Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Juudan jälkeläiset. Simeonin jälkeläiset.

41

4:1
1. Moos. 38:29
1. Moos. 46:12
1. Aik. 2:4
Juudan pojat olivat Peres, Hesron, Karmi, Huur ja Soobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52
Ja Reajalle, Soobalin pojalle, syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä ovat soratilaisten suvut. 3Ja nämä olivat Eetamin isän pojat: Jisreel, Jisma ja Jidbas; ja heidän sisarensa nimi oli Haslelponi; 4
4:4
1. Aik. 2:19
vielä Penuel, Gedorin isä, ja Eeser, Huusan isä. Nämä olivat Huurin, Efratan esikoisen, Beetlehemin isän, pojat.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ja Ashurilla, Tekoan isällä, oli kaksi vaimoa, Hela ja Naara. 6Ja Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heeferin, Teemenin ja ahastarilaiset. Nämä olivat Naaran pojat. 7Ja Helan pojat olivat Seret, Soohar ja Etnan. 8Ja Koosille syntyivät Aanub ja Soobeba sekä Aharhelin, Haarumin pojan, suvut.

9Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen JabesNimi muistuttaa hebrealaista sanaa ooseb, kipu. sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien". 10Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.

11Ja Kelubille, Suuhan veljelle, syntyi Mehir; hän oli Estonin isä. 12Ja Estonille syntyivät Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna, Naahaan kaupungin isä. Nämä olivat Reekan miehet.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Ja Kenaan pojat olivat Otniel ja Seraja. Ja Otnielin pojat olivat: Hatat. 14
4:14
Neh. 11:35
Ja Meonotaille syntyi Ofra. Ja Serajalle syntyi Jooab, Seppäinlaakson isä; sillä he olivat seppiä. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Ja Kaalebin, Jefunnen pojan, pojat olivat Iiru, Eela ja Naam sekä Eelan pojat ja Kenas.

16Ja Jehallelelin pojat olivat Siif, Siifa, Tiireja ja Asarel.

17Ja Esran pojat olivat Jeter, Mered, Eefer ja Jaalon. Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti Mirjamin, Sammain ja Jisbahin, Estemoan isän. 18Ja hänen juudansukuinen vaimonsa synnytti Jeredin, Gedorin isän, Heberin, Sookon isän, ja Jekutielin, Saanoahin isän. Ja nämä olivat Bitjan, faraon tyttären, poikia, jonka Mered oli ottanut vaimokseen.

19Ja Hoodian vaimon, Nahamin sisaren, pojat olivat Kegilan isä, garmilainen, ja maakatilainen Estemoa.

20Ja Siimonin pojat olivat Amnon ja Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon.

Ja Jisin pojat olivat Soohet ja Soohetin poika.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Seelan, Juudan pojan, pojat olivat Eer, Leekan isä, Lada, Maaresan isä, ja pellavakankaiden kutojain suvut Beet-Asbeasta; 22vielä Jookim ja Kooseban miehet sekä Jooas ja Saaraf, jotka hallitsivat Mooabia, ja Jaasubi-Lehem. Mutta nämä ovat vanhoja asioita. 23He olivat niitä savenvalajia, jotka asuvat Netaimissa ja Gederassa; he asuivat siellä kuninkaan luona ja olivat hänen työssään.

24

4:24
1. Moos. 46:10
Simeonin pojat olivat Nemuel ja Jaamin, Jaarib, Serah ja Saul; 25tämän poika oli Sallum, tämän poika Mibsam, tämän poika Misma. 26Ja Misman pojat olivat: hänen poikansa Hammuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Siimei. 27Ja Siimeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä; mutta hänen veljillään ei ollut monta lasta, eikä koko heidän sukunsa lisääntynyt Juudan lasten määrään.

28

4:28
Joos. 19:1
Ja he asuivat Beersebassa, Mooladassa ja Hasar-Suualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Tooladissa, 30Betuelissa, Hormassa ja Siklagissa, 31Beet-Markabotissa, Hasar-Suusimissa, Beet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkinsa Daavidin hallitukseen asti. 32Ja heidän kylänsä olivat Eetam, Ain, Rimmon, Tooken ja Aasan — viisi kaupunkia; 33siihen lisäksi kaikki heidän kylänsä, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baaliin asti. Nämä olivat heidän asuinsijansa; ja heillä oli omat sukuluettelonsa.

