Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Isaskarin, Benjaminin, Naftalin, Manassen, Efraimin ja Asserin jälkeläiset.

71

7:1
1. Moos. 46:13
4. Moos. 26:23
Isaskarin pojat olivat Toola, Puua, Jaasub ja Simron, kaikkiaan neljä. 2Ja Toolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel, jotka olivat perhekuntiensa päämiehiä, Toolan jälkeläisiä, sotaurhoja, polveutumisensa mukaan. Daavidin aikana oli heidän lukumääränsä kaksikymmentäkaksi tuhatta kuusisataa. 3Ja Ussin poika oli Jisrahja, ja Jisrahjan pojat olivat Miikael, Obadja, Jooel ja Jissia, kaikkiaan viisi, kaikki päämiehiä. 4Heitä seurasi polveutumisensa ja perhekuntiensa mukaan taisteluun valmiina sotajoukkoina kolmekymmentäkuusi tuhatta miestä, sillä heillä oli paljon vaimoja ja lapsia. 5Ja heidän veljensä, kaikissa Isaskarin suvuissa, olivat sotaurhoja. Sukuluetteloihin merkittyjä oli kaikkiaan kahdeksankymmentäseitsemän tuhatta.

6

7:6
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 8:1
Benjaminia oli: Bela, Beker ja Jediael, kaikkiaan kolme. 7Ja Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri, kaikkiaan viisi, perhekunta-päämiehiä, sotaurhoja. Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä kaksikymmentäkaksi tuhatta kolmekymmentä neljä. 8Ja Bekerin pojat olivat Semira, Jooas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Aalemet; kaikki nämä olivat Bekerin poikia. 9Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä polveutumisensa mukaan, perhekunta-päämiestensä, sotaurhojen, mukaan, kaksikymmentä tuhatta kaksisataa. 10Ja Jediaelin poika oli Bilhan, ja Bilhanin pojat olivat Jeus, Benjamin, Eehud, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar. 11Kaikki nämä olivat Jediaelin poikia perhekunta-päämiesten, sotaurhojen, mukaan; seitsemäntoista tuhatta kaksisataa sotakelpoista miestä.

12

7:12
1. Moos. 46:23
Ja Suppim ja Huppim olivat Iirin poikia; Huusim oli Aherin poika.

13

7:13
1. Moos. 46:24
4. Moos. 26:48
Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum, Bilhan jälkeläisiä.

14Manassen poika oli Asriel, jonka hänen aramilainen sivuvaimonsa synnytti; tämä synnytti Maakirin, Gileadin isän. 15

7:15
4. Moos. 26:33
4. Moos. 27:1
Ja Maakir otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka. Ja toisen nimi oli Selofhad; ja Selofhadilla oli tyttäriä. 16Ja Maaka, Maakirin vaimo, synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Peres; hänen veljensä nimi oli Seres, ja hänen poikansa olivat Uulam ja Rekem. 17Uulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin pojat, joka oli Maakirin poika, joka Manassen poika. 18Ja hänen sisarensa Mooleket synnytti Iishodin, Abieserin ja Mahlan. 19Ja Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

20

7:20
4. Moos. 26:35
Efraimin pojat olivat: Suutelah, tämän poika Bered, tämän poika Tahat, tämän poika Elada, tämän poika Tahat, 21tämän poika Saabad, tämän poika Suutelah, sekä Eser ja Elead. Ja Gatin miehet, siinä maassa syntyneet, tappoivat heidät, koska he olivat lähteneet ottamaan heidän karjaansa. 22Ja heidän isänsä Efraim suri pitkät ajat, ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä. 23Sitten hän yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan; ja hän antoi tälle nimen BeriaNimi muistuttaa hebrealaista sanaa beraa, onnettomuuden aikana., koska se oli tapahtunut hänen perheensä onnettomuuden aikana. 24Ja hänen tyttärensä oli Seera; tämä rakensi Ala- ja Ylä-Beet-Hooronin sekä Ussen-Seeran. 25Ja Berian poika oli Refah, samoin Resef, tämän poika Telah, tämän poika Tahan, 26
7:26
4. Moos. 1:10
tämän poika Ladan, tämän poika Ammihud, tämän poika Elisama, 27
7:27
Joos. 1:1
tämän poika Nuun ja tämän poika Joosua. 28Ja heidän perintömaansa ja asuinsijansa olivat Beetel ja sen tytärkaupungit, itään päin Naaran ja länteen päin Geser ja sen tytärkaupungit, sekä Sikem ja sen tytärkaupungit, aina Aijaan ja sen tytärkaupunkeihin asti. 29
7:29
Joos. 17:11
Ja manasselaisten hallussa olivat Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Taanak ja sen tytärkaupungit, Megiddo ja sen tytärkaupungit, Door ja sen tytärkaupungit. Näissä asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

30

7:30
1. Moos. 46:17
4. Moos. 26:44
Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria; heidän sisarensa oli Serah. 31Berian pojat olivat Heber ja Malkiel; tämä oli Birsaitin isä. 32Ja Heberille syntyi Jaflet, Soomer, Hootam ja heidän sisarensa Suua. 33Ja Jafletin pojat olivat Paasak, Bimhal ja Asva; nämä ovat Jafletin pojat. 34Ja Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 35Ja hänen veljensä Heelemin pojat olivat Soofah, Jimna, Seeles ja Aamal. 36Soofahin pojat olivat Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra, 37Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 38Ja Jeterin pojat olivat Jefunne, Fispa ja Ara. 39Ja Ullan pojat olivat Aarah, Hanniel ja Risja. 40Kaikki nämä olivat Asserin jälkeläisiä, perhekunta-päämiehiä, valittuja sotaurhoja, ruhtinasten päämiehiä. Ja heidän sukuluetteloihin merkittyjen sotakelpoisten miestensä lukumäärä oli kaksikymmentäkuusi tuhatta.

8

8 LUKU.

Benjaminin jälkeläiset ja Saulin suku.

81

8:1
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 7:6
Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah, 2neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa. 3Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Geera, Sefufan ja Huuram. 6Ja nämä olivat Eehudin pojat — nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin, 7niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.

8Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran, 9hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam, 10Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä. 11Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal. 12Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit.

13Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat, 14he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot. 15Ja Sebadja, Arad, Eder, 16Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia. 17Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia. 19Ja Jaakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia. 22Ja Jispan, Eder, Eliel, 23Abdon, Sikri, Haanan, 24Hananja, Eelam, Antotia, 25Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia. 26Ja Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.

29

8:29
1. Aik. 9:35
Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka. 30Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab, 31Gedor, Ahjo ja Seker. 32Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

33

8:33
1. Sam. 9:1
1. Sam. 14:49
Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34
8:34
2. Sam. 4:4
Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 36Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, 37ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. 38Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia. 39Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet. 40
8:40
Tuom. 20:16
Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.

9

9 LUKU.

Jerusalemin asukkaat; temppelin palvelijat. Gibeonin asukkaat. Saulin suku.

91

9:1
2. Sam. 24:9
2. Kun. 24:10
2. Kun. 25:1
Koko Israel merkittiin sukuluetteloon, ja katso, he ovat kirjoitetut Israelin kuningasten kirjaan. Ja Juuda vietiin Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen uskottomuutensa tähden. 2Entiset asukkaat, jotka elivät perintömaillaan, kaupungeissaan, olivat israelilaisia, pappeja, leeviläisiä ja temppelipalvelijoita.

3

9:3
Neh. 11:4
Jerusalemissa asui Juudan lapsia, benjaminilaisia, efraimilaisia ja manasselaisia, nimittäin:

4Uutai, Ammihudin poika, joka oli Omrin poika, joka Imrin poika, joka Baanin poika, Pereksen, Juudan pojan, jälkeläisiä; 5ja seelalaisia: Asaja, esikoinen, ja hänen poikansa; 6serahilaisia: Jeguel ja hänen veljensä, kuusisataa yhdeksänkymmentä; 7benjaminilaisia: Sallu, Mesullamin poika, joka oli Hoodavjan poika, joka Senuan poika, 8Jibneja, Jerohamin poika, Eela, Ussin poika, joka oli Mikrin poika, ja Mesullam, Sefatjan poika, joka oli Reguelin poika, joka Jibnean poika, 9sekä heidän veljensä, heidän polveutumisensa mukaan, yhdeksänsataa viisikymmentä kuusi. Kaikki nämä olivat perhekunta-päämiehiä perhekunnissaan.

