Raamattu 1933/-38 (KR38)
19

19 LUKU.

Simeonin, Sebulonin, Isaskarin, Asserin, Naftalin ja Daanin sukukuntien perintöosat. Joosua saa omakseen Timnat-Serahin.

191

19:1
1. Moos. 49:7
Toinen arpa tuli Simeonille, simeonilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa; ja heidän perintöosansa tuli olemaan keskellä Juudan jälkeläisten perintöosaa. 2Heidän perintöosakseen tuli: Beerseba, Seba, Moolada, 3Hasar-Suual, Baala, Esem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa, 6Beet-Lebaot ja Saaruhen — kolmetoista kaupunkia kylineen; 7Ain, Rimmon, Eeter ja Aasan — neljä kaupunkia kylineen; 8sitten kaikki ne kylät, jotka ovat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baalat-Beeriin, Etelämaan Raamaan, saakka. Tämä on simeonilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa. 9Juudan jälkeläisten osasta saivat simeonilaiset perintöosansa, sillä Juudan jälkeläisille oli heidän osuutensa liian suuri; niin simeonilaiset saivat perintöosansa heidän perintöosansa keskeltä.

10Kolmas arpa nousi sebulonilaisille, heidän suvuillensa, ja heidän perintöosansa alue tuli ulottumaan Saaridiin saakka. 11Länteen päin nousee heidän rajansa Maralaan, koskettaa Dabbesetia ja sitä puroa, joka on Jokneamin itäpuolella. 12Itään päin, auringonnousuun päin, kääntyy raja Saaridista Kislot-Taaborin alueelle ja jatkuu Daberatiin ja nousee Jaafiaan. 13Sieltä se kulkee itään päin, auringonnousuun päin, Gat-Heeferiin ja Eet-Kasiniin ja jatkuu Rimmoniin, joka ulottuu Neegaan. 14Sitten raja kääntyy sen pohjoispuolitse Hannatoniin ja päättyy Jiftah-Eelin laaksoon. 15Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beetlehem — kaksitoista kaupunkia kylineen. 16Tämä on sebulonilaisten, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

17Neljäs arpa tuli Isaskarille, isaskarilaisille, heidän suvuilleen. 18Ja heidän alueellaan tuli olemaan Jisreel, Kesullot, Suunem, 19Hafaraim, Siion, Anaharat, 20Rabbit, Kisjon, Ebes, 21Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes; 22ja raja koskettaa Taaboria, Sahasimia, Beet-Semestä, ja heidän rajansa päättyy Jordaniin — kuusitoista kaupunkia kylineen. 23Tämä on isaskarilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen.

24Viides arpa tuli asserilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa. 25Ja heidän alueellaan tuli olemaan Helkat, Hali, Beten ja Aksaf, 26Alammelek, Amad ja Misal; ja lännessä raja koskettaa Karmelia ja Siihor-Libnatia, 27kääntyy sitten auringonnousuun päin Beet-Daagoniin ja koskettaa Sebulonia ja Jiftah-Eelin laaksoa pohjoisessa, Beet-Eemekiä ja Negieliä ja jatkuu Kaabulin pohjoispuolitse 28Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kaanaan, aina suureen Siidoniin saakka. 29Sitten raja kääntyy Raamaan ja menee Tyyron varustettuun kaupunkiin saakka; sitten raja kääntyy Hoosaan ja päättyy mereen, Heebelistä Aksibiin. 30Umma, Afek ja Rehob — kaksikymmentä kaksi kaupunkia kylineen. 31Tämä on asserilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

32Kuudes arpa tuli naftalilaisille, naftalilaisten suvuille. 33Ja heidän rajansa tuli kulkemaan Heelefistä, Saanannimin tammesta, Adami-Nekebin ja Jabneelin kautta Lakkumiin asti ja päättyy Jordaniin. 34Ja raja kääntyy länteen päin Asnot-Taaboriin ja jatkuu sieltä Hukkokiin ja koskettaa etelässä Sebulonia, lännessä Asseria ja idässä Juudaa Jordanin luona. 35Varustettuja kaupunkeja ovat: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Raama, Haasor, 37Kedes, Edrei, Een-Haasor, 38Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes — yhdeksäntoista kaupunkia kylineen. 39Tämä on naftalilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen.

40Seitsemäs arpa tuli daanilaisten sukukunnalle, heidän suvuilleen. 41Heidän perintöosansa alueella tuli olemaan Sora, Estaol, Iir-Semes, 42Saalabbin, Aijalon, Jitla, 43Eelon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Mee-Jarkon ja Rakkon, ynnä Jaafoon päin oleva alue.

