Raamattu 1992 (KR92)
4

Jatkoa Juudan jälkeläisten luetteloon

41

4:1
1. Moos. 38:29,30,46:12
1. Aik. 2:4
Juudan jälkeläisiä olivat Peres, Hesron, Karmi, Hur ja Sobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52,53
Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Heistä polveutuvat sorealaisten suvut. 3Etamilaisten kantaisät olivat Jisreel, Jisma ja Jidbas – heidän sisarensa oli nimeltään Haslelponi – 4
4:4
1. Aik. 2:19
sekä Penuel, Gedorin isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Efratin esikoisen Hurin, betlehemiläisten esi-isän, jälkeläisiä.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ashurilla, tekoalaisten kantaisällä, oli kaksi vaimoa, Helea ja Naara. 6Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Ahastarin. Nämä olivat Naaran pojat. 7Helean pojat olivat Seret, Sohar, Etnan ja Kos. 8Kosille syntyivät Anub ja Sobeba, ja myös Harumin pojan Aharhelin suvut polveutuvat hänestä.

9Jaebes tuli veljeään mahtavammaksi. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaebes sanoen: »Vaivalla minä hänet synnytin.»4:9 Nimi Jaebes muistuttaa heprean sanaa oseb ’vaiva’. 10Jaebes rukoili Israelin Jumalaa: »Kunpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista.» Ja Herra täytti hänen pyyntönsä.

11Kelubille, Suhan veljelle, syntyi Mehir, josta tuli Estonin isä. 12Estonille syntyivät Bet-Rafa, Paseah ja Tehinna, josta tuli Ir-Nahasin isä. Nämä olivat rekalaisia.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Kenasin pojat olivat Otniel ja Seraja, ja Otnielin pojat olivat Hatat ja Meonotai. 14
4:14
Neh. 11:35
Meonotaille syntyi Ofra, ja Serajalle syntyi Joab. Hänen jälkeläisiään olivat Ge-Harasimin asukkaat, jotka olivat seppiä.4:14 Nimi Ge-Harasim merkitsee ’seppälaakso’. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Jefunnen pojan Kalebin pojat olivat Ir, Ela ja Naam. Elan poika oli Kenas.

16Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tirja ja Asarel. 17Esran pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Jeterille syntyivät Mirjam, Sammai ja Jisbah, josta tuli Estemoan isä. 18Meredin vaimo, joka oli Juudan heimoa, synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä. Hänellä oli poikia myös faraon tyttären Bitjan kanssa, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

19Hodia otti vaimokseen Nahamin sisaren, ja hänen poikansa olivat garmilainen Delia, Keilan kantaisä, ja Estemoa, joka asui Maakassa. 20Simonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisein jälkeläisiä olivat Sohet ja hänen poikansa.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Juudan pojan Selan jälkeläisiä olivat Er, joka oli Lekan kantaisä, Laeda, joka oli Maresan kantaisä, sekä ne suvut, jotka valmistivat hienopellavaa Bet-Asbeassa. 22Hänen jälkeläisiään olivat myös Jokim ja Koseban asukkaat sekä Joas ja Saraf, jotka pitivät hallussaan Moabia mutta palasivat sitten Betlehemiin – tämä tapahtui kauan sitten. 23He olivat savenvalajia. He asuivat Netaimissa ja Gederassa ja työskentelivät kuninkaan palveluksessa.

Simeonin jälkeläiset

24

4:24
1. Moos. 46:10
2. Moos. 6:15
4. Moos. 26:12,13
Simeonin pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul. 25Saulin poika oli Sallum, tämän poika oli Mibsam ja tämän Misma. 26Misman jälkeläisiä olivat Hamuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Simei. 27Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään oli vain muutama poika. Siksi heidän sukunsa ei kohonnut luvultaan Juudan veroiseksi. 28
4:28–33
Joos. 19:1–9
Heitä asui Beersebassa, Moladassa, Hasar-Sualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Toladissa, 30Betuelissa, Hormassa, Siklagissa, 31Bet-Markabotissa, Hasar-Susimissa, Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkejaan kuningas Daavidin aikaan saakka. 32Heidän asuinpaikkojaan olivat myös Etam, Ajin, Rimmon, Token ja Asan, nämä viisi kaupunkia, 33sekä niiden ympärillä olevat kylät Baaliin saakka. Tässä olivat heidän sukuluettelonsa ja asuinpaikkansa.

34Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjan poika, 35Joel, Jehu – hänen isänsä oli Josibja, tämän isä Seraja, tämän Asiel; 36edelleen Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Sisa – hänen isänsä oli Sifei, tämän isä Allon, tämän Jedaja, tämän Simri, tämän Semaja. 38Nämä nimeltä luetellut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän sukunsa lisääntyivät suuresti. 39Siksi he lähtivät laakson itäpuolelle kohti Gedoria etsimään laidunmaita lampailleen ja vuohilleen. 40Sieltä he löysivät reheviä ja hyviä laitumia. Maata oli runsaasti, ja siellä vallitsi täysi rauha. Alkuperäiset asukkaat olivat Haamin jälkeläisiä. 41Nämä nimeltä mainitut simeonilaiset tulivat sinne Juudan kuninkaan Hiskian aikana ja hävittivät Haamin heimot ja niiden asuinpaikat kaikkialla, missä niitä tapasivat. Siellä oli laidunta heidän lampailleen ja vuohilleen, ja siksi he jäivät sinne. Vielä tänäkin päivänä he asuvat siellä.

42Toisia Simeonin heimoon kuuluvia siirtyi Seirin vuoristoon. Heitä oli viisisataa miestä, ja heitä johtivat Jisein pojat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel. 43

4:43
5. Moos. 25:19
1. Sam. 15:3
He tuhosivat jäljellä olevat amalekilaiset ja ovat siitä pitäen asuneet siellä, tähän päivään saakka.

5

Jordanin itäpuolella asuvat Israelin heimot

51

5:1
1. Moos. 35:22,49:4
Seuraavassa ovat Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset. Ruuben oli Israelin esikoinen, mutta koska hän häpäisi isänsä vuoteen, ei häntä enää mainittu esikoiseksi, vaan johtoasema annettiin Israelin pojan Joosefin jälkeläisille. 2
5:2
1. Moos. 49:8–12
4. Moos. 10:14
Tuom. 1:1,2
Juudasta kuitenkin tuli veljeksistä mahtavin, ja hänen jälkeläisistään nousi hallitsija, vaikka esikoisoikeus kuului Joosefille.

3

5:3
1. Moos. 46:9
2. Moos. 6:14
4. Moos. 26:5,6
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi.

4Joelin poika oli Semaja, tämän poika Gog, tämän Simei, 5tämän Miika, tämän Reaja, tämän Baal 6

5:6
2. Kun. 15:29
ja tämän Beera, jonka Assyrian kuningas Tiglatpileser vei pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli silloin Ruubenin heimon päämies. 7Sukuluetteloissa olivat sukuineen mainittuina hänen veljensä Jeiel, joka oli päällikkö, Sakarja 8
5:8
4. Moos. 32:38
sekä Bela, jonka isä oli Asas, Joelin pojan Seman poika.

Ruubenin jälkeläisiä asui Aroerin seuduilla Neboon ja Baal-Meoniin saakka. 9Idässä heitä asui sen autiomaan laidoille asti, joka alkaa Eufratvirrasta, sillä heillä oli Gileadissa runsaasti karjaa. 10Saulin päivinä he ryhtyivät sotaan hagarilaisia vastaan, kukistivat hagarilaiset ja asettuivat heidän asuinsijoilleen kaikkialle Gileadin itäosiin.

11

5:11–16
Joos. 13:24–27
Ruubenin heimon naapureina Basanin alueella Salkaan saakka asui Gadin jälkeläisiä. 12Heidän päämiehensä oli Joel, ja häntä seurasivat arvossa Safam, Jaenai ja Safat. 13Heidän heimolaisensa jakaantuivat Mikaelin, Mesullamin, Seban, Jorain, Jaekanin, Sian ja Eberin sukuhaaroihin. 14Nämä seitsemän kantaisää olivat Abihailin, Hurin pojan, jälkeläisiä; Abihailin isoisä oli Jaroah, tämän isä oli Gilead, tämän Mikael, tämän Jesisai, tämän Jahdo ja tämän Bus. 15Ahi, Abdielin poika, Gunin pojanpoika, oli koko suvun päämies. 16Gadin jälkeläiset asuivat Gileadissa ja Basanissa sekä siihen kuuluvissa kylissä ja Saaronin kaikilla laidunalueilla niin pitkälle kuin laidunta riitti. 17Kaikkien nimet merkittiin sukuluetteloihin Juudan kuninkaan Jotamin ja Israelin kuninkaan Jerobeamin aikana.

18Ruubenin ja Gadin heimoilla ja itäisillä manasselaisilla oli sotaväkeä 44 760 miestä, kaikki urheita sotureita, joilla oli aseistuksena kilpi, miekka ja jousi. 19

5:19
1. Moos. 25:15
1. Aik. 1:31
Kun he ryhtyivät sotaan hagarilaisia sekä Jeturia, Nafisia ja Nodabia vastaan, 20Jumala auttoi heitä, niin että he saattoivat kukistaa hagarilaiset ja heidän kaikki liittolaisensa. Sodassa he anoivat apua Jumalalta, ja koska he luottivat häneen, hän kuuli heidän rukouksensa. 21He saivat saaliikseen vihollistensa karjalaumoista 50 000 kamelia, 250 000 vuohta ja lammasta sekä 2000 aasia ja lisäksi ihmisiä 100 000. 22
5:22
2. Kun. 17:6
Kaatuneita oli paljon, sillä se sota oli Jumalan sota. Voittajat asuivat valloittamillaan alueilla pakkosiirtolaisuuden aikaan saakka.

