Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Daavidin jälkeläiset.

31

3:1
2. Sam. 3:2
Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; 2kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; 3viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. 4
3:4
2. Sam. 5:4
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.

5

3:5
2. Sam. 5:14
Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; 6sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, 7Noogah, Nefeg, Jaafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.

9

3:9
2. Sam. 13:1
Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.

10

3:10
1. Kun. 11:43
1. Kun. 14:31
Matt. 1:7
Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat; 11
3:11
2. Kun. 8:16,24
2. Kun. 11:2
tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; 12
3:12
2. Kun. 12:21
2. Kun. 15:1,7
tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam; 13
3:13
2. Kun. 15:38
2. Kun. 16:20
2. Kun. 20:21
tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse; 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän poika Aamon; tämän poika Joosia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34
2. Kun. 24:17
Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum. 16Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.

17Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. 19Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; 20vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. 21Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat. 22Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. 23Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme. 24Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.

4

4 LUKU.

Juudan jälkeläiset. Simeonin jälkeläiset.

41

4:1
1. Moos. 38:29
1. Moos. 46:12
1. Aik. 2:4
Juudan pojat olivat Peres, Hesron, Karmi, Huur ja Soobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52
Ja Reajalle, Soobalin pojalle, syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä ovat soratilaisten suvut. 3Ja nämä olivat Eetamin isän pojat: Jisreel, Jisma ja Jidbas; ja heidän sisarensa nimi oli Haslelponi; 4
4:4
1. Aik. 2:19
vielä Penuel, Gedorin isä, ja Eeser, Huusan isä. Nämä olivat Huurin, Efratan esikoisen, Beetlehemin isän, pojat.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ja Ashurilla, Tekoan isällä, oli kaksi vaimoa, Hela ja Naara. 6Ja Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heeferin, Teemenin ja ahastarilaiset. Nämä olivat Naaran pojat. 7Ja Helan pojat olivat Seret, Soohar ja Etnan. 8Ja Koosille syntyivät Aanub ja Soobeba sekä Aharhelin, Haarumin pojan, suvut.

9Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen JabesNimi muistuttaa hebrealaista sanaa ooseb, kipu. sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien". 10Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.

11Ja Kelubille, Suuhan veljelle, syntyi Mehir; hän oli Estonin isä. 12Ja Estonille syntyivät Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna, Naahaan kaupungin isä. Nämä olivat Reekan miehet.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Ja Kenaan pojat olivat Otniel ja Seraja. Ja Otnielin pojat olivat: Hatat. 14
4:14
Neh. 11:35
Ja Meonotaille syntyi Ofra. Ja Serajalle syntyi Jooab, Seppäinlaakson isä; sillä he olivat seppiä. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Ja Kaalebin, Jefunnen pojan, pojat olivat Iiru, Eela ja Naam sekä Eelan pojat ja Kenas.

16Ja Jehallelelin pojat olivat Siif, Siifa, Tiireja ja Asarel.

17Ja Esran pojat olivat Jeter, Mered, Eefer ja Jaalon. Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti Mirjamin, Sammain ja Jisbahin, Estemoan isän. 18Ja hänen juudansukuinen vaimonsa synnytti Jeredin, Gedorin isän, Heberin, Sookon isän, ja Jekutielin, Saanoahin isän. Ja nämä olivat Bitjan, faraon tyttären, poikia, jonka Mered oli ottanut vaimokseen.

19Ja Hoodian vaimon, Nahamin sisaren, pojat olivat Kegilan isä, garmilainen, ja maakatilainen Estemoa.

20Ja Siimonin pojat olivat Amnon ja Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon.

Ja Jisin pojat olivat Soohet ja Soohetin poika.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Seelan, Juudan pojan, pojat olivat Eer, Leekan isä, Lada, Maaresan isä, ja pellavakankaiden kutojain suvut Beet-Asbeasta; 22vielä Jookim ja Kooseban miehet sekä Jooas ja Saaraf, jotka hallitsivat Mooabia, ja Jaasubi-Lehem. Mutta nämä ovat vanhoja asioita. 23He olivat niitä savenvalajia, jotka asuvat Netaimissa ja Gederassa; he asuivat siellä kuninkaan luona ja olivat hänen työssään.

