Raamattu 1992 (KR92)
2

Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

21

2:1,2
1. Moos. 29:31—30:24,35:16–18,22b–26
Israelin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:1–7
Juudan pojat olivat Er, Onan ja Sela. Kanaanilaisen Suan tytär synnytti hänelle nämä kolme poikaa. Mutta Er, Juudan esikoinen, oli Herran silmissä kelvoton, ja Herra antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27–30
Tamar, Juudan miniä, synnytti Juudalle Peresin ja Serahin, ja näin Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa. 5
2:5
1. Moos. 46:12
Ruut 4:18
Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 6
2:6
1. Kun. 5:11
Serahilla oli viisi poikaa: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. 7
2:7
Joos. 7:1
Karmin poika oli Akar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen,2:7 Joosuan kirjan 7. luvussa nimi esiintyy muodossa Akan. Heprean sana akar merkitsee ’syöstä onnettomuuteen’. koska anasti sellaista, mikä oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. 8Etanin poika oli Asarja.

9

2:9–15
Ruut 4:19–22
Hesronin pojat olivat Jerahmeel, Ram ja Kelubai. 10Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson, josta tuli Juudan heimon päämies. 11Hänelle syntyi Salma ja Salmalle Boas. 12Boasille syntyi Obed ja Obedille Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6–11
Iisaille syntyi esikoisena Eliab; hänen toinen poikansa oli Abinadab, kolmas Simea, 14neljäs Netanel, viides Raddai, 15kuudes Osem ja seitsemäs Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18,16:10
Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asael, 17
2:17
2. Sam. 17:25
ja Abigail synnytti Amasan, jonka isä oli ismaelilainen Jeter.

18Kalebille, Hesronin pojalle, ja hänen vaimolleen Asuballe syntyivät Jeriot sekä Jeser, Sobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin, ja tämä synnytti hänelle Hurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2,35:30
Hurin poika oli Uri ja Urin poika Besalel. 21Sitten Hesron meni Makirin tyttären luo – Makir oli Gileadin isä – ja otti hänet vaimokseen ollessaan kuusikymmenvuotias, ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
4. Moos. 32:41
5. Moos. 3:14
Tuom. 10:4
Segubille syntyi Jair. Jair piti hallussaan kahtakymmentäkolmea kaupunkia Gileadissa, 23mutta Gesur ja Aram valloittivat Gileadista Jairin leirikylät ja Kenatin sekä sitä ympäröivät paikkakunnat, yhteensä kuusikymmentä kylää. Kaikissa näissä kylissä asui Makirin, Gileadin isän, jälkeläisiä. 24Hesronin kuoltua Kaleb nai Efratin, isänsä Hesronin lesken, ja tämä synnytti hänelle Ashurin, josta tuli Tekoan isä.

25Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat Ram, esikoinen, sitten Buna, Oren ja Osem; heidät kaikki synnytti Ahia. 26Jerahmeelilla oli myös toinen vaimo, Atara, joka oli Onamin äiti. 27Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. 28Onamin pojat olivat Sammai ja Jada, ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29Abisurin vaimo oli nimeltään Abihail. Hän synnytti Ahbanin ja Molidin. 30Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsettomana, 31Appaimin poika oli Jisei. Jisein poika oli Sesan, ja Sesanin poika oli Ahlai. 32Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Jeter kuoli lapsettomana, 33Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä kaikki olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.

34Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, 35ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain. 36Attaille syntyi Natan ja Natanille Sabad, 37Sabadille Eflal ja Eflalille Obed, 38Obedille Jehu ja Jehulle Asarja, 39Asarjalle Heles ja Helesille Eleasa, 40Eleasalle Sismai ja Sismaille Sallum, 41Sallumille Jekamja ja Jekamjalle Elisama.

