Raamattu 1992 (KR92)
5

Jordanin itäpuolella asuvat Israelin heimot

51

5:1
1. Moos. 35:22,49:4
Seuraavassa ovat Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset. Ruuben oli Israelin esikoinen, mutta koska hän häpäisi isänsä vuoteen, ei häntä enää mainittu esikoiseksi, vaan johtoasema annettiin Israelin pojan Joosefin jälkeläisille. 2
5:2
1. Moos. 49:8–12
4. Moos. 10:14
Tuom. 1:1,2
Juudasta kuitenkin tuli veljeksistä mahtavin, ja hänen jälkeläisistään nousi hallitsija, vaikka esikoisoikeus kuului Joosefille.

3

5:3
1. Moos. 46:9
2. Moos. 6:14
4. Moos. 26:5,6
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi.

4Joelin poika oli Semaja, tämän poika Gog, tämän Simei, 5tämän Miika, tämän Reaja, tämän Baal 6

5:6
2. Kun. 15:29
ja tämän Beera, jonka Assyrian kuningas Tiglatpileser vei pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli silloin Ruubenin heimon päämies. 7Sukuluetteloissa olivat sukuineen mainittuina hänen veljensä Jeiel, joka oli päällikkö, Sakarja 8
5:8
4. Moos. 32:38
sekä Bela, jonka isä oli Asas, Joelin pojan Seman poika.

Ruubenin jälkeläisiä asui Aroerin seuduilla Neboon ja Baal-Meoniin saakka. 9Idässä heitä asui sen autiomaan laidoille asti, joka alkaa Eufratvirrasta, sillä heillä oli Gileadissa runsaasti karjaa. 10Saulin päivinä he ryhtyivät sotaan hagarilaisia vastaan, kukistivat hagarilaiset ja asettuivat heidän asuinsijoilleen kaikkialle Gileadin itäosiin.

11

5:11–16
Joos. 13:24–27
Ruubenin heimon naapureina Basanin alueella Salkaan saakka asui Gadin jälkeläisiä. 12Heidän päämiehensä oli Joel, ja häntä seurasivat arvossa Safam, Jaenai ja Safat. 13Heidän heimolaisensa jakaantuivat Mikaelin, Mesullamin, Seban, Jorain, Jaekanin, Sian ja Eberin sukuhaaroihin. 14Nämä seitsemän kantaisää olivat Abihailin, Hurin pojan, jälkeläisiä; Abihailin isoisä oli Jaroah, tämän isä oli Gilead, tämän Mikael, tämän Jesisai, tämän Jahdo ja tämän Bus. 15Ahi, Abdielin poika, Gunin pojanpoika, oli koko suvun päämies. 16Gadin jälkeläiset asuivat Gileadissa ja Basanissa sekä siihen kuuluvissa kylissä ja Saaronin kaikilla laidunalueilla niin pitkälle kuin laidunta riitti. 17Kaikkien nimet merkittiin sukuluetteloihin Juudan kuninkaan Jotamin ja Israelin kuninkaan Jerobeamin aikana.

18Ruubenin ja Gadin heimoilla ja itäisillä manasselaisilla oli sotaväkeä 44 760 miestä, kaikki urheita sotureita, joilla oli aseistuksena kilpi, miekka ja jousi. 19

5:19
1. Moos. 25:15
1. Aik. 1:31
Kun he ryhtyivät sotaan hagarilaisia sekä Jeturia, Nafisia ja Nodabia vastaan, 20Jumala auttoi heitä, niin että he saattoivat kukistaa hagarilaiset ja heidän kaikki liittolaisensa. Sodassa he anoivat apua Jumalalta, ja koska he luottivat häneen, hän kuuli heidän rukouksensa. 21He saivat saaliikseen vihollistensa karjalaumoista 50 000 kamelia, 250 000 vuohta ja lammasta sekä 2000 aasia ja lisäksi ihmisiä 100 000. 22
5:22
2. Kun. 17:6
Kaatuneita oli paljon, sillä se sota oli Jumalan sota. Voittajat asuivat valloittamillaan alueilla pakkosiirtolaisuuden aikaan saakka.

23Itäisiä manasselaisia asui Basanin alueella Baal-Hermoniin, Seniriin ja Hermoninvuoreen saakka. Heitä oli paljon, 24ja heidän sukujensa päämiehet olivat Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja ja Jahdiel. He kaikki olivat kuuluisia sotureita ja sukujensa päämiehiä.

25

5:25
2. Moos. 34:15,16
Nämä miehet hylkäsivät kuitenkin isiensä Jumalan, luopuivat hänestä ja alkoivat palvoa samoja jumalia kuin ne kansat, jotka Jumala oli hävittänyt maasta heidän tieltään. 26
5:26
2. Kun. 15:19,29
Siksi Israelin Jumala herätti Assyrian kuninkaan Pulin eli Tiglatpileserin mielessä ajatuksen lähteä sotaretkelle. Tiglatpileser vei Ruubenin ja Gadin heimot sekä itäiset manasselaiset pakkosiirtolaisuuteen Halahiin ja Haburin varsille, Haraan ja Gosaniin, missä nämä heimot ovat vielä tänäkin päivänä.

Leevin jälkeläiset

27

5:27
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 3:17,26:57
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 28Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 29
5:29
2. Moos. 2:1–10,4:14
4. Moos. 3:2
Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam, ja Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 30Eleasarille syntyi Pinehas ja Pinehasille Abisua, 31Abisualle Bukki ja Bukkille Ussi, 32Ussille Serahja ja Serahjalle Merajot, 33Merajotille Amarja ja Amarjalle Ahitub, 34
5:34
2. Sam. 8:17,15:27
Ahitubille Sadok ja Sadokille Ahimaas, 35Ahimaasille Asarja ja Asarjalle Johanan. 36Johananille syntyi Asarja, joka toimi pappina Salomon Jerusalemiin rakentamassa temppelissä. 37Asarjalle syntyi Amarja ja Amarjalle Ahitub, 38Ahitubille Sadok ja Sadokille Sallum, 39
5:39
2. Kun. 22:4
Sallumille Hilkia ja Hilkialle Asarja, 40Asarjalle Seraja ja Serajalle Josadak. 41
5:41
2. Kun. 25:18
Kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin asukkaat pakkosiirtolaisuuteen, myös Josadak joutui lähtemään heidän mukaansa.