Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Kansa sitoutuu noudattamaan lakia.

(9:38) 1 (1) "Kaiken tämän johdosta me teemme sitoumuksen ja kirjoitamme siihen nimemme; sinetöidyssä asiakirjassa ovat meidän päämiestemme, leeviläistemme ja pappiemme nimet. 101 (2) Sinetöidyissä asiakirjoissa ovat nämä nimet: Nehemia, Hakaljan poika, maaherra, ja Sidkia, 2 (3) Seraja, Asarja, Jeremia, 3 (4) Pashur, Amarja, Malkia, 4 (5) Hattus, Sebanja, Malluk, 5 (6) Haarim, Meremot, Obadja, 6 (7) Daniel, Ginneton, Baaruk, 7 (8) Mesullam, Abia, Miijamin, 8 (9) Maasja, Bilgai ja Semaja — nämä ovat pappeja. 9 (10) Leeviläisiä ovat: Jeesua, Asanjan poika, Binnui, Heenadadin jälkeläinen, Kadmiel 10 (11) ja heidän veljensä Sebanja, Hoodia, Kelita, Pelaja, Haanan, 11 (12) Miika, Rehob, Hasabja, 12 (13) Sakkur, Seerebja, Sebanja, 13 (14) Hoodia, Baani ja Beninu. 14 (15)

10:14
Esra 2:3,6
Esra 8:4
Kansan päämiehiä ovat: Paros, Pahat-Mooab, Eelam, Sattu, Baani, 15 (16) Bunni, Asgad, Beebai, 16 (17) Adonia, Bigvai, Aadin, 17 (18) Aater, Hiskia, Assur, 18 (19) Hoodia, Haasum, Beesai, 19 (20) Haarif, Anatot, Nuubai, 20 (21) Magpias, Mesullam, Heesir, 21 (22) Mesesabel, Saadok, Jaddua, 22 (23) Pelatja, Haanan, Anaja, 23 (24) Hoosea, Hananja, Hassub, 24 (25) Loohes, Pilha, Soobek, 25 (26) Rehum, Hasabna, Maaseja, 26 (27) Ahia, Haanan, Aanan, 27 (28) Malluk, Haarim ja Baana.

28 (29) Ja muu kansa, papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka ovat eristäytyneet pakanallisista kansoista Jumalan lain puolelle, sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyvät sen ymmärtämään, 29 (30) liittyvät ylhäisiin veljiinsä, tulevat valalle, ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan, joka on annettu Jumalan palvelijan Mooseksen kautta, ja noudattavansa ja seuraavansa kaikkia Herran, meidän Herramme, käskyjä, oikeuksia ja säädöksiä.

30 (31)

10:30
2. Moos. 34:16
5. Moos. 7:3
Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi.

31 (32)

10:31
2. Moos. 20:10
2. Moos. 23:10
3. Moos. 23:3
3. Moos. 25:3
5. Moos. 5:12
5. Moos. 15:1
Neh. 13:19
Me emme osta sapattina tai pyhäpäivänä maan kansoilta, jos ne tuovat kauppatavaraa tai viljaa mitä tahansa kaupaksi sapattina.

Me jätämme joka seitsemäntenä vuotena maan lepäämään ja kaikki saatavat velkomatta.

32 (33) Me sitoudumme suorittamaan vuodessa kolmannes-sekelin palvelusta varten Jumalamme temppelissä: 33 (34)

10:33
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:6
4. Moos. 28:3
4. Moos. 28:9,11
näkyleipiin, jokapäiväiseen ruokauhriin ja jokapäiväiseen polttouhriin, uhreihin sapatteina ja uudenkuun päivinä, juhlauhreihin ja pyhiin lahjoihin, syntiuhreihin sovituksen toimittamiseksi Israelille ja kaikkeen, mikä meidän Jumalamme temppelissä toimitettava on.

34 (35)

10:34
3. Moos. 6:12
Neh. 13:31
Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme heittäneet arpaa uhrilahjahalkojen tuomisesta perhekunnittain Jumalamme temppeliin määräaikoina joka vuosi, poltettaviksi Herran, meidän Jumalamme, alttarilla, niinkuin laissa on kirjoitettuna.

35 (36)

10:35
2. Moos. 23:19
5. Moos. 18:4
Me sitoudumme tuomaan maamme uutiset ja kaikkinaisten hedelmäpuiden uutiset joka vuosi Herran temppeliin 36 (37)
10:36
2. Moos. 13:2,12
3. Moos. 27:26
4. Moos. 3:13
sekä esikoiset pojistamme ja karjastamme, niinkuin laissa on kirjoitettuna, ja tuomaan raavaittemme ja lampaittemme esikoiset Jumalamme temppeliin, papeille, jotka toimittavat virkaansa meidän Jumalamme temppelissä.

