Raamattu 1992 (KR92)
9

91

9:1
2. Sam. 24:92. Kun. 24:14,25:21
Näin on koko Israel lueteltu suvuittain, ja nimet on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.

Jerusalemin asukkaat

Juudan asukkaat oli luopumuksensa vuoksi viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. 2

9:2,3
Neh. 11:1,2
Ensimmäisessä joukossa, joka palasi oman maansa kaupunkeihin, oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja muita israelilaisia.

3

9:3–9
Neh. 11:4–9
Jerusalemissa asui väkeä Juudan, Benjaminin, Efraimin ja Manassen heimoista. 4Juudan heimoa oli Utai, Ammihudin poika; hänen isoisänsä oli Omri, tämän isä Imri, tämän Bani, joka oli Juudan pojan Peresin jälkeläisiä. 5Samaan heimoon kuului myös selalainen Asaja, isänsä esikoinen, ja hänen poikansa 6sekä sarahilainen Jeuel. Juudan heimoa oli kaikkiaan kuusisataayhdeksänkymmentä miestä.

7Benjaminin heimoa olivat Sallu, jonka isä oli Mesullam, Hassenuan pojan Hodavjan poika, 8Jibneja, Jerohamin poika, Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesullam, jonka isä oli Sefatja, Jibnian pojan Reuelin poika; 9heidän sukuaan oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miestä. Kaikki nämä olivat sukujensa päämiehiä.

10

9:10–13
Neh. 11:10–14
Pappeja olivat Jedaja, Jojarib, Jakin 11
9:11
1. Aik. 5:38,39
ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot, tämän Ahitub. 12Pappeja olivat edelleen Adaja, Jerohamin poika, jonka isoisä oli Pashur, Malkian poika, sekä Maesai, Adielin poika; hänen isoisänsä oli Jahsera, tämän isä Mesullam, tämän Mesillemit, tämän Immer. 13Lisäksi tulivat ne heidän sukulaisensa, jotka olivat sukujensa päämiehiä. Yhteensä heitä oli tuhat seitsemänsataakuusikymmentä miestä, kaikki kelvollisia suorittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.

14

9:14–16
Neh. 11:15–18
Leeviläisiä olivat Semaja, Hassubin poika, Merarin jälkeläisiin kuuluvan Hasabjan pojan Asrikamin pojanpoika, 15Bakbakkar, Heres, Galal ja Mattanja, Miikan poika, Asafin pojan Sikrin pojanpoika, 16sitten Obadja, Semajan poika, Jedutunin pojan Galalin pojanpoika, sekä Berekja, Asan poika, netofalaisten kylissä asuneen Elkanan pojanpoika.

17

9:17a
Neh. 11:19
Portteja vartioivat Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman sekä heidän sukunsa. Heidän päämiehenään oli Sallum, 18ja heidän vartiopaikkansa oli kuten ennenkin itäpuolella, Kuninkaanportilla. Aikoinaan he vartioivat leeviläisten leiriä. 19Pyhäkköteltan kynnyksenvartijoina palvelivat Sallum, Koren poika, Korahin pojan Ebjasafin pojanpoika, ja hänen sukuunsa kuuluvat korahilaiset. Heidän isänsä vartioivat aikoinaan Herran leirin sisäänkäyntiä, 20ja Pinehas, Eleasarin poika, oli silloin näiden johtajana, ja Herra oli hänen kanssaan. 21Sakarja, Meselemjan poika, oli pyhäkköteltan ovenvartijana. 22
9:22
1. Sam. 9:9
Kynnyksenvartijoiksi valittuja oli kaikkiaan kaksisataakaksitoista, ja heidät on merkitty sukuluetteloihin kyliensä mukaan. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat uskoneet heille tämän tehtävän, 23ja niin he ja heidän jälkeläisensä huolehtivat pyhäkköteltan ja Herran temppelin porttien vartioinnista. 24Heidät oli sijoitettu kaikkien neljän ilmansuunnan – idän, lännen, pohjoisen ja etelän – puoleisille porteille, 25ja heidän sukunsa miesten piti tulla kylistään aina määräaikana seitsemäksi päiväksi heidän avukseen.

26Neljä ylintä portinvartijaa, jotka olivat leeviläisiä, hoitivat tehtäväänsä pysyvästi. He huolehtivat myös Jumalan temppelin sivuhuoneista ja aarrekammioista. 27He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä, koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. 28Muutamat porttien vartijoista huolehtivat jumalanpalveluksessa tarvittavista esineistä, ja aina kun he toivat esineet tai veivät ne pois, he laskivat niiden lukumäärän. 29Toiset oli määrätty hoitamaan näitä esineitä ja pyhäkön koko kalustoa sekä pitämään huolta vehnäjauhoista, viinistä, öljystä ja suitsutus- ja hajuaineista. 30

9:30
2. Moos. 30:25
Muutamat pappissukuun kuuluvat sekoittivat ja valmistivat hajusteita. 31Leeviläiselle Mattitjalle, Korahin sukuun kuuluvan Sallumin esikoiselle, oli uskottu ruokauhriin käytettävien kakkujen valmistaminen, 32
9:32
2. Moos. 25:30+
ja muutamat leeviläisen Kehatin suvun miehet huolehtivat uhrileivistä, jotka joka sapatti pantiin pyhäkön pöydälle.

