Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Juudan sukukunnan rajat ja kaupungit.

151

15:1
4. Moos. 34:3
Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

2Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta, 3jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin. 4Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

5Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka.

Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu. 6

15:6
Joos. 18:15
Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen. 7Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen. 8Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa. 9Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin. 10Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan. 11Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

12Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana.

Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

13

15:13
4. Moos. 14:24
Joos. 14:13
Tuom. 1:20
Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin. 14
15:14
4. Moos. 13:23
Tuom. 1:10
Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain, 15ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer. 16Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi". 17
15:17
Tuom. 3:9
1. Aik. 4:13
Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi. 18Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?" 19Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahanHebreaksi negeb, merkitsee tavallisesti: Etelämaa.; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

21Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur, 22Kiina, Diimona, Adada, 23Kedes, Haasor, Jitnan, 24Siif, Telem, Bealot, 25Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor, 26Amam, Sema, Moolada, 27Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet, 28Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja, 29Baala, Ijjim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon — kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

33Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna, 34Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, 35Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim — neljätoista kaupunkia kylineen; 37Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, 38Dilan, Mispe, Jokteel, 39Laakis, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda — kuusitoista kaupunkia kylineen; 42Libna, Eter, Aasan, 43Jiftah, Asna, Nesib, 44Kegila, Aksib ja Maaresa — yhdeksän kaupunkia kylineen; 45Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät; 46koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa; 47

15:47
4. Moos. 34:6
Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

48Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko, 49Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir; 50Anab, Estemo, Aanim; 51Goosen, Hoolon ja Giilo — yksitoista kaupunkia kylineen; 52Arab, Duuma, Esan, 53Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior — yhdeksän kaupunkia kylineen; 55Maaon, Karmel, Siif, Jutta, 56Jisreel, Jokdeam ja Saanoah, 57Kain, Gibea, Timna — kymmenen kaupunkia kylineen; 58Halhul, Beet-Suur, Gedor, 59Maarat, Beet-Anot ja Eltekon — kuusi kaupunkia kylineen; 60Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba — kaksi kaupunkia kylineen.

61Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi — kuusi kaupunkia kylineen.

63

15:63
Tuom. 1:21
2. Sam. 5:6
Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.

16

16 LUKU.

Joosefilaisten alue. Efraimin perintöosa.

161Joosefilaisille määräsi arpa rajan kulkemaan idästä päin, Jerikon Jordanista, Jerikon veteen ja sieltä erämaahan, joka kohoaa Jerikosta vuoristoon Beeteliä kohti. 2

16:2
Tuom. 1:26
Beetelistä raja jatkuu Luusiin ja kulkee arkilaisten alueeseen, Atarotiin. 3Sitten se laskeutuu länteen päin jafletilaisten alueeseen, aina alisen Beet-Hooronin alueeseen ja Geseriin asti ja päättyy mereen.

4Joosefilaiset, Manasse ja Efraim, saivat perintöosakseen tämän:

5Efraimilaisille, heidän suvuilleen, tuli seuraava alue: heidän perintöosansa itäinen raja kulkee Aterot-Addarista yliseen Beet-Hooroniin. 6Sitten raja päättyy mereen. Pohjoisessa on Mikmetat rajana. Sieltä raja kääntyy itään päin Taanat-Siiloon ja menee sen itäpuolitse Janohaan. 7Janohasta se laskeutuu Atarotiin ja Naaraan, koskettaa Jerikoa ja päättyy Jordaniin. 8Tappuahista raja kulkee länteen päin Kaana-puroon ja päättyy mereen. Tämä on efraimilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, 9

16:9
Joos. 17:9
ja lisäksi ne kaupungit, jotka erotettiin efraimilaisille keskeltä manasselaisten perintöosaa, kaikki ne kaupungit kylineen.

10

16:10
Joos. 13:13
Joos. 17:13
Tuom. 1:29
1. Kun. 9:16,21
Mutta he eivät karkoittaneet kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä; niin kanaanilaiset jäivät asumaan Efraimin keskeen aina tähän päivään asti, mutta joutuivat työveron alaisiksi.

17

17 LUKU.

Manassen perintöosa Jordanin länsipuolella.

