Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Daavidin jälkeläiset.

31

3:1
2. Sam. 3:2
Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; 2kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; 3viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. 4
3:4
2. Sam. 5:4
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.

5

3:5
2. Sam. 5:14
Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; 6sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, 7Noogah, Nefeg, Jaafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.

9

3:9
2. Sam. 13:1
Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.

10

3:10
1. Kun. 11:43
1. Kun. 14:31
Matt. 1:7
Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat; 11
3:11
2. Kun. 8:16,24
2. Kun. 11:2
tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; 12
3:12
2. Kun. 12:21
2. Kun. 15:1,7
tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam; 13
3:13
2. Kun. 15:38
2. Kun. 16:20
2. Kun. 20:21
tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse; 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän poika Aamon; tämän poika Joosia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34
2. Kun. 24:17
Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum. 16Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.

17Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. 19Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; 20vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. 21Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat. 22Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. 23Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme. 24Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.