Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Nooan pojista polveutuvat kansat.

101

10:1
1. Aik. 1:4
Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta.

Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. 2Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 3Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma. 4Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset; 5heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.

6Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 7Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 8Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 9Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". 10Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. 11Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, 12

10:12
Joona 3:2
sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. 13Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 15Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 16sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 18arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot. 19Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti. 20Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

21Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia. 22Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram. 23Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas. 24

10:24
1. Moos. 11:12
Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 25Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli PelegNimi muistuttaa hebrealaista sanaa paalag, jakaa., sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 26Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Uusal, Dikla, 28Oobal, Abimael, Saba, 29Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 30Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti. 31Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.