Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Sukuluettelo Aadamista Iisakiin asti. Eesaun jälkeläiset ja Edomin kuninkaat.

11

1:1
1. Moos. 5:3
Aadam, Seet, Enos, 2Keenan, Mahalalel, Jered, 3Hanok, Metusalah, Lemek, 4
1:4
1. Moos. 9:18
Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

5

1:5
1. Moos. 10:2
Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 6Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. 7Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

8Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 9Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

10Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 11Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 12patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 13Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 14sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 15hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 16arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

17Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek. 18Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 19Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli PelegVrt. 1. Moos. 10:25., sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Uusal, Dikla, 22Eebal, Abimael, Saba, 23Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

24

1:24
1. Moos. 11:10
Seem, Arpaksad, Selah, 25Eeber, Peleg, Regu, 26Serug, Naahor, Terah, 27
1:27
1. Moos. 17:5
Abram, se on Aabraham.

28

1:28
1. Moos. 16:15
1. Moos. 21:2
Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 29
1:29
1. Moos. 25:13
Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 31Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat. 32
1:32
1. Moos. 25:2
Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 33Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. 34
1:34
1. Moos. 25:19
Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

35

1:35
1. Moos. 36:1
Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah. 36Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 37Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 39Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna. 40Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana. 41Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 42Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

43Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 45Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 46Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 47Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 48Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa. 49Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa. 50Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär. 51Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, 52ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, 53ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar, 54ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

2

2 LUKU.

Israelin pojat. Juudan jälkeläiset.

21

2:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 30:3
1. Moos. 35:22
1. Moos. 46:8
Nämä olivat Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, 2Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:3
Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela; nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä; sentähden hän antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27
Ja Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.

5

2:5
Ruut 4:18
Matt. 1:3
Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul. 6Ja Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; heitä oli kaikkiaan viisi. 7
2:7
Joos. 7:1
Ja Karmin pojat olivat Aakar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä. 8Ja Eetanin poika oli Asarja.

9Ja Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai. 10

2:10
4. Moos. 1:7
Ja Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas. 11Ja Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas. 12Ja Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6
1. Sam. 17:12
2. Sam. 13:3
Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, 14neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, 15kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18
Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Ja Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme. 17
2:17
2. Sam. 17:25
Ja Abigail synnytti Amasan; ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.

18Ja Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Ja kun Asuba kuoli, nai Kaaleb Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2
Ja Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel. 21Senjälkeen meni Hesron Maakirin, Gileadin isän, tyttären tykö; ja hän nai tämän ollessaan kuudenkymmenen vuoden vanha. Ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
Tuom. 10:3
Ja Segubille syntyi Jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa. 23
2:23
4. Moos. 32:41
Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät ja Kenatin ynnä sen tytärkaupungit, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia. 24Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia — hän oli Hesronin vaimo — hänelle Ashurin, Tekoan isän.

25Ja Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia. 26Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara; hän oli Oonamin äiti. 27Ja Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker. 28Ja Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada; ja Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur. 29Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin. 30Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. 31Ja Appaimin poika oli Jisi; ja Jisin poika oli Seesan; ja Seesanin poika oli Ahlai. 32Ja Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna. 33Ja Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. 34Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. 35Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain. 36Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad. 37Ja Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed. 38Ja Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja. 39Ja Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa. 40Ja Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum. 41Ja Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama.

42Ja Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat. 43Ja Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Ja Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Ja Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä.

46Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. 47Ja Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf. 48Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Kaalebin tytär oli Aksa. 50Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä.

Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä. 52

2:52
1. Aik. 4:2
Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Menuhotia. 53Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet. 54Ja Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahtilaisia, sorilaiset. 55
2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:2
Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä.

3

3 LUKU.

Daavidin jälkeläiset.

31

3:1
2. Sam. 3:2
Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; 2kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; 3viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. 4
3:4
2. Sam. 5:4
1. Kun. 2:11
1. Aik. 29:27
Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.

5

3:5
2. Sam. 5:14
Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; 6sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, 7Noogah, Nefeg, Jaafia, 8Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.

9

3:9
2. Sam. 13:1
Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.

10

3:10
1. Kun. 11:43
1. Kun. 14:31
Matt. 1:7
Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat; 11
3:11
2. Kun. 8:16,24
2. Kun. 11:2
tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; 12
3:12
2. Kun. 12:21
2. Kun. 15:1,7
tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam; 13
3:13
2. Kun. 15:38
2. Kun. 16:20
2. Kun. 20:21
tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse; 14
3:14
2. Kun. 21:18,26
tämän poika Aamon; tämän poika Joosia. 15
3:15
2. Kun. 23:30,34
2. Kun. 24:17
Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum. 16Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.

17Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. 19Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; 20vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. 21Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat. 22Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. 23Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme. 24Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.