24

4:24
1. Moos. 46:10
Simeonin pojat olivat Nemuel ja Jaamin, Jaarib, Serah ja Saul; 25tämän poika oli Sallum, tämän poika Mibsam, tämän poika Misma. 26Ja Misman pojat olivat: hänen poikansa Hammuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Siimei. 27Ja Siimeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä; mutta hänen veljillään ei ollut monta lasta, eikä koko heidän sukunsa lisääntynyt Juudan lasten määrään.

28

4:28
Joos. 19:1
Ja he asuivat Beersebassa, Mooladassa ja Hasar-Suualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Tooladissa, 30Betuelissa, Hormassa ja Siklagissa, 31Beet-Markabotissa, Hasar-Suusimissa, Beet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkinsa Daavidin hallitukseen asti. 32Ja heidän kylänsä olivat Eetam, Ain, Rimmon, Tooken ja Aasan — viisi kaupunkia; 33siihen lisäksi kaikki heidän kylänsä, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baaliin asti. Nämä olivat heidän asuinsijansa; ja heillä oli omat sukuluettelonsa.

34Vielä: Mesobab, Jamlek, Joosa, Amasjan poika, 35Jooel, Jeehu, Joosibjan poika, joka oli Serajan poika, joka Asielin poika; 36Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Siisa, Sifin poika, joka oli Allonin poika, joka Jedajan poika, joka Simrin poika, joka Semajan poika. 38Nämä nimeltä mainitut olivat sukujensa ruhtinaita, ja heidän perhekuntansa olivat levinneet ja lisääntyneet. 39Ja he kulkivat Gedoriin päin, aina laakson itäiseen osaan saakka, hakeakseen laidunta lampailleen. 40Ja he löysivät lihavan ja hyvän laitumen, ja maa oli tilava joka suuntaan sekä rauhallinen ja levollinen, sillä ne, jotka olivat asuneet siellä ennen, olivat haamilaisia. 41Mutta nämä nimeltä luetellut tulivat Hiskian, Juudan kuninkaan, päivinä ja valtasivat heidän telttansa ja voittivat meunilaiset, jotka olivat siellä, ja vihkivät heidät tuhon omiksi, aina tähän päivään asti, ja asettuivat heidän sijaansa, sillä siellä oli laidunta heidän lampaillensa. 42Ja heistä, simeonilaisista, meni viisisataa miestä Seirin vuoristoon, ja heidän etunenässään olivat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel, Jisin pojat. 43Ja he surmasivat ne, jotka olivat jäljellä pelastuneista amalekilaisista, ja jäivät sinne asumaan aina tähän päivään asti.

5

5 LUKU.

Ruubenin ja Gaadin jälkeläiset. Jordanin itäpuolella asuvien sukukuntien taistelut. Toinen puoli Manassen sukukuntaa.

51

5:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 35:22
1. Moos. 48:5
1. Moos. 49:4
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat — hän oli näet esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin, Israelin pojan, pojille, kuitenkin niin, ettei heitä merkitty sukuluetteloon esikoisina, 2
5:2
1. Moos. 49:8
sillä Juuda tuli voimallisimmaksi veljiensä joukossa, ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefille — 3
5:3
1. Moos. 46:9
2. Moos. 6:14
4. Moos. 26:5
Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Hanok ja Pallu, Hesron ja Karmi. 4Jooelin pojat olivat: hänen poikansa Semaja, tämän poika Goog, tämän poika Siimei, 5tämän poika Miika, tämän poika Reaja, tämän poika Baal 6
5:6
2. Kun. 15:29
ja tämän poika Beera, jonka Assurin kuningas Tillegat-Pilneser vei pakkosiirtolaisuuteen; hän oli ruubenilaisten ruhtinas. 7Ja hänen veljensä olivat sukujensa mukaan, kun heidät merkittiin sukuluetteloon heidän polveutumisensa mukaan: Jegiel, päämies, Sakarja, 8
5:8
4. Moos. 32:38
Bela, Aasaan poika, joka oli Seman poika, joka Jooelin poika; hän asui Aroerissa ja aina Neboon ja Baal-Meoniin asti. 9Ja idässä hän asui erämaahan saakka, joka alkaa Eufrat-virrasta; sillä heillä oli suuria karjalaumoja Gileadin maassa. 10Mutta Saulin päivinä he kävivät sotaa hagrilaisia vastaan, ja kun nämä olivat joutuneet heidän käsiinsä, asettuivat he heidän telttoihinsa Gileadin koko itäistä rajaseutua myöten.

