Raamattu 1992 (KR92)
2

Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

21

2:1,2
1. Moos. 29:31—30:24,35:16–18,22b–26
Israelin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:1–7
Juudan pojat olivat Er, Onan ja Sela. Kanaanilaisen Suan tytär synnytti hänelle nämä kolme poikaa. Mutta Er, Juudan esikoinen, oli Herran silmissä kelvoton, ja Herra antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27–30
Tamar, Juudan miniä, synnytti Juudalle Peresin ja Serahin, ja näin Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa. 5
2:5
1. Moos. 46:12
Ruut 4:18
Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 6
2:6
1. Kun. 5:11
Serahilla oli viisi poikaa: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. 7
2:7
Joos. 7:1
Karmin poika oli Akar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen,2:7 Joosuan kirjan 7. luvussa nimi esiintyy muodossa Akan. Heprean sana akar merkitsee ’syöstä onnettomuuteen’. koska anasti sellaista, mikä oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. 8Etanin poika oli Asarja.

9

2:9–15
Ruut 4:19–22
Hesronin pojat olivat Jerahmeel, Ram ja Kelubai. 10Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson, josta tuli Juudan heimon päämies. 11Hänelle syntyi Salma ja Salmalle Boas. 12Boasille syntyi Obed ja Obedille Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6–11
Iisaille syntyi esikoisena Eliab; hänen toinen poikansa oli Abinadab, kolmas Simea, 14neljäs Netanel, viides Raddai, 15kuudes Osem ja seitsemäs Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18,16:10
Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asael, 17
2:17
2. Sam. 17:25
ja Abigail synnytti Amasan, jonka isä oli ismaelilainen Jeter.

18Kalebille, Hesronin pojalle, ja hänen vaimolleen Asuballe syntyivät Jeriot sekä Jeser, Sobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin, ja tämä synnytti hänelle Hurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2,35:30
Hurin poika oli Uri ja Urin poika Besalel. 21Sitten Hesron meni Makirin tyttären luo – Makir oli Gileadin isä – ja otti hänet vaimokseen ollessaan kuusikymmenvuotias, ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
4. Moos. 32:41
5. Moos. 3:14
Tuom. 10:4
Segubille syntyi Jair. Jair piti hallussaan kahtakymmentäkolmea kaupunkia Gileadissa, 23mutta Gesur ja Aram valloittivat Gileadista Jairin leirikylät ja Kenatin sekä sitä ympäröivät paikkakunnat, yhteensä kuusikymmentä kylää. Kaikissa näissä kylissä asui Makirin, Gileadin isän, jälkeläisiä. 24Hesronin kuoltua Kaleb nai Efratin, isänsä Hesronin lesken, ja tämä synnytti hänelle Ashurin, josta tuli Tekoan isä.

25Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat Ram, esikoinen, sitten Buna, Oren ja Osem; heidät kaikki synnytti Ahia. 26Jerahmeelilla oli myös toinen vaimo, Atara, joka oli Onamin äiti. 27Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. 28Onamin pojat olivat Sammai ja Jada, ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29Abisurin vaimo oli nimeltään Abihail. Hän synnytti Ahbanin ja Molidin. 30Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsettomana, 31Appaimin poika oli Jisei. Jisein poika oli Sesan, ja Sesanin poika oli Ahlai. 32Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Jeter kuoli lapsettomana, 33Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä kaikki olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.

34Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, 35ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain. 36Attaille syntyi Natan ja Natanille Sabad, 37Sabadille Eflal ja Eflalille Obed, 38Obedille Jehu ja Jehulle Asarja, 39Asarjalle Heles ja Helesille Eleasa, 40Eleasalle Sismai ja Sismaille Sallum, 41Sallumille Jekamja ja Jekamjalle Elisama.

42Jerahmeelin veljen Kalebin pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, Sifin isä, sekä Maresa, Hebronin isä. 43Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Semalle syntyi Raham, josta tuli Jorkoamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Sammain poika oli Maon, ja Maonista tuli Bet-Surin isä. 46Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin, Mosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. 47Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa ja Saaf. 48Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, josta tuli Madmannan isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean isä. Kalebilla oli myös tytär, jonka nimi oli Aksa. 50Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä.

Hurin, Efratin esikoisen, pojat olivat Sobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Betlehemin isä, ja Haref, Bet-Gaderin isä. 52Kirjat-Jearimin isän Sobalin jälkeläisiä olivat myös Reaja ja puolet Manahatin asukkaista. 53Kirjat-Jearimin jälkeläisten sukuja olivat Jeterin, Putin, Suman ja Misran suvut. Näistä polveutuivat sorealaiset ja estaolilaiset. 54Salman jälkeläisiä olivat Betlehem, netofalaiset, Atrot-Bet-Joab sekä puolet Manahatin asukkaista, nimittäin sorealaiset. 55

2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:18,19
Jaebesiin asettuneet seferiläisten suvut olivat tirealaiset, simealaiset ja sukalaiset. He olivat keniläisiä, jotka polveutuivat Hammatista, Rekabin suvun kantaisästä.