Raamattu 1992 (KR92)
22

221Niin Daavid määräsi: »Tämä on Herran Jumalan pyhäkön paikka. Tässä on Israelin polttouhrialttari.»

Temppelin rakennustöiden valmistelut

2Daavid käski koota Israelin maassa asuvat muukalaiset ja pani heidät kivenhakkaajiksi, louhimaan ja hakkaamaan rakennuskiviä Jumalan temppeliä varten. 3Hän hankki myös paljon rautaa, josta tehtiin portinpuoliskoihin naulat ja tukiraudat, ja pronssia niin runsaasti, ettei sitä pystytty punnitsemaan. 4Setripuuta hän hankki mittaamattoman paljon; sidonilaiset ja tyroslaiset toimittivat sitä hänelle suunnattomat määrät. 5

22:5
1. Aik. 29:1
Daavid näet ajatteli: »Poikani Salomo on vielä nuori ja kokematon, mutta Herralle rakennettavan temppelin tulee olla niin mahtava ja kaunis, että sen maine leviää kaikkiin maihin. Siksi teen valmisteluja poikani puolesta.» Näin Daavid teki suuria valmisteluja ennen kuolemaansa.

6Daavid kutsui poikansa Salomon luokseen ja määräsi, että hänen oli rakennettava temppeli Herralle, Israelin Jumalalle.

7

22:7
1. Aik. 17:1
Daavid puhui Salomolle näin:

»Poikani, minä olisin tahtonut itse rakentaa temppelin Herralle, Jumalalleni. 8

22:8
1. Kun. 5:17
1. Aik. 28:3
Mutta minulle tuli Herran sana: ’Olet vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Sinä et saa rakentaa minulle temppeliä, sillä olet vuodattanut paljon verta. 9Mutta sinulle on syntyvä poika, josta tulee rauhan mies. Minä annan hänen elää rauhassa kaikilta vihollisilta, joita hänen ympärillään on. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja hänen aikanaan minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa.22:9 Nimi Salomo on johdettu heprean sanasta šalom ’rauha’. 10
22:10
1. Aik. 17:11,12
Hän rakentaa minulle temppelin, ja hän on oleva minulle poika, ja minä olen oleva hänelle isä. Minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti.’

11»Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani! Suokoon hän sinulle menestystä, niin että saat rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sanonut sinun tekevän. 12Kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän antakoon sinulle viisautta ja ymmärrystä ja auttakoon sinua noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. 13

22:13
1. Aik. 28:20
Sinä menestyt, jos tottelet ja noudatat niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka Herra on antanut Moosekselle Israelia varten. Ole vahva ja rohkea, älä pelkää äläkä lannistu! 14
22:14
1. Aik. 29:2
Olenhan minäkin vaikeuksieni keskellä saanut kootuksi Herran temppeliä varten satatuhatta talenttia kultaa, miljoona talenttia hopeaa sekä pronssia ja rautaa niin paljon, ettei sitä ole voitu edes punnita. Myös puuta ja rakennuskiviä olen hankkinut, ja sinä voit hankkia vielä lisää. 15Sinulla on myös paljon työntekijöitä, kivenlouhijoita, kivenhakkaajia ja puuseppiä sekä lukematon määrä käsityöläisiä, taitavia 16käsittelemään kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa. Ryhdy toimeen. Herra olkoon kanssasi!»

17Daavid kehotti kaikkia Israelin johtomiehiä auttamaan poikaansa Salomoa. Hän puhui heille näin: 18

22:18
1. Aik. 23:25
»Onhan Herra, teidän Jumalanne, ollut teidän kanssanne, onhan hän suonut teille rauhan joka suunnalla. Hän on saattanut maan entiset asukkaat minun valtaani, ja maa on joutunut Herran ja hänen kansansa alaisuuteen. 19Kääntykää siis koko sydämestänne ja sielustanne Herran, Jumalanne puoleen! Ryhtykää rakentamaan Herran temppeliä, niin että voitte tuoda Herran liitonarkun ja Jumalan pyhät astiat temppeliin, joka on pyhitetty hänen nimelleen.»

23

231

23:1
1. Kun. 1:39
Kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän määräsi poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi.

Leeviläiset ja heidän tehtävänsä

2Daavid kutsui koolle kaikki Israelin johtomiehet sekä papit ja leeviläiset. 3Leeviläiset laskettiin, kolmikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, ja heidän lukumääränsä oli kolmekymmentäkahdeksantuhatta miestä. 4

23:4
5. Moos. 16:18
Heistä määrättiin kaksikymmentäneljätuhatta hoitamaan tehtäviä Herran temppelissä, kuusituhatta kirjureiksi ja tuomareiksi, 5
23:5
2. Aik. 29:25
neljätuhatta portinvartijoiksi ja neljätuhatta ylistämään Herraa soittimilla, jotka Daavid oli tätä varten teettänyt.

6

23:6
1. Moos. 46:11
1. Aik. 6:1
Daavid jakoi leeviläiset kolmeen osastoon Leevin poikien Gersonin, Kehatin ja Merarin mukaan.