37 (38)

10:37
3. Moos. 23:17
4. Moos. 15:19
4. Moos. 18:12
4. Moos. 18:21,26
5. Moos. 14:22
Me tuomme parhaat jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät, parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin, ja maamme kymmenykset leeviläisille. Leeviläiset itse kantavat kymmenykset kaikista kaupungeista, missä meillä on maanviljelystä. 38 (39)
10:38
4. Moos. 18:26
Ja papin, Aaronin pojan, tulee olla leeviläisten kanssa, heidän kantaessaan kymmenyksiä, ja leeviläisten tulee viedä kymmenykset kymmenyksistä meidän Jumalamme temppeliin, varastohuoneen kammioihin. 39 (40)
10:39
2. Aik. 31:11
Esra 8:29
Neh. 12:44
Sillä israelilaisten ja leeviläisten on vietävä anti jyvistä, viinistä ja öljystä näihin kammioihin, joissa pyhäkön kalut ja virkaansa toimittavat papit, ovenvartijat ja veisaajat ovat.

Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä."

11

11 LUKU.

Jerusalemin ja Juudan maakunnan asukkaat.

111

11:1
Neh. 7:4
Ja kansan päämiehet asettuivat Jerusalemiin, mutta muu kansa heitti arpaa saadakseen joka kymmenennen asettumaan Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin, yhdeksän kymmenesosan jäädessä asumaan muihin kaupunkeihin. 2Ja kansa siunasi kaikkia niitä miehiä, jotka vapaaehtoisesti asettuivat Jerusalemiin.

3Nämä olivat ne maakunnan päämiehet, jotka asettuivat Jerusalemiin ja Juudan kaupunkeihin; he asuivat kukin perintöosallaan, kaupungeissaan, Israel, papit, leeviläiset ja temppelipalvelijat sekä Salomon palvelijain jälkeläiset. 4

11:4
1. Aik. 9:3
Jerusalemissa asuivat seuraavat Juudan ja Benjamin miehet:

Juudan miehiä: Ataja, Ussian poika, joka oli Sakarjan poika, joka Amarjan poika, joka Sefatjan poika, joka Mahalalelin poika, Pereksen jälkeläisiä, 5ja Maaseja, Baarukin poika, joka oli Kolhoosen poika, joka Hasajan poika, joka Adajan poika, joka Joojaribin poika, joka Sakarjan poika, joka siilonilaisen poika; 6Jerusalemissa asuvia Pereksen jälkeläisiä oli kaikkiaan neljäsataa kuusikymmentä kahdeksan sotakuntoista miestä.

7Benjaminilaiset olivat nämä: Sallu, Mesullamin poika, joka oli Jooedin poika, joka Pedajan poika, joka Koolajan poika, joka Maasejan poika, joka Iitielin poika, joka Jesajan poika, 8ja hänen jälkeensä Gabbai ja Sallai, yhdeksänsataa kaksikymmentä kahdeksan. 9Jooel, Sikrin poika, oli heidän päällysmiehenään ja Juuda, Senuan poika, toisena kaupunginpäällikkönä.

10

11:10
1. Aik. 9:10
Pappeja: Jedaja, Joojaribin poika, Jaakin, 11Seraja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies, 12sekä heidän veljensä, jotka toimittivat palvelusta temppelissä, kahdeksansataa kaksikymmentä kaksi miestä; ja Adaja, Jerohamin poika, joka oli Pelaljan poika, joka Amsin poika, joka Sakarjan poika, joka Pashurin poika, joka Malkian poika, 13sekä hänen veljensä, jotka olivat perhekunta-päämiehiä, kaksisataa neljäkymmentä kaksi miestä; ja Amassai, Asarelin poika, joka oli Ahsain poika, joka Mesillemotin poika, joka Immerin poika, 14sekä heidän veljensä, jotka olivat sotaurhoja, sata kaksikymmentä kahdeksan miestä. Heidän päällysmiehenään oli Sabdiel, Gedolimin poika.

15

11:15
1. Aik. 9:14
Ja leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika, joka oli Asrikamin poika, joka Hasabjan poika, joka Bunnin poika; 16ja Sabbetai ja Joosabad, jotka valvoivat maallisia toimia Jumalan temppelissä ja olivat leeviläisten päämiehiä, 17ja Mattanja, Miikan poika, joka oli Sabdin poika, joka Aasafin, ensimmäisen johtajan, poika, joka rukoiltaessa alotti kiitosvirren, ja Bakbukja, hänen veljistään toinen, ja Abda, Sammuan poika, joka oli Gaalalin poika, joka Jedutunin poika. 18Leeviläisiä oli pyhässä kaupungissa kaikkiaan kaksisataa kahdeksankymmentä neljä.