23Itäisiä manasselaisia asui Basanin alueella Baal-Hermoniin, Seniriin ja Hermoninvuoreen saakka. Heitä oli paljon, 24ja heidän sukujensa päämiehet olivat Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja ja Jahdiel. He kaikki olivat kuuluisia sotureita ja sukujensa päämiehiä.

25

5:25
2. Moos. 34:15,16
Nämä miehet hylkäsivät kuitenkin isiensä Jumalan, luopuivat hänestä ja alkoivat palvoa samoja jumalia kuin ne kansat, jotka Jumala oli hävittänyt maasta heidän tieltään. 26
5:26
2. Kun. 15:19,29
Siksi Israelin Jumala herätti Assyrian kuninkaan Pulin eli Tiglatpileserin mielessä ajatuksen lähteä sotaretkelle. Tiglatpileser vei Ruubenin ja Gadin heimot sekä itäiset manasselaiset pakkosiirtolaisuuteen Halahiin ja Haburin varsille, Haraan ja Gosaniin, missä nämä heimot ovat vielä tänäkin päivänä.

Leevin jälkeläiset

27

5:27
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 3:17,26:57
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 28Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 29
5:29
2. Moos. 2:1–10,4:14
4. Moos. 3:2
Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam, ja Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 30Eleasarille syntyi Pinehas ja Pinehasille Abisua, 31Abisualle Bukki ja Bukkille Ussi, 32Ussille Serahja ja Serahjalle Merajot, 33Merajotille Amarja ja Amarjalle Ahitub, 34
5:34
2. Sam. 8:17,15:27
Ahitubille Sadok ja Sadokille Ahimaas, 35Ahimaasille Asarja ja Asarjalle Johanan. 36Johananille syntyi Asarja, joka toimi pappina Salomon Jerusalemiin rakentamassa temppelissä. 37Asarjalle syntyi Amarja ja Amarjalle Ahitub, 38Ahitubille Sadok ja Sadokille Sallum, 39
5:39
2. Kun. 22:4
Sallumille Hilkia ja Hilkialle Asarja, 40Asarjalle Seraja ja Serajalle Josadak. 41
5:41
2. Kun. 25:18
Kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin asukkaat pakkosiirtolaisuuteen, myös Josadak joutui lähtemään heidän mukaansa.

6

61

6:1
1. Moos. 46:11+
Leevin pojat olivat Gersom, Kehat ja Merari. 2Gersomin pojat olivat nimeltään Libni ja Simei. 3Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 4Merarin pojat olivat Mahli ja Musi.

Nämä ovat Leevin jälkeläisten suvut isiensä mukaan lueteltuina:

5Gersomin suku: hänen poikansa oli Libni, tämän poika oli Jahat, tämän Simma, 6tämän Joah, tämän Iddo, tämän Serah ja tämän Jeotrai.

7Kehatin suku: hänen poikansa oli Amminadab, tämän poika oli Korah, tämän Assir, 8tämän Elkana, tämän Ebjasaf, tämän Assir, 9tämän Tahat, tämän Uriel, tämän Ussia ja tämän Saul. 10Elkanan pojat olivat Amasai ja Mahat. 11Mahatin poika oli Elkana, tämän Sofai, tämän Nahat, 12

6:12
1. Sam. 1:1
tämän Eliab, tämän Jeroham, tämän Elkana ja tämän Samuel. 13
6:13
1. Sam. 8:2
Samuelin esikoinen oli Joel, ja hänen toinen poikansa oli Abia.

14Merarin suku: hänen poikansa oli Mahli, tämän poika oli Libni, tämän Simei, tämän Ussa, 15tämän Simea, tämän Haggia ja tämän Asaja.

16Osan leeviläisistä Daavid pani huolehtimaan laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen kun liitonarkku oli asetettu sinne. 17He palvelivat laulajina pyhäkköteltan, Jumalan asumuksen, edessä, kunnes Salomo rakensi Jerusalemiin Herran temppelin. Tehtävästään he huolehtivat saamiensa määräysten mukaisesti.

