Raamattu 1933/-38 (KR38)

Kooreksen käsky. Juutalaiset tekevät lähtöä kotiin. Temppelikalut.

11:1
2. Aik. 36:22
Jer. 25:12
Jer. 29:10
Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: 2 "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. 31:3
Esra 4:3
Esra 5:13
Ps. 76:2
Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. 4 Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin."

5 Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin. 6 Ja kaikki, jotka asuivat heidän ympärillään, avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla kaiken sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.

71:7
2. Kun. 24:13
2. Kun. 25:14
2. Aik. 36:7 - 18
Esra 5:14
Ja kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut, jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista ja pannut oman jumalansa temppeliin. 8 Ne Koores, Persian kuningas, tuotatti aarteistonvartijalle, Mitredatille, ja tämä laski niiden luvun Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. 9 Ja tämä oli niiden luku: kolmekymmentä kultamaljaa, tuhat hopeamaljaa, kaksikymmentä yhdeksän uhriastiaa, 10 kolmekymmentä kultapikaria, niitä arvolta lähinnä neljäsataa kymmenen hopeapikaria, tuhat muuta kalua. 11 Kulta- ja hopeakaluja oli kaikkiaan viisituhatta neljäsataa. Kaikki nämä Sesbassar toi, silloin kun pakkosiirtolaiset tuotiin Baabelista Jerusalemiin.

2

2 LUKU.

Luettelo Kooreksen aikana palanneista pakkosiirtolaisista. Heidän tuomansa lahjat.

12:1
Esra 8:1
Neh. 7:5
Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa, 2 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa.

Israelin kansan miesten lukumäärä oli: 3 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi; 4 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi; 5 Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi; 6 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista; 7 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 8 Sattun jälkeläisiä yhdeksänsataa neljäkymmentä viisi; 9 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä; 10 Baanin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kaksi; 11 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kolme; 12 Asgadin jälkeläisiä tuhat kaksisataa kaksikymmentä kaksi; 13 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä kuusi; 14 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta viisikymmentä kuusi; 15 Aadinin jälkeläisiä neljäsataa viisikymmentä neljä; 16 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan; 17 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kolme; 18 Jooran jälkeläisiä sata kaksitoista; 19 Haasumin jälkeläisiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 20 Gibbarin jälkeläisiä yhdeksänkymmentä viisi; 21 beetlehemiläisiä sata kaksikymmentä kolme; 22 Netofan miehiä viisikymmentä kuusi; 23 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan; 24 asmavetilaisia neljäkymmentä kaksi; 25 kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia seitsemänsataa neljäkymmentä kolme; 26 raamalaisia ja gebalaisia kuusisataa kaksikymmentä yksi; 27 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi; 28 Beetelin ja Ain miehiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 29 nebolaisia viisikymmentä kaksi; 30 Magbiin jälkeläisiä sata viisikymmentä kuusi; 31 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 32 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä; 33 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä viisi; 34 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi; 35 senaalaisia kolmetuhatta kuusisataa kolmekymmentä.

36 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme; 37 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi; 38 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän; 39 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.

40 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodavjan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.

41 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata kaksikymmentä kahdeksan.

42 Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan sata kolmekymmentä yhdeksän.

43 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset, 44 Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, 45 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset, 46 Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset, 47 Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset, 48 Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset, 49 Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset, 50 Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset, 51 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, 52 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, 53 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, 54 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.

55 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset, 56 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, 57 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset.

58 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.

59 Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub- Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia: 60 Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, kuusisataa viisikymmentä kaksi. 612:61
2. Sam. 19:13
Ja pappien poikain joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. 62 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 632:63
2. Moos. 28:30
4. Moos. 27:21
Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia.

64 Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä, 65 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa. 66 Hevosia heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentä kuusi, muuleja kaksisataa neljäkymmentä viisi, 67 kameleja neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.

68 Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikallensa. 69 He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta. 70 Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa.

3

3 LUKU.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]