Raamattu 1992 (KR92)
3

Daavidin jälkeläiset

31

3:1–4
2. Sam. 3:2–5
Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail, 2kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit, 3viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla. 4
3:4
2. Sam. 5:4,5
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

5

3:5–8
2. Sam. 5:14–16
3:5
2. Sam. 12:24
1. Aik. 22:9
Matt. 1:6
Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo – näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba – 6sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet. 9
3:9
2. Sam. 13:1
Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

10

3:10
1. Kun. 11:43,14:31,15:8,24
Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, 11
3:11
1. Kun. 22:51
2. Kun. 8:24,11:2
tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, 12
3:12
2. Kun. 12:22,14:21,15:7
tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, 13
3:13
2. Kun. 15:38,16:20,20:21
tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän Amon ja tämän Josia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34,24:17
Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. 16
3:16
2. Kun. 24:6
Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

17Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit. 20Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. 21Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja. 22Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat. 23Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. 24Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.