Raamattu 1992 (KR92)
25

Laulajien ryhmät

251Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti. 3Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. 4Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. 5Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä. 6Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut.

Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista. 7Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8

25:8
1. Aik. 24:31,26:13
He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin. 9Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista, 10kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 11neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 12viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 13kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 14seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 15kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 16yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 17kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 18yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 19kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 20kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 21neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 22viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 23kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 24seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 25kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 26yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 27kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 28kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 29kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 30kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 31ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.

26

Portinvartijat

261Portinvartijoiden osastot olivat seuraavat:

Korahin suvusta oli Meselemja, Koren poika, Asafin jälkeläisiä. 2Meselemjan pojat: esikoinen oli Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel, 3viides Elam, kuudes Johanan, seitsemäs Eljoenai. 4Obed-Edomin pojat: esikoinen oli Semaja, toinen Josabad, kolmas Joah, neljäs Sakar, viides Netanel, 5kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai. Näin Jumala oli häntä siunannut. 6Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, joista tuli sukunsa johtajia, sillä he olivat pystyviä miehiä. 7Semajan pojat olivat Otni, Rafael, Obed, Elsabad ja hänen veljensä Elihu ja Semakja, pystyviä miehiä. 8Obed-Edomin poikia ja heidän poikiaan ja veljiään oli yhteensä kuusikymmentäkaksi, ja he kaikki olivat pystyviä ja työssään tarmokkaita miehiä. 9Meselemjan poikia ja veljiä, pystyviä miehiä, oli kahdeksantoista. 10Myös Hosalla, joka oli Merarin jälkeläisiä, oli poikia. Simri oli päämies; vaikka hän ei ollut esikoinen, hänen isänsä oli asettanut hänet päämieheksi. 11Toinen oli Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli kolmetoista.

12Näiden portinvartijoiden osastoille oli tehtävät jaettu miesluvun mukaan. Vartijoiden tehtävänä oli palvella veljiensä tavoin Herran temppelissä. 13

26:13
1. Aik. 24:31,25:8
He arpoivat keskenään portit, ja pienet ja suuret suvut olivat tässä tasaveroisia. 14Itäinen portti tuli Selemjan osalle. Sitten heitettiin arpaa hänen pojalleen Sakarjalle, joka oli taitava neuvonantaja, ja hänen osalleen tuli pohjoinen portti. 15Obed-Edomille tuli eteläinen portti ja hänen pojilleen varastohuone. 16Suppimille ja Hosalle tuli läntinen portti ja Salleketportti, jonka kohdalta tie nousee rinnettä ylös.

Vartiotehtävät jaettiin näin: 17itäpuolella oli joka päivä kuusi miestä, pohjoispuolella joka päivä neljä, eteläpuolella neljä ja kummankin varastohuoneen kohdalla kaksi miestä. 18

26:18
2. Kun. 23:11
Länsipuolella oli tien kohdalla neljä miestä ja Parbarissa kaksi. 19Nämä olivat Korahin ja Merarin sukuihin kuuluvien portinvartijoiden osastot.

Aarrekammioiden vartijat

20Muutamia näiden leeviläisten veljiä oli asetettu vartioimaan temppelin aarteita ja pyhiä lahjoja. 21Gersonin sukuun kuuluvan Laedanin jälkeläisistä olivat Jehielin pojat Laedanin sukuhaaran päämiehiä. 22

26:22
1. Aik. 23:8
Heistä kaksi, Setam ja hänen veljensä Joel, oli asetettu vartioimaan Herran temppelin aarteita. 23Muut aarteiden vartijat kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin sukuihin.

24

26:24
1. Aik. 23:16
Aarteiden vartijoiden päällikkönä oli Sebuel, Mooseksen pojan Gersomin jälkeläinen. 25
26:25
1. Aik. 24:21,22
Gersomin veljen Elieserin poika oli Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän Joram, tämän Sikri, tämän Selomot. 26Selomot oli veljineen asetettu vartioimaan niitä pyhiä aarteita, jotka kuningas Daavid, sukujen päämiehet sekä tuhannen- ja sadanpäälliköt ja muut sotaväen päälliköt olivat pyhittäneet Jumalalle. 27
26:27
4. Moos. 31:25–54
Ne olivat sotasaalista, jonka he olivat pyhittäneet Herran temppeliä varten. 28Myös kaikki, mitä profeetta Samuel sekä Saul, Kisin poika, Abner, Nerin poika, ja Joab, Serujan poika, olivat Herralle pyhittäneet, oli Selomotin ja hänen veljiensä valvonnassa.

Leeviläisten muita tehtäviä

29Jisharin sukuun kuuluvan Kenanjan ja hänen poikiensa tehtäväksi annettiin toimia maallisissa asioissa israelilaisten virkamiehinä ja tuomareina. 30Hebronin sukuun kuuluva Hasabja ja hänen sukunsa miehet, tuhatseitsemänsataa pystyvää miestä, asetettiin hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Jordanin länsipuolella asuvien israelilaisten keskuudessa. 31Hebronin sukuun kuuluva Jeria oli hebronilaisten päämies. Daavidin neljäntenäkymmenentenä hallitusvuotena heidät tutkittiin sukuluetteloiden mukaan, ja ilmeni, että Gileadin Jaeserissa oli joukko pystyviä tämän suvun miehiä. 32Kuningas Daavid asetti Jerian ja hänen sukunsa miehet, kaksituhattaseitsemänsataa pystyvää miestä, sukuhaarojensa päämiehiä kaikki, hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Ruubenin ja Gadin heimon ja itäisten manasselaisten alueella.

