 28tämän Jahat, tämän Gersom ja tämän Leevi. 29Vasemmalla puolella seisoi heidän kumppaninaan Merarin jälkeläinen Etan, Kisin poika; hänen isoisänsä oli Abdi, tämän isä oli Malluk. 30Mallukin isä oli Hasabja, tämän Amasja, tämän Hilkia, 31tämän Amsi, tämän Bani, tämän Semer, 32tämän Mahli, tämän Musi, tämän Merari ja tämän Leevi. 33Toiset Leevin sukuun kuuluvat olivat saaneet tehtäväkseen palvella muulla tavoin pyhäkössä, Jumalan asumuksessa.

34

6:34
2. Moos. 30:7
3. Moos. 16:32,33
Vain Aaron ja hänen jälkeläisensä saivat polttaa uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, suorittaa palvelukset kaikkeinpyhimmässä ja sovittaa Israelin synnit. Heidän oli noudatettava tarkasti määräyksiä, jotka Mooses, Jumalan palvelija, oli heille antanut. 35Aaronin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Eleasar, tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua, 36tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 37tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 38tämän poika Sadok ja tämän poika Ahimaas.

Leeviläisten asuinpaikat

39

6:39–66
4. Moos. 35:1–8
Joos. 21:1–42
Nämä olivat leeviläisten asuinpaikat ja leirikylät, jotka sijaitsivat heille annetuilla alueilla:

Kehatin sukuun kuuluvat Aaronin jälkeläiset saivat arpaosakseen 40Juudan heimon maista Hebronin kaupungin ja sitä ympäröivät laidunmaat, 41mutta kaupungin peltomaat sekä seudun kylät annettiin Kalebille, Jefunnen pojalle. 42

6:42
2. Moos. 21:13+
Aaronin jälkeläisille annettiin asuttaviksi turvakaupungit Hebron, Libna, Jattir, Estemoa, 43Hilen, Debir, 44Asan sekä Bet-Semes, kaikki laidunmaineen. 45Benjaminin heimon maista annettiin Geba, Alemet ja Anatot, kaikki laidunmaineen. Aaronin jälkeläisillä oli sukujensa lukumäärän mukaisesti kaikkiaan kolmetoista kaupunkia. 46Muut Kehatin jälkeläiset saivat arpaosakseen Efraimin ja Danin heimojen sekä läntisten manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kymmenen kaupunkia.

47Gersomin jälkeläiset saivat Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen sekä Basanissa asuvien manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kolmetoista kaupunkia.

48Merarin jälkeläiset saivat Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kaksitoista kaupunkia.

49Israelilaiset antoivat siis leeviläisille seuraavat nimeltä mainitut kaupungit laidunmaineen. 50Ne arvottiin heille Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimoille kuuluneista maista.

51Muutamat Kehatin suvut saivat kaupunkeja Efraimin heimolta. 52Niille annettiin asuttaviksi turvakaupungit: Sikem Efraimin vuoristosta, Geser, 53Jokmeam, Bet-Horon, 54Aijalon ja Gat-Rimmon, kaikki laidunmaineen, 55sekä läntisten manasselaisten maista Aner ja Bileam, molemmat laidunmaineen. Nämä tulivat siis muutamien Kehatin sukujen osalle.

56Gersomin suvut saivat Basanissa asuvien manasselaisten maista Golanin laidunmaineen ja Astarotin laidunmaineen, 57Isaskarin heimolta Kedesin, Daberatin, 58Ramotin ja Anemin, kaikki laidunmaineen, 59Asserin heimolta Masalin, Abdonin, 60Hukokin ja Rehobin, kaikki laidunmaineen, 61sekä Naftalin heimolta Galilean Kedesin ja vielä Hammonin ja Kirjataimin, kaikki laidunmaineen.

62Merarin suvut saivat Sebulonin heimolta Rimmonin ja Taborin, molemmat laidunmaineen. 63Jordanin itäpuolelta Jerikon kohdalta ne saivat Ruubenin heimolta Beserin, joka oli autiomaassa, ja Jahsan, 64Kedemotin ja Mefaatin, kaikki laidunmaineen, 65sekä Gadin heimolta Gileadin Ramotin ja Mahanaimin, 66Hesbonin ja Jaeserin, kaikki laidunmaineen.