42Jerahmeelin veljen Kalebin pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, Sifin isä, sekä Maresa, Hebronin isä. 43Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Semalle syntyi Raham, josta tuli Jorkoamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Sammain poika oli Maon, ja Maonista tuli Bet-Surin isä. 46Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin, Mosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. 47Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa ja Saaf. 48Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, josta tuli Madmannan isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean isä. Kalebilla oli myös tytär, jonka nimi oli Aksa. 50Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä.

Hurin, Efratin esikoisen, pojat olivat Sobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Betlehemin isä, ja Haref, Bet-Gaderin isä. 52Kirjat-Jearimin isän Sobalin jälkeläisiä olivat myös Reaja ja puolet Manahatin asukkaista. 53Kirjat-Jearimin jälkeläisten sukuja olivat Jeterin, Putin, Suman ja Misran suvut. Näistä polveutuivat sorealaiset ja estaolilaiset. 54Salman jälkeläisiä olivat Betlehem, netofalaiset, Atrot-Bet-Joab sekä puolet Manahatin asukkaista, nimittäin sorealaiset. 55

2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:18,19
Jaebesiin asettuneet seferiläisten suvut olivat tirealaiset, simealaiset ja sukalaiset. He olivat keniläisiä, jotka polveutuivat Hammatista, Rekabin suvun kantaisästä.

3

Daavidin jälkeläiset

31

3:1–4
2. Sam. 3:2–5
Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail, 2kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit, 3viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla. 4
3:4
2. Sam. 5:4,5
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

5

3:5–8
2. Sam. 5:14–16
3:5
2. Sam. 12:24
1. Aik. 22:9
Matt. 1:6
Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo – näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba – 6sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet. 9
3:9
2. Sam. 13:1
Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

10

3:10
1. Kun. 11:43,14:31,15:8,24
Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, 11
3:11
1. Kun. 22:51
2. Kun. 8:24,11:2
tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, 12
3:12
2. Kun. 12:22,14:21,15:7
tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, 13
3:13
2. Kun. 15:38,16:20,20:21
tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän Amon ja tämän Josia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34,24:17
Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. 16
3:16
2. Kun. 24:6
Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

17Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit. 20Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. 21Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja. 22Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat. 23Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. 24Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.

4

Jatkoa Juudan jälkeläisten luetteloon

41

4:1
1. Moos. 38:29,30,46:12
1. Aik. 2:4
Juudan jälkeläisiä olivat Peres, Hesron, Karmi, Hur ja Sobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52,53
Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Heistä polveutuvat sorealaisten suvut. 3Etamilaisten kantaisät olivat Jisreel, Jisma ja Jidbas – heidän sisarensa oli nimeltään Haslelponi – 4
4:4
1. Aik. 2:19
sekä Penuel, Gedorin isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Efratin esikoisen Hurin, betlehemiläisten esi-isän, jälkeläisiä.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ashurilla, tekoalaisten kantaisällä, oli kaksi vaimoa, Helea ja Naara. 6Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Ahastarin. Nämä olivat Naaran pojat. 7Helean pojat olivat Seret, Sohar, Etnan ja Kos. 8Kosille syntyivät Anub ja Sobeba, ja myös Harumin pojan Aharhelin suvut polveutuvat hänestä.

9Jaebes tuli veljeään mahtavammaksi. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaebes sanoen: »Vaivalla minä hänet synnytin.»4:9 Nimi Jaebes muistuttaa heprean sanaa oseb ’vaiva’. 10Jaebes rukoili Israelin Jumalaa: »Kunpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista.» Ja Herra täytti hänen pyyntönsä.

11Kelubille, Suhan veljelle, syntyi Mehir, josta tuli Estonin isä. 12Estonille syntyivät Bet-Rafa, Paseah ja Tehinna, josta tuli Ir-Nahasin isä. Nämä olivat rekalaisia.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Kenasin pojat olivat Otniel ja Seraja, ja Otnielin pojat olivat Hatat ja Meonotai. 14
4:14
Neh. 11:35
Meonotaille syntyi Ofra, ja Serajalle syntyi Joab. Hänen jälkeläisiään olivat Ge-Harasimin asukkaat, jotka olivat seppiä.4:14 Nimi Ge-Harasim merkitsee ’seppälaakso’. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Jefunnen pojan Kalebin pojat olivat Ir, Ela ja Naam. Elan poika oli Kenas.

16Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tirja ja Asarel. 17Esran pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Jeterille syntyivät Mirjam, Sammai ja Jisbah, josta tuli Estemoan isä. 18Meredin vaimo, joka oli Juudan heimoa, synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä. Hänellä oli poikia myös faraon tyttären Bitjan kanssa, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

19Hodia otti vaimokseen Nahamin sisaren, ja hänen poikansa olivat garmilainen Delia, Keilan kantaisä, ja Estemoa, joka asui Maakassa. 20Simonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisein jälkeläisiä olivat Sohet ja hänen poikansa.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Juudan pojan Selan jälkeläisiä olivat Er, joka oli Lekan kantaisä, Laeda, joka oli Maresan kantaisä, sekä ne suvut, jotka valmistivat hienopellavaa Bet-Asbeassa. 22Hänen jälkeläisiään olivat myös Jokim ja Koseban asukkaat sekä Joas ja Saraf, jotka pitivät hallussaan Moabia mutta palasivat sitten Betlehemiin – tämä tapahtui kauan sitten. 23He olivat savenvalajia. He asuivat Netaimissa ja Gederassa ja työskentelivät kuninkaan palveluksessa.

Simeonin jälkeläiset

24

4:24
1. Moos. 46:10
2. Moos. 6:15
4. Moos. 26:12,13
Simeonin pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul. 25Saulin poika oli Sallum, tämän poika oli Mibsam ja tämän Misma. 26Misman jälkeläisiä olivat Hamuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Simei. 27Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään oli vain muutama poika. Siksi heidän sukunsa ei kohonnut luvultaan Juudan veroiseksi. 28
4:28–33
Joos. 19:1–9
Heitä asui Beersebassa, Moladassa, Hasar-Sualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Toladissa, 30Betuelissa, Hormassa, Siklagissa, 31Bet-Markabotissa, Hasar-Susimissa, Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkejaan kuningas Daavidin aikaan saakka. 32Heidän asuinpaikkojaan olivat myös Etam, Ajin, Rimmon, Token ja Asan, nämä viisi kaupunkia, 33sekä niiden ympärillä olevat kylät Baaliin saakka. Tässä olivat heidän sukuluettelonsa ja asuinpaikkansa.

34Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjan poika, 35Joel, Jehu – hänen isänsä oli Josibja, tämän isä Seraja, tämän Asiel; 36edelleen Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Sisa – hänen isänsä oli Sifei, tämän isä Allon, tämän Jedaja, tämän Simri, tämän Semaja. 38Nämä nimeltä luetellut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän sukunsa lisääntyivät suuresti. 39Siksi he lähtivät laakson itäpuolelle kohti Gedoria etsimään laidunmaita lampailleen ja vuohilleen. 40Sieltä he löysivät reheviä ja hyviä laitumia. Maata oli runsaasti, ja siellä vallitsi täysi rauha. Alkuperäiset asukkaat olivat Haamin jälkeläisiä. 41Nämä nimeltä mainitut simeonilaiset tulivat sinne Juudan kuninkaan Hiskian aikana ja hävittivät Haamin heimot ja niiden asuinpaikat kaikkialla, missä niitä tapasivat. Siellä oli laidunta heidän lampailleen ja vuohilleen, ja siksi he jäivät sinne. Vielä tänäkin päivänä he asuvat siellä.

42Toisia Simeonin heimoon kuuluvia siirtyi Seirin vuoristoon. Heitä oli viisisataa miestä, ja heitä johtivat Jisein pojat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel. 43

4:43
5. Moos. 25:19
1. Sam. 15:3
He tuhosivat jäljellä olevat amalekilaiset ja ovat siitä pitäen asuneet siellä, tähän päivään saakka.