Raamattu 1992 (KR92)
23

231

23:1
1. Kun. 1:39
Kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän määräsi poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi.

Leeviläiset ja heidän tehtävänsä

2Daavid kutsui koolle kaikki Israelin johtomiehet sekä papit ja leeviläiset. 3Leeviläiset laskettiin, kolmikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, ja heidän lukumääränsä oli kolmekymmentäkahdeksantuhatta miestä. 4

23:4
5. Moos. 16:18
Heistä määrättiin kaksikymmentäneljätuhatta hoitamaan tehtäviä Herran temppelissä, kuusituhatta kirjureiksi ja tuomareiksi, 5
23:5
2. Aik. 29:25
neljätuhatta portinvartijoiksi ja neljätuhatta ylistämään Herraa soittimilla, jotka Daavid oli tätä varten teettänyt.

6

23:6
1. Moos. 46:11
1. Aik. 6:1
Daavid jakoi leeviläiset kolmeen osastoon Leevin poikien Gersonin, Kehatin ja Merarin mukaan.

7

23:7
2. Moos. 6:17
4. Moos. 3:18
1. Aik. 6:2
Gersonin pojat olivat Laedan ja Simei. 8Laedanilla oli kolme poikaa, Jehiel, joka oli päämies, Setam ja Joel. 9Simeillä oli kolme poikaa, Selomit, Hasiel ja Haran, jotka olivat Laedanista polveutuvien sukujen päämiehiä. 10Simein pojat olivat Jahat, Sisa, Jeus ja Beria. Nämä olivat Simein neljä poikaa. 11Jahat oli päämies ja Sisa hänestä seuraava. Koska Jeusilla ja Berialla oli vain muutama poika, heidät luettiin yhdeksi suvuksi, yhdeksi palveluryhmäksi.

12

23:12–23
1. Aik. 24:20–30
Kehatilla oli neljä poikaa, Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 13
23:13
2. Moos. 6:204. Moos. 6:23
Amramin pojat olivat Aaron ja Mooses. Aaron ja hänen jälkeläisensä määrättiin ikuisiksi ajoiksi toimittamaan kaikkein pyhintä palvelusta, suorittamaan suitsutusuhrit Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan kansaa hänen nimessään. 14-15
23:14–15
2. Moos. 2:22,18:3,4
Mooseksen, Jumalan miehen, pojat olivat Gersom ja Elieser; heidät luettiin leeviläisiin. 16Gersomin poika oli Subael, päämies. 17Elieserin poika oli Rehabja, päämies. Elieserillä ei ollut muita poikia, mutta Rehabjalla oli hyvin monta poikaa. 18Jisharin poika oli Selomit, päämies. 19
23:19
1. Aik. 24:23
Hebronin pojista Jeria oli päämies, toinen oli Amarja, kolmas Jahasiel ja neljäs Jekameam. 20Ussielin pojat olivat Miika, joka oli päämies, ja toinen poika Jissia.

21Merarin pojat olivat Mahli ja Musi, ja Mahlin pojat olivat Eleasar ja Kis. 22Kun Eleasar kuoli, hän ei jättänyt jälkeensä poikia. Hänellä oli vain tyttäriä, jotka Kisin pojat, heidän serkkunsa, ottivat vaimoikseen. 23Musilla oli kolme poikaa, Mahli, Eder ja Jeremot.

24

23:24
2. Aik. 31:17
Esra 3:8
Tämä luettelo saatiin Leevin jälkeläisistä, suvuista ja sukujen päämiehistä, kun heidät laskettiin mies mieheltä. Heidän tehtävänään oli toimittaa palvelusta Herran temppelissä siitä lähtien kun he olivat täyttäneet kaksikymmentä vuotta.

25

23:25
1. Aik. 22:18
Daavid sanoi: »Herra, Israelin Jumala, on antanut kansalleen turvallisen asuinsijan, ja hän on ikiajoiksi asettunut asumaan Jerusalemiin. 26Enää ei leeviläisten tarvitse kantaa pyhäkkötelttaa ja kaikkia välineitä, joita palveluksessa käytetään.» 27Siksi Daavid antoi määräyksen, miten kaikkien kaksikymmenvuotiaiden ja sitä vanhempien leeviläisten palvelustehtävät oli järjestettävä. 28Heidän tehtävänään oli avustaa Aaronin jälkeläisiä näiden palvellessa Herran temppelissä, huolehtia esipihoista ja sivuhuoneista, pitää kaikki pyhät esineet puhtaina, auttaa temppelipalveluksessa 29ja huolehtia uhrileivistä, ruokauhriin tarvittavista jauhoista, happamattomista leivistä, paistolevystä ja taikinaseoksesta sekä kaikista tilavuus- ja pituusmitoista. 30Aamuin ja illoin heidän oli oltava kiittämässä ja ylistämässä Herraa, 31ja heidän tuli aina olla mukana uhraamassa Herralle uhreja sapatinpäivinä, uudenkuun päivinä ja muiden juhlien aikana. Heitä tuli silloin olla Herran edessä aina säädetyn suuruinen joukko. 32
23:32
4. Moos. 18:3
Näin heidän oli huolehdittava pyhäkköteltasta ja pyhäköstä ja avustettava veljiään, Aaronin jälkeläisiä, kun nämä toimittivat palvelusta Herran temppelissä.

24

Pappien palveluryhmät

241Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin.

Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2

24:2
3. Moos. 10:1,2+
Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. 3
24:3
1. Aik. 18:16
Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. 4Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan. 5Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.

6Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.

7Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle, 8kolmas Harimille, neljäs Seorimille, 9viides Malkialle, kuudes Miaminille, 10

24:10
Luuk. 1:5
seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, 11yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille, 13kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille, 16yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille, 18kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle. 19Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.

20Muut leeviläiset olivat seuraavat: Amramin poika oli Subael, Subaelin poika oli Jehdeja. 21Rehabjan poika oli Jissia, päämies. 22Jisharin poika oli Selomot, Selomotin poika oli Jahat. 23Hebronin pojista ensimmäinen oli Jeria, toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam. 24Ussielin poika oli Miika, Miikan poika oli Samir. 25Miikan veli oli Jissia, Jissian poika oli Sakarja. 26Merarin poikia olivat Mahli ja Musi, ja myös Jaasia oli hänen poikansa. 27Merarin pojan Jaasian poikia olivat Soham, Sakkur ja Ibri. 28Mahlin poika oli Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29Kisin poika oli Jerahmel. 30Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot.

Tässä olivat leeviläiset suvuittain. 31

24:31
1. Aik. 25:8,26:13
Niin kuin veljensä, Aaronin jälkeläiset, hekin – päämiehet samoin kuin heidän nuoremmat veljensä – heittivät arpaa kuningas Daavidin ja Sadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukukuntien päämiesten läsnä ollessa.

25

Laulajien ryhmät

251Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti. 3Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. 4Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. 5Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä. 6Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut.

Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista. 7Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8

25:8
1. Aik. 24:31,26:13
He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin. 9Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista, 10kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 11neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 12viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 13kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 14seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 15kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 16yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 17kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 18yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 19kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 20kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 21neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 22viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 23kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 24seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 25kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 26yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 27kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 28kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 29kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 30kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 31ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.