33Temppelilaulajat, jotka olivat leeviläisten sukujen päämiehiä, asuivat temppelin sivuhuoneissa ja olivat vapaat muista töistä, koska jumalanpalvelus oli öin ja päivin heidän tehtävänään.

34Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet, kaikki päämiehet sukuluetteloiden mukaan lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

35

9:35–44
1. Aik. 8:29–40
Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 36ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. 38Miklotille syntyi Simam. Nämä asuivat perheineen Jerusalemissa. 39Nerille syntyi Kis, Kisille Saul, ja Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 40Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 41Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. 42Ahasille syntyi Jaera, Jaeralle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 43Mosalle Binea. Tämän poika oli Refaja, Refajan poika oli Eleasa ja Eleasan poika Asel. 44Aselilla oli kuusi poikaa: Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat.

10

Saulin ja hänen poikiensa kuolema

101

10:1–12
1. Sam. 31:1–13
Filistealaiset ryhtyivät taisteluun israelilaisia vastaan. Israelin joukot pakenivat heidän tieltään, ja paljon kaatuneita jäi Gilboanvuoren rinteille. 2Filistealaiset saavuttivat Saulin ja hänen poikansa ja tappoivat Jonatanin, Abinadabin ja Malkisuan, Saulin pojat. 3Taistelu kävi kiivaana myös Saulin ympärillä. Jousimiehet keksivät hänet, ja hän haavoittui heidän ampumistaan nuolista. 4Silloin Saul käski aseenkantajaansa: »Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja häpäisevät minut.» Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. 5Nähdessään Saulin kuolleen myös aseenkantaja heittäytyi miekkaansa ja päätti päivänsä.

6Näin he kaikki kuolivat, Saul ja kolme hänen poikaansa, ja samalla päättyi Saulin suvun kuninkuus. 7Kun Jisreelin tasangolla asuvat israelilaiset saivat tietää, että sotaväki oli paennut ja Saul ja hänen poikansa olivat kuolleet, he jättivät kaupunkinsa ja lähtivät pakoon. Heidän tilalleen kaupunkeihin asettui filistealaisia.

8Seuraavana päivänä filistealaiset lähtivät ryöstämään ruumiita ja löysivät Saulin ja hänen poikansa kaatuneina Gilboanvuorelta. 9He ryöstivät hänen vaatteensa, ottivat hänen päänsä ja varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri maataan julistaakseen voitonsanomaa epäjumalilleen ja kansalleen. 10Filistealaiset asettivat Saulin varusteet erään jumalansa pyhäkköön, ja hänen pääkallonsa he ripustivat Dagonin10:10 Dagon oli kanaanilaisten viljanjumala. temppeliin.

11Kun Gileadin Jabesin väki kuuli, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille, 12kaikki kaupungin taistelukykyiset miehet lähtivät liikkeelle. He noutivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit, veivät ne Jabesiin, hautasivat heidän luunsa siellä tammen alle ja paastosivat seitsemän päivää.

13

10:13,14
3. Moos. 19:31+
10:13
1. Sam. 15:26
Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä 14eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle.

11

Kuningas Daavid valloittaa Jerusalemin

111

11:1–9
2. Sam. 5:1–10
11:1
1. Aik. 12:24
Israelilaiset kokoontuivat Hebroniin Daavidin luo ja sanoivat: »Sinä ja me olemme samaa lihaa ja verta. 2
11:2
1. Sam. 16:13,18:16
Jo aikaisemmin, silloin kun Saul vielä oli kuninkaana, sinä johdit Israelia sen sotaretkillä. Herra, sinun Jumalasi, on sanonut sinulle: ’Sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia, ja sinusta tulee minun kansani Israelin hallitsija.’» 3Myös kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan luo Hebroniin. Daavid solmi siellä heidän kanssaan liiton Herran edessä, ja he voitelivat Daavidin kuninkaaksi, niin kuin Herra oli Samuelille ilmoittamassaan sanassa käskenyt.

4Daavid ja israelilaiset lähtivät Jerusalemiin eli Jebusiin, jossa jebusilaiset silloin vielä asuivat. 5Jebusin asukkaat sanoivat Daavidille: »Tänne sinä et pääse.» Mutta Daavid valtasi Siionin linnoituksen, josta sitten tuli Daavidin kaupunki. 6Daavid oli sanonut: »Siitä, joka ensimmäisenä surmaa jebusilaisen, tulee päällikkö ja komentaja.» Ensimmäisenä pääsi linnoitukseen Joab, Serujan poika, ja hänestä tuli sotaväen päällikkö.

7Daavid asettui asumaan linnoitukseen, ja siksi sitä ruvettiin sanomaan Daavidin kaupungiksi. 8Hän laajensi sitä Millosta alkaen eri suuntiin, ja Joab rakensi entiselleen muun osan kaupunkia. 9Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Sebaot oli hänen kanssaan.

Daavidin soturit

10

11:10a
2. Sam. 23:8–39
Tässä on luettelo Daavidin parhaista sotureista, jotka yhdessä koko Israelin kanssa tukivat häntä kaikin voimin ja korottivat hänet Israelin kuninkaaksi Herran sanan mukaisesti.

11

11:11
1. Aik. 27:2
Hakmonilainen Jasobeam oli kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi yhdellä kertaa kolmesataa miestä.

12

11:12
1. Aik. 27:4
Seuraava oli ahoahilainen Eleasar, Dodon poika, joka hänkin kuului kolmen suurimman soturin joukkoon. 13Hän oli Daavidin mukana Pas-Dammimissa, jonne filistealaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Siellä oli pelto, jossa kasvoi sankka ohra. Kun Israelin sotaväki lähti pakoon filistealaisten tieltä, 14Eleasar asettui keskelle peltoa, puolustautui siellä ja löi filistealaiset. Näin Herra antoi suuren voiton.

15

11:15
1. Sam. 22:1
Kolmenkymmenen päällikön joukosta lähti kerran kolme miestä Daavidin luo vuoristoon, Adullamin luolalle. Filistealaisten sotajoukko oli silloin leirissä Refaiminlaaksossa. 16Daavid oli turvapaikassaan vuorilla, ja filistealaisilla oli vartionsa Betlehemissä. 17Daavid tuli lausuneeksi: »Toisipa joku minulle vettä siitä kaivosta, joka on Betlehemin portilla!» 18Silloin nuo kolme tunkeutuivat filistealaisten leiriin, ammensivat Betlehemin porttikaivosta vettä ja toivat Daavidille. Mutta hän ei tahtonutkaan juoda sitä, vaan vuodatti veden uhriksi Herralle. 19Hän sanoi: »Jumala minua varjelkoon juomasta tätä! Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla.» Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo kolme sankaria.

20Abisai, Joabin veli, oli noiden kolmenkymmenen päällikkö. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi kolmesataa miestä, mutta häntä ei luettu kolmen suurimman soturin joukkoon. 21Noiden kolmenkymmenen joukossa hän oli suuressa maineessa. Hän oli heidän päällikkönsä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja.

22

11:22
1. Aik. 27:5
Benaja, Jojadan poika Kabseelista, oli mahtava mies ja teki monia urotöitä. Hän surmasi kaksi moabilaista urhoa, ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. 23Hän surmasi myös suurikokoisen, viisi kyynärää pitkän egyptiläisen. Tällä oli kädessään keihäs, paksu kuin kangaspuiden tukki, mutta Benaja meni sauva kädessä häntä vastaan, tempasi häneltä keihään ja tappoi hänet sillä. 24Tällaisia tekoja teki Benaja, Jojadan poika, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. 25Hän oli maineikkain noista kolmestakymmenestä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi.

26

11:26
2. Sam. 2:18
1. Aik. 27:7
Muita sotasankareita olivat Asael, Joabin veli, betlehemiläinen Elhanan, Dodon poika, 27harodilainen Sammot, peletiläinen Heles, 28tekoalainen Ira, Ikkesin poika, anatotilainen Abieser, 29husalainen Sibbekai, ahoahilainen Ilai, 30netofalainen Mahrai, netofalainen Heled, Baanan poika, 31Itai, Ribain poika, Benjaminin Gibeasta, pireatonilainen Benaja, 32nahale-gaasilainen Hurai, bet-arabalainen Abiel, 33bahurimilainen Asmavet, saalbonilainen Eljahba, 34gisonilainen Hasem, hararilainen Jonatan, Sagen poika, 35hararilainen Ahiam, Sakarin poika, Elifal, Urin poika, 36mekeralainen Hefer, pelonilainen Ahia, 37karmelilainen Hesro, Naarai, Esbain poika, 38Joel, Natanin veli, Mibhar, Hagrin poika, 39ammonilainen Selek, beerotilainen Nahrai, joka oli Joabin, Serujan pojan, aseenkantaja, 40jeteriläinen Ira, jeteriläinen Gareb, 41
11:41a
2. Sam. 11:3
heettiläinen Uria, Sabad, Ahlain poika, 42ruubenilainen Adina, Sisan poika, ruubenilaisten päällikkö, joka johti kolmeakymmentä miestä, 43Hanan, Maakan poika, mitniläinen Josafat, 44astarotilainen Ussia, sitten Sama ja Jeiel, aroerilaisen Hotamin pojat, 45Jediael, Simrin poika, ja hänen veljensä, tisiläinen Joha, 46mahanaimilainen Eliel, Jeribai ja Josavja, Elnaamin pojat, moabilainen Jitma, 47Eliel, Obed sekä sobalainen Jaasiel.