Raamattu 1992 (KR92)
24

Pappien palveluryhmät

241Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin.

Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2

24:2
3. Moos. 10:1,2+
Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. 3
24:3
1. Aik. 18:16
Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. 4Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan. 5Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.

6Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.

7Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle, 8kolmas Harimille, neljäs Seorimille, 9viides Malkialle, kuudes Miaminille, 10

24:10
Luuk. 1:5
seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, 11yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille, 13kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille, 16yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille, 18kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle. 19Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.

20Muut leeviläiset olivat seuraavat: Amramin poika oli Subael, Subaelin poika oli Jehdeja. 21Rehabjan poika oli Jissia, päämies. 22Jisharin poika oli Selomot, Selomotin poika oli Jahat. 23Hebronin pojista ensimmäinen oli Jeria, toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam. 24Ussielin poika oli Miika, Miikan poika oli Samir. 25Miikan veli oli Jissia, Jissian poika oli Sakarja. 26Merarin poikia olivat Mahli ja Musi, ja myös Jaasia oli hänen poikansa. 27Merarin pojan Jaasian poikia olivat Soham, Sakkur ja Ibri. 28Mahlin poika oli Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29Kisin poika oli Jerahmel. 30Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot.

Tässä olivat leeviläiset suvuittain. 31

24:31
1. Aik. 25:8,26:13
Niin kuin veljensä, Aaronin jälkeläiset, hekin – päämiehet samoin kuin heidän nuoremmat veljensä – heittivät arpaa kuningas Daavidin ja Sadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukukuntien päämiesten läsnä ollessa.