34Vielä: Mesobab, Jamlek, Joosa, Amasjan poika, 35Jooel, Jeehu, Joosibjan poika, joka oli Serajan poika, joka Asielin poika; 36Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Siisa, Sifin poika, joka oli Allonin poika, joka Jedajan poika, joka Simrin poika, joka Semajan poika. 38Nämä nimeltä mainitut olivat sukujensa ruhtinaita, ja heidän perhekuntansa olivat levinneet ja lisääntyneet. 39Ja he kulkivat Gedoriin päin, aina laakson itäiseen osaan saakka, hakeakseen laidunta lampailleen. 40Ja he löysivät lihavan ja hyvän laitumen, ja maa oli tilava joka suuntaan sekä rauhallinen ja levollinen, sillä ne, jotka olivat asuneet siellä ennen, olivat haamilaisia. 41Mutta nämä nimeltä luetellut tulivat Hiskian, Juudan kuninkaan, päivinä ja valtasivat heidän telttansa ja voittivat meunilaiset, jotka olivat siellä, ja vihkivät heidät tuhon omiksi, aina tähän päivään asti, ja asettuivat heidän sijaansa, sillä siellä oli laidunta heidän lampaillensa. 42Ja heistä, simeonilaisista, meni viisisataa miestä Seirin vuoristoon, ja heidän etunenässään olivat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel, Jisin pojat. 43Ja he surmasivat ne, jotka olivat jäljellä pelastuneista amalekilaisista, ja jäivät sinne asumaan aina tähän päivään asti.

5

5 LUKU.

Ruubenin ja Gaadin jälkeläiset. Jordanin itäpuolella asuvien sukukuntien taistelut. Toinen puoli Manassen sukukuntaa.

51

5:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 35:22
1. Moos. 48:5
1. Moos. 49:4
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat — hän oli näet esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin, Israelin pojan, pojille, kuitenkin niin, ettei heitä merkitty sukuluetteloon esikoisina, 2
5:2
1. Moos. 49:8
sillä Juuda tuli voimallisimmaksi veljiensä joukossa, ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefille — 3
5:3
1. Moos. 46:9
2. Moos. 6:14
4. Moos. 26:5
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Hanok ja Pallu, Hesron ja Karmi. 4Jooelin pojat olivat: hänen poikansa Semaja, tämän poika Goog, tämän poika Siimei, 5tämän poika Miika, tämän poika Reaja, tämän poika Baal 6
5:6
2. Kun. 15:29
ja tämän poika Beera, jonka Assurin kuningas Tillegat-Pilneser vei pakkosiirtolaisuuteen; hän oli ruubenilaisten ruhtinas. 7Ja hänen veljensä olivat sukujensa mukaan, kun heidät merkittiin sukuluetteloon heidän polveutumisensa mukaan: Jegiel, päämies, Sakarja, 8
5:8
4. Moos. 32:38
Bela, Aasaan poika, joka oli Seman poika, joka Jooelin poika; hän asui Aroerissa ja aina Neboon ja Baal-Meoniin asti. 9Ja idässä hän asui erämaahan saakka, joka alkaa Eufrat-virrasta; sillä heillä oli suuria karjalaumoja Gileadin maassa. 10Mutta Saulin päivinä he kävivät sotaa hagrilaisia vastaan, ja kun nämä olivat joutuneet heidän käsiinsä, asettuivat he heidän telttoihinsa Gileadin koko itäistä rajaseutua myöten.

11

5:11
Joos. 13:24
Gaadilaiset asuivat heidän kanssaan rajakkain Baasanin maassa Salkaan saakka: 12Jooel päämiehenä ja Saafam toisena, sitten Janai ja Saafat Baasanissa. 13Ja heidän veljensä olivat, perhekuntiensa mukaan: Miikael, Mesullam, Seba, Joorai, Jakan, Siia ja Eeber, kaikkiaan seitsemän. 14Nämä olivat Abihailin pojat, joka oli Huurin poika, joka Jaaroahin poika, joka Gileadin poika, joka Miikaelin poika, joka Jesisain poika, joka Jahdon poika, joka Buusin poika. 15Ahi, Abdielin poika, joka oli Guunin poika, oli heidän perhekuntiensa päämies. 16Ja he asuivat Gileadissa, Baasanissa ja sen tytärkaupungeissa sekä kaikilla Saaronin laidunmailla, niin kauas kuin ne ulottuivat. 17
5:17
2. Kun. 14:23
2. Kun. 15:7
Kaikki nämä merkittiin sukuluetteloon Juudan kuninkaan Jootamin ja Israelin kuninkaan Jerobeamin päivinä.

18Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa — sotakuntoisia miehiä, jotka kantoivat kilpeä ja miekkaa ja jännittivät jousta ja olivat taisteluun harjaantuneita, neljäkymmentäneljä tuhatta seitsemänsataa kuusikymmentä sotakelpoista miestä — 19

5:19
1. Moos. 25:15
1. Aik. 1:31
kävivät sotaa hagrilaisia, Jeturia, Naafista ja Noodabia vastaan. 20Ja he saivat apua näitä vastaan, niin että hagrilaiset ja kaikki, jotka olivat heidän kanssaan, joutuivat heidän käsiinsä; sillä he huusivat taistelussa Jumalan puoleen, ja hän kuuli heidän rukouksensa, koska he turvasivat häneen. 21Ja he veivät saaliinaan heidän karjansa, viisikymmentä tuhatta kamelia, kaksisataa viisikymmentä tuhatta lammasta ja kaksituhatta aasia, sekä satatuhatta ihmistä. 22
5:22
2. Kun. 17:6
Paljon oli surmattuina kaatuneita, sillä sota oli Jumalan sota. Ja he asettuivat asumaan heidän sijaansa aina pakkosiirtolaisuuteen saakka.

23Toinen puoli Manassen sukukuntaa asui siinä maassa, Baasanista aina Baal-Hermoniin ja Seniriin ja Hermon-vuoreen saakka; heitä oli paljon. 24Ja nämä olivat heidän perhekuntiensa päämiehet: Eefer, Jisi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hoodavja ja Jahdiel, sotaurhoja, kuuluisia miehiä, perhekuntiensa päämiehiä.

25

5:25
2. Moos. 34:15
Mutta he tulivat uskottomiksi isiensä Jumalaa kohtaan ja juoksivat haureudessa maan kansojen jumalain jäljessä, niiden kansojen, jotka Jumala oli hävittänyt heidän edestänsä. 26
5:26
2. Kun. 15:19,29
2. Kun. 17:6
Niin Israelin Jumala herätti Puulin, Assurin kuninkaan, hengen ja Tillegat-Pilneserin, Assurin kuninkaan, hengen ja kuljetutti heidät, ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen sukukuntaa, pakkosiirtolaisuuteen ja antoi viedä heidät Halahiin, Haaboriin, Haaraan ja Goosanin joen rannoille, missä he tänäkin päivänä ovat.

6

6 LUKU.

Leevin jälkeläiset ja heidän asuinsijansa.

61 (27)

6:1
1. Moos. 46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 26:57
1. Aik. 23:6
Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari. 2 (28) Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 3 (29)
6:3
2. Moos. 2:1
4. Moos. 3:2
Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 4 (30) Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua. 5 (31) Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi. 6 (32) Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot. 7 (33) Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 8 (34)
6:8
2. Sam. 8:17
2. Sam. 15:27
Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas. 9 (35) Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan. 10 (36) Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin. 11 (37) Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 12 (38) Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum. 13 (39)
6:13
2. Kun. 22:4
Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja. 14 (40) Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak. 15 (41)
6:15
2. Kun. 25:1
Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen.

16 (6:1)

6:16
4. Moos. 3:16
Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari. 17 (2) Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei. 18 (3) Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 19 (4) Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan. 20 (5) Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma, 21 (6) tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai. 22 (7) Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir, 23 (8) tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir, 24 (9) tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. 25 (10) Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot. 26 (11) Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat, 27 (12)
6:27
1. Sam. 1:1
tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana. 28 (13)
6:28
1. Sam. 8:2
Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia. 29 (14) Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa, 30 (15) tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.

31 (16) Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan. 32 (17) He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty. 33 (18) Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika, 34 (19) joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika, 35 (20) joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika, 36 (21) joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika, 37 (22) joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, 38 (23) joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika.

39 (24) Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika, 40 (25) joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika, 41 (26) joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika, 42 (27) joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika, 43 (28) joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika.

44 (29) Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika, 45 (30) joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika, 46 (31) joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika, 47 (32) joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika.

48 (33) Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa. 49 (34)

6:49
2. Moos. 30:7
4. Moos. 4:16
Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt.

50 (35) Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua, 51 (36) tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 52 (37) tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 53 (38) tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.

54 (39)

6:54
Joos. 21:9
Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan, 55 (40) annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen. 56 (41) Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle. 57 (42)
6:57
5. Moos. 19:1
Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen, 58 (43) Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen, 59 (44) Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen. 60 (45) Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan.

61 (46)

6:61
Joos. 21:5
Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. 62 (47) Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia. 63 (48) Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia.

64 (49) Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen. 65 (50) He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit.

66 (51)

6:66
Joos. 21:20
Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit: 67 (52) heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, 68 (53) Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen, 69 (54) Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen; 70 (55) ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille.

71 (56)

6:71
Joos. 21:27
Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen; 72 (57) ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen, 73 (58) Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen; 74 (59) ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, 75 (60) Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen; 76 (61) ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen.

77 (62)

6:77
Joos. 21:34
Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen; 78 (63) ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen, 79 (64) Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen; 80 (65) ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen, 81 (66) Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.