Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Leevin jälkeläiset ja heidän asuinsijansa.

61 (27)

6:1
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 26:57
1. Aik. 23:6
Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari. 2 (28) Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 3 (29)
6:3
2. Moos. 2:1
4. Moos. 3:2
Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 4 (30) Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua. 5 (31) Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi. 6 (32) Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot. 7 (33) Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 8 (34)
6:8
2. Sam. 8:17
2. Sam. 15:27
Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas. 9 (35) Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan. 10 (36) Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin. 11 (37) Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 12 (38) Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum. 13 (39)
6:13
2. Kun. 22:4
Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja. 14 (40) Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak. 15 (41)
6:15
2. Kun. 25:1
Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen.

16 (6:1)

6:16
4. Moos. 3:16
Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari. 17 (2) Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei. 18 (3) Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 19 (4) Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan. 20 (5) Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma, 21 (6) tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai. 22 (7) Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir, 23 (8) tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir, 24 (9) tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. 25 (10) Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot. 26 (11) Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat, 27 (12)
6:27
1. Sam. 1:1
tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana. 28 (13)
6:28
1. Sam. 8:2
Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia. 29 (14) Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa, 30 (15) tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.

31 (16) Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan. 32 (17) He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty. 33 (18) Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika, 34 (19) joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika, 35 (20) joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika, 36 (21) joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika, 37 (22) joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, 38 (23) joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika.

39 (24) Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika, 40 (25) joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika, 41 (26) joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika, 42 (27) joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika, 43 (28) joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika.

44 (29) Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika, 45 (30) joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika, 46 (31) joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika, 47 (32) joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika.

48 (33) Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa. 49 (34)

6:49
2. Moos. 30:7
4. Moos. 4:16
Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt.

50 (35) Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua, 51 (36) tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 52 (37) tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 53 (38) tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.

54 (39)

6:54
Joos. 21:9
Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan, 55 (40) annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen. 56 (41) Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle. 57 (42)
6:57
5. Moos. 19:1
Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen, 58 (43) Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen, 59 (44) Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen. 60 (45) Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan.

61 (46)

6:61
Joos. 21:5
Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. 62 (47) Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia. 63 (48) Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia.

64 (49) Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen. 65 (50) He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit.

66 (51)

6:66
Joos. 21:20
Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit: 67 (52) heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, 68 (53) Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen, 69 (54) Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen; 70 (55) ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille.

71 (56)

6:71
Joos. 21:27
Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen; 72 (57) ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen, 73 (58) Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen; 74 (59) ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, 75 (60) Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen; 76 (61) ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen.

77 (62)

6:77
Joos. 21:34
Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen; 78 (63) ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen, 79 (64) Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen; 80 (65) ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen, 81 (66) Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.

7

7 LUKU.

Isaskarin, Benjaminin, Naftalin, Manassen, Efraimin ja Asserin jälkeläiset.

71

7:1
1. Moos. 46:13
4. Moos. 26:23
Isaskarin pojat olivat Toola, Puua, Jaasub ja Simron, kaikkiaan neljä. 2Ja Toolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel, jotka olivat perhekuntiensa päämiehiä, Toolan jälkeläisiä, sotaurhoja, polveutumisensa mukaan. Daavidin aikana oli heidän lukumääränsä kaksikymmentäkaksi tuhatta kuusisataa. 3Ja Ussin poika oli Jisrahja, ja Jisrahjan pojat olivat Miikael, Obadja, Jooel ja Jissia, kaikkiaan viisi, kaikki päämiehiä. 4Heitä seurasi polveutumisensa ja perhekuntiensa mukaan taisteluun valmiina sotajoukkoina kolmekymmentäkuusi tuhatta miestä, sillä heillä oli paljon vaimoja ja lapsia. 5Ja heidän veljensä, kaikissa Isaskarin suvuissa, olivat sotaurhoja. Sukuluetteloihin merkittyjä oli kaikkiaan kahdeksankymmentäseitsemän tuhatta.

6

7:6
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 8:1
Benjaminia oli: Bela, Beker ja Jediael, kaikkiaan kolme. 7Ja Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri, kaikkiaan viisi, perhekunta-päämiehiä, sotaurhoja. Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä kaksikymmentäkaksi tuhatta kolmekymmentä neljä. 8Ja Bekerin pojat olivat Semira, Jooas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Aalemet; kaikki nämä olivat Bekerin poikia. 9Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä polveutumisensa mukaan, perhekunta-päämiestensä, sotaurhojen, mukaan, kaksikymmentä tuhatta kaksisataa. 10Ja Jediaelin poika oli Bilhan, ja Bilhanin pojat olivat Jeus, Benjamin, Eehud, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar. 11Kaikki nämä olivat Jediaelin poikia perhekunta-päämiesten, sotaurhojen, mukaan; seitsemäntoista tuhatta kaksisataa sotakelpoista miestä.