47

19:47
Tuom. 1:34
Tuom. 18:27
Mutta daanilaisten alue joutui heiltä pois. Niin daanilaiset lähtivät ja taistelivat Lesemiä vastaan ja valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja ottivat sen omaksensa ja asettuivat sinne. Ja he antoivat Lesemille nimen Daan, isänsä Daanin mukaan. 48Tämä on daanilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

49Kun israelilaiset olivat saaneet jaetuksi maan sen rajoja myöten, antoivat he Joosualle, Nuunin pojalle, perintöosan keskuudessaan. 50Herran käskyn mukaisesti he antoivat hänelle sen kaupungin, jota hän pyysi, Timnat-Serahin Efraimin vuoristossa. Ja hän rakensi uudestaan kaupungin ja asettui sinne.

51

19:51
Joos. 14:1
Joos. 18:1
Nämä ovat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiehet jakoivat arvalla Siilossa Herran edessä, ilmestysmajan ovella. Niin he lopettivat maan jakamisen.

20

20 LUKU.

Turvakaupungit.

201Silloin Herra puhui Joosualle sanoen: 2

20:2
2. Moos. 21:13
4. Moos. 35:9
5. Moos. 19:2
"Puhu israelilaisille ja sano: Määrätkää itsellenne ne turvakaupungit, joista minä olen puhunut teille Mooseksen kautta, 3että niihin voisi paeta tappaja, joka tapaturmaisesti, tahtomattaan, on jonkun surmannut; ja olkoot ne teillä turvapaikkoina verenkostajalta. 4Ja kun joku pakenee johonkin näistä kaupungeista, pysähtyköön hän kaupungin portin ovelle ja kertokoon asiansa sen kaupungin vanhimmille; he korjatkoot hänet luoksensa kaupunkiin ja antakoot hänelle paikan, jossa hän saa asua heidän luonansa. 5Ja jos verenkostaja ajaa häntä takaa, älkööt he luovuttako tappajaa hänen käsiinsä, koska hän tahtomattaan tappoi lähimmäisensä, häntä ennestään vihaamatta. 6Ja asukoon hän siinä kaupungissa, kunnes on ollut kansan tuomittavana, ja silloisen ylimmäisen papin kuolemaan saakka; sitten tappaja tulkoon taas takaisin omaan kaupunkiinsa ja kotiinsa, kaupunkiin, josta oli paennut."

7Niin he pyhittivät sitä varten Kedeksen Galileasta, Naftalin vuoristosta, Sikemin Efraimin vuoristosta ja Kirjat-Arban, se on Hebronin, Juudan vuoristosta. 8

20:8
5. Moos. 4:41
Ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, idän puolelta, he määräsivät Ruubenin sukukunnasta Beserin erämaasta, ylätasangolta, ja Gaadin sukukunnasta Raamotin, Gileadista, ja Manassen sukukunnasta Goolanin, Baasanista. 9Nämä ovat ne kaupungit, jotka asetettiin kaikille israelilaisille ja heidän keskuudessaan asuville muukalaisille sitä varten, että niihin voisi paeta jokainen, joka tapaturmaisesti oli jonkun surmannut, eikä hänen tarvitsisi kuolla verenkostajan käden kautta, ennenkuin oli ollut kansan tuomittavana.

21

21 LUKU.

Leeviläisten kaupungit.

211Leeviläisten perhekunta-päämiehet astuivat pappi Eleasarin ja Joosuan, Nuunin pojan, eteen ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiesten eteen 2

21:2
4. Moos. 35:1
Joos. 18:1
ja puhuivat heille Siilossa Kanaanin maassa, sanoen: "Herra käski Mooseksen kautta antaa meille kaupunkeja asuaksemme ja niiden laidunmaat karjaamme varten". 3Niin israelilaiset antoivat leeviläisille perintöosastaan Herran käskyn mukaan nämä kaupungit laidunmaineen:

4Arpa tuli kehatilaisten suvuille niin, että leeviläisistä pappi Aaronin jälkeläiset saivat arvalla Juudan sukukunnalta, Simeonin sukukunnalta ja Benjaminin sukukunnalta kolmetoista kaupunkia. 5Mutta muut kehatilaiset saivat arvalla Efraimin sukukunnan suvuilta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. 6Geersonilaiset saivat arvalla Isaskarin sukukunnan suvuilta, Asserin sukukunnalta ja Naftalin sukukunnalta, sekä toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Baasanista, kolmetoista kaupunkia. 7Merarilaiset, heidän sukunsa, saivat Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia. 8Israelilaiset antoivat arvalla leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen, niinkuin Herra oli Mooseksen kautta käskenyt.