18Seuraavassa luetellaan temppelilaulajat ja heidän jälkeläisensä: Kehatin suvusta laulajana oli Heman, Joelin poika; hänen isoisänsä oli Samuel, 19tämän isä Elkana, tämän Jeroham, tämän Eliel, tämän Toah, 20tämän Suf, tämän Elkana, tämän Mahat, tämän Amasai, 21tämän Elkana, tämän Joel, tämän Asarja, tämän Sefanja, 22tämän Tahat, tämän Assir, tämän Ebjasaf, tämän Korah, 23tämän Jishar, tämän Kehat, tämän Leevi, Israelin poika. 24Hemanin oikealla puolella seisoi hänen kumppaninaan Asaf, Berekjan poika; hänen isoisänsä oli Simea, 25tämän isä Mikael, tämän Baaseja, tämän Malkia, 26tämän Etni, tämän Serah, tämän Adaja, 27tämän Etan, tämän Simma, tämän Simei, 28tämän Jahat, tämän Gersom ja tämän Leevi. 29Vasemmalla puolella seisoi heidän kumppaninaan Merarin jälkeläinen Etan, Kisin poika; hänen isoisänsä oli Abdi, tämän isä oli Malluk. 30Mallukin isä oli Hasabja, tämän Amasja, tämän Hilkia, 31tämän Amsi, tämän Bani, tämän Semer, 32tämän Mahli, tämän Musi, tämän Merari ja tämän Leevi. 33Toiset Leevin sukuun kuuluvat olivat saaneet tehtäväkseen palvella muulla tavoin pyhäkössä, Jumalan asumuksessa.

34

6:34
2. Moos. 30:7
3. Moos. 16:32,33
Vain Aaron ja hänen jälkeläisensä saivat polttaa uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, suorittaa palvelukset kaikkeinpyhimmässä ja sovittaa Israelin synnit. Heidän oli noudatettava tarkasti määräyksiä, jotka Mooses, Jumalan palvelija, oli heille antanut. 35Aaronin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Eleasar, tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua, 36tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 37tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 38tämän poika Sadok ja tämän poika Ahimaas.

Leeviläisten asuinpaikat

39

6:39–66
4. Moos. 35:1–8
Joos. 21:1–42
Nämä olivat leeviläisten asuinpaikat ja leirikylät, jotka sijaitsivat heille annetuilla alueilla:

Kehatin sukuun kuuluvat Aaronin jälkeläiset saivat arpaosakseen 40Juudan heimon maista Hebronin kaupungin ja sitä ympäröivät laidunmaat, 41mutta kaupungin peltomaat sekä seudun kylät annettiin Kalebille, Jefunnen pojalle. 42

6:42
2. Moos. 21:13+
Aaronin jälkeläisille annettiin asuttaviksi turvakaupungit Hebron, Libna, Jattir, Estemoa, 43Hilen, Debir, 44Asan sekä Bet-Semes, kaikki laidunmaineen. 45Benjaminin heimon maista annettiin Geba, Alemet ja Anatot, kaikki laidunmaineen. Aaronin jälkeläisillä oli sukujensa lukumäärän mukaisesti kaikkiaan kolmetoista kaupunkia. 46Muut Kehatin jälkeläiset saivat arpaosakseen Efraimin ja Danin heimojen sekä läntisten manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kymmenen kaupunkia.

47Gersomin jälkeläiset saivat Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen sekä Basanissa asuvien manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kolmetoista kaupunkia.

48Merarin jälkeläiset saivat Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kaksitoista kaupunkia.

49Israelilaiset antoivat siis leeviläisille seuraavat nimeltä mainitut kaupungit laidunmaineen. 50Ne arvottiin heille Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimoille kuuluneista maista.

51Muutamat Kehatin suvut saivat kaupunkeja Efraimin heimolta. 52Niille annettiin asuttaviksi turvakaupungit: Sikem Efraimin vuoristosta, Geser, 53Jokmeam, Bet-Horon, 54Aijalon ja Gat-Rimmon, kaikki laidunmaineen, 55sekä läntisten manasselaisten maista Aner ja Bileam, molemmat laidunmaineen. Nämä tulivat siis muutamien Kehatin sukujen osalle.

56Gersomin suvut saivat Basanissa asuvien manasselaisten maista Golanin laidunmaineen ja Astarotin laidunmaineen, 57Isaskarin heimolta Kedesin, Daberatin, 58Ramotin ja Anemin, kaikki laidunmaineen, 59Asserin heimolta Masalin, Abdonin, 60Hukokin ja Rehobin, kaikki laidunmaineen, 61sekä Naftalin heimolta Galilean Kedesin ja vielä Hammonin ja Kirjataimin, kaikki laidunmaineen.

62Merarin suvut saivat Sebulonin heimolta Rimmonin ja Taborin, molemmat laidunmaineen. 63Jordanin itäpuolelta Jerikon kohdalta ne saivat Ruubenin heimolta Beserin, joka oli autiomaassa, ja Jahsan, 64Kedemotin ja Mefaatin, kaikki laidunmaineen, 65sekä Gadin heimolta Gileadin Ramotin ja Mahanaimin, 66Hesbonin ja Jaeserin, kaikki laidunmaineen.