Raamattu 1933/-38 (KR38)
8

8 LUKU.

Benjaminin jälkeläiset ja Saulin suku.

81

8:1
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 7:6
Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah, 2neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa. 3Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Geera, Sefufan ja Huuram. 6Ja nämä olivat Eehudin pojat — nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin, 7niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.

8Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran, 9hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam, 10Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä. 11Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal. 12Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit.

13Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat, 14he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot. 15Ja Sebadja, Arad, Eder, 16Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia. 17Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia. 19Ja Jaakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia. 22Ja Jispan, Eder, Eliel, 23Abdon, Sikri, Haanan, 24Hananja, Eelam, Antotia, 25Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia. 26Ja Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.

29

8:29
1. Aik. 9:35
Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka. 30Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab, 31Gedor, Ahjo ja Seker. 32Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

33

8:33
1. Sam. 9:1
1. Sam. 14:49
Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34
8:34
2. Sam. 4:4
Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 36Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, 37ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. 38Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia. 39Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet. 40
8:40
Tuom. 20:16
Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.