9Juudan jälkeläisten sukukunnasta ja simeonilaisten sukukunnasta annettiin nämä nimeltä mainitut kaupungit: 10

21:10
1. Aik. 6:54
Leevin jälkeläisiin, kehatilaisten sukuihin, kuuluville Aaronin jälkeläisille, sillä heille tuli arpa ensin, 11
21:11
Joos. 15:13
annettiin Kirjat-Arba, anakilaisten kantaisän Arban kaupunki, se on Hebron, Juudan vuoristosta, ympärillä olevine laidunmaineen. 12
21:12
Joos. 14:13
1. Aik. 6:56
Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle, perintömaaksi. 13
21:13
Joos. 20:7
Pappi Aaronin jälkeläisille annettiin tappajan turvakaupunki Hebron laidunmaineen, Libna laidunmaineen, 14Jattir laidunmaineen, Estemoa laidunmaineen, 15Hoolon laidunmaineen, Debir laidunmaineen, 16Ain laidunmaineen, Jutta laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen — yhdeksän kaupunkia näistä kahdesta sukukunnasta; 17ja Benjaminin sukukunnasta Gibeon laidunmaineen, Geba laidunmaineen, 18Anatot laidunmaineen ja Almon laidunmaineen — neljä kaupunkia. 19Aaronin jälkeläisten, pappien, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

20Muut leeviläisiin kuuluvat kehatilaisten suvut, muut kehatilaiset, saivat arvalla Efraimin sukukunnalta seuraavat kaupungit: 21heille annettiin tappajan turvakaupunki Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, 22Kibsaim laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen — neljä kaupunkia; 23ja Daanin sukukunnasta Elteke laidunmaineen, Gibbeton laidunmaineen, 24Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen — neljä kaupunkia, 25ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Taanak laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen — kaksi kaupunkia. 26Näiden muiden kehatilaisten sukujen kaupunkeja laidunmaineen oli kaikkiaan kymmenen.

27Leeviläisten sukuihin kuuluvat geersonilaiset saivat toiselta puolelta Manassen sukukuntaa tappajan turvakaupungin Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Beesteran laidunmaineen — kaksi kaupunkia; 28ja Isaskarin sukukunnalta Kisjonin laidunmaineen, Daberatin laidunmaineen, 29Jarmutin laidunmaineen ja Een-Gannimin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 30ja Asserin sukukunnalta Misalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, 31Helkatin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 32ja Naftalin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammot-Doorin laidunmaineen ja Kartanin laidunmaineen — kolme kaupunkia. 33Geersonilaisten, heidän sukujensa, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

34Muut leeviläisiin kuuluvat merarilaisten suvut saivat Sebulonin sukukunnalta Jokneamin laidunmaineen, Kartan laidunmaineen, 35Dimnan laidunmaineen, Nahalalin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 36ja Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen, Jahaan laidunmaineen, 37Kedemotin laidunmaineen ja Meefaatin laidunmaineen — neljä kaupunkia; 38ja Gaadin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Raamotin laidunmaineen Gileadista ja Mahanaimin laidunmaineen, 39Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen — yhteensä neljä kaupunkia. 40Niitä kaupunkeja, jotka nämä muut leeviläisten sukuihin kuuluvat merarilaiset, heidän sukunsa, saivat arvalla, oli kaikkiaan kaksitoista kaupunkia.

41

21:41
4. Moos. 35:7
Kaikkiaan oli leeviläisten kaupunkeja israelilaisten perintömaassa neljäkymmentä kahdeksan kaupunkia laidunmaineen. 42Näihin kaupunkeihin kuului kuhunkin itse kaupunki ja sen ympärillä olevat laidunmaat; sellaisia olivat kaikki nämä kaupungit.

43

21:43
1. Moos. 12:7
1. Moos. 13:15
1. Moos. 15:18
1. Moos. 26:3
1. Moos. 28:13
Joos. 1:3
Niin Herra antoi Israelille koko sen maan, jonka hän oli vannonut antavansa heidän isilleen; ja he ottivat sen omaksensa ja asettuivat siihen. 44
21:44
5. Moos. 11:25
Ja Herra soi heidän päästä rauhaan kaikkialla, aivan niinkuin hän valalla vannoen oli luvannut heidän isillensä; eikä yksikään heidän vihollisistaan kestänyt heidän edessään, vaan kaikki heidän vihollisensa Herra antoi heidän käsiinsä. 45
21:45
Joos. 23:14
1. Kun. 8:56
Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutui.