Raamattu 1992 (KR92)
24

Pappien palveluryhmät

241Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin.

Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2

24:2
3. Moos. 10:1,2+
Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. 3
24:3
1. Aik. 18:16
Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. 4Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan. 5Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.

6Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.

7Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle, 8kolmas Harimille, neljäs Seorimille, 9viides Malkialle, kuudes Miaminille, 10

24:10
Luuk. 1:5
seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, 11yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille, 13kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille, 16yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille, 18kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle. 19Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.

20Muut leeviläiset olivat seuraavat: Amramin poika oli Subael, Subaelin poika oli Jehdeja. 21Rehabjan poika oli Jissia, päämies. 22Jisharin poika oli Selomot, Selomotin poika oli Jahat. 23Hebronin pojista ensimmäinen oli Jeria, toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam. 24Ussielin poika oli Miika, Miikan poika oli Samir. 25Miikan veli oli Jissia, Jissian poika oli Sakarja. 26Merarin poikia olivat Mahli ja Musi, ja myös Jaasia oli hänen poikansa. 27Merarin pojan Jaasian poikia olivat Soham, Sakkur ja Ibri. 28Mahlin poika oli Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29Kisin poika oli Jerahmel. 30Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot.

Tässä olivat leeviläiset suvuittain. 31

24:31
1. Aik. 25:8,26:13
Niin kuin veljensä, Aaronin jälkeläiset, hekin – päämiehet samoin kuin heidän nuoremmat veljensä – heittivät arpaa kuningas Daavidin ja Sadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukukuntien päämiesten läsnä ollessa.

25

Laulajien ryhmät

251Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti. 3Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. 4Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. 5Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä. 6Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut.

Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista. 7Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8

25:8
1. Aik. 24:31,26:13
He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin. 9Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista, 10kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 11neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 12viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 13kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 14seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 15kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 16yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 17kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 18yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 19kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 20kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 21neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 22viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 23kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 24seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 25kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 26yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 27kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 28kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 29kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 30kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 31ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.

26

Portinvartijat

261Portinvartijoiden osastot olivat seuraavat:

Korahin suvusta oli Meselemja, Koren poika, Asafin jälkeläisiä. 2Meselemjan pojat: esikoinen oli Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel, 3viides Elam, kuudes Johanan, seitsemäs Eljoenai. 4Obed-Edomin pojat: esikoinen oli Semaja, toinen Josabad, kolmas Joah, neljäs Sakar, viides Netanel, 5kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai. Näin Jumala oli häntä siunannut. 6Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, joista tuli sukunsa johtajia, sillä he olivat pystyviä miehiä. 7Semajan pojat olivat Otni, Rafael, Obed, Elsabad ja hänen veljensä Elihu ja Semakja, pystyviä miehiä. 8Obed-Edomin poikia ja heidän poikiaan ja veljiään oli yhteensä kuusikymmentäkaksi, ja he kaikki olivat pystyviä ja työssään tarmokkaita miehiä. 9Meselemjan poikia ja veljiä, pystyviä miehiä, oli kahdeksantoista. 10Myös Hosalla, joka oli Merarin jälkeläisiä, oli poikia. Simri oli päämies; vaikka hän ei ollut esikoinen, hänen isänsä oli asettanut hänet päämieheksi. 11Toinen oli Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli kolmetoista.

12Näiden portinvartijoiden osastoille oli tehtävät jaettu miesluvun mukaan. Vartijoiden tehtävänä oli palvella veljiensä tavoin Herran temppelissä. 13

26:13
1. Aik. 24:31,25:8
He arpoivat keskenään portit, ja pienet ja suuret suvut olivat tässä tasaveroisia. 14Itäinen portti tuli Selemjan osalle. Sitten heitettiin arpaa hänen pojalleen Sakarjalle, joka oli taitava neuvonantaja, ja hänen osalleen tuli pohjoinen portti. 15Obed-Edomille tuli eteläinen portti ja hänen pojilleen varastohuone. 16Suppimille ja Hosalle tuli läntinen portti ja Salleketportti, jonka kohdalta tie nousee rinnettä ylös.

Vartiotehtävät jaettiin näin: 17itäpuolella oli joka päivä kuusi miestä, pohjoispuolella joka päivä neljä, eteläpuolella neljä ja kummankin varastohuoneen kohdalla kaksi miestä. 18

26:18
2. Kun. 23:11
Länsipuolella oli tien kohdalla neljä miestä ja Parbarissa kaksi. 19Nämä olivat Korahin ja Merarin sukuihin kuuluvien portinvartijoiden osastot.

Aarrekammioiden vartijat

20Muutamia näiden leeviläisten veljiä oli asetettu vartioimaan temppelin aarteita ja pyhiä lahjoja. 21Gersonin sukuun kuuluvan Laedanin jälkeläisistä olivat Jehielin pojat Laedanin sukuhaaran päämiehiä. 22

26:22
1. Aik. 23:8
Heistä kaksi, Setam ja hänen veljensä Joel, oli asetettu vartioimaan Herran temppelin aarteita. 23Muut aarteiden vartijat kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin sukuihin.

24

26:24
1. Aik. 23:16
Aarteiden vartijoiden päällikkönä oli Sebuel, Mooseksen pojan Gersomin jälkeläinen. 25
26:25
1. Aik. 24:21,22
Gersomin veljen Elieserin poika oli Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän Joram, tämän Sikri, tämän Selomot. 26Selomot oli veljineen asetettu vartioimaan niitä pyhiä aarteita, jotka kuningas Daavid, sukujen päämiehet sekä tuhannen- ja sadanpäälliköt ja muut sotaväen päälliköt olivat pyhittäneet Jumalalle. 27
26:27
4. Moos. 31:25–54
Ne olivat sotasaalista, jonka he olivat pyhittäneet Herran temppeliä varten. 28Myös kaikki, mitä profeetta Samuel sekä Saul, Kisin poika, Abner, Nerin poika, ja Joab, Serujan poika, olivat Herralle pyhittäneet, oli Selomotin ja hänen veljiensä valvonnassa.

Leeviläisten muita tehtäviä

29Jisharin sukuun kuuluvan Kenanjan ja hänen poikiensa tehtäväksi annettiin toimia maallisissa asioissa israelilaisten virkamiehinä ja tuomareina. 30Hebronin sukuun kuuluva Hasabja ja hänen sukunsa miehet, tuhatseitsemänsataa pystyvää miestä, asetettiin hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Jordanin länsipuolella asuvien israelilaisten keskuudessa. 31Hebronin sukuun kuuluva Jeria oli hebronilaisten päämies. Daavidin neljäntenäkymmenentenä hallitusvuotena heidät tutkittiin sukuluetteloiden mukaan, ja ilmeni, että Gileadin Jaeserissa oli joukko pystyviä tämän suvun miehiä. 32Kuningas Daavid asetti Jerian ja hänen sukunsa miehet, kaksituhattaseitsemänsataa pystyvää miestä, sukuhaarojensa päämiehiä kaikki, hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Ruubenin ja Gadin heimon ja itäisten manasselaisten alueella.