171

17:1
4. Moos. 32:39
5. Moos. 3:13
Joos. 13:29
Manassen sukukunta sai sekin arpaosansa, sillä hän oli Joosefin esikoinen. Maakir, Manassen esikoinen, Gileadin isä, sai Gileadin ja Baasanin, sillä hän oli sotilas. 2
17:2
4. Moos. 26:29
Muutkin manasselaiset saivat osuutensa, suvuittain: abieserilaiset, heelekiläiset, asrielilaiset, sekemiläiset, heeferiläiset ja semidalaiset. Nämä ovat Manassen, Joosefin pojan, miespuoliset jälkeläiset, suvuittain. 3
17:3
4. Moos. 26:33
4. Moos. 27:1
4. Moos. 36:10
Mutta Selofhadilla, Heeferin pojalla, joka oli Gileadin poika, joka Maakirin poika, joka Manassen poika, ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä; ja nämä olivat hänen tyttäriensä nimet: Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa. 4Nämä astuivat pappi Eleasarin ja Joosuan, Nuunin pojan, ja päämiesten eteen ja sanoivat: "Herra käski Mooseksen antaa meille perintöosan veljiemme keskuudessa". Silloin Joosua antoi heille Herran käskyn mukaisesti perintöosan heidän isänsä veljien keskuudessa. 5Niin tuli Manasselle, paitsi Gileadin maata ja Baasania tuolla puolella Jordanin, kymmenen osaa, 6
17:6
Joos. 13:29
koska Manassen tyttäret saivat perintöosan hänen poikiensa keskuudessa; mutta Gileadin maa joutui Manassen muille jälkeläisille.

7Manassen raja kulkee Asserista Mikmetatiin, joka on Sikemin itäpuolella; sitten raja menee oikealle Een-Tappuahin asukkaiden tienoille. 8Tappuahin maa joutui Manasselle, mutta Tappuah, Manassen rajalla, efraimilaisille. 9

17:9
Joos. 16:9
Sitten raja laskeutuu Kaana-puroon, puron eteläpuolelle; mutta siellä, Manassen kaupunkien keskellä, olevat kaupungit joutuivat Efraimille. Sitten Manassen raja kulkee puron pohjoispuolelle ja päättyy mereen. 10Eteläpuolella oleva maa joutui Efraimille, mutta pohjoispuolella oleva maa joutui Manasselle, ja meri on sen rajana. Ja pohjoisessa sen raja koskettaa Asseria ja idässä Isaskaria. 11Isaskarista ja Asserista joutui Manasselle Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Jibleam ja sen tytärkaupungit, Doorin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Een-Doorin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Taanakin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Megiddon asukkaat ja sen tytärkaupungit, kolme kukkulaa. 12
17:12
Tuom. 1:27
Mutta manasselaiset eivät kyenneet ottamaan haltuunsa näitä kaupunkeja, vaan kanaanilaisten onnistui jäädä asumaan siihen maahan. 13Kun israelilaiset sitten voimistuivat, saattoivat he kanaanilaiset työveron alaisiksi, mutta eivät karkoittaneet heitä.

14Joosefilaiset puhuivat Joosualle sanoen: "Miksi sinä olet antanut minulle perintöosaksi vain yhden arvan ja yhden osan, vaikka minä olen lukuisa kansa, kun Herra aina tähän asti on minua siunannut?" 15Silloin Joosua sanoi heille: "Jos sinä olet niin lukuisa kansa, niin mene metsäseutuun ja raivaa itsellesi maata sieltä, perissiläisten ja refalaisten maasta, kun kerran Efraimin vuoristo on sinulle liian ahdas". 16

17:16
Tuom. 1:19
Mutta joosefilaiset vastasivat: "Ei vuoristo riitä meille; ja kaikilla kanaanilaisilla, jotka asuvat tasangoilla, on raudoitettuja sotavaunuja, sekä niillä, jotka asuvat Beet-Seanissa ja sen tytärkaupungeissa, että niillä, jotka asuvat Jisreelin tasangolla". 17Silloin Joosua sanoi Joosefin heimolle, Efraimille ja Manasselle, näin: "Sinä olet lukuisa kansa ja sinun voimasi on suuri; sinua ei ole jätettävä yhdelle ainoalle arpaosalle, 18vaan vuoristo on tuleva sinun omaksesi. Koska se on metsäseutua, on sinun raivattava se, ja sen laitapuoletkin tulevat sinun omiksesi. Sillä sinun on karkoitettava kanaanilaiset, vaikka heillä on raudoitettuja sotavaunuja ja vaikka he ovat voimakkaat."