12

7:12
1. Moos. 46:23
Ja Suppim ja Huppim olivat Iirin poikia; Huusim oli Aherin poika.

13

7:13
1. Moos. 46:24
4. Moos. 26:48
Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum, Bilhan jälkeläisiä.

14Manassen poika oli Asriel, jonka hänen aramilainen sivuvaimonsa synnytti; tämä synnytti Maakirin, Gileadin isän. 15

7:15
4. Moos. 26:33
4. Moos. 27:1
Ja Maakir otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka. Ja toisen nimi oli Selofhad; ja Selofhadilla oli tyttäriä. 16Ja Maaka, Maakirin vaimo, synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Peres; hänen veljensä nimi oli Seres, ja hänen poikansa olivat Uulam ja Rekem. 17Uulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin pojat, joka oli Maakirin poika, joka Manassen poika. 18Ja hänen sisarensa Mooleket synnytti Iishodin, Abieserin ja Mahlan. 19Ja Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

20

7:20
4. Moos. 26:35
Efraimin pojat olivat: Suutelah, tämän poika Bered, tämän poika Tahat, tämän poika Elada, tämän poika Tahat, 21tämän poika Saabad, tämän poika Suutelah, sekä Eser ja Elead. Ja Gatin miehet, siinä maassa syntyneet, tappoivat heidät, koska he olivat lähteneet ottamaan heidän karjaansa. 22Ja heidän isänsä Efraim suri pitkät ajat, ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä. 23Sitten hän yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan; ja hän antoi tälle nimen BeriaNimi muistuttaa hebrealaista sanaa beraa, onnettomuuden aikana., koska se oli tapahtunut hänen perheensä onnettomuuden aikana. 24Ja hänen tyttärensä oli Seera; tämä rakensi Ala- ja Ylä-Beet-Hooronin sekä Ussen-Seeran. 25Ja Berian poika oli Refah, samoin Resef, tämän poika Telah, tämän poika Tahan, 26
7:26
4. Moos. 1:10
tämän poika Ladan, tämän poika Ammihud, tämän poika Elisama, 27
7:27
Joos. 1:1
tämän poika Nuun ja tämän poika Joosua. 28Ja heidän perintömaansa ja asuinsijansa olivat Beetel ja sen tytärkaupungit, itään päin Naaran ja länteen päin Geser ja sen tytärkaupungit, sekä Sikem ja sen tytärkaupungit, aina Aijaan ja sen tytärkaupunkeihin asti. 29
7:29
Joos. 17:11
Ja manasselaisten hallussa olivat Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Taanak ja sen tytärkaupungit, Megiddo ja sen tytärkaupungit, Door ja sen tytärkaupungit. Näissä asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

30

7:30
1. Moos. 46:17
4. Moos. 26:44
Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria; heidän sisarensa oli Serah. 31Berian pojat olivat Heber ja Malkiel; tämä oli Birsaitin isä. 32Ja Heberille syntyi Jaflet, Soomer, Hootam ja heidän sisarensa Suua. 33Ja Jafletin pojat olivat Paasak, Bimhal ja Asva; nämä ovat Jafletin pojat. 34Ja Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 35Ja hänen veljensä Heelemin pojat olivat Soofah, Jimna, Seeles ja Aamal. 36Soofahin pojat olivat Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra, 37Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 38Ja Jeterin pojat olivat Jefunne, Fispa ja Ara. 39Ja Ullan pojat olivat Aarah, Hanniel ja Risja. 40Kaikki nämä olivat Asserin jälkeläisiä, perhekunta-päämiehiä, valittuja sotaurhoja, ruhtinasten päämiehiä. Ja heidän sukuluetteloihin merkittyjen sotakelpoisten miestensä lukumäärä oli kaksikymmentäkuusi tuhatta.

8

8 LUKU.

Benjaminin jälkeläiset ja Saulin suku.

81

8:1
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 7:6
Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah, 2neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa. 3Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Geera, Sefufan ja Huuram. 6Ja nämä olivat Eehudin pojat — nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin, 7niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.

8Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran, 9hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam, 10Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä. 11Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal. 12Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit.

13Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat, 14he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot. 15Ja Sebadja, Arad, Eder, 16Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia. 17Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia. 19Ja Jaakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia. 22Ja Jispan, Eder, Eliel, 23Abdon, Sikri, Haanan, 24Hananja, Eelam, Antotia, 25Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia. 26Ja Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.

29

8:29
1. Aik. 9:35
Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka. 30Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab, 31Gedor, Ahjo ja Seker. 32Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

33

8:33
1. Sam. 9:1
1. Sam. 14:49
Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34
8:34
2. Sam. 4:4
Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 36Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, 37ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. 38Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia. 39Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet. 40
8:40
Tuom. 20:16
Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.