Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Isaskarin, Benjaminin, Naftalin, Manassen, Efraimin ja Asserin jälkeläiset.

71

7:1
1. Moos. 46:13
4. Moos. 26:23
Isaskarin pojat olivat Toola, Puua, Jaasub ja Simron, kaikkiaan neljä. 2Ja Toolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel, jotka olivat perhekuntiensa päämiehiä, Toolan jälkeläisiä, sotaurhoja, polveutumisensa mukaan. Daavidin aikana oli heidän lukumääränsä kaksikymmentäkaksi tuhatta kuusisataa. 3Ja Ussin poika oli Jisrahja, ja Jisrahjan pojat olivat Miikael, Obadja, Jooel ja Jissia, kaikkiaan viisi, kaikki päämiehiä. 4Heitä seurasi polveutumisensa ja perhekuntiensa mukaan taisteluun valmiina sotajoukkoina kolmekymmentäkuusi tuhatta miestä, sillä heillä oli paljon vaimoja ja lapsia. 5Ja heidän veljensä, kaikissa Isaskarin suvuissa, olivat sotaurhoja. Sukuluetteloihin merkittyjä oli kaikkiaan kahdeksankymmentäseitsemän tuhatta.

6

7:6
1. Moos. 46:21
4. Moos. 26:38
1. Aik. 8:1
Benjaminia oli: Bela, Beker ja Jediael, kaikkiaan kolme. 7Ja Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri, kaikkiaan viisi, perhekunta-päämiehiä, sotaurhoja. Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä kaksikymmentäkaksi tuhatta kolmekymmentä neljä. 8Ja Bekerin pojat olivat Semira, Jooas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Aalemet; kaikki nämä olivat Bekerin poikia. 9Ja sukuluetteloihin merkittyjä oli heitä polveutumisensa mukaan, perhekunta-päämiestensä, sotaurhojen, mukaan, kaksikymmentä tuhatta kaksisataa. 10Ja Jediaelin poika oli Bilhan, ja Bilhanin pojat olivat Jeus, Benjamin, Eehud, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar. 11Kaikki nämä olivat Jediaelin poikia perhekunta-päämiesten, sotaurhojen, mukaan; seitsemäntoista tuhatta kaksisataa sotakelpoista miestä.

12

7:12
1. Moos. 46:23
Ja Suppim ja Huppim olivat Iirin poikia; Huusim oli Aherin poika.

13

7:13
1. Moos. 46:24
4. Moos. 26:48
Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum, Bilhan jälkeläisiä.

14Manassen poika oli Asriel, jonka hänen aramilainen sivuvaimonsa synnytti; tämä synnytti Maakirin, Gileadin isän. 15

7:15
4. Moos. 26:33
4. Moos. 27:1
Ja Maakir otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka. Ja toisen nimi oli Selofhad; ja Selofhadilla oli tyttäriä. 16Ja Maaka, Maakirin vaimo, synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Peres; hänen veljensä nimi oli Seres, ja hänen poikansa olivat Uulam ja Rekem. 17Uulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin pojat, joka oli Maakirin poika, joka Manassen poika. 18Ja hänen sisarensa Mooleket synnytti Iishodin, Abieserin ja Mahlan. 19Ja Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

20

7:20
4. Moos. 26:35
Efraimin pojat olivat: Suutelah, tämän poika Bered, tämän poika Tahat, tämän poika Elada, tämän poika Tahat, 21tämän poika Saabad, tämän poika Suutelah, sekä Eser ja Elead. Ja Gatin miehet, siinä maassa syntyneet, tappoivat heidät, koska he olivat lähteneet ottamaan heidän karjaansa. 22Ja heidän isänsä Efraim suri pitkät ajat, ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä. 23Sitten hän yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan; ja hän antoi tälle nimen BeriaNimi muistuttaa hebrealaista sanaa beraa, onnettomuuden aikana., koska se oli tapahtunut hänen perheensä onnettomuuden aikana. 24Ja hänen tyttärensä oli Seera; tämä rakensi Ala- ja Ylä-Beet-Hooronin sekä Ussen-Seeran. 25Ja Berian poika oli Refah, samoin Resef, tämän poika Telah, tämän poika Tahan, 26
7:26
4. Moos. 1:10
tämän poika Ladan, tämän poika Ammihud, tämän poika Elisama, 27
7:27
Joos. 1:1
tämän poika Nuun ja tämän poika Joosua. 28Ja heidän perintömaansa ja asuinsijansa olivat Beetel ja sen tytärkaupungit, itään päin Naaran ja länteen päin Geser ja sen tytärkaupungit, sekä Sikem ja sen tytärkaupungit, aina Aijaan ja sen tytärkaupunkeihin asti. 29
7:29
Joos. 17:11
Ja manasselaisten hallussa olivat Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Taanak ja sen tytärkaupungit, Megiddo ja sen tytärkaupungit, Door ja sen tytärkaupungit. Näissä asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

30

7:30
1. Moos. 46:17
4. Moos. 26:44
Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria; heidän sisarensa oli Serah. 31Berian pojat olivat Heber ja Malkiel; tämä oli Birsaitin isä. 32Ja Heberille syntyi Jaflet, Soomer, Hootam ja heidän sisarensa Suua. 33Ja Jafletin pojat olivat Paasak, Bimhal ja Asva; nämä ovat Jafletin pojat. 34Ja Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 35Ja hänen veljensä Heelemin pojat olivat Soofah, Jimna, Seeles ja Aamal. 36Soofahin pojat olivat Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra, 37Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 38Ja Jeterin pojat olivat Jefunne, Fispa ja Ara. 39Ja Ullan pojat olivat Aarah, Hanniel ja Risja. 40Kaikki nämä olivat Asserin jälkeläisiä, perhekunta-päämiehiä, valittuja sotaurhoja, ruhtinasten päämiehiä. Ja heidän sukuluetteloihin merkittyjen sotakelpoisten miestensä lukumäärä oli kaksikymmentäkuusi tuhatta.