Raamattu 1933/-38 (KR38)
21

21 LUKU.

Leeviläisten kaupungit.

211Leeviläisten perhekunta-päämiehet astuivat pappi Eleasarin ja Joosuan, Nuunin pojan, eteen ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiesten eteen 2

21:2
4. Moos. 35:1
Joos. 18:1
ja puhuivat heille Siilossa Kanaanin maassa, sanoen: "Herra käski Mooseksen kautta antaa meille kaupunkeja asuaksemme ja niiden laidunmaat karjaamme varten". 3Niin israelilaiset antoivat leeviläisille perintöosastaan Herran käskyn mukaan nämä kaupungit laidunmaineen:

4Arpa tuli kehatilaisten suvuille niin, että leeviläisistä pappi Aaronin jälkeläiset saivat arvalla Juudan sukukunnalta, Simeonin sukukunnalta ja Benjaminin sukukunnalta kolmetoista kaupunkia. 5Mutta muut kehatilaiset saivat arvalla Efraimin sukukunnan suvuilta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. 6Geersonilaiset saivat arvalla Isaskarin sukukunnan suvuilta, Asserin sukukunnalta ja Naftalin sukukunnalta, sekä toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Baasanista, kolmetoista kaupunkia. 7Merarilaiset, heidän sukunsa, saivat Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia. 8Israelilaiset antoivat arvalla leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen, niinkuin Herra oli Mooseksen kautta käskenyt.

9Juudan jälkeläisten sukukunnasta ja simeonilaisten sukukunnasta annettiin nämä nimeltä mainitut kaupungit: 10

21:10
1. Aik. 6:54
Leevin jälkeläisiin, kehatilaisten sukuihin, kuuluville Aaronin jälkeläisille, sillä heille tuli arpa ensin, 11
21:11
Joos. 15:13
annettiin Kirjat-Arba, anakilaisten kantaisän Arban kaupunki, se on Hebron, Juudan vuoristosta, ympärillä olevine laidunmaineen. 12
21:12
Joos. 14:13
1. Aik. 6:56
Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle, perintömaaksi. 13
21:13
Joos. 20:7
Pappi Aaronin jälkeläisille annettiin tappajan turvakaupunki Hebron laidunmaineen, Libna laidunmaineen, 14Jattir laidunmaineen, Estemoa laidunmaineen, 15Hoolon laidunmaineen, Debir laidunmaineen, 16Ain laidunmaineen, Jutta laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen — yhdeksän kaupunkia näistä kahdesta sukukunnasta; 17ja Benjaminin sukukunnasta Gibeon laidunmaineen, Geba laidunmaineen, 18Anatot laidunmaineen ja Almon laidunmaineen — neljä kaupunkia. 19Aaronin jälkeläisten, pappien, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

20Muut leeviläisiin kuuluvat kehatilaisten suvut, muut kehatilaiset, saivat arvalla Efraimin sukukunnalta seuraavat kaupungit: 21heille annettiin tappajan turvakaupunki Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, 22Kibsaim laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen — neljä kaupunkia; 23ja Daanin sukukunnasta Elteke laidunmaineen, Gibbeton laidunmaineen, 24Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen — neljä kaupunkia, 25ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Taanak laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen — kaksi kaupunkia. 26Näiden muiden kehatilaisten sukujen kaupunkeja laidunmaineen oli kaikkiaan kymmenen.

27Leeviläisten sukuihin kuuluvat geersonilaiset saivat toiselta puolelta Manassen sukukuntaa tappajan turvakaupungin Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Beesteran laidunmaineen — kaksi kaupunkia; 28ja Isaskarin sukukunnalta Kisjonin laidunmaineen, Daberatin laidunmaineen, 29Jarmutin laidunmaineen ja Een-Gannimin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 30ja Asserin sukukunnalta Misalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, 31Helkatin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 32ja Naftalin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammot-Doorin laidunmaineen ja Kartanin laidunmaineen — kolme kaupunkia. 33Geersonilaisten, heidän sukujensa, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

34Muut leeviläisiin kuuluvat merarilaisten suvut saivat Sebulonin sukukunnalta Jokneamin laidunmaineen, Kartan laidunmaineen, 35Dimnan laidunmaineen, Nahalalin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 36ja Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen, Jahaan laidunmaineen, 37Kedemotin laidunmaineen ja Meefaatin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 38ja Gaadin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Raamotin laidunmaineen Gileadista ja Mahanaimin laidunmaineen, 39Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen — yhteensä neljä kaupunkia. 40Niitä kaupunkeja, jotka nämä muut leeviläisten sukuihin kuuluvat merarilaiset, heidän sukunsa, saivat arvalla, oli kaikkiaan kaksitoista kaupunkia.

41

21:41
4. Moos. 35:7
Kaikkiaan oli leeviläisten kaupunkeja israelilaisten perintömaassa neljäkymmentä kahdeksan kaupunkia laidunmaineen. 42Näihin kaupunkeihin kuului kuhunkin itse kaupunki ja sen ympärillä olevat laidunmaat; sellaisia olivat kaikki nämä kaupungit.

43

21:43
1. Moos. 12:7
1. Moos. 13:15
1. Moos. 15:18
1. Moos. 26:3
1. Moos. 28:13
Joos. 1:3
Niin Herra antoi Israelille koko sen maan, jonka hän oli vannonut antavansa heidän isilleen; ja he ottivat sen omaksensa ja asettuivat siihen. 44
21:44
5. Moos. 11:25
Ja Herra soi heidän päästä rauhaan kaikkialla, aivan niinkuin hän valalla vannoen oli luvannut heidän isillensä; eikä yksikään heidän vihollisistaan kestänyt heidän edessään, vaan kaikki heidän vihollisensa Herra antoi heidän käsiinsä. 45
21:45
Joos. 23:14
1. Kun. 8:56
Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutui.