Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Juudan sukukunnan rajat ja kaupungit.

151

15:1
4. Moos. 34:3
Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

2Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta, 3jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin. 4Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

5Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka.

Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu. 6

15:6
Joos. 18:15
Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen. 7Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen. 8Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa. 9Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin. 10Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan. 11Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

12Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana.

Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

13

15:13
4. Moos. 14:24
Joos. 14:13
Tuom. 1:20
Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin. 14
15:14
4. Moos. 13:23
Tuom. 1:10
Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain, 15ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer. 16Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi". 17
15:17
Tuom. 3:9
1. Aik. 4:13
Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi. 18Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?" 19Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahanHebreaksi negeb, merkitsee tavallisesti: Etelämaa.; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

21Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur, 22Kiina, Diimona, Adada, 23Kedes, Haasor, Jitnan, 24Siif, Telem, Bealot, 25Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor, 26Amam, Sema, Moolada, 27Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet, 28Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja, 29Baala, Ijjim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon — kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

33Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna, 34Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, 35Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim — neljätoista kaupunkia kylineen; 37Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, 38Dilan, Mispe, Jokteel, 39Laakis, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda — kuusitoista kaupunkia kylineen; 42Libna, Eter, Aasan, 43Jiftah, Asna, Nesib, 44Kegila, Aksib ja Maaresa — yhdeksän kaupunkia kylineen; 45Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät; 46koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa; 47

15:47
4. Moos. 34:6
Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

48Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko, 49Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir; 50Anab, Estemo, Aanim; 51Goosen, Hoolon ja Giilo — yksitoista kaupunkia kylineen; 52Arab, Duuma, Esan, 53Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior — yhdeksän kaupunkia kylineen; 55Maaon, Karmel, Siif, Jutta, 56Jisreel, Jokdeam ja Saanoah, 57Kain, Gibea, Timna — kymmenen kaupunkia kylineen; 58Halhul, Beet-Suur, Gedor, 59Maarat, Beet-Anot ja Eltekon — kuusi kaupunkia kylineen; 60Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba — kaksi kaupunkia kylineen.

61Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi — kuusi kaupunkia kylineen.

63

15:63
Tuom. 1:21
2. Sam. 5:6
Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.