Raamattu 1992 (KR92)
1

Sukuluettelo Aadamista Abrahamiin

11

1:1–4
1. Moos. 5:1–32
Aadam, Set, Enos, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metuselah, Lemek, 4
1:4
1. Moos. 6:10,9:18
Nooa, Seem, Haam ja Jafet.

5

1:5–23
1. Moos. 10:1–32
Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. 6Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma. 7Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.

8Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. 9Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 10Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 11Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 12patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 13Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 14Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 15hivviläiset, arkilaiset, siniläiset, 16arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.

17Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek. 18Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 19Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,1:19 Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag ’jakaantua’, ’hajaantua’. ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.

24

1:24–27
1. Moos. 11:10–26
Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Terah 27
1:27
1. Moos. 17:5
ja Abram eli Abraham.

Abrahamin jälkeläiset

28

1:28
1. Moos. 16:15,21:3
Abrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 29
1:29–31
1. Moos. 25:12–16
Tässä on luettelo heidän jälkeläisistään. Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis ja Kedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

32

1:32,33
1. Moos. 25:1–4
Pojat, jotka Abrahamin sivuvaimo Ketura synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 33Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä.

34

1:34
1. Moos. 25:19–26,32:29,35:10
Abrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Esau ja Israel. 35
1:35–37
1. Moos. 36:9–19
Esaun pojat olivat Elifas, Reuel, Jeus, Jaelam ja Korah. 36Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 37Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38

1:38–42
1. Moos. 36:20–30
Seirin pojat olivat Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan. 39Lotanin pojat olivat Hori ja Homam. Lotanin sisar oli nimeltään Timna. 40Sobalin pojat olivat Aljan, Manahat, Ebal, Sefi ja Onam. Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana. 41Anan poika oli Dison, ja Disonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 42Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Disanin pojat olivat Us ja Aran.

Edomin hallitsijat

43

1:43a
1. Moos. 36:31–39
Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan:

Bela, Beorin poika; hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. 45Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. 46Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. 47Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. 48Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista. 49Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika. 50Baal-Hananin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pai. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär. 51

1:51–54
1. Moos. 36:40–43
Hadadin kuoltua Edomin heimojen hallitsijoiksi tulivat päälliköt, jotka johtivat Timnan, Alvan, Jetetin, 52Oholibaman, Elan, Pinonin, 53Kenasin, Temanin, Mibsarin, 54Magdielin ja Iramin heimokuntia. Nämä olivat Edomin heimojen hallitsijat.

2

Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

21

2:1,2
1. Moos. 29:31—30:24,35:16–18,22b–26
Israelin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:1–7
Juudan pojat olivat Er, Onan ja Sela. Kanaanilaisen Suan tytär synnytti hänelle nämä kolme poikaa. Mutta Er, Juudan esikoinen, oli Herran silmissä kelvoton, ja Herra antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27–30
Tamar, Juudan miniä, synnytti Juudalle Peresin ja Serahin, ja näin Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa. 5
2:5
1. Moos. 46:12
Ruut 4:18
Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 6
2:6
1. Kun. 5:11
Serahilla oli viisi poikaa: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. 7
2:7
Joos. 7:1
Karmin poika oli Akar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen,2:7 Joosuan kirjan 7. luvussa nimi esiintyy muodossa Akan. Heprean sana akar merkitsee ’syöstä onnettomuuteen’. koska anasti sellaista, mikä oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. 8Etanin poika oli Asarja.

9

2:9–15
Ruut 4:19–22
Hesronin pojat olivat Jerahmeel, Ram ja Kelubai. 10Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson, josta tuli Juudan heimon päämies. 11Hänelle syntyi Salma ja Salmalle Boas. 12Boasille syntyi Obed ja Obedille Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6–11
Iisaille syntyi esikoisena Eliab; hänen toinen poikansa oli Abinadab, kolmas Simea, 14neljäs Netanel, viides Raddai, 15kuudes Osem ja seitsemäs Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18,16:10
Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asael, 17
2:17
2. Sam. 17:25
ja Abigail synnytti Amasan, jonka isä oli ismaelilainen Jeter.

