Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Kooreksen käsky. Juutalaiset tekevät lähtöä kotiin. Temppelikalut.

11

1:1
2. Aik. 36:22
Jer. 25:12
Jer. 29:10
Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: 2"Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. 3
1:3
Esra 4:3
Esra 5:13
Ps. 76:2
Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. 4Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin."

5Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin. 6Ja kaikki, jotka asuivat heidän ympärillään, avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla kaiken sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.

7

1:7
2. Kun. 24:13
2. Kun. 25:14
2. Aik. 36:7,18
Esra 5:14
Ja kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut, jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista ja pannut oman jumalansa temppeliin. 8Ne Koores, Persian kuningas, tuotatti aarteistonvartijalle, Mitredatille, ja tämä laski niiden luvun Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. 9Ja tämä oli niiden luku: kolmekymmentä kultamaljaa, tuhat hopeamaljaa, kaksikymmentä yhdeksän uhriastiaa, 10kolmekymmentä kultapikaria, niitä arvolta lähinnä neljäsataa kymmenen hopeapikaria, tuhat muuta kalua. 11Kulta- ja hopeakaluja oli kaikkiaan viisituhatta neljäsataa. Kaikki nämä Sesbassar toi, silloin kun pakkosiirtolaiset tuotiin Baabelista Jerusalemiin.

2

2 LUKU.

Luettelo Kooreksen aikana palanneista pakkosiirtolaisista. Heidän tuomansa lahjat.

21

2:1
Esra 8:1
Neh. 7:5
Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa, 2ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa.

Israelin kansan miesten lukumäärä oli: 3Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi; 4Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi; 5Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi; 6Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista; 7Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 8Sattun jälkeläisiä yhdeksänsataa neljäkymmentä viisi; 9Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä; 10Baanin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kaksi; 11Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kolme; 12Asgadin jälkeläisiä tuhat kaksisataa kaksikymmentä kaksi; 13Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä kuusi; 14Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta viisikymmentä kuusi; 15Aadinin jälkeläisiä neljäsataa viisikymmentä neljä; 16Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan; 17Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kolme; 18Jooran jälkeläisiä sata kaksitoista; 19Haasumin jälkeläisiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 20Gibbarin jälkeläisiä yhdeksänkymmentä viisi; 21beetlehemiläisiä sata kaksikymmentä kolme; 22Netofan miehiä viisikymmentä kuusi; 23Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan; 24asmavetilaisia neljäkymmentä kaksi; 25kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia seitsemänsataa neljäkymmentä kolme; 26raamalaisia ja gebalaisia kuusisataa kaksikymmentä yksi; 27Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi; 28Beetelin ja Ain miehiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 29nebolaisia viisikymmentä kaksi; 30Magbiin jälkeläisiä sata viisikymmentä kuusi; 31toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 32Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä; 33loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä viisi; 34jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi; 35senaalaisia kolmetuhatta kuusisataa kolmekymmentä.

36Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme; 37Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi; 38Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän; 39Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.

40Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodavjan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.

41Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata kaksikymmentä kahdeksan.

42Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan sata kolmekymmentä yhdeksän.

43Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset, 44Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, 45Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset, 46Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset, 47Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset, 48Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset, 49Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset, 50Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset, 51Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, 52Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, 53Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, 54Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.

55Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset, 56Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, 57Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset.

58Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.

59Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub- Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia: 60Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, kuusisataa viisikymmentä kaksi. 61

2:61
2. Sam. 19:13
Ja pappien poikain joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. 62Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
2. Moos. 28:30
4. Moos. 27:21
Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia.

64Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä, 65paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa. 66Hevosia heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentä kuusi, muuleja kaksisataa neljäkymmentä viisi, 67kameleja neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.

68Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikallensa. 69He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta. 70Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa.