Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Jordanin länsipuolella oleva maa jaetaan. Kaalebin perintöosa.

141

14:1
4. Moos. 34:17
Nämä ovat ne alueet, jotka israelilaiset saivat perintöosiksi Kanaanin maassa, ne, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiehet jakoivat heille 2
14:2
4. Moos. 26:55
4. Moos. 33:54
4. Moos. 34:13
Ap. t. 13:19
arvalla perintöosiksi sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli yhdeksästä ja puolesta sukukunnasta antanut Mooseksen kautta. 3
14:3
5. Moos. 3:12
5. Moos. 10:9
Sillä Mooses oli antanut kahdelle ja puolelle sukukunnalle perintöosat tuolta puolelta Jordanin, mutta leeviläisille hän ei antanut perintöosaa heidän keskellänsä. 4
14:4
1. Moos. 48:5
4. Moos. 35:2
Joos. 21:1
Sillä joosefilaisia oli kaksi sukukuntaa, Manasse ja Efraim; ja leeviläisille ei annettu osuutta maahan, vaan ainoastaan kaupunkeja heidän asuaksensa sekä niiden laidunmaat heidän karjaansa ja omaisuuttansa varten. 5Niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut, niin israelilaiset tekivät ja jakoivat maan.

6

14:6
4. Moos. 14:24,30
4. Moos. 32:11
Silloin juudalaiset astuivat Joosuan eteen Gilgalissa, ja kenissiläinen Kaaleb, Jefunnen poika, sanoi hänelle: "Sinä tunnet sen sanan, jonka Herra puhui Jumalan miehelle Moosekselle minusta ja sinusta Kaades-Barneassa. 7
14:7
4. Moos. 13:7,31
4. Moos. 14:6
Minä olin neljänkymmenen vuoden vanha, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut Kaades-Barneasta vakoilemaan maata, ja minä annoin hänelle tietoja parhaan ymmärrykseni mukaan. 8
14:8
5. Moos. 1:28
Mutta veljeni, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, saivat kansan sydämen raukeamaan, kun taas minä uskollisesti seurasin Herraa, Jumalaani. 9
14:9
5. Moos. 11:24
Joos. 1:3
Tuom. 1:20
Sinä päivänä Mooses vannoi sanoen: 'Totisesti, se maa, johon sinä olet jalkasi astunut, on tuleva sinulle ja sinun lapsillesi perintöosaksi ikiaikoihin asti, koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa, minun Jumalaani'. 10Ja nyt, katso, Herra on antanut minun elää, niinkuin hän oli sanonut, vielä neljäkymmentä viisi vuotta sen jälkeen, kuin Herra puhui tämän sanan Moosekselle, Israelin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt kahdeksankymmenen viiden vuoden vanha 11ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas, kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti; niinkuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin: minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. 12Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani, niin että minä saan heidät karkoitetuksi, niinkuin Herra on puhunut."

13

14:13
Joos. 15:13
Joos. 21:12
Silloin Joosua siunasi Kaalebin, Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintöosaksi Hebronin. 14Niin Hebron tuli kenissiläisen Kaalebin, Jefunnen pojan, perintöosaksi, niinkuin se on tänäkin päivänä, sentähden että hän oli uskollisesti seurannut Herraa, Israelin Jumalaa. 15Mutta Hebronin nimi oli muinoin Kirjat-ArbaNimi merkitsee: Arban kaupunki., Arban mukaan, joka oli mahtavin mies anakilaisten joukossa. Ja maa pääsi rauhaan sodasta.

15

15 LUKU.

Juudan sukukunnan rajat ja kaupungit.

151

15:1
4. Moos. 34:3
Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

2Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta, 3jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin. 4Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

5Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka.

Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu. 6

15:6
Joos. 18:15
Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen. 7Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen. 8Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa. 9Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin. 10Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan. 11Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

12Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana.

Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

13

15:13
4. Moos. 14:24
Joos. 14:13
Tuom. 1:20
Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin. 14
15:14
4. Moos. 13:23
Tuom. 1:10
Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain, 15ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer. 16Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi". 17
15:17
Tuom. 3:9
1. Aik. 4:13
Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi. 18Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?" 19Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahanHebreaksi negeb, merkitsee tavallisesti: Etelämaa.; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

21Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur, 22Kiina, Diimona, Adada, 23Kedes, Haasor, Jitnan, 24Siif, Telem, Bealot, 25Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor, 26Amam, Sema, Moolada, 27Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet, 28Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja, 29Baala, Ijjim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon — kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

33Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna, 34Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, 35Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim — neljätoista kaupunkia kylineen; 37Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, 38Dilan, Mispe, Jokteel, 39Laakis, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda — kuusitoista kaupunkia kylineen; 42Libna, Eter, Aasan, 43Jiftah, Asna, Nesib, 44Kegila, Aksib ja Maaresa — yhdeksän kaupunkia kylineen; 45Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät; 46koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa; 47

15:47
4. Moos. 34:6
Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

48Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko, 49Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir; 50Anab, Estemo, Aanim; 51Goosen, Hoolon ja Giilo — yksitoista kaupunkia kylineen; 52Arab, Duuma, Esan, 53Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior — yhdeksän kaupunkia kylineen; 55Maaon, Karmel, Siif, Jutta, 56Jisreel, Jokdeam ja Saanoah, 57Kain, Gibea, Timna — kymmenen kaupunkia kylineen; 58Halhul, Beet-Suur, Gedor, 59Maarat, Beet-Anot ja Eltekon — kuusi kaupunkia kylineen; 60Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba — kaksi kaupunkia kylineen.

61Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi — kuusi kaupunkia kylineen.

63

15:63
Tuom. 1:21
2. Sam. 5:6
Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.

16

16 LUKU.

Joosefilaisten alue. Efraimin perintöosa.

161Joosefilaisille määräsi arpa rajan kulkemaan idästä päin, Jerikon Jordanista, Jerikon veteen ja sieltä erämaahan, joka kohoaa Jerikosta vuoristoon Beeteliä kohti. 2

16:2
Tuom. 1:26
Beetelistä raja jatkuu Luusiin ja kulkee arkilaisten alueeseen, Atarotiin. 3Sitten se laskeutuu länteen päin jafletilaisten alueeseen, aina alisen Beet-Hooronin alueeseen ja Geseriin asti ja päättyy mereen.

4Joosefilaiset, Manasse ja Efraim, saivat perintöosakseen tämän:

5Efraimilaisille, heidän suvuilleen, tuli seuraava alue: heidän perintöosansa itäinen raja kulkee Aterot-Addarista yliseen Beet-Hooroniin. 6Sitten raja päättyy mereen. Pohjoisessa on Mikmetat rajana. Sieltä raja kääntyy itään päin Taanat-Siiloon ja menee sen itäpuolitse Janohaan. 7Janohasta se laskeutuu Atarotiin ja Naaraan, koskettaa Jerikoa ja päättyy Jordaniin. 8Tappuahista raja kulkee länteen päin Kaana-puroon ja päättyy mereen. Tämä on efraimilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, 9

16:9
Joos. 17:9
ja lisäksi ne kaupungit, jotka erotettiin efraimilaisille keskeltä manasselaisten perintöosaa, kaikki ne kaupungit kylineen.

10

16:10
Joos. 13:13
Joos. 17:13
Tuom. 1:29
1. Kun. 9:16,21
Mutta he eivät karkoittaneet kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä; niin kanaanilaiset jäivät asumaan Efraimin keskeen aina tähän päivään asti, mutta joutuivat työveron alaisiksi.