10

9:10
Neh. 11:10
Ja pappeja: Jedaja, Joojarib, Jaakin, 11
9:11
1. Aik. 6:12
Neh. 11:11
Asarja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies; 12Adaja, Jerohamin poika, joka oli Pashurin poika, joka Malkian poika, ja Maesai, Adielin poika, joka oli Jahseran poika, joka Mesullamin poika, joka Mesillemitin poika, joka Immerin poika; 13sekä heidän veljensä, heidän perhekuntiensa päämiehet, tuhat seitsemänsataa kuusikymmentä miestä, kelvollisia toimittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.

14Ja leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika, joka oli Asrikamin poika, joka Hasabjan poika, merarilaisia; 15Bakbakkar, Heres, Gaalal, Mattanja, Miikan poika, joka oli Sikrin poika, joka Aasafin poika; 16Obadja, Semajan poika, joka oli Gaalalin poika, joka Jedutunin poika; ja Berekja, Aasan poika, joka oli Elkanan poika, hänen, joka asui netofalaisten kylissä.

17Ja ovenvartijat: Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman veljineen: Sallum oli päämies, 18ja tähän saakka hän on ollut vartijana Kuninkaan portilla, idän puolella. Nämä olivat ovenvartijoina leeviläisten leirissä. 19Mutta Sallumilla, Kooren pojalla, joka oli Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, ja hänen veljillään, jotka olivat hänen perhekuntaansa — koorahilaisilla, oli palvelustehtävänä majan kynnyksien vartioiminen; heidän isänsä olivat näet vartioineet sisäänkäytävää Herran leirissä. 20Ja Piinehas, Eleasarin poika, oli muinoin heidän esimiehenään — Herra olkoon hänen kanssaan! — 21Sakarja, Meselemjan poika, oli ovenvartijana ilmestysmajan ovella. 22

9:22
1. Sam. 9:9
Kaikkiaan oli kynnyksien ovenvartijoiksi valittuja kaksisataa kaksitoista; he olivat kylissään merkityt sukuluetteloon. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat asettaneet heidät heidän luottamustoimeensa. 23Niin he ja heidän poikansa olivat vartijoina Herran temppelin, telttapyhäkön, ovilla. 24Ovenvartijat olivat asetetut neljälle ilmansuunnalle: idän, lännen, pohjoisen ja etelän puolelle. 25Ja heidän veljiensä, jotka asuivat kylissään, oli aina määräaikoina seitsemäksi päiväksi tultava toimittamaan palvelusta yhdessä heidän kanssaan; 26sillä ne neljä ylintä ovenvartijaa olivat pysyväisesti luottamustoimessaan. Nämä olivat leeviläiset.

Heidän oli myöskin valvottava kammioita ja Jumalan temppelin aarteita, 27ja he viettivät yönsä Jumalan temppelin ympärillä, sillä heidän tehtävänään oli vartioiminen ja heidän oli pidettävä huoli ovien avaamisesta joka aamu. 28Muutamien heistä oli pidettävä huoli jumalanpalveluksessa tarvittavasta kalustosta, sillä heidän oli tuotava se sisään täysilukuisena ja vietävä se ulos täysilukuisena. 29Ja muutamat heistä olivat määrätyt pitämään huolta kaluista, kaikista pyhistä kaluista, sekä lestyistä jauhoista, viinistä, öljystä, suitsukkeista ja hajuaineista. 30

9:30
2. Moos. 30:25
Ja muutamat pappien pojista valmistivat voiteita hajuaineista. 31Ja Mattitjalla, joka oli leeviläisiä ja oli koorahilaisen Sallumin esikoinen, oli luottamustoimena leivosten valmistaminen. 32
9:32
3. Moos. 24:5
Ja muutamien kehatilaisista, heidän veljistään, oli pidettävä huoli näkyleivistä, valmistettava ne joka sapatiksi.

33Mutta veisaajat, leeviläisten perhekuntain päämiehet, oleskelivat kammioissa, muusta palveluksesta vapaina, sillä he olivat toimessa sekä päivällä että yöllä. 34He olivat leeviläisten perhekuntain päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.

35

9:35
1. Aik. 8:29
Gibeonissa asuivat Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka, 36hänen esikoispoikansa Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Neer, Naadab, 37Gedor, Ahjo, Sakarja ja Mikleot. 38Ja Mikleotille syntyi Simeam. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

39

9:39
1. Sam. 14:49
Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 40Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 41Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek ja Tahrea. 42Ja Aahaalle syntyi Jaera, Jaeralle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, 43ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Refaja, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. 44Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä olivat Aaselin pojat.