Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Israelin pojat. Juudan jälkeläiset.

21

2:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 30:3
1. Moos. 35:22
1. Moos. 46:8
Nämä olivat Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, 2Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:3
Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela; nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä; sentähden hän antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27
Ja Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.

5

2:5
Ruut 4:18
Matt. 1:3
Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul. 6Ja Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; heitä oli kaikkiaan viisi. 7
2:7
Joos. 7:1
Ja Karmin pojat olivat Aakar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä. 8Ja Eetanin poika oli Asarja.

9Ja Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai. 10

2:10
4. Moos. 1:7
Ja Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas. 11Ja Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas. 12Ja Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6
1. Sam. 17:12
2. Sam. 13:3
Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, 14neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, 15kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18
Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Ja Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme. 17
2:17
2. Sam. 17:25
Ja Abigail synnytti Amasan; ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.

18Ja Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Ja kun Asuba kuoli, nai Kaaleb Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2
Ja Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel. 21Senjälkeen meni Hesron Maakirin, Gileadin isän, tyttären tykö; ja hän nai tämän ollessaan kuudenkymmenen vuoden vanha. Ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
Tuom. 10:3
Ja Segubille syntyi Jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa. 23
2:23
4. Moos. 32:41
Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät ja Kenatin ynnä sen tytärkaupungit, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia. 24Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia — hän oli Hesronin vaimo — hänelle Ashurin, Tekoan isän.

25Ja Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia. 26Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara; hän oli Oonamin äiti. 27Ja Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker. 28Ja Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada; ja Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur. 29Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin. 30Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. 31Ja Appaimin poika oli Jisi; ja Jisin poika oli Seesan; ja Seesanin poika oli Ahlai. 32Ja Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna. 33Ja Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. 34Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. 35Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain. 36Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad. 37Ja Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed. 38Ja Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja. 39Ja Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa. 40Ja Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum. 41Ja Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama.

42Ja Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat. 43Ja Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Ja Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Ja Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä.

46Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. 47Ja Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf. 48Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Kaalebin tytär oli Aksa. 50Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä.

Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä. 52

2:52
1. Aik. 4:2
Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Menuhotia. 53Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet. 54Ja Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahtilaisia, sorilaiset. 55
2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:2
Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä.

3

3 LUKU.

Daavidin jälkeläiset.

31

3:1
2. Sam. 3:2
Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; 2kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; 3viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. 4
3:4
2. Sam. 5:4
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.

5

3:5
2. Sam. 5:14
Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; 6sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, 7Noogah, Nefeg, Jaafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.

9

3:9
2. Sam. 13:1
Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.

10

3:10
1. Kun. 11:43
1. Kun. 14:31
Matt. 1:7
Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat; 11
3:11
2. Kun. 8:16,24
2. Kun. 11:2
tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; 12
3:12
2. Kun. 12:21
2. Kun. 15:1,7
tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam; 13
3:13
2. Kun. 15:38
2. Kun. 16:20
2. Kun. 20:21
tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse; 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän poika Aamon; tämän poika Joosia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34
2. Kun. 24:17
Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum. 16Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.

17Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. 19Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; 20vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. 21Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat. 22Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. 23Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme. 24Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.

4

4 LUKU.

Juudan jälkeläiset. Simeonin jälkeläiset.

41

4:1
1. Moos. 38:29
1. Moos. 46:12
1. Aik. 2:4
Juudan pojat olivat Peres, Hesron, Karmi, Huur ja Soobal. 2
4:2
1. Aik. 2:52
Ja Reajalle, Soobalin pojalle, syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä ovat soratilaisten suvut. 3Ja nämä olivat Eetamin isän pojat: Jisreel, Jisma ja Jidbas; ja heidän sisarensa nimi oli Haslelponi; 4
4:4
1. Aik. 2:19
vielä Penuel, Gedorin isä, ja Eeser, Huusan isä. Nämä olivat Huurin, Efratan esikoisen, Beetlehemin isän, pojat.

5

4:5
1. Aik. 2:24
Ja Ashurilla, Tekoan isällä, oli kaksi vaimoa, Hela ja Naara. 6Ja Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heeferin, Teemenin ja ahastarilaiset. Nämä olivat Naaran pojat. 7Ja Helan pojat olivat Seret, Soohar ja Etnan. 8Ja Koosille syntyivät Aanub ja Soobeba sekä Aharhelin, Haarumin pojan, suvut.

9Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen JabesNimi muistuttaa hebrealaista sanaa ooseb, kipu. sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien". 10Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.

11Ja Kelubille, Suuhan veljelle, syntyi Mehir; hän oli Estonin isä. 12Ja Estonille syntyivät Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna, Naahaan kaupungin isä. Nämä olivat Reekan miehet.

13

4:13
Joos. 15:17
Tuom. 3:9
Ja Kenaan pojat olivat Otniel ja Seraja. Ja Otnielin pojat olivat: Hatat. 14
4:14
Neh. 11:35
Ja Meonotaille syntyi Ofra. Ja Serajalle syntyi Jooab, Seppäinlaakson isä; sillä he olivat seppiä. 15
4:15
4. Moos. 32:12
Ja Kaalebin, Jefunnen pojan, pojat olivat Iiru, Eela ja Naam sekä Eelan pojat ja Kenas.

16Ja Jehallelelin pojat olivat Siif, Siifa, Tiireja ja Asarel.

17Ja Esran pojat olivat Jeter, Mered, Eefer ja Jaalon. Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti Mirjamin, Sammain ja Jisbahin, Estemoan isän. 18Ja hänen juudansukuinen vaimonsa synnytti Jeredin, Gedorin isän, Heberin, Sookon isän, ja Jekutielin, Saanoahin isän. Ja nämä olivat Bitjan, faraon tyttären, poikia, jonka Mered oli ottanut vaimokseen.

19Ja Hoodian vaimon, Nahamin sisaren, pojat olivat Kegilan isä, garmilainen, ja maakatilainen Estemoa.

20Ja Siimonin pojat olivat Amnon ja Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon.

Ja Jisin pojat olivat Soohet ja Soohetin poika.

21

4:21
1. Moos. 38:5
Seelan, Juudan pojan, pojat olivat Eer, Leekan isä, Lada, Maaresan isä, ja pellavakankaiden kutojain suvut Beet-Asbeasta; 22vielä Jookim ja Kooseban miehet sekä Jooas ja Saaraf, jotka hallitsivat Mooabia, ja Jaasubi-Lehem. Mutta nämä ovat vanhoja asioita. 23He olivat niitä savenvalajia, jotka asuvat Netaimissa ja Gederassa; he asuivat siellä kuninkaan luona ja olivat hänen työssään.

24

4:24
1. Moos. 46:10
Simeonin pojat olivat Nemuel ja Jaamin, Jaarib, Serah ja Saul; 25tämän poika oli Sallum, tämän poika Mibsam, tämän poika Misma. 26Ja Misman pojat olivat: hänen poikansa Hammuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Siimei. 27Ja Siimeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä; mutta hänen veljillään ei ollut monta lasta, eikä koko heidän sukunsa lisääntynyt Juudan lasten määrään.

28

4:28
Joos. 19:1
Ja he asuivat Beersebassa, Mooladassa ja Hasar-Suualissa, 29Bilhassa, Esemissä ja Tooladissa, 30Betuelissa, Hormassa ja Siklagissa, 31Beet-Markabotissa, Hasar-Suusimissa, Beet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkinsa Daavidin hallitukseen asti. 32Ja heidän kylänsä olivat Eetam, Ain, Rimmon, Tooken ja Aasan — viisi kaupunkia; 33siihen lisäksi kaikki heidän kylänsä, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baaliin asti. Nämä olivat heidän asuinsijansa; ja heillä oli omat sukuluettelonsa.

34Vielä: Mesobab, Jamlek, Joosa, Amasjan poika, 35Jooel, Jeehu, Joosibjan poika, joka oli Serajan poika, joka Asielin poika; 36Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37ja Siisa, Sifin poika, joka oli Allonin poika, joka Jedajan poika, joka Simrin poika, joka Semajan poika. 38Nämä nimeltä mainitut olivat sukujensa ruhtinaita, ja heidän perhekuntansa olivat levinneet ja lisääntyneet. 39Ja he kulkivat Gedoriin päin, aina laakson itäiseen osaan saakka, hakeakseen laidunta lampailleen. 40Ja he löysivät lihavan ja hyvän laitumen, ja maa oli tilava joka suuntaan sekä rauhallinen ja levollinen, sillä ne, jotka olivat asuneet siellä ennen, olivat haamilaisia. 41Mutta nämä nimeltä luetellut tulivat Hiskian, Juudan kuninkaan, päivinä ja valtasivat heidän telttansa ja voittivat meunilaiset, jotka olivat siellä, ja vihkivät heidät tuhon omiksi, aina tähän päivään asti, ja asettuivat heidän sijaansa, sillä siellä oli laidunta heidän lampaillensa. 42Ja heistä, simeonilaisista, meni viisisataa miestä Seirin vuoristoon, ja heidän etunenässään olivat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel, Jisin pojat. 43Ja he surmasivat ne, jotka olivat jäljellä pelastuneista amalekilaisista, ja jäivät sinne asumaan aina tähän päivään asti.