7

23:7
2. Moos. 6:17
4. Moos. 3:18
1. Aik. 6:2
Gersonin pojat olivat Laedan ja Simei. 8Laedanilla oli kolme poikaa, Jehiel, joka oli päämies, Setam ja Joel. 9Simeillä oli kolme poikaa, Selomit, Hasiel ja Haran, jotka olivat Laedanista polveutuvien sukujen päämiehiä. 10Simein pojat olivat Jahat, Sisa, Jeus ja Beria. Nämä olivat Simein neljä poikaa. 11Jahat oli päämies ja Sisa hänestä seuraava. Koska Jeusilla ja Berialla oli vain muutama poika, heidät luettiin yhdeksi suvuksi, yhdeksi palveluryhmäksi.

12

23:12–23
1. Aik. 24:20–30
Kehatilla oli neljä poikaa, Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 13
23:13
2. Moos. 6:204. Moos. 6:23
Amramin pojat olivat Aaron ja Mooses. Aaron ja hänen jälkeläisensä määrättiin ikuisiksi ajoiksi toimittamaan kaikkein pyhintä palvelusta, suorittamaan suitsutusuhrit Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan kansaa hänen nimessään. 14-15
23:14–15
2. Moos. 2:22,18:3,4
Mooseksen, Jumalan miehen, pojat olivat Gersom ja Elieser; heidät luettiin leeviläisiin. 16Gersomin poika oli Subael, päämies. 17Elieserin poika oli Rehabja, päämies. Elieserillä ei ollut muita poikia, mutta Rehabjalla oli hyvin monta poikaa. 18Jisharin poika oli Selomit, päämies. 19
23:19
1. Aik. 24:23
Hebronin pojista Jeria oli päämies, toinen oli Amarja, kolmas Jahasiel ja neljäs Jekameam. 20Ussielin pojat olivat Miika, joka oli päämies, ja toinen poika Jissia.

21Merarin pojat olivat Mahli ja Musi, ja Mahlin pojat olivat Eleasar ja Kis. 22Kun Eleasar kuoli, hän ei jättänyt jälkeensä poikia. Hänellä oli vain tyttäriä, jotka Kisin pojat, heidän serkkunsa, ottivat vaimoikseen. 23Musilla oli kolme poikaa, Mahli, Eder ja Jeremot.

24

23:24
2. Aik. 31:17
Esra 3:8
Tämä luettelo saatiin Leevin jälkeläisistä, suvuista ja sukujen päämiehistä, kun heidät laskettiin mies mieheltä. Heidän tehtävänään oli toimittaa palvelusta Herran temppelissä siitä lähtien kun he olivat täyttäneet kaksikymmentä vuotta.

25

23:25
1. Aik. 22:18
Daavid sanoi: »Herra, Israelin Jumala, on antanut kansalleen turvallisen asuinsijan, ja hän on ikiajoiksi asettunut asumaan Jerusalemiin. 26Enää ei leeviläisten tarvitse kantaa pyhäkkötelttaa ja kaikkia välineitä, joita palveluksessa käytetään.» 27Siksi Daavid antoi määräyksen, miten kaikkien kaksikymmenvuotiaiden ja sitä vanhempien leeviläisten palvelustehtävät oli järjestettävä. 28Heidän tehtävänään oli avustaa Aaronin jälkeläisiä näiden palvellessa Herran temppelissä, huolehtia esipihoista ja sivuhuoneista, pitää kaikki pyhät esineet puhtaina, auttaa temppelipalveluksessa 29ja huolehtia uhrileivistä, ruokauhriin tarvittavista jauhoista, happamattomista leivistä, paistolevystä ja taikinaseoksesta sekä kaikista tilavuus- ja pituusmitoista. 30Aamuin ja illoin heidän oli oltava kiittämässä ja ylistämässä Herraa, 31ja heidän tuli aina olla mukana uhraamassa Herralle uhreja sapatinpäivinä, uudenkuun päivinä ja muiden juhlien aikana. Heitä tuli silloin olla Herran edessä aina säädetyn suuruinen joukko. 32
23:32
4. Moos. 18:3
Näin heidän oli huolehdittava pyhäkköteltasta ja pyhäköstä ja avustettava veljiään, Aaronin jälkeläisiä, kun nämä toimittivat palvelusta Herran temppelissä.

24

Pappien palveluryhmät

241Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin.

Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2

24:2
3. Moos. 10:1,2+
Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. 3
24:3
1. Aik. 18:16
Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. 4Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan. 5Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.

6Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.

7Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle, 8kolmas Harimille, neljäs Seorimille, 9viides Malkialle, kuudes Miaminille, 10

24:10
Luuk. 1:5
seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, 11yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille, 13kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille, 16yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille, 18kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle. 19Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.

20Muut leeviläiset olivat seuraavat: Amramin poika oli Subael, Subaelin poika oli Jehdeja. 21Rehabjan poika oli Jissia, päämies. 22Jisharin poika oli Selomot, Selomotin poika oli Jahat. 23Hebronin pojista ensimmäinen oli Jeria, toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam. 24Ussielin poika oli Miika, Miikan poika oli Samir. 25Miikan veli oli Jissia, Jissian poika oli Sakarja. 26Merarin poikia olivat Mahli ja Musi, ja myös Jaasia oli hänen poikansa. 27Merarin pojan Jaasian poikia olivat Soham, Sakkur ja Ibri. 28Mahlin poika oli Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29Kisin poika oli Jerahmel. 30Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot.

Tässä olivat leeviläiset suvuittain. 31

24:31
1. Aik. 25:8,26:13
Niin kuin veljensä, Aaronin jälkeläiset, hekin – päämiehet samoin kuin heidän nuoremmat veljensä – heittivät arpaa kuningas Daavidin ja Sadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukukuntien päämiesten läsnä ollessa.