11

5:11
Joos. 13:24
Gaadilaiset asuivat heidän kanssaan rajakkain Baasanin maassa Salkaan saakka: 12Jooel päämiehenä ja Saafam toisena, sitten Janai ja Saafat Baasanissa. 13Ja heidän veljensä olivat, perhekuntiensa mukaan: Miikael, Mesullam, Seba, Joorai, Jakan, Siia ja Eeber, kaikkiaan seitsemän. 14Nämä olivat Abihailin pojat, joka oli Huurin poika, joka Jaaroahin poika, joka Gileadin poika, joka Miikaelin poika, joka Jesisain poika, joka Jahdon poika, joka Buusin poika. 15Ahi, Abdielin poika, joka oli Guunin poika, oli heidän perhekuntiensa päämies. 16Ja he asuivat Gileadissa, Baasanissa ja sen tytärkaupungeissa sekä kaikilla Saaronin laidunmailla, niin kauas kuin ne ulottuivat. 17
5:17
2. Kun. 14:23
2. Kun. 15:7
Kaikki nämä merkittiin sukuluetteloon Juudan kuninkaan Jootamin ja Israelin kuninkaan Jerobeamin päivinä.

18Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa — sotakuntoisia miehiä, jotka kantoivat kilpeä ja miekkaa ja jännittivät jousta ja olivat taisteluun harjaantuneita, neljäkymmentäneljä tuhatta seitsemänsataa kuusikymmentä sotakelpoista miestä — 19

5:19
1. Moos. 25:15
1. Aik. 1:31
kävivät sotaa hagrilaisia, Jeturia, Naafista ja Noodabia vastaan. 20Ja he saivat apua näitä vastaan, niin että hagrilaiset ja kaikki, jotka olivat heidän kanssaan, joutuivat heidän käsiinsä; sillä he huusivat taistelussa Jumalan puoleen, ja hän kuuli heidän rukouksensa, koska he turvasivat häneen. 21Ja he veivät saaliinaan heidän karjansa, viisikymmentä tuhatta kamelia, kaksisataa viisikymmentä tuhatta lammasta ja kaksituhatta aasia, sekä satatuhatta ihmistä. 22
5:22
2. Kun. 17:6
Paljon oli surmattuina kaatuneita, sillä sota oli Jumalan sota. Ja he asettuivat asumaan heidän sijaansa aina pakkosiirtolaisuuteen saakka.

23Toinen puoli Manassen sukukuntaa asui siinä maassa, Baasanista aina Baal-Hermoniin ja Seniriin ja Hermon-vuoreen saakka; heitä oli paljon. 24Ja nämä olivat heidän perhekuntiensa päämiehet: Eefer, Jisi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hoodavja ja Jahdiel, sotaurhoja, kuuluisia miehiä, perhekuntiensa päämiehiä.

25

5:25
2. Moos. 34:15
Mutta he tulivat uskottomiksi isiensä Jumalaa kohtaan ja juoksivat haureudessa maan kansojen jumalain jäljessä, niiden kansojen, jotka Jumala oli hävittänyt heidän edestänsä. 26
5:26
2. Kun. 15:19,29
2. Kun. 17:6
Niin Israelin Jumala herätti Puulin, Assurin kuninkaan, hengen ja Tillegat-Pilneserin, Assurin kuninkaan, hengen ja kuljetutti heidät, ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen sukukuntaa, pakkosiirtolaisuuteen ja antoi viedä heidät Halahiin, Haaboriin, Haaraan ja Goosanin joen rannoille, missä he tänäkin päivänä ovat.