27

Sotajoukon päälliköt ja heimojen johtajat

271Tässä ovat lueteltuina israelilaiset sukujen päämiehet, tuhannen- ja sadanpäälliköt ja kuninkaan palveluksessa olevat hallintomiehet, joiden tehtävänä oli huolehtia sotaväenosastoista. Kautta vuoden nämä osastot palvelivat vuorotellen kuukauden kerrallaan, ja kunkin osaston vahvuus oli 24 000 miestä. 2

27:2
1. Aik. 11:11
Ensimmäistä osastoa, joka palveli ensimmäisessä kuussa, johti Jasobeam, Sabdielin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 3Hän oli Peresin sukua, ja ensimmäisessä kuussa hän oli kaikkien osastonsa upseerien päällikkö. 4
27:4
2. Sam. 23:9
1. Aik. 11:12
Toisessa kuussa palvelevan osaston päällikkönä oli ahoahilainen Dodai; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. Toisena johtajana hänen osastossaan oli Miklot. 5
27:5
2. Sam. 23:20
1. Aik. 11:22
Kolmannessa kuussa palvelevaa kolmatta osastoa johti päällikkönä Benaja, pappi Jojadan poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 6Tämä Benaja oli yksi Daavidin kolmestakymmenestä sotasankarista. Kun hänestä tuli noiden kolmenkymmenen päällikkö, hänen osastonsa päälliköksi tuli hänen poikansa Ammisabad. 7
27:7
2. Sam. 2:18,23:24
1. Aik. 11:26
Neljäntenä, neljännessä kuussa, oli Asael, Joabin veli, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Sebadja; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 8Viidentenä, viidennessä kuussa, oli päällikkönä Samhut, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 9Kuudentena, kuudennessa kuussa, oli tekoalainen Ira, Ikkesin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 10Seitsemäntenä, seitsemännessä kuussa, oli pelonilainen Heles, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 11
27:11
2. Sam. 21:18
1. Aik. 20:4
Kahdeksantena, kahdeksannessa kuussa, oli husalainen Sibbekai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 12Yhdeksäntenä, yhdeksännessä kuussa, oli anatotilainen Abieser, Benjaminin heimoa; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 13Kymmenentenä, kymmenennessä kuussa, oli netofalainen Mahrai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 14Yhdentenätoista, yhdennessätoista kuussa, oli pireatonilainen Benaja, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 15Kahdentenatoista, kahdennessatoista kuussa, oli netofalainen Heldai, Otnielin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.

16Israelin heimojen johtajat olivat: Ruubenin heimolla oli johtajana Elieser, Sikrin poika, Simeonin heimolla Sefatja, Maakan poika, 17leeviläisillä Hasabja, Kemuelin poika, Aaronin suvulla Sadok, 18Juudan heimolla Elihu, Daavidin veli, Isaskarin heimolla Omri, Mikaelin poika, 19Sebulonin heimolla Jismaja, Obadjan poika, Naftalin heimolla Jerimot, Asrielin poika, 20Efraimin heimolla Hoosea, Asasjan poika, Manassen heimon läntisellä puoliskolla Joel, Pedajan poika, 21Gileadissa asuvalla Manassen heimon puoliskolla Jiddo, Sakarjan poika, Benjaminin heimolla Jaasiel, Abnerin poika, 22Danin heimolla Asarel, Jerohamin poika. Nämä olivat Israelin heimojen päämiehet.

23

27:23
1. Moos. 15:5+
Daavid ei ottanut luetteloon mukaan kaksikymmenvuotiaita ja sitä nuorempia; heitä oli paljon, sillä Herra oli luvannut tehdä Israelin kansan monilukuiseksi kuin taivaan tähdet. 24
27:24
1. Aik. 21:6
Joab, Serujan poika, oli tosin aloittanut väenlaskun, mutta hän ei saanut sitä päätökseen, koska Israelia kohtasi Jumalan viha. Siksi ei kansan lukumäärää ole kuningas Daavidin aikakirjoissa.

Kuninkaan omaisuuden hoitajat

25

27:25–34
2. Sam. 8:16–18,20:23–26
1. Aik. 18:15–17
Kuninkaan aarrekammioiden vartijana oli Asmavet, Adielin poika, ja maaseudun kaupungeissa, kylissä ja linnakkeissa olevien varastojen valvojana oli Jonatan, Ussian poika. 26Peltotöitä tekeviä maatyöläisiä valvoi Esri, Kelubin poika, 27viinitarhoja ramalainen Simei, viinivarastoja sefamilainen Sabdi, 28Sefelan oliivilehtoja ja metsäviikunatarhoja gederiläinen Baal-Hanan ja öljyvarastoja Joas. 29Saaronissa laiduntavan nautakarjan valvojana oli saaronilainen Sitrai, laaksoissa laiduntavaa nautakarjaa valvoi Safat, Adlain poika, 30kameleita valvoi ismaelilainen Obil, aaseja meronotilainen Jehdeja, 31lampaita ja vuohia hagarilainen Jasis. He kaikki olivat kuningas Daavidin omaisuuden ylivalvojia.

Daavidin lähimmät miehet

32Daavidin neuvonantajana oli hänen setänsä Jonatan, viisas ja oppinut mies, ja kuninkaan poikien kasvattajana oli Jehiel, Hakmonin poika. 33

27:33
2. Sam. 15:12,37
Myös Ahitofel oli kuninkaan neuvonantaja, ja arkilainen Husai oli kuninkaan lähin mies. 34Ahitofelin jälkeen neuvonantajina olivat Jojada, Benajan poika, ja Abjatar. Kuninkaan sotajoukon päällikkönä oli Joab.