Raamattu 1933/-38 (KR38)
19

19 LUKU.

Simeonin, Sebulonin, Isaskarin, Asserin, Naftalin ja Daanin sukukuntien perintöosat. Joosua saa omakseen Timnat-Serahin.

191

19:1
1. Moos. 49:7
Toinen arpa tuli Simeonille, simeonilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa; ja heidän perintöosansa tuli olemaan keskellä Juudan jälkeläisten perintöosaa. 2Heidän perintöosakseen tuli: Beerseba, Seba, Moolada, 3Hasar-Suual, Baala, Esem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa, 6Beet-Lebaot ja Saaruhen — kolmetoista kaupunkia kylineen; 7Ain, Rimmon, Eeter ja Aasan — neljä kaupunkia kylineen; 8sitten kaikki ne kylät, jotka ovat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baalat-Beeriin, Etelämaan Raamaan, saakka. Tämä on simeonilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa. 9Juudan jälkeläisten osasta saivat simeonilaiset perintöosansa, sillä Juudan jälkeläisille oli heidän osuutensa liian suuri; niin simeonilaiset saivat perintöosansa heidän perintöosansa keskeltä.

10Kolmas arpa nousi sebulonilaisille, heidän suvuillensa, ja heidän perintöosansa alue tuli ulottumaan Saaridiin saakka. 11Länteen päin nousee heidän rajansa Maralaan, koskettaa Dabbesetia ja sitä puroa, joka on Jokneamin itäpuolella. 12Itään päin, auringonnousuun päin, kääntyy raja Saaridista Kislot-Taaborin alueelle ja jatkuu Daberatiin ja nousee Jaafiaan. 13Sieltä se kulkee itään päin, auringonnousuun päin, Gat-Heeferiin ja Eet-Kasiniin ja jatkuu Rimmoniin, joka ulottuu Neegaan. 14Sitten raja kääntyy sen pohjoispuolitse Hannatoniin ja päättyy Jiftah-Eelin laaksoon. 15Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beetlehem — kaksitoista kaupunkia kylineen. 16Tämä on sebulonilaisten, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

17Neljäs arpa tuli Isaskarille, isaskarilaisille, heidän suvuilleen. 18Ja heidän alueellaan tuli olemaan Jisreel, Kesullot, Suunem, 19Hafaraim, Siion, Anaharat, 20Rabbit, Kisjon, Ebes, 21Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes; 22ja raja koskettaa Taaboria, Sahasimia, Beet-Semestä, ja heidän rajansa päättyy Jordaniin — kuusitoista kaupunkia kylineen. 23Tämä on isaskarilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen.

24Viides arpa tuli asserilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa. 25Ja heidän alueellaan tuli olemaan Helkat, Hali, Beten ja Aksaf, 26Alammelek, Amad ja Misal; ja lännessä raja koskettaa Karmelia ja Siihor-Libnatia, 27kääntyy sitten auringonnousuun päin Beet-Daagoniin ja koskettaa Sebulonia ja Jiftah-Eelin laaksoa pohjoisessa, Beet-Eemekiä ja Negieliä ja jatkuu Kaabulin pohjoispuolitse 28Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kaanaan, aina suureen Siidoniin saakka. 29Sitten raja kääntyy Raamaan ja menee Tyyron varustettuun kaupunkiin saakka; sitten raja kääntyy Hoosaan ja päättyy mereen, Heebelistä Aksibiin. 30Umma, Afek ja Rehob — kaksikymmentä kaksi kaupunkia kylineen. 31Tämä on asserilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

32Kuudes arpa tuli naftalilaisille, naftalilaisten suvuille. 33Ja heidän rajansa tuli kulkemaan Heelefistä, Saanannimin tammesta, Adami-Nekebin ja Jabneelin kautta Lakkumiin asti ja päättyy Jordaniin. 34Ja raja kääntyy länteen päin Asnot-Taaboriin ja jatkuu sieltä Hukkokiin ja koskettaa etelässä Sebulonia, lännessä Asseria ja idässä Juudaa Jordanin luona. 35Varustettuja kaupunkeja ovat: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Raama, Haasor, 37Kedes, Edrei, Een-Haasor, 38Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes — yhdeksäntoista kaupunkia kylineen. 39Tämä on naftalilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen.

40Seitsemäs arpa tuli daanilaisten sukukunnalle, heidän suvuilleen. 41Heidän perintöosansa alueella tuli olemaan Sora, Estaol, Iir-Semes, 42Saalabbin, Aijalon, Jitla, 43Eelon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Mee-Jarkon ja Rakkon, ynnä Jaafoon päin oleva alue.

47

19:47
Tuom. 1:34
Tuom. 18:27
Mutta daanilaisten alue joutui heiltä pois. Niin daanilaiset lähtivät ja taistelivat Lesemiä vastaan ja valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja ottivat sen omaksensa ja asettuivat sinne. Ja he antoivat Lesemille nimen Daan, isänsä Daanin mukaan. 48Tämä on daanilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

49Kun israelilaiset olivat saaneet jaetuksi maan sen rajoja myöten, antoivat he Joosualle, Nuunin pojalle, perintöosan keskuudessaan. 50Herran käskyn mukaisesti he antoivat hänelle sen kaupungin, jota hän pyysi, Timnat-Serahin Efraimin vuoristossa. Ja hän rakensi uudestaan kaupungin ja asettui sinne.

51

19:51
Joos. 14:1
Joos. 18:1
Nämä ovat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiehet jakoivat arvalla Siilossa Herran edessä, ilmestysmajan ovella. Niin he lopettivat maan jakamisen.