19Ovenvartijat olivat Akkub, Talmon sekä heidän veljensä, jotka vartioivat portteja, sata seitsemänkymmentä kaksi.

20Muut israelilaiset, papit ja leeviläiset asuivat kaikissa muissa Juudan kaupungeissa, kukin perintöosallaan. 21Temppelipalvelijat asuivat Oofelilla; Siiha ja Gispa valvoivat temppelipalvelijoita. 22Ja leeviläisten päällysmiehenä Jerusalemissa Jumalan temppelin toimissa oli Ussi, Baanin poika, joka oli Hasabjan poika, joka Mattanjan poika, joka Miikan poika, Aasafin jälkeläisiä, veisaajia. 23Oli näet heitä koskeva kuninkaan käsky, joka vakuutti veisaajille heidän jokapäiväiset tarpeensa. 24Ja Petahja, Mesesabelin poika, Serahin, Juudan pojan, jälkeläisiä, oli kuninkaan edusmiehenä kaikissa kansaa koskevissa asioissa.

25Heidän peltomaillaan olevissa kylissä asui Juudan miehiä: Kirjat-Arbassa ja sen tytärkaupungeissa, Diibonissa ja sen tytärkaupungeissa, Jekabseelissa ja siihen kuuluvissa kylissä, 26Jeesuassa, Mooladassa, Beet-Peletissä, 27Hasar-Suualissa, Beersebassa ja sen tytärkaupungeissa, 28Siklagissa, Mekonassa ja sen tytärkaupungeissa, 29Een-Rimmonissa, Sorassa, Jarmutissa, 30Saanoahissa, Adullamissa ja niihin kuuluvissa kylissä, Laakiissa ja sen peltomailla, Asekassa ja sen tytärkaupungeissa; he sijoittuivat siis asumaan Beersebasta aina Hinnomin laaksoon saakka.

31Benjaminilaiset asuivat, Gebasta alkaen, Mikmaassa, Aijassa, Beetelissä ja sen tytärkaupungeissa, 32Anatotissa, Noobissa, Ananjassa, 33Haasorissa, Raamassa, Gittaimissa, 34Haadidissa, Seboimissa, Neballatissa, 35

11:35
1. Aik. 4:14
Loodissa, Oonossa, Seppäinlaaksossa.

36Leeviläisistä asui eräitä Juudan osastoja Benjaminissa.

12

12 LUKU.

Luettelo Serubbaabelin kanssa palanneista papeista ja leeviläisistä. Muurin vihkiäiset. Pappien ja leeviläisten osuudet.

121

12:1
Esra 2:1
Esra 2:36,40
Neh. 10:2
Nämä olivat ne papit ja leeviläiset, jotka lähtivät Serubbaabelin, Sealtielin pojan, ja Jeesuan kanssa: Seraja, Jeremia, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattus, 3Sekanja, Rehum, Meremot, 4Iddo, Ginnetoi, Abia, 5Miijamin, Maadja, Bilga, 6Semaja, Joojarib, Jedaja, 7Sallu, Aamok, Hilkia ja Jedaja. Nämä olivat pappien ja veljiensä päämiehet Jeesuan aikana. 8
12:8
Neh. 10:9
Ja leeviläiset olivat: Jeesua, Binnui, Kadmiel, Seerebja, Juuda ja Mattanja, joka yhdessä veljiensä kanssa johti kiitosveisua; 9
12:9
Neh. 11:17
ja heidän veljensä Bakbukja ja Unni seisoivat vastapäätä heitä tehtäviään suorittamassa.

10Jeesualle syntyi Joojakim, Joojakimille syntyi Eljasib, Eljasibille syntyi Joojada, 11Joojadalle syntyi Joonatan ja Joonatanille syntyi Jaddua.

12Joojakimin aikana olivat seuraavat papit perhekunta-päämiehinä: Serajalla Meraja, Jeremialla Hananja, 13Esralla Mesullam, Amarjalla Joohanan, 14Mallukilla Joonatan, Sebanjalla Joosef, 15Haarimilla Adna, Merajotilla Helkai, 16

12:16
Esra 5:1
Iddolla Sakarja, Ginnetonilla Mesullam, 17Abialla Sikri, Minjaminilla, Mooadjalla Piltai, 18Bilgalla Sammua, Semajalla Joonatan, 19Joojaribilla Mattenai, Jedajalla Ussi, 20Sallailla Kallai, Aamokilla Eeber, 21Hilkialla Hasabja ja Jedajalla Netanel.

22Leeviläisistä merkittiin Eljasibin, Joojadan, Joohananin ja Jadduan aikana perhekunta-päämiehet muistiin; ja samoin papit persialaisen Daarejaveksen hallitusaikana.

23Leevin jälkeläisistä ovat perhekunta-päämiehet merkittyinä aikakirjaan Joohananin, Eljasibin pojan, aikaan asti. 24

12:24
1. Aik. 25:1
Ja leeviläisten päämiehet olivat Hasabja, Seerebja ja Jeesua, Kadmielin poika, sekä heidän veljensä, jotka seisoivat heitä vastapäätä ylistämässä ja kiittämässä, niinkuin Jumalan mies Daavid oli käskenyt, osasto osaston vieressä; 25ja Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub, ovenvartijat, jotka vartioivat porttien varastohuoneita. 26Nämä olivat Joojakimin, Jeesuan pojan, Joosadakin pojanpojan, aikalaisia ja käskynhaltija Nehemian ja pappi Esran, kirjanoppineen, aikalaisia.

27Kun Jerusalemin muuri oli vihittävä, haettiin leeviläiset kaikista heidän asuinpaikoistansa ja tuotiin Jerusalemiin viettämään vihkimäjuhlaa iloiten, kiitosvirsiä ja lauluja laulaen, kymbaaleja, harppuja ja kanteleita soittaen. 28Niin kokoontuivat veisaajain pojat Lakeudelta, Jerusalemin ympäristöstä, netofalaisten kylistä, 29Beet-Gilgalista ja Geban ja Asmavetin peltomailta, sillä veisaajat olivat rakentaneet itselleen kyliä Jerusalemin ympäristöön. 30Papit ja leeviläiset puhdistautuivat ja puhdistivat kansan sekä portit ja muurin.

31Sitten minä vein Juudan päämiehet rinteelle, muurin yläpuolelle, ja järjestin kaksi suurta laulukuntaa ja juhlakulkuetta muurin yläpuolelle, oikealle kädelle, Lantaportille päin. 32Ja heidän jäljessään kulkivat Hoosaja ja toinen puoli Juudan päämiehiä 33sekä Asarja, Esra, Mesullam, 34Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremia 35sekä pappien poikia torvineen, ja Sakarja, Joonatanin poika, joka oli Semajan poika, joka Mattanjan poika, joka Miikajan poika, joka Sakkurin poika, joka Aasafin poika, 36sekä hänen veljensä Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juuda ja Hanani Daavidin, Jumalan miehen, soittimia kantaen; ja Esra, kirjanoppinut, kulki heidän edellään. 37He menivät Lähdeportin ohi ja nousivat suoraan Daavidin kaupungin portaita sinne, mistä noustaan muurille, Daavidin palatsin yläpuolelle, aina Vesiportille asti idässä. 38Toinen laulukunta kulki vastakkaiseen suuntaan, ja sen jäljessä minä ja toinen puoli kansaa, muurin yläpuolitse, Uunitornin yläpuolitse, aina Leveälle muurille asti, 39ja Efraimin-portin yläpuolitse ja Vanhanportin, Kalaportin, Hananelin-tornin ja Hammea-tornin ohitse aina Lammasportille saakka; ja he asettuivat Vankilaportin luokse. 40Sitten molemmat laulukunnat asettuivat Jumalan temppeliin, ja samoin minä ja toinen puoli esimiehiä minun kanssani, 41sekä papit Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai, Sakarja ja Hananja torvineen, 42ja Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Joohanan, Malkia, Eelam ja Eser. Veisaajat kaiuttivat virsiään, ja Jisrahja oli johtajana. 43Ja he uhrasivat sinä päivänä suuria uhreja ja iloitsivat, sillä Jumala oli suuresti ilahuttanut heitä; myöskin vaimot ja lapset iloitsivat. Ja ilo kuului Jerusalemista kauas.

44

12:44
Neh. 10:39
Sinä päivänä asetettiin miehiä valvomaan varastokammioita, joissa antimet, uutiset ja kymmenykset säilytettiin. Niihin oli koottava kaupunkien peltomailta papeille ja leeviläisille lain mukaan tulevat osuudet. Sillä Juuda iloitsi palvelusta toimittavista papeista ja leeviläisistä. 45
12:45
1. Aik. 24:1
1. Aik. 25:1
1. Aik. 26:1
Ja nämä toimittivat tehtävänsä Jumalaansa palvellen ja puhdistuksia suorittaen, samoin veisaajat ja ovenvartijat, niinkuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskeneet. 46Sillä jo muinoin, Daavidin ja Aasafin aikana, oli veisaajain päämiehiä, ja veisattiin ylistys- ja kiitosvirsiä Jumalalle. 47
12:47
Neh. 10:37
Ja koko Israel antoi Serubbaabelin ja Nehemian aikana veisaajille ja ovenvartijoille heidän osuutensa, heidän jokapäiväiset tarpeensa; he pyhittivät lahjoja myöskin leeviläisille, ja leeviläiset pyhittivät lahjoja Aaronin pojille.