18Kalebille, Hesronin pojalle, ja hänen vaimolleen Asuballe syntyivät Jeriot sekä Jeser, Sobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin, ja tämä synnytti hänelle Hurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2,35:30
Hurin poika oli Uri ja Urin poika Besalel. 21Sitten Hesron meni Makirin tyttären luo – Makir oli Gileadin isä – ja otti hänet vaimokseen ollessaan kuusikymmenvuotias, ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
4. Moos. 32:41
5. Moos. 3:14
Tuom. 10:4
Segubille syntyi Jair. Jair piti hallussaan kahtakymmentäkolmea kaupunkia Gileadissa, 23mutta Gesur ja Aram valloittivat Gileadista Jairin leirikylät ja Kenatin sekä sitä ympäröivät paikkakunnat, yhteensä kuusikymmentä kylää. Kaikissa näissä kylissä asui Makirin, Gileadin isän, jälkeläisiä. 24Hesronin kuoltua Kaleb nai Efratin, isänsä Hesronin lesken, ja tämä synnytti hänelle Ashurin, josta tuli Tekoan isä.

25Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat Ram, esikoinen, sitten Buna, Oren ja Osem; heidät kaikki synnytti Ahia. 26Jerahmeelilla oli myös toinen vaimo, Atara, joka oli Onamin äiti. 27Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. 28Onamin pojat olivat Sammai ja Jada, ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29Abisurin vaimo oli nimeltään Abihail. Hän synnytti Ahbanin ja Molidin. 30Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsettomana, 31Appaimin poika oli Jisei. Jisein poika oli Sesan, ja Sesanin poika oli Ahlai. 32Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Jeter kuoli lapsettomana, 33Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä kaikki olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.

34Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, 35ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain. 36Attaille syntyi Natan ja Natanille Sabad, 37Sabadille Eflal ja Eflalille Obed, 38Obedille Jehu ja Jehulle Asarja, 39Asarjalle Heles ja Helesille Eleasa, 40Eleasalle Sismai ja Sismaille Sallum, 41Sallumille Jekamja ja Jekamjalle Elisama.

42Jerahmeelin veljen Kalebin pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, Sifin isä, sekä Maresa, Hebronin isä. 43Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Semalle syntyi Raham, josta tuli Jorkoamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Sammain poika oli Maon, ja Maonista tuli Bet-Surin isä. 46Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin, Mosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. 47Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa ja Saaf. 48Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, josta tuli Madmannan isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean isä. Kalebilla oli myös tytär, jonka nimi oli Aksa. 50Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä.

Hurin, Efratin esikoisen, pojat olivat Sobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Betlehemin isä, ja Haref, Bet-Gaderin isä. 52Kirjat-Jearimin isän Sobalin jälkeläisiä olivat myös Reaja ja puolet Manahatin asukkaista. 53Kirjat-Jearimin jälkeläisten sukuja olivat Jeterin, Putin, Suman ja Misran suvut. Näistä polveutuivat sorealaiset ja estaolilaiset. 54Salman jälkeläisiä olivat Betlehem, netofalaiset, Atrot-Bet-Joab sekä puolet Manahatin asukkaista, nimittäin sorealaiset. 55

2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:18,19
Jaebesiin asettuneet seferiläisten suvut olivat tirealaiset, simealaiset ja sukalaiset. He olivat keniläisiä, jotka polveutuivat Hammatista, Rekabin suvun kantaisästä.

3

Daavidin jälkeläiset

31

3:1–4
2. Sam. 3:2–5
Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail, 2kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit, 3viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla. 4
3:4
2. Sam. 5:4,5
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

5

3:5–8
2. Sam. 5:14–16
3:5
2. Sam. 12:24
1. Aik. 22:9
Matt. 1:6
Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo – näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba – 6sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet. 9
3:9
2. Sam. 13:1
Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

10

3:10
1. Kun. 11:43,14:31,15:8,24
Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, 11
3:11
1. Kun. 22:51
2. Kun. 8:24,11:2
tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, 12
3:12
2. Kun. 12:22,14:21,15:7
tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, 13
3:13
2. Kun. 15:38,16:20,20:21
tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän Amon ja tämän Josia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34,24:17
Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. 16
3:16
2. Kun. 24:6
Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

17Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit. 20Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. 21Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja. 22Